Moeder Gods – Nieuwjaar A 2017

01 01 2017

Begroeting 1

Laten wij Gods zegen afsmeken, niet alleen over dit samenzijn
maar ook over het hele jaar dat voor ons ligt:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Begroeting 2

Van harte welkom u allemaal op deze nieuwjaarsdag.
Wij wensen u alle goeds toe in dit nieuwe jaar
en vragen er Gods zegen over
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vannacht sloten we het voorbije jaar af.
Met gemengde gevoelens misschien.
Dankbaar om de liefde en de vreugde die ons te beurt viel.
Met pijn in het hart
voor verlies, tegenslag,
conflicten die niet opgelost geraakten.

Vandaag legt God een nieuw jaar in onze open handen,
een nieuwe toekomst als een opdracht om,
met al wat we aan mogelijkheden ter beschikking hebben,
er het beste van te maken,
tot eer van Hem die Liefde is,
in dienst van allen met wie we ons verbonden weten,
dichtbij en veraf.
Op Nieuwjaar viert de Kerk ook het feest van de Moeder Gods,
zij die door God uitverkoren werd als moeder voor zijn Zoon
en tevens onze moeder.

Openingswoord  2

Op deze nieuwjaarsdag kijken we naar wat voorbij is met gemengde gevoelens. Naar wat komt hebben we maar één gevoel:
Hoop.
Hoop op geluk hier op aarde, in onze leefwereld.
Hoop op vrede en geborgenheid voor iedereen.
Hoop op kracht en moed in moeilijke momenten.
Hoop op vreugde en welzijn voor ieder van ons.
Tine Santy-Defever

Gebed om ontferming 1

Omdat we, met al het terugblikken van de afgelopen weken,
heel goed beseffen dat wij vaak fouten maken,
vragen wij de Heer nu eerst om vergeving.

-Heer, Gij die ons zegent,
die ons hart en al onze goede bedoelingen kent,
maar ook onze tekortkomingen,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij die ons tot zegen zijt,
Gij die als Mens onder ons hebt geleefd,
Gij die onze aarzelingen en belemmeringen kent,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, Gij die ons met uw Geest nabij zijt,
die ons leven doordringt en ons kracht geeft,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de goede God zich over ons ontfermen,
onze fouten vergeven
en ons eens geleiden naar eeuwig leven. Amen.
naar Herent

Vergevingsmoment 2

Vergeving vraagt veel moed en durf,
maar vergiffenis schenken is één van de mooiste dingen
die een mens een ander kan geven,
het geeft een ander de kans weer nieuw te worden,
terug met een schone lei te beginnen.

-God
vaak weigeren wij halsstarrig
een ander zijn/haar tekortkomingen te vergeven
en daardoor geven wijzelf geen kans
aan dat stukje nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
zoals Gij het hebt gedroomd.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
tientallen keren maken we goede voornemens.
Soms maken wij ze waar ,
maar heel wat keren blijft alles bij het oude…
Elk jaar met Kerst en Nieuwjaar maken we opnieuw goede voornemens,
maar tegelijkertijd willen wij toch ook om vergeving vragen
aan onze medemensen die we hebben ontgoocheld,
aan wiens vreugde of verdriet we zijn voorbijgelopen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God,
Gij hebt uw schepping in onze handen gelegd
om ze te voltooien.
Vaak laten we de vele kansen die we daartoe krijgen, liggen
of gaan zo achteloos om met het geschapene,
dat we het schade berokkenen.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze tekortkomingen vergeven
en ons eens geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.


Openingsgebed 1

Gij, God, die voor ons tegelijk
Moeder en Vader wilt zijn,
zie ons hier bijeen, bij deze jaarwisseling.
In gespannen verwachting en vol vertrouwen
gaan wij het nieuwe jaar tegemoet.
Laat aandacht en fijngevoeligheid
kenmerkend zijn voor onze omgang met de anderen.
Moge gerechtigheid en vrede ons levenspad opfleuren.
Zegen iedere dag die Gij ons geeft
zodat wij groeien in onderlinge liefde,
vandaag, dit jaar, uw eeuwigheid lang. Amen.

Openingsgebed 2

God,
om uw liefde voor ons tastbaar te maken
hebt Gij Maria uitverkoren
tot moeder van de Heer en bruid van de heilige Geest,
tot beeld van wat de Kerk zou moeten zijn.
Bevestig ons in het geloof,
waarmee zij als eerste uw liefde heeft ontvangen,
uw Woord heeft meegedeeld aan alle mensen:
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Herent

Lezingen

De lezingen belichten de verschillende aspecten
die nieuwjaarsdag in de liturgie heeft.

De eerste lezing is een wens
van heil en zegen voor het nieuwe jaar.

