O.H.Hemelvaart B 2018

10 05 2018

Begroeting
           
Van harte welkom bij dit samenzijn op Hemelvaartsdag
dat wij in het teken plaatsen van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Hemelvaart is een feest waarbij je niet moet stilstaan.
Dat klinkt misschien wat cru,
maar toch is dát de boodschap van de lezingen van vandaag.

Toen de apostelen er wél bij stilstonden,
kregen ze te horen dat het welletjes was geweest,
dat zij niet werkloos naar de hemel moesten blijven kijken.

Bij zijn Hemelvaart vertrouwde Jezus de verantwoordelijkheid
voor de verkondiging van zijn Blijde Bood­schap
toe aan zijn leerlingen.
Hemelvaart is dus in de eerste plaats
het hoogfeest van onze verantwoor­delijk­heid voor de zaak van God.
Het is het feest waarop tot ons gezegd wordt:
‘Beste mensen, het wordt tijd om zelf de handen uit de mouwen steken!’.

En daar loopt het wel eens mis.
Consument-gelovige zijn is nu eenmaal gemakkelijker dan
zelf aan de slag te gaan
om het beloofde Rijk Gods een beetje tot realiteit te maken.
En daarom bidden wij:

Openingswoord 2

Heel summier, slechts in twee regeltjes,
vernoemt de evangelist Marcus vandaag de hemelvaart van Jezus.
Hij legt de klemtoon op het geloof.
Wie gelooft zal Gods steun en nabijheid ervaren.

Gebed om ontferming 1

-Heer, leer ons beseffen
dat geloof in U iets anders is dan braaf ‘ja-knikken’.
Dat het betekent dat we kritisch moeten zijn
en moeten opkomen tegen elk onrecht.
Om onze gemakzucht vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij hebt aan uw leerlingen
nooit een wereld vol rozengeur en maneschijn beloofd,
integendeel:
willen we uw leerlingen zijn, dan moeten wij,
net als Gij,
ons kruis opnemen en U volgen,
in goede en minder goede tijden.
Daar passen we vaak voor.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij zijt uw leerlingen altijd nabij.
Via hun handen, hun vriendelijkheid, hun naastenliefde
laat Gij U zien, verricht Gij soms wonderen.
Vergeef ons als wij dikwijls onze handen niet uitsteken
om iets van uw liefde zichtbaar te maken voor anderen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, leer ons meer en meer beseffen
dat geloven een werkwoord is. Amen.

Gebed om ontferming 2

God, met de opdracht die Gij ons toevertrouwt voor ogen,
bidden wij U om ontferming.

-Geef ons helderheid van geest.
Laat ons wijze, verstaanbare en bemoedigende woorden spreken.
Zo wordt iets van uw hemel op aarde zichtbaar.
Heer, ontferm U daarbij over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Geef ons open ogen
die zien wat goed en hoopvol is,
maar ogen die ook durven zien waar het fout loopt.
Zo wordt iets van uw hemel op aarde zichtbaar.
Christus, ontferm U daarbij over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Geef ons een luisterend oor
dat de stem van andermans hart verstaat.
Zo wordt iets van uw hemel op aarde zichtbaar.
Heer, ontferm U daarbij over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, wij blijven hopen en bidden
dat iets van U herkenbaar wordt
in ons spreken en zwijgen,
in ons doen en laten,
vandaag en elke dag opnieuw. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.


Openingsgebed 1


Heer, onze God, dankbaar gedenken wij Jezus’ Hemelvaart,
volheid van leven voor Hem.
Omwille van mensen had Hij zijn leven ter beschikking gesteld.
Dankbaar gedenken wij ook
zijn eervolle opdracht aan ons
om zijn werk voort te zetten.
Beziel ons daartoe met uw heilige Geest,
opdat wij met vreugde zullen doen
wat Hij ons ter uitvoering toevertrouwt. Amen.

Openingsgebed 2

Heer,
ook ons geeft Gij vandaag de opdracht
op eigen benen te staan en uw Boodschap waar te maken.
Blijf ons nabij met uw liefdevolle zorg en kracht,
vandaag en elke dag van ons leven. Amen.

Lezingen

Luisteren wij nu naar de lezingen die ons oproepen
tot wereldwijde zending om de Blijde Boodschap te gaan verkondigen.

