O.H. Hemelvaart B 2021


13 05 2021

Begroeting

Welkom in deze viering
waarin wij de Hemelvaart van de Heer gedenken.
Moge wij hier in zijn Geest elkaar nabij zijn,
zodat wij Hem in ons midden kunnen ontvangen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

‘Wat staan jullie naar de hemel te kijken?’
kregen de leerlingen te horen.
Ja, wat staan ze daar naar boven te staren?
Jezus is uit deze wereld weggegaan,
ten hemel opgenomen,
verdwenen uit hun ogen.
Nu zullen ze zelf moeten opstaan
om in deze wereld aan zijn Geest gestalte te geven.
Nu komt het erop aan
die Geest herkenbaar te maken voor anderen,
zodat ook zij be-Geest-erd worden.
Aan die opdracht mogen wij meewerken.

Openingswoord 2

Welkom op Hemelvaartsdag!
Hemelvaart markeert een begin- en een eindpunt.
De periode met de aardse Jezus wordt afgesloten.
De Kerk van de levende herinnering begint.
Misschien kan je dat vergelijken met het moment
waarop je het ouderlijk huis verlaat
om je eigen nest uit te bouwen.
Je weet genoeg om die nieuwe taak aan te vatten,
maar toch is er even dat vacuüm en de bezorgde vraag:
‘Red ik dat? Hoe zal het gaan?’
Een beetje bemoediging kan dan deugd doen.
Moge deze viering ons die bemoediging schenken.

Gebed om ontferming 1

Hemelvaart roept ons op om er vaart achter te zetten,
om er op uit te trekken en het Goede Nieuws te gaan verkondigen.
Omdat wij daaraan niet altijd toe komen,
vragen wij God en elkaar om ontferming.

-Heer, wij zijn geroepen
om onze verantwoordelijkheid op te nemen
voor onze medemensen en voor uw schepping.
Vergeef ons wanneer we hierin zijn tekortgeschoten.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij zijn geroepen
om de zending die Gij ons hebt toevertrouwd,
waar te maken.
Vergeef ons wanneer we hierin zijn tekortgeschoten.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij zijn geroepen
om uw Liefde zichtbaar te maken.
In de noden en vragen van mensen rondom ons
kunnen wij U horen, God.
Vergeef ons wanneer we hierin zijn tekortgeschoten.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de goede God zich over ons ontfermen,
ons gebrek aan durf en overtuiging vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Ons geloof in eigen kunnen
is vaak groter dan ons vertrouwen op U, God.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Als christenen zouden wij hoop moeten uitstralen,
maar wij zijn dikwijls zwartkijkers en doemdenkers
en bouwen te weinig aan uw komende Rijk, God.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Liefde voor iedereen,
en speciaal voor de zwaksten,
is uw Boodschap, Heer.
Maar eigenliefde en eigenbelang staan bij ons vaak op de eerste plaats.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Hemelse Vader,
uw opgestegen Zoon roept mensen op
zijn werk van bevrijding voort te zetten.
Wij bidden U:
maak ons gevoelig voor woorden van verlossing
en daden van barmhartigheid.
Dit vragen wij U door Jezus die altijd met ons is. Amen.
naar André Janssen

Openingsgebed 2

Vader,
waar mensen samen zijn, zijt Gij aanwezig.
Daarom vraagt Gij van ons dat wij elke mens gaarne zouden zien.
Door het beleven van deugddoende relaties
worden we opgenomen in uw hemel, gaandeweg, dag na dag.
Vandaag op het feest van Jezus’ Hemelvaart bidden wij U:
moge zijn levenswijze en zijn aanwezigheid bij U
ons aansporen om zijn Woorden te verstaan
en zijn daden te doen.
Dan zullen wij waarmaken wat Hij ons heeft voorgeleefd:
dat liefde leven doet. Amen.

Lezingen

In de eerste lezing horen we het verhaal van de hemelvaart.
Wat daarin opvalt is het verschil van blikrichting bij de leerlingen
en bij die twee mannen in het wit.
De leerlingen kijken naar boven, naar Jezus die achter de wolken verdwijnt.
De mannen in ’t wit zeggen dat hun ogen op de aarde moet gericht zijn.
Dáár moet de Boodschap van de verrijzenis gerealiseerd worden.
Bij dat laatste sluit onze evangelietekst aan:
Jezus geeft aan zijn leerlingen hun zendingsopdracht.

