O.H. Hemelvaart B 2015

14 05 2015

Begroeting
           
Welkom in deze viering op het hoogfeest van Onze Heer Hemelvaart.
Deze feestdag leert ons iets over onze thuiskomst bij de Vader
zoals Jezus eens thuiskwam bij zijn Vader.
Deze dag wil ons ook laten nadenken over onze inzet
voor het geluk van anderen.
Laten wij God daarom danken
dat wij bij Hem mogen thuiskomen
en mogen meewerken aan zijn wereld van liefde en vrede
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vandaag, Hemelvaartsdag, zijn wij samen
onder het motto: ‘Verheven, niet verdwenen’.
Dat Jezus thuis is bij God, zijn Vader,
belet Hem niet met mensen begaan te zijn.
Dat ervaren de elf – zo horen wij vandaag in het evangelie.
Want wanneer zij erop uittrekken
“werkte de Heer met hen mee
en zette hun woord kracht bij
door de begeleidende tekenen.”

Openingswoord 2

Het verhaal van de Hemelvaart is een zendingsverhaal.
In het spoor van de leerlingen
moeten ook wij de weg gaan die Jezus ons is voorgegaan:
de weg van liefde zonder maat
opdat het voor elkeen een hemel op aarde zou worden
en Hij zal ons daarin nabij blijven.
In zijn naam moeten we aan de slag.
Het Goede Nieuws is er voor iedereen.
Hemelvaart is dan ook de start van ons kerkgemeenschap-zijn.

Vergevingsmoment 1

Op Hemelvaartsdag is het goed even te evalueren
wat we van ons christen-zijn terechtbrengen.
Ons samenleven verloopt lang niet perfect,
want we hebben allemaal ook onze kleine kantjes.
Maar als we erin slagen die te erkennen,
is verzoening mogelijk.

-Als we voor de Heer gaan staan en naar de hemel kijken
dringt het wel eens tot ons door
dat we te vaak dromen van een hemel op aarde vol luxe en genotsmiddelen.
Die schijnhemel houdt ons weg van een écht gelukkig leven.
De hemel op aarde die God voor ons droomt is er één
waarin we liefde en hoop delen met elkaar.
Voor ons gebrek aan solidariteitsgevoel:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Als we voor de Heer gaan staan en naar de mensen kijken,
dringt het wel eens tot ons door
dat we te weinig van hen houden.
We maken te vaak een selectie:
wie kan ons van dienst zijn, wie ligt ons en wie niet….
De hemel op aarde die God voor ons droomt is er één
waarin mensen naar elkaar toegaan
om elkaar gelukkig te maken en vrede te schenken.
Voor onze berekenende houding:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als we voor de Heer gaan staan en naar onszelf kijken,
dringt het wel eens tot ons door
dat we de Heer niet zien,
dat we voor Hem maar een piepklein plaatsje reserveren in ons leven.
De hemel op aarde die God voor ons droomt is er één
waarin we leven op de klank van Gods stem in ons hart.
Voor onze kleingelovigheid:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God zelf komt ons tegemoet.
We mogen ons aan Hem overgeven.
Hij wil met ons zijn, alle dagen van ons leven. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Heer,
Gij hebt aan uw leerlingen gevraagd om van U te getuigen.
Helaas, vaak staan wij met onze mond vol tanden.
Wat zou de wereld er anders uitzien
als wij elke dag zouden leven zoals Gij dat van ons verlangt.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
uw Liefde voor alle mensen mogen wij doorgeven,
maar vaak fungeren wij eerder als barrière
dan als doorgeefluik.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
wij zijn geroepen tot verantwoordelijkheid voor uw schepping
en om uw mensen te laten groeien naar uw beeld en gelijkenis.
Maar ons denken en doen zijn vaak meer op onszelf gericht:
wat ons het meest profijt oplevert, krijgt voorrang.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm u over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.


Openingsgebed 1

God van hemel en aarde,
Gij hebt Jezus opgenomen in uw heerlijkheid.
Omhoog starend naar de hemel weten we:
het komt erop aan uw aarde bewoonbaar te maken voor al uw mensen.
Geef dat wij trouw blijven aan Jezus’ opdracht:
‘Ga…Ik ben bij u, tot het einde van de aarde.’
Geef ons de kracht om van Hem te blijven getuigen,
gedoopt als we zijn ‘in water en Geest’.
Dit vragen wij U door Jezus, uw Zoon,
de Levende onder ons, nu en altijd. Amen.
naar Levensecht

Openingsgebed 2

God, Vader van Jezus Christus en onze Vader,
Gij hebt uw Zoon opgenomen om te leven bij U.
Laat zijn Geest nu komen over ons.
Geef ons de kracht om te getuigen
voor alle mensen ter wereld
dat Gij altijd met ons zijt
vandaag en altijd verder tot in eeuwigheid. Amen.