Eerste lezing (Hand., 1, 1-11)

Uit de Handelingen der Apostelen

1              Mijn eerste boek, Theofilus,
ging over alles wat Jezus heeft gedaan en geleerd, vanaf het begin
2              tot de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen,
nadat Hij aan de apostelen die Hij had uitgekozen,
door de heilige Geest zijn opdracht had gegeven.
3           Aan hen heeft Hij veertig dagen lang herhaaldelijk bewezen
dat Hij na zijn lijden weer in leven was.
Hij vertoonde zich aan hen en sprak over het koninkrijk van God.
4           Toen Hij bij hen was, drukte Hij hun op het hart:
`Ga niet uit Jeruzalem weg,
maar blijf wachten op de belofte van de Vader
die jullie van Mij hebben gehoord;
5           immers, Johannes doopte met water,
maar jullie zullen gedoopt worden in heilige Geest,
binnen enkele dagen.’
6           Degenen die daar samengekomen waren,
stelden Hem toen de vraag:
`Heer, herstelt U in deze tijd het koninkrijk voor Israël?’
Maar Hij zei tegen hen:
`Het komt jullie niet toe de tijden of momenten te kennen
die de Vader in zijn volmacht heeft vastgesteld;
8           maar wanneer de heilige Geest over jullie komt,
zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem,
in heel Judea en Samaria,
en tot het uiteinde van de aarde.’
9           Na deze woorden werd Hij voor hun ogen omhooggeheven
en een wolk onttrok Hem aan het gezicht.
10         Terwijl Hij zo heenging en zij nog naar de hemel stonden te turen,
stonden er opeens twee mannen naast hen in witte kleren,
11         die zeiden:
`Galileeërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken?
Deze Jezus, die van jullie is weggenomen en in de hemel is opgenomen,
zal op dezelfde manier terugkomen
als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Ef., 1, 17-23)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efese

Broeders en zusters,
17         Moge de God van onze Heer Jezus Christus,
de Vader der heerlijkheid,
u de Geest van wijsheid en openbaring geven,
om Hem echt te kennen.
18         Moge Hij de ogen van uw hart verlichten,
zodat u ziet hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept,
hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfdeel
te midden van de heiligen
19         en overgroot zijn macht over ons die geloven.
Dezelfde sterkte en kracht
20         heeft Hij betoond in Christus,
toen Hij Hem opwekte uit de doden
en liet zetelen aan zijn rechterhand in de hemel,
21         hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden,
en boven elke naam die genoemd wordt,
niet alleen in deze maar ook in de toekomstige wereld.
22            Alles heeft Hij onder zijn voeten gelegd,
en Hemzelf, verheven boven alles,
heeft Hij als hoofd gegeven aan de kerk,
23         die zijn lichaam is,
de volheid van Hem die het al in alles vervult.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mc., 16, 15-20)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

Toen Jezus aan de elf verscheen, sprak Hij tot hen:
16         Wie tot geloof komt en gedoopt wordt, zal gered worden,
maar wie niet tot geloof komt, zal veroordeeld worden.
17         De volgende tekenen zullen hen die tot geloof gekomen zijn, begeleiden:
in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven,
nieuwe talen zullen ze spreken,
18         met hun handen zullen ze slangen opnemen,
en als ze dodelijk gif drinken, zal dat hun niet deren.
Zieken zullen ze de handen opleggen
en zij zullen gezond worden.’
19         Nadat de Heer Jezus hun dit gezegd had,
werd Hij in de hemel opgenomen
en nam Hij plaats aan de rechterhand van God.
20         Zij trokken eropuit om overal de Boodschap uit te dragen,
terwijl de Heer meewerkte en het Woord kracht bijzette
door de begeleidende tekenen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij samen ons geloof in de Zoon
die zetelt aan de rechterhand van de Vader,
en met zijn Geest ons nabij wil zijn.

Ik geloof in God,
die vrede in de wereld wil,
die ons vraagt aan die vrede mee te bouwen,
zodat leven in geluk mogelijk wordt voor iedereen.

Ik geloof in Jezus Christus,
die ons bevrijdt van angst en vooroordelen,
en die ons doet hopen,
de dood voorbij.

Ik geloof in de Geest,
die gerechtigheid schept,
die ons verantwoordelijk maakt om,
door inzet en inkeer,
een wereld uit te bouwen die bewoonbaar is voor allen.

Ik geloof in een gemeenschap
die deze taak op zich neemt.
Ik geloof in een God die belooft
dat Hij ons leven zal voltooien
in zijn R
ijk van vrede voor altijd. Amen.