Eerste lezing (Hand., 1, 1-11)

Uit de Handelingen der Apostelen

1              Mijn eerste boek, Theofilus,
ging over alles wat Jezus heeft gedaan en geleerd, vanaf het begin
2              tot de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen,
nadat Hij aan de apostelen die Hij had uitgekozen,
door de heilige Geest zijn opdracht had gegeven.
3           Aan hen heeft Hij veertig dagen lang herhaaldelijk bewezen
dat Hij na zijn lijden weer in leven was.
Hij vertoonde zich aan hen en sprak over het koninkrijk van God.
4           Toen Hij bij hen was, drukte Hij hun op het hart:
`Ga niet uit Jeruzalem weg,
maar blijf wachten op de belofte van de Vader
die jullie van Mij hebben gehoord;
5           immers, Johannes doopte met water,
maar jullie zullen gedoopt worden in heilige Geest,
binnen enkele dagen.’
6           Degenen die daar samengekomen waren,
stelden Hem toen de vraag:
`Heer, herstelt U in deze tijd het koninkrijk voor Israël?’
Maar Hij zei tegen hen:
`Het komt jullie niet toe de tijden of momenten te kennen
die de Vader in zijn volmacht heeft vastgesteld;
8           maar wanneer de heilige Geest over jullie komt,
zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem,
in heel Judea en Samaria,
en tot het uiteinde van de aarde.’
9           Na deze woorden werd Hij voor hun ogen omhooggeheven
en een wolk onttrok Hem aan het gezicht.
10         Terwijl Hij zo heenging en zij nog naar de hemel stonden te turen,
stonden er opeens twee mannen naast hen in witte kleren,
11         die zeiden:
`Galileeërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken?
Deze Jezus, die van jullie is weggenomen en in de hemel is opgenomen,
zal op dezelfde manier terugkomen
als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Ef., 1, 17-23)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efese

Broeders en zusters,
17         Moge de God van onze Heer Jezus Christus,
de Vader der heerlijkheid,
u de Geest van wijsheid en openbaring geven,
om Hem echt te kennen.
18         Moge Hij de ogen van uw hart verlichten,
zodat u ziet hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept,
hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfdeel
te midden van de heiligen
19         en overgroot zijn macht over ons die geloven.
Dezelfde sterkte en kracht
20         heeft Hij betoond in Christus,
toen Hij Hem opwekte uit de doden
en liet zetelen aan zijn rechterhand in de hemel,
21         hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden,
en boven elke naam die genoemd wordt,
niet alleen in deze maar ook in de toekomstige wereld.
22            Alles heeft Hij onder zijn voeten gelegd,
en Hemzelf, verheven boven alles,
heeft Hij als hoofd gegeven aan de kerk,
23         die zijn lichaam is,
de volheid van Hem die het al in alles vervult.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mc., 16, 15-20)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

Toen Jezus aan de elf verscheen, sprak Hij tot hen:
16         Wie tot geloof komt en gedoopt wordt, zal gered worden,
maar wie niet tot geloof komt, zal veroordeeld worden.
17         De volgende tekenen zullen hen die tot geloof gekomen zijn, begeleiden:
in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven,
nieuwe talen zullen ze spreken,
18         met hun handen zullen ze slangen opnemen,
en als ze dodelijk gif drinken, zal dat hun niet deren.
Zieken zullen ze de handen opleggen
en zij zullen gezond worden.’
19         Nadat de Heer Jezus hun dit gezegd had,
werd Hij in de hemel opgenomen
en nam Hij plaats aan de rechterhand van God.
20         Zij trokken eropuit om overal de Boodschap uit te dragen,
terwijl de Heer meewerkte en het Woord kracht bijzette
door de begeleidende tekenen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn Liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de Liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij ervoor zijn leven heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen’. Amen.