Lezingen

In de eerste lezing horen we het verhaal van de hemelvaart.
Wat daarin opvalt is het verschil van blikrichting bij de leerlingen
en bij die twee mannen in het wit.
De leerlingen kijken naar boven, naar Jezus die achter de wolken verdwijnt.
De mannen in ’t wit zeggen dat hun ogen op de aarde moet gericht zijn.
Dáár moet de Boodschap van de verrijzenis gerealiseerd worden.
Bij dat laatste sluit onze evangelietekst aan:
Jezus geeft aan zijn leerlingen hun zendingsopdracht.

Eerste lezing (Hand., 1, 1-11)

Uit de Handelingen der Apostelen

1              Mijn eerste boek, Teofilus,
ging over alles wat Jezus heeft gedaan en geleerd, vanaf het begin
2              tot de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen,
nadat Hij aan de apostelen die Hij had uitgekozen,
door de heilige Geest zijn opdracht had gegeven.
3           Aan hen heeft Hij veertig dagen lang herhaaldelijk bewezen
dat Hij na zijn lijden weer in leven was.
Hij vertoonde zich aan hen en sprak over het koninkrijk van God.
4           Toen Hij bij hen was, drukte Hij hun op het hart:
`Ga niet uit Jeruzalem weg,
maar blijf wachten op de belofte van de Vader
die jullie van Mij hebben gehoord;
5           immers, Johannes doopte met water,
maar jullie zullen gedoopt worden in heilige Geest,
binnen enkele dagen.’
6           Degenen die daar samengekomen waren,
stelden Hem toen de vraag:
`Heer, herstelt U in deze tijd het koninkrijk voor Israël?’
Maar Hij zei tegen hen:
`Het komt jullie niet toe de tijden of momenten te kennen
die de Vader in zijn volmacht heeft vastgesteld;
8           maar wanneer de heilige Geest over jullie komt,
zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem,
in heel Judea en Samaria,
en tot het uiteinde van de aarde.’
9           Na deze woorden werd Hij voor hun ogen omhooggeheven
en een wolk onttrok Hem aan het gezicht.
10         Terwijl Hij zo heenging en zij nog naar de hemel stonden te turen,
stonden er opeens twee mannen naast hen in witte kleren,
11         die zeiden:
`Galileeërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken?
Deze Jezus, die van jullie is weggenomen en in de hemel is opgenomen,
zal op dezelfde manier terugkomen
als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Ef., 1, 17-23)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efese

Broeders en zusters,
17         Moge de God van onze Heer Jezus Christus,
de Vader der heerlijkheid,
u de Geest van wijsheid en openbaring geven,
om Hem echt te kennen.
18         Moge Hij de ogen van uw hart verlichten,
zodat u ziet hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept,
hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfdeel
te midden van de heiligen
19         en overgroot zijn macht over ons die geloven.
Dezelfde sterkte en kracht
20         heeft Hij betoond in Christus,
toen Hij Hem opwekte uit de doden
en liet zetelen aan zijn rechterhand in de hemel,
21         hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden,
en boven elke naam die genoemd wordt,
niet alleen in deze maar ook in de toekomstige wereld.
22            Alles heeft Hij onder zijn voeten gelegd,
en Hemzelf, verheven boven alles,
heeft Hij als hoofd gegeven aan de kerk,
23         die zijn lichaam is,
de volheid van Hem die het al in alles vervult.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mc., 16, 15-20)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

Toen Jezus aan de elf verscheen, sprak Hij tot hen:
16         Wie tot geloof komt en gedoopt wordt, zal gered worden,
maar wie niet tot geloof komt, zal veroordeeld worden.
17         De volgende tekenen zullen hen die tot geloof gekomen zijn, begeleiden:
in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven,
nieuwe talen zullen ze spreken,
18         met hun handen zullen ze slangen opnemen,
en als ze dodelijk gif drinken, zal dat hun niet deren.
Zieken zullen ze de handen opleggen
en zij zullen gezond worden.’
19         Nadat de Heer Jezus hun dit gezegd had,
werd Hij in de hemel opgenomen
en nam Hij plaats aan de rechterhand van God.
20         Zij trokken eropuit om overal de Boodschap uit te dragen,
terwijl de Heer meewerkte en het Woord kracht bijzette
door de begeleidende tekenen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, die Liefde is
en ons de wereld schenkt.