Voorbeden 1

Alles waarover wij ons persoonlijk bekommeren
mogen wij aan God toevertrouwen.
Wij leggen het op het altaar van de Heer om het,
samen met uw gaven en deze gaven,
aan Hem op te dragen.

-Laten wij bidden dat wij mogen bezield blijven door solidariteit;
dat we opkomen voor de belangen van anderen,
zelfs als dit gaat ten koste van het eigenbelang;
dat we onze blik niet zouden verengen
tot altijd meer voor steeds minder mensen…
Laten wij bidden…

-Laten wij bidden dat wij blijven geloven in een betere toekomst
met meer rechtvaardigheid en een betere verstandhouding
tussen de verschillende culturen.
Dat wij daarom steeds opnieuw pleiten en opkomen
voor meer verbondenheid in onze samenleving…
Laten wij bidden…

-Laten wij bidden dat wij zouden blijven zoeken naar mogelijkheden
van nieuwe wegen van verbondenheid.
Dat we ons uiterste best zouden doen om te zoeken naar bondgenoten
om onze sociale droom te kunnen realiseren,
en ons dat wij ons daarbij niet zouden laten afschrikken
door aloude structuren of gewoontes.
Laten wij bidden…

Laten wij bidden om krachtige figuren:
herders, profeten en leiders,
die in woord en daad ons wijzen op Gods Goede Boodschap
en dat wij zouden blijven geloven in een goed leven voor élke mens.
Laten wij bidden…
naar federatie Kana

Voorbeden 2

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer,
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Danken wij God voor mensen die,
hoe dan ook, toekomst scheppen voor anderen.
Zij helpen mee om uw hemel, God, op aarde zichtbaar te maken.
Laten wij bidden…

-Danken wij God voor mensen die
zich inzetten voor een warmhartige samenleving.
Zij helpen mee om uw hemel, God, op aarde zichtbaar te maken.
Laten wij bidden…

-Danken wij God voor mensen
die niet afwachtend naar de hemel blijven staren,
maar oog en aandacht hebben voor wat er omgaat in anderen.
Zij helpen mee om uw hemel, God, op aarde zichtbaar te maken.
Laten wij bidden…

Voorbeden 3 (Rerum Novarum)

-Bidden we voor alle werknemers en werkgevers.
Dat zij hun werk niet zien als een dienst aan zichzelf,
maar als een bijdrage aan een economie
in dienst van mens en samenleving.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de werklozen
en voor de arbeiders in de meer kwetsbare sectoren.
Dat zij solidariteit mogen ondervinden van hen
die werk hebben in de sterkere sectoren.
Dat er bereidheid mag worden gevonden
om inkomen en arbeid te herverdelen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de arbeiders en boeren in de Derde Wereld.
Dat zij niet nog meer door de economische crisis getroffen worden
en dat zij mogen ervaren
dat we een rechtvaardige vergoeding willen betalen voor hun werk.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de vreemdelingen hier,
mensen op de vlucht voor het geweld in hun eigen land,
mensen die meewerken
aan de uitbouw van onze maatschappij.
Dat zij zich aanvaard mogen weten
en mogen delen in de welvaart van dit land.
Laten wij bidden…
naar Heule

Gebed over de gaven 1

God van hemel en aarde,
aanvaard in deze gaven
ons geloof in uw Zoon
die Gij een plaats hebt gegeven aan uw rechterhand.
Leer ons te leven zoals Hij,
zodat we eens mogen delen in zijn heerlijkheid
en wonen bij U, onze God en Vader in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 2

od van hemel en aarde,
zie ons hier samen rond brood en beker,
tekens van Hem die zich gaf ten einde toe.
Moge wij, brekend en delend met elkaar,
Jezus steeds beter leren kennen
en zijn manier van leven tot de onze maken. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat Gij Liefde zijt,
onze Lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit Brood en deze Beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw Rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw Wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw Verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen,
een zegen mogen zijn. Amen.

Vredeswens

40 dagen lang klonk uit Jezus’ mond
dezelfde groet: “Vrede zij u!”
Nu is zijn leven in vrede tot voltooiing gekomen.
Geef ook ons, Heer,
de vrede waarnaar wij verlangen
en die bestemd is voor alle mensen.
Deze vrede van de Heer zij met u.
En geven wij elkaar een hartelijke blijk van vreugde en vrede.