Voorbeden 1

God, onze Vader,
in Jezus van Nazareth hebt Gij ons leven geleefd tot in de dood.
In zijn opstanding hebt Gij ons laten zien
dat lijden en dood geen einde zijn,
niet voor Hem, niet voor ons.
Daarom durven wij bidden:

-Geef ons geduld, vertrouwen en moed
als wij geneigd zijn van de Kerkgemeenschap
een gesloten huis te maken,
als wij niet durven luisteren naar mensen
die langs andere wegen dan wij gewoon zijn,
oprecht naar U zoeken.
Laten we bidden…

-Geef inzicht en vertrouwen aan hen die de wereld leiden.
Dat zij zich niet laten leiden
door wantrouwen en angst,
door de macht van geld en goed.
Dat zij oog en hart hebben
voor mensen voor wie leven niet meer is dan overleven.
Laten we bidden…

-Geef levensmoed en kracht
aan hen die een leven moeten leiden
op de grens van leven en dood:
mensen zonder eten en zonder huis,
mensen op de vlucht voor het geweld  van oorlog en onderdrukking,
kinderen zonder ouders, uitgebuit, misbruikt, mishandeld.
Laten we bidden…

Goede God,
er is zo veel, te veel dat ons ontmoedigt,
dat ons de hoop op een nieuwe wereld, uw wereld, ontneemt.
Leer ons leven met geloof in de belofte van uw aanwezigheid,
vandaag en alle dagen. Amen.
Jan Besemer

Voorbeden 2

Bidden we tot onze Heer in de hemel.
Hij zet zijn werk van verlossing voort.

-Bidden we voor degenen die verantwoordelijkheid dragen in de Kerk.
Dat de Geest over hen mag komen, zodat zij
met energie, durf en vertrouwen in de toekomst,
werken aan de uitbouw van de Kerk.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die elke dag opnieuw
willen leven naar de geest van het evangelie.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onze geloofsgemeenschap.
Dat wij kracht mogen putten uit de bezieling van Gods Geest.
Laten wij bidden…

Hemelse Vader,
uw Zoon heeft het werk van verlossing in handen van mensen gelegd.
Geef dat zijn Geest in ons werkzaam is, daar
waar we handelen in Jezus’ naam. Amen.
naar Thomasvieringen

Voorbeden 3

-Heer, in Jezus hebt Gij ons een weg gewezen van woord en daad
om alles te onderhouden wat Hij ons heeft gezegd.
Hou ons gaande op die weg.
Laten wij bidden…

-Heer, met een klein hartje aanvaarden wij Jezus’ opdracht: ‘Ga…’
Open ons hart voor al wat geschreven staat.
Open onze mond om uw Boodschap bekend te maken.
Open onze ogen voor uw aanwezigheid onder de mensen.
Laten wij bidden…

-Heer, geef dat al wie leiding geven in Kerk en wereld
oog krijgen voor de zwakken, voor mensen die aan de kant worden geschoven.
Dat zij niet werken vanuit macht en structuren,
maar dat zij zich richten op rechtvaardigheid en vrede voor iedereen.
Laten wij bidden…

God,
geef dat we U herkennen in de anderen,
Gij die de mens geschapen hebt naar uw beeld en gelijkenis
voor nu en altijd. Amen.
naar Levensecht

Gebed over de gaven 1

God,
samen aan tafel gaan,
hetzelfde brood eten en uit dezelfde beker drinken,
is zeggen dat we bij elkaar horen
en het voor elkaar willen opnemen.
Zo kan Jezus, telkens weer,
als Bevrijder verrijzen,
en ons oproepen om in zijn Geest met elkaar om te gaan,
om ons in te zetten voor vrede
en om anderen te helpen opstaan.  Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
in de zorg van Jezus voor het kleine en zwakke,
hebben wij uw liefde voor alle mensen mogen herkennen.
In deze gaven van brood en wijn herdenken wij uw Zoon, Jezus.
Moge deze gaven ons ook met elkaar verenigen in zijn naam
en ons ertoe aanzetten te leven in zijn spoor,
op weg naar U, onze Vader, voor eeuwig. Amen.
naar Buizingen

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer, onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de Dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige Verbond.
Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het Brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

Opdat de Geest van Christus in ons werkzaam zou kunnen zijn,
moeten wij ons verbonden voelen
met God, ons aller Vader. En daarom bidden wij:
Onze Vader…