Ik geloof ook dat God ons roept en zendt
om van deze wereld een thuis te maken:
een wereld zonder honger,
zonder oorlog, zonder haat,
een wereld vol goedheid,
rechtvaardigheid en vrede.

Ik geloof in Jezus Christus,
die geroepen en gezonden werd
om lief en leed met ons te delen
om, geborgen in Gods liefde,
zich te geven aan de mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om lief en leed te delen in liefde met elkaar.

Ik geloof dat de Heer zijn Geest van liefde
schenkt aan alle mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om van zijn Blijde Boodschap te getuigen
in woord en daad;
opdat alle mensen van de wereld
broers en zusters zouden worden
in de Kerk van zijn liefde,
op weg naar zijn Rijk van vrede en vriendschap voor altijd. Amen.

Voorbeden 1

Tot God die alle mensen op handen draagt, bidden wij:

-Voor hen die geen greintje ‘hemel op aarde’ kennen.
Dat zij zich gesteund mogen weten
door de aandacht en de inzet van mensen om hen heen.
Laten wij bidden…

-Voor hen die zich rusteloos inzetten
voor meer vrede en meer gerechtigheid.
Dat zij onder ons nooit mogen ontbreken.
Laten wij bidden…

-Voor hen die afscheid moeten nemen
van naasten of vrienden,
van hun land of een dierbare plek,
van een stuk leven dat voorbijging.
Dat zij én diegenen die achterblijven,
kracht mogen ontvangen.
Laten wij bidden…

Kom, heilige Geest,
en versterk in ons de moed om ‘ja’ te zeggen
op Gods bedoelingen met de aarde.
Jan Groot en Henk Sechterberger, Doorgegeven

Voorbeden 2

-Vader in de hemel,
Gij die onder ons wil wonen
en zich het lot aantrekt van allen die verdrukt en vernederd worden,
wij bidden U:
richt hen weer op
doordat ze ervaren dat ze niet alleen staan
maar zich gesteund te weten door mensen die met hen solidair willen zijn.
Laten we bidden…

-Maak de boodschap van uw Kerk geloofwaardig, God,
doordat zij zich niet heersend maar dienend opstelt
en mensen niet vernedert maar bemoedigt.
Moge zij die ambtswege uw Woord moeten verkondigen
niet blijven steken in vrome clichés en lege woorden
maar woorden spreken recht uit het hart.
Laten we bidden…

-Leer ons, Heer,
om als gelovigen niet te blijven kijken
naar de verre hemel om U daar te zoeken,
maar onze blik te richten naar de wereld waarin we leven.
Want dichtbij laat Gij U vinden als een God van en voor mensen.
Laten we bidden…
naar Hans Kelderman o.p.

Voorbeden 3

God van leven,
door de hemelvaart van Jezus Christus
hebt Gij ons de opdracht gegeven
op pad te gaan en uw Evangelie te verkondigen.
Maak ons tot mensen
die geloven in wat zij van U ontvangen:
het leven zelf.
Laten we bidden…

-God van barmhartigheid
door de hemelvaart van Jezus Christus
hebt Gij ons toegezegd
ons te helpen met uw kracht, uw heilige Geest.
Sta ons bij opdat wij, bezield door uw Liefde,
barmhartigheid mogen brengen waar hardheid heerst.
Laten we bidden…

-God van eeuwigheid,
door de hemelvaart van Jezus Christus
zijt Gij ons mensen nabij.
In alles wat wij doen
willen wij werken aan uw Koninkrijk.
Open de ogen van ons hart
om uw hemel op aarde reeds te zien,
om in anderen uw aanwezigheid op te merken.
Geef dat de hemelvaart van Christus
ons mag leiden naar het eeuwig leven.
Laten we bidden…
naar André van Aarle

Gebed over de gaven 1

Heer,
moge de gave van brood en wijn
die wij U aanbieden en die Gij heiligt,
een teken zijn van onze verbondenheid
met U en met alle mensen.
Wij vragen U dit in Jezus’ naam. Amen.