Lam Gods

Communie

De Heer nodigt ons uit aan zijn tafel.
Hij biedt deze gaven aan.
Laten wij ze ontvangen als blijk van onze bereidwilligheid
om te delen met elkaar,
om gemeenschap te vormen met elkaar.
Zie het Lam Gods…

Bezinning 1

God,
Gij die zijt de Oergrond van alles wat is,
aan U ontspringt
de hoop, de kracht en de moed van mensen.
Het leven is ons uitermate lief.
Zo hebt Gij het gedroomd
en ons daartoe bestemd.

Wil dan uw lichtglans uitstrooien
in onze ogen.
Vervoer ons.
Doe ons stralen
als een tuin in bloei.
En laat in ons de schoonheid
en de vreugde zingen,
helder en aanstekelijk,
dat wij klankschalen worden
van uw eindeloos bevrijdende
en Blijde Boodschap.
naar Kris Gelaude

Bezinning 2

Hemelvaart

Hemel is geen plaats hoog boven het uitspansel,
ver achter de sterren,
– het domein van de ruimtevaart.
Hemel is veel meer dan wat
voor ons gereserveerd is na het uur van onze dood.
Hemel is elke plek en elk moment
waar Hij die heet “Ik zal er zijn”, gebeurt,
waar alle leven, denken, doen en spreken
van Hem doordrongen is en zijn liefde zichtbaar maakt.
Die hemel heeft de Verrezene op aarde gebracht.
En daar hoort Hij thuis.
En wij, wij zijn tot hemelvaart geroepen.
Hemel is thuiskomen,
je diepste bestemming vinden in het bemind zijn,
in het onvoorwaardelijk er mogen zijn,
omdat Iemand er even onvoorwaardelijk is voor ons.
Hemel is baden in zijn Geest,
ondergedompeld, gedoopt worden in een leven
waarvan het “Hebt elkander lief” de rode draad is
en waar ieder mens tot zijn recht mag komen.
Die hemel heeft de Verrezene op aarde  gebracht.
En daar hoort Hij thuis.
En wij, wij zijn tot hemelvaart geroepen.
Hemel begint hier en nu want hij hoort bij de aarde,
zoals de aarde bestemd is
om woonplaats van God te zijn.
Twee delen van dezelfde wereld van God.
Ze horen samen, onlosmakelijk verbonden:
aarde en hemel,
mens en mens en God, leven en dood en leven.
Daarom moeten alle volken gedoopt,
ondergedompeld worden
in een nieuwe manier van leven
zoals ze ons door de Vader beloofd is,
zoals ze ons door de Zoon is voorgeleefd,
zoals ons door de Geest in ’t hart is geprent.
Allen moeten gedoopt, ondergedompeld worden
in een nieuwe manier van leven
getekend met de naam van onze God
“Ik zal er zijn voor u”.
Hoe meer wij die naam als een werkwoord gaan vervoegen,
hoe meer zijn naam ons leven zal tekenen,
des te meer we zullen weten dat Hij met ons is
tot de wereld voltooid zal zijn
tot louter hemel.
Tot hemelvaart zijn wij geroepen.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Jezus, mens geworden onder ons,
wij vieren vandaag
dat Gij zijt thuis gekomen bij uw en onze Vader.
Hier op aarde zijn wij nog ver van huis.
Soms is het hier eerder een hel dan een hemel.
Wij bidden U:
moge uw Geest ons doen ontwaken
en ons bewust maken van onze persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheid.
Laat ons U vinden
in hen die geslachtofferd worden
op de altaren van geld en macht.
Dan zal de Liefde zegevieren
die Gij, als mensenkind, ons hebt voorgeleefd. Amen.
Manu Verhulst

Slotgebed 2

Goede God,
als erfgenamen van Jezus’ opdracht
zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid.
Wij willen meebouwen aan een geloofwaardige Kerk,
drager en schenker van vreugde, liefde en hoop.
Wij hebben echter uw zegen nodig
om over de drempel van de twijfel te geraken.
Zegen ons daarom en geef ons vleugels,
voor nu en alle dagen van ons leven. Amen.

Zending en zegen

Het is niet aan ons om de dag te bepalen,
maar eens zal Hij komen,
de dag waarop weer mensen worden geroepen
om het woord ‘God’ zo uit te spreken,
dat heel de wereld verandert en vernieuwt.
Daartoe zegene Hij ons
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Dietrich Bonhoeffer

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.