Vaak voelen wij ons klein en machteloos.
Toch schuilen ook in ons krachten van geloof, hoop en liefde.
Moge wij bij elkaar die krachten tot leven wekken,
zodat er in ons midden een beweging op gang komt van geloof en hoop,
en van liefde die sterker is dan alle aardse machten.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

God van hemel en aarde,
geef ons de moed om te geloven en te beseffen
dat wij ten volle verantwoordelijk zijn
voor de aanwezigheid van uw Rijk onder ons.
Als wij onze oren en ogen openen,
en te gepasten tijde ook onze handen en monden
om uw Boodschap metterdaad te verkondigen,
dan zullen wij worden zoals Gij ons hebt gedroomd:
een volk van vrede, één van hart en één van ziel.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijke blijk van vreugde en vrede.

Lam Gods

Communie

De Heer nodigt ons uit aan zijn tafel.
Hij biedt deze gaven aan.
Laten wij ze ontvangen als blijk van onze bereidwilligheid
om te delen met elkaar,
om gemeenschap te vormen met elkaar.
Zie het Lam Gods…

Bezinning 1

Hij is nog steeds bij ons,
ongrijpbaar als het licht
op zondagmorgen.

Zijn hand op onze schouder:
gewond, onvoelbaar licht
en teder als van een geliefde.

Hij gaat ons voor naar Galilea,
onzichtbaar is zijn spoor.
Het staat getekend in het zonlicht.

Hij is voor ons de Weg,
Hij loopt door ons geweten
naar het huis van liefde en vergeving.

Hij is de Waarheid,
helder als een klok in lentelucht
die vrij haar boodschap luidt.

Hij is het Leven,
sterker dan het graf.
Hij ademt onze vrede.

Met zijn gewonde handen
bouwt Hij aan een wereld
zonder schaduw, zonder duister in de ogen.

Hij is nog steeds bij ons
en vraagt ons Hem te volgen naar het land van Galilea.
Daar zullen we Hem herkennen
in elke kleine mens,
in elke zwerver,
in elke zonderling.
Manu Verhulst

Bezinning 2

Je hoort een stem die zegt:
“Ik ben er. Ik ga met je mee.”
Je kijkt om je heen
en je ziet een mens die je toelacht,
ogen die je moed geven,
een hand die je vasthoudt:
jij telt mee!

Je wordt dan warm vanbinnen.
God gaat steeds mee in mensen…
Soms zijn anderen moe, ongelukkig, alleen.
Dan kan ik warmte geven als vuur.
‘Vuur brengen’ is niet gemakkelijk.
En toch droomt God ervan
dat iedere mens de andere verwarmt.
Hij houdt van iedere mens.

Vuur is Jezus komen brengen,
kracht, licht,
om kleur te geven aan het donker,
om ons te ontdooien,
de weg te vinden naar elkaar.

Geef ons iedere dag opnieuw
een kleine vonk van uw Vuur, Heer,
want wij zijn de aanstekers van uw heilig Vuur.

Slotgebed 1

Heer, onze God,
Gij zijt niet onbereikbaar, niet ver weg.
In Jezus hebt Gij getoond wie Gij zijt:
een reddende God
die machtigen ontwapent en kleinen verheft.
Ga voor ons uit, God,
kom ons nabij als we zoeken,
draag ons als het moeilijk wordt.
Doe ons aan den lijve ondervinden
dat Gij een God van Leven en van Liefde zijt. Amen.

Slotgebed 2

Hemelse Vader,
het Woord dat uw Zoon ooit gesproken heeft
zal blijven klinken tot op vandaag.
Wij bidden U:
geef dat wij
in de kracht van de Geest
levende getuigen van Jezus zijn.
Dit vragen we U door Hem
die altijd bij ons zal zijn. Amen.
naar André Janssen

Zending en zegen

Hemelvaart mag ons niet alleen naar de hemel laten kijken,
maar moet onze ogen vooral richten op onze aarde,
naar de noden en de vragen van onze medemensen.
Er is nog zovéél te doen!
Moge de Geest van de Verrezen Heer Jezus ons hierbij altijd leiden en zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.