O.H.Hemelvaart A 2011

 

Begroeting

Welkom in deze viering op het hoogfeest van Ons Heer Hemelvaart.
Deze feestdag leert ons iets over onze thuiskomst bij de Vader,
zoals Jezus eens thuiskwam bij zijn Vader.
Deze dag wil ons ook doen nadenken over onze inzet
voor het heilsgeluk van anderen.
Laten wij daarom God danken
dat wij bij Hem mogen thuiskomen
en mogen meewerken aan zijn wereld van liefde en vrede
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Welkom op Hemelvaartdag!
Hemelvaart markeert een begin- en een eindpunt.
De periode met de aardse Jezus wordt afgesloten.
De Kerk van de levende herinnering begint.
Misschien kan je dat vergelijken met het moment
waarop je het ouderlijk huis verlaat
om je eigen nest uit te bouwen.
Je weet genoeg om die nieuwe taak aan te vatten,
maar toch is er even dat vacuüm en de bezorgde vraag:
Red ik dat? Hoe zal het gaan?
Een beetje bemoediging kan dan deugd doen.
Moge deze viering ons die bemoediging schenken.

Vergevingsmoment

Op Hemelvaartsdag is het goed even te evalueren
van wat we ervan terechtbrengen, hier op de aarde.
Ons samenleven verloopt lang niet perfect,
want we hebben allemaal ook onze kleine kantjes.
Maar als we erin slagen die te erkennen,
is verzoening mogelijk
.

– Als we voor de Heer gaan staan en naar de hemel kijken,
realiseren we ons soms
dat we ons vaak een hemel dromen vol luxe en genotsmiddelen.
Die schijnhemel houdt ons weg van een écht gelukkig leven.
De hemel die God op aarde wenst is er één
waarin we liefde en hoop delen met elkaar.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

-Als we voor de Heer gaan staan en naar de mensen kijken,
beseffen wij soms dat we nog te weinig van mekaar houden.
We gebruiken anderen te vaak voor ons eigen heil.
De hemel die God op aarde wenst is er één
waarin mensen naar elkaar toegaan
om elkaar zo geluk en vrede te schenken.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

-Als we voor de Heer gaan staan en naar onszelf kijken,
merken we soms dat we de Heer vaak niet hebben gezien,
dat Hij slechts een klein plaatsje toebedeeld krijgt in ons leven.
De hemel die God op aarde wenst zal pas echt groeien
als we ons inzetten vanuit Gods stem in ons hart.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
naar Lovendegem

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed

God en Vader,
op deze dag, de veertigste dag na Pasen,
gedenken wij dat Jezus van Nazareth
mocht binnengaan in uw heerlijkheid.
Door Hem reikt de aarde tot in de hemel.
Geef ons de kracht zijn boodschap van leven door te geven,
tot lof en eer van uw naam.
Zo bidden wij U door Jezus Christus,
die met U en de H. Geest leeft
in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Lezingen

Luisteren wij nu naar de lezingen die ons oproepen
om de Blijde Boodschap te verkondigen, wereldwijd.

Eerste lezing (Handelingen 1,1-11)
Uit de Handelingen van de Apostelen


1        Mijn eerste boek, Teofilus,
ging over alles wat Jezus heeft gedaan en geleerd, vanaf het begin
2        tot de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen,
nadat Hij aan de apostelen die Hij had uitgekozen,
door de heilige Geest zijn opdracht had gegeven.
3        Aan hen heeft Hij veertig dagen lang herhaaldelijk bewezen
dat Hij na zijn lijden weer in leven was.
Hij vertoonde zich aan hen en sprak over het koninkrijk van God.
4        Toen Hij bij hen was, drukte Hij hun op het hart:
`Ga niet uit Jeruzalem weg,
maar blijf wachten op de belofte van de Vader
die jullie van Mij hebben gehoord;
5        immers, Johannes doopte met water,
maar jullie zullen gedoopt worden in heilige Geest,
binnen enkele dagen.’
6        Degenen die daar samengekomen waren, stelden Hem toen de vraag:
`Heer, herstelt U in deze tijd het koninkrijk voor Israël?’
7        Maar Hij zei tegen hen:
`Het komt jullie niet toe de tijden of momenten te kennen
die de Vader in zijn volmacht heeft vastgesteld;
8        maar wanneer de heilige Geest over jullie komt,
zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem,
in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de aarde.’
9        Na deze woorden werd Hij voor hun ogen omhooggeheven
en een wolk onttrok Hem aan het gezicht.
10       Terwijl Hij zo heenging en zij nog naar de hemel stonden te turen,
stonden er opeens twee mannen naast hen in witte kleren,
11       die zeiden:
`Galileeërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken?
Deze Jezus, die van jullie is weggenomen en in de hemel is opgenomen,
zal op dezelfde manier terugkomen
als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Efeziërs 1,17-23)

Uit de brief van de heilige apostel Petrus aan de christenen van Efese

Broeders en zusters,
17
       Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid,
u de Geest van wijsheid en openbaring geven, om Hem echt te kennen.
18       Moge Hij de ogen van uw hart verlichten,
zodat u ziet hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfdeel te midden van de heiligen
19       en overgroot zijn macht over ons die geloven.
Dezelfde sterkte en kracht
20       heeft Hij betoond in Christus, toen Hij Hem opwekte uit de doden
en liet zetelen aan zijn rechterhand in de hemel,
21       hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden,
en boven elke naam die genoemd wordt,
niet alleen in deze maar ook in de toekomstige wereld.
22       Alles heeft Hij onder zijn voeten gelegd,
en Hemzelf, verheven boven alles,
heeft Hij als hoofd gegeven aan de kerk,
23       die zijn lichaam is, de volheid van Hem die het al in alles vervult.
KBS Willibrord 1995