Gebed over de gaven 2

God van hemel en aarde,
de eenvoud van deze gaven
doet denken aan Jezus, uw Zoon,
die om zijn eenvoud en zijn dienende liefde
hoogverheven werd bij U.
Zijn verheffing is onze hoop.
Sterk ons aan, hier rond zijn tafel,
tot mensen die in zijn voetspoor gaan
en zich geheel en al wijden aan uw Rijk
dat duren zal tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat Gij Liefde zijt,
onze lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Opdat de Geest van Christus in ons werkzaam zou kunnen zijn,
moeten wij ons verbonden voelen
met God, ons aller Vader. En daarom bidden wij:
Onze Vader…

Vaak voelen wij ons klein en machteloos.
Toch schuilen ook in ons krachten van geloof, hoop en liefde.
Moge wij bij elkaar die krachten tot leven wekken,
zodat er in ons midden een beweging op gang komt van geloof en hoop,
en van liefde die sterker is dan alle aardse machten.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

God van hemel en aarde,
geef ons de moed om te geloven en te beseffen
dat wij ten volle verantwoordelijk zijn
voor de aanwezigheid van uw Rijk onder ons.
Als wij onze oren en ogen openen,
en te gepasten tijde ook onze handen en monden
om uw Boodschap metterdaad te verkondigen,
dan zullen wij worden zoals Gij ons hebt gedroomd:
een volk van vrede, één van hart en één van ziel.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijke blijk van vreugde en vrede.

Lam Gods

Communie

Vlak voor zijn hemelvaart
beloofde Jezus zijn apostelen
dat Hij hen zou bijstaan
als zij gingen getuigen van zijn Blijde Boodschap.
Ook ons wil Hij nabij zijn in dit brood,
teken van zijn aanwezigheid.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Zijn stem zal niet meer klinken
op het meer van Genesaret,
in de synagoge van Kafarnaüm
of in de wandelgangen van de tempel.
Hij legt óns het Woord des levens in de mond
om het te laten klinken tot aan het uiteinde der aarde.

Zijn handen zullen de kinderen van Galilea niet meer zegenen,
ze zullen geen zieken meer genezen langs de weg.
Hij zal geen troostwoorden meer spreken tot zondaars en verstotenen.
Hij legt óns de werken van barmhartigheid in handen,
alle zeven,
opdat de wereld troost, vergeving en genezing zal vinden.

Nu zijn voeten niet meer zullen gaan
over de wegen van zijn geboorteland,
wordt héél de aarde ‘heilig land’.

Nu Hij zetelt aan Gods rechterhand
en daar voor ons een plaats bereidt,
roept Hij ons allen op
de aarde te maken tot een plaats
waar mensen broederlijk in vrede leven.

Bezinning 2

Is de Hemelvaart van Jezus een afscheid?
Het is geen afscheid, want Hij verlaat ons niet.
Integendeel, Jezus blijft werkzaam in ons.
Hij stuwt ons
om zijn Blijde Boodschap verder te verkondigen
hier in deze wereld,
en met beide voeten op de aarde te blijven staan.
Hij blijft ieder van ons roepen en zenden
om met volle inzet
zijn liefdevolle barmhartigheid door te geven.
Wij die met Hem willen meewerken,
zullen de nodige kracht ontvangen
om in deze opdracht te slagen:
vrede brengen, ook vandaag!

Bezinning 3

Meer dan ooit
niet aan ons lot
maar aan zijn Geest laat Hij ons over.
Geen afscheid…
Wat Hij zei,
wat Hij deed,
wie Hij was,
zijn Geest herinnert ons er aan.
Op de meest innigste wijze
legt Hij het aan ons uit,
zaait Hij het in ons hart.
Een afscheid dat nabijheid betekent.
Meer dan ooit zal Hij er voor ons zijn
uw Zoon, de Levende.
Hans Bouma

Slotgebed  1

Hemelse Vader,
het Woord van uw Zoon
dat ooit gesproken is,
zal blijven klinken tot op vandaag.
Wij bidden U:
geef dat wij, in de kracht van de Geest,
levende getuigen zijn van Hem.
Dit vragen wij U door Jezus die altijd met ons is. Amen.
naar André Janssen

Slotgebed 2

God van mensen onderweg,
beziel ons met de Geest van ons aller Voorganger Jezus
opdat wij van harte zouden voortzetten
wat Hij in Woord en Werk onder ons is begonnen.
Houd ons hoopvol gaande op de weg die Hij ons voorging
tot wij met velen uw stad van vrede zijn geworden,
uw nieuwe hemel en uw nieuwe aarde. Amen.
naar Jacques Verhees

Zending en zegen

Jezus heeft ons bij zijn afscheid
‘kracht uit den hoge’ toegezegd
om zijn werk bezield te kunnen voortzetten
in de wereld om ons heen.
Moge God ons daartoe zegenen.
Zijn ‘kracht uit den hoge’
mogen wij elkaar hier en nu van harte toewensen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Jacques Verhees

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.