In de tweede lezing horen wij de enige tekst van Paulus
waarin hij de moeder van Jezus vermeldt.
Het is vandaag immers ook het feest van de moeder Gods.

En het evangelie herinnert ons eraan
dat het precies een week geleden Kerstmis was:
op de achtste dag na zijn geboorte
wordt het Kind besneden en ontvangt het de naam Jezus.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Num. 6, 22-27)

            Uit het boek Numeri

22         De Heer sprak tot Mozes:
23         `Zeg tegen Aäron en zijn zonen: Als u de Israëlieten zegent, doe het dan met deze woorden:
24         `Moge de Heer u zegenen en behoeden!
25         Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn!
26         Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!”
27         Als zij zo mijn naam over de Israëlieten uitspreken, zal Ik hen zegenen.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Gal. 4, 4-7)

Uit de brief van de H. apostel Paulus aan de Galaten

4           Toen de volheid van de tijd gekomen was,
heeft God zijn Zoon gezonden,
geboren uit een vrouw, geboren onder de wet,
5           om hen die onder de wet stonden vrij te kopen,
opdat wij de rang van zonen zouden krijgen.
6           En dit is het bewijs dat u zonen bent:
God heeft de geest van zijn Zoon in ons hart gezonden,
die roept: Abba, Vader!
7           U bent dus geen slaaf meer, maar zoon;
en als u zoon bent, dan ook erfgenaam, door toedoen van God.
KBS Willibrord 1995

Evangelie  (Lc. 2,16-21)

            Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
16         Haastig gingen ze erheen en vonden Maria en Jozef,
                en het kind dat in de voerbak lag.
17         Toen ze het zagen, maakten ze bekend wat hun over dit kind was gezegd.
18         Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat hun door de herders werd gezegd.
19         Maria bewaarde dit alles in haar hart en dacht erover na.
20         De herders keerden terug.
                Zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij hadden gehoord en gezien;
het kwam overeen met wat hun was gezegd.
21         Een week later, toen de tijd gekomen was dat Hij besneden moest worden,
                kreeg Hij de naam Jezus,
die door de engel was genoemd
voordat Hij in de moederschoot werd ontvangen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God
die met mensen op weg gaat,
die van mensen houdt,
die mensen aan mensen toevertrouwt,
die ons Jezus, zijn Zoon, heeft gezonden.

Ik geloof in de verrezen Christus.
Naar zijn voorbeeld
moeten wij voor elkaar dienstbaar zijn.

Ik geloof in zijn droom:
mensen gelukkig maken
in een wereld van vriendschap en liefde voor elkaar.

Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept.
Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop,
als brood en wijn,
als dank en vergeving.
Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk. Amen.

Voorbeden 1

Laten wij bidden
tot Hem die een God van mensen wil zijn,
die met ons meetrekt, de toekomst tegemoet.

-Bidden wij voor allen
die vol goede moed het nieuwe jaar ingaan.
Voor hen die grootse plannen hebben,
vastbesloten ze ten uitvoer te brengen.
Dat hun enthousiasme verder reikt
dan hun eigen, kleine kring
en dat hun daadkracht hun eigenbelang mag overstijgen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen
die tegen het nieuwe jaar opzien,
voor hen die een dierbare missen,
voor hen die eenzaam zijn
of lijden onder de leegte van hun bestaan.
Dat zij mensen mogen ontmoeten
die hen bij de hand nemen
en hen de zin van het leven
en het geloof in henzelf doen hervinden.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen
die gebukt gaan onder het geweld van oorlog en onderdrukking,
voor hen wier leven getekend is
door ziekte, verslaving of uitzichtloosheid.
Dat met Gods hulp en de inspanning van velen
hun lot dit jaar ten goede mag worden gekeerd.
Laten wij bidden…

-Bidden we tenslotte voor onszelf.
Dat we in dit nieuwe jaar mogen voortgaan op de goede weg
en dat we er voor elkaar zouden zijn,
dankbaar voor elke dag die God ons geeft.
Laten wij bidden…

God, bewaar ons in dit nieuwe jaar
en maak ons steeds meer tot mensen naar uw hart. Amen.
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

Moge het jaar dat voor ons ligt,
overvloedig door God gezegend worden.