Evangelie (Matteüs 28,16-20)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

16       In die tijd trokken de elf leerlingen naar Galilea,
naar de berg die Jezus hun had aangewezen.
17       Toen ze Hem zagen, vielen ze op de knieën,
sommigen twijfelden.
18       Jezus kwam op hen toe en zei:
`Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
19       Ga, en maak alle volkeren tot leerling;
doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest,
20       en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb.
Weet wel, Ik ben met jullie,
alle dagen,
tot aan de voleinding van de wereld.’

KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die onze Vader is.

Hij is de hartenklop van ons bestaan.
Hij heeft de wereld aan onze handen toevertrouwd.

Ik geloof in Jezus, Gods mensgeworden Zoon.

Hij heeft ons voorgeleefd wat liefde kan.
Hij blijft aanwezig in woord en brood tot Hij komt.

Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept.

Hij schenkt ons aan elkaar als licht en troost.
Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk.
Amen.

Voorbeden

Al onze persoonlijke bekommernissen
mogen wij aan God toevertrouwen.
Wij leggen ze op het altaar van de Heer om ze,
samen met uw gaven en deze gaven,
aan Hem op te dragen.

– Bidden wij voor allen die leiding geven.
Dat zij in navolging van Jezus
steeds ten dienste staan van hun medemensen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor mensen die zich inspannen voor een leefbare samenleving.
Dat zij zich gedragen weten door God en door ons.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor onszelf, hier aanwezig.
Dat wij niet omhoog blijven staren,
maar vol enthousiasme Gods Goede Boodschap zouden verkondigen.
Laten wij bidden…

God en Vader,
dit en wat er nog meer is aan wensen en verwachtingen,
leggen wij bij U neer op deze dag.
Verhoor ons omwille van Jezus
die bij U leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed over de gaven

Heer, ook op deze dag leggen wij onze gaven bij U neer.
Aanvaard ze als tekens van onze goede wil.
Wij herdenken hiermee Jezus, de Heer,
opgenomen in uw heerlijkheid.
Zo worden wij verbonden
om samen de weg te gaan naar hemels leven,
samen met Jezus,
die met U en de heilige Geest leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
schepper en bevrijder,
herder van mensen, licht en leven.
Wij danken U omdat Gij liefde zijt,
die onze lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig …

Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Opdat de Geest van Christus in ons werkzaam zou kunnen zijn
moeten wij ons verbonden voelen
met God, ons aller Vader.
Daarom bidden wij:
Onze Vader…

Vaak voelen wij ons klein en machteloos.
Toch schuilen ook in ons krachten van geloof, hoop en liefde.
Moge wij bij elkaar die krachten tot leven wekken,
zodat er in ons midden een beweging op gang komt van geloof en hoop,
en van liefde die sterker is dan alle aardse machten.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Heer Jezus, wij vieren vandaag dat Gij zijt thuisgekomen in de hemelse vrede.
Wij zijn daarvan nog ver verwijderd.
Groot is de verdeeldheid in onze Kerken, in ons land, in de wereld:
arm tegenover rijk,
machtigen tegenover machtelozen…
Soms is het hier eerder een hel dan een hemel.
Wees met ons als wij daaraan iets willen doen.
Beziel onze mond, onze handen en onze voeten
tot boodschappers van uw vrede op aarde.
Die vrede van de Heer, zij altijd met u
En geven wij elkaar een hartelijk teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

Jezus werd herkend aan het breken van het brood.
Moge ook wij Hem herkennen als Hij tot ons zegt:
‘Kom aan tafel want Ik breek Mijzelf tot voedsel voor u.’
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning

Ze stonden er bedremmeld,
zeg maar verslagen, bij.
Eerst, op die vrijdag,
hadden ze Hem verloren aan de dood
en nu zijn Hemelvaart eraan kwam,
verloren ze Hem opnieuw.
Toen Hij stierf op die vrijdag,
week zijn lichaam, niet zijn geest.
De Geest was bij hen,
was gebleven
levend, warm en zeer nabij,
vertrouwd en eigen,
als altijd.
En nu ineens,
starend naar de hemel,
was er de leegte.
Als van God verlaten
bleven ze bij elkaar
en uitzichtloos was de diepe,
de diepste duisternis.

Eén lichtpunt was er,
een belofte, een toezegging,
meer niet.
Maar ze wisten dat
het bij een belofte meer gaat
om de waarde van hem
die belooft,
dan om de inhoud van de belofte.
naar Kees Harte

Slotgebed

Heer, onze God,
doe ons steeds weer beseffen dat uw Rijk in onze handen ligt.
Dat wij dagelijks zoveel kansen krijgen
om wat goedheid, vreugde, vrede, liefde … aan mekaar door te geven.
Schenk ons uw sterkte om dit te kunnen realiseren,
vandaag, morgen en alle dagen. Amen.

Zending en zegen

Geloof wat Jezus heeft beloofd:
‘Ik ben met jullie altijd door, tot aan het einde der tijden.’
Zijn aanwezigheid maakt ons tot mensen
die een zegen zijn voor elkaar en die op Gods zegen mogen rekenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.