-God, zegen dit jaar al uw mensenkinderen
met welzijn en geluk.
Moge alles wat wij voor onszelf wensen,
ook anderen gegund zijn.
Laten wij bidden…

-God, zegen dit jaar onze aarde met mensen
die bekommerd zijn om haar leefbaarheid.
Moge de zorg voor een gezond milieu
de broodnodige aandacht krijgen.
Laten wij bidden…

-God, zegen dit jaar allen
die Jezus’ ideaal tot het hunne maken,
die durven dromen van een nieuwe wereld,
een wereld naar uw hart.
Moge zij door hun manier van leven
uw Rijk dichterbij brengen.
Laten wij bidden…

-God, zegen dit jaar deze geloofsgemeenschap
met samenhorigheid en nieuw elan.
Moge de wijze waarop wij ons Kerk-zijn beleven,
stimulerend zijn voor anderen.
Laten wij bidden…

God,
moge iedereen U in het komende jaar
ervaren als een God-met-ons. Amen.
Gerard Kock

Voorbeden 3

Laten wij bij het begin van dit nieuwe jaar ,
op voorspraak van Maria,
wiens feest wij vandaag vieren,
bidden om Gods kracht en zegen.

-Goede God en Vader,
zegen ons
en schenk ons inzicht, moed en kracht
opdat we ons, in dit nieuwe jaar,
liefdevol zouden inzetten voor onze naasten,
zoals uw Zoon Jezus ons heeft voorgeleefd.
Laten wij bidden…

-Goede God en Vader,
Jezus werd geboren uit uw liefde voor ons.
Geef dat alle kinderen die geboren worden
welkom zijn
en vreugdevol worden ontvangen door hun ouders
Dat zij hun kinderen met liefde en zorg
zouden beschermen en begeleiden,
naar het voorbeeld van
Maria, de moeder van God.
Laten wij bidden…

-Goede God en Vader,
wij danken U om uw Blijde Boodschap,
Mens geworden in Jezus, uw Zoon.
Schenk ons, door de gave van uw Geest,
de moed en de kracht om volgens die Boodschap te leven
en zo uw vrede uit te dragen.
Laten wij bidden…

God,
Verhoor onze gebeden, op voorspraak van Maria.
Dat vragen wij U, voor vandaag en alle dagen. Amen.
naar federatie Kana

Gebed over de gaven 1

God,
alle goeds begint bij U en vindt in U zijn vervulling.
Vol blijdschap gedenken wij de Moeder Gods
op de eerste dag van het nieuwe jaar.
Gij zijt in haar het werk begonnen van uw genade.
Wij vragen U:
voltooi in ons het geluk
waarvan Gij de oorsprong zijt.
Door Christus, onze Heer. Amen.
Herent

Gebed over de gaven 2

Heer,
eens op een avond
hebt Gij aan brood en wijn
een heel nieuwe betekenis gegeven.
Gij hebt ze uit het dagelijks bestaan getild
en tot uw eigen leven gemaakt.
Wil ook nu onze gaven
tot uw leven maken,
opdat ze voor ons oorsprong en kracht mogen worden
tot een nieuw begin,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
Micheline Vannieuwenhuyse

Tafelgebed

Heer, onze God,
Schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene Mens,
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw Evenbeeld
omdat Hij er is voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen
die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het Woord van Jezus Christus,
die Mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend Woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn Woord en Brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het Lichaam en het Bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rond gereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw Zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

Dankbaar om het nieuwe jaar dat ons wordt aangereikt
bidden wij tot de Gever van alle goeds:
Onze Vader,…

Laten wij ons in het komende jaar
niet blindstaren op het koude, op het negatieve.
Laten wij mens en natuur, en al wat ons levenspad kruist,
zien als iets wat ons wordt aangereikt door Gods hand,
als een geschenk om dank te zeggen,
als een opdracht om er het beste van te maken.
Dan zullen wij vol vertrouwen
mogen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

Heer, sluit onze mond voor woorden van geweld en macht.
Laten wij woorden spreken van liefde en bemoediging.
Zuiver ons hoofd van gedachten of oordelen die medemensen kleineren,
vul het met gedachten van goedheid en waardering.
Laten wij medemensen tegemoet treden met open handen
die kunnen geven en ontvangen.
Heer, moge onze voeten de weg van vrede gaan
om uw vrede uit te dragen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
Laten wij die vrede van harte aan elkaar toewensen.

Vredeswens 2

Met elkaar aan tafel gaan is méér dan alleen samen eten.
Het is een ontmoeting waarin je jezelf meedeelt aan elkaar.
Als disgenoten wordt je elkaars deelgenoten.
Heer, Jezus Christus,
zittend aan uw tafel,
delend van uw Brood,
zijn wij één grote familie
die uw Boodschap van vrede en gerechtigheid waar wilt maken.
Gij Heer, die de vrede zelf zijt,
help ons uw vrede te vinden met en bij elkaar.
Gods vrede zij altijd met u.
En geven we elkaar een hartelijk teken van onze vredeswens.

Lam Gods

Communie 1

In brood en wijn,
in woorden van mensen,
heeft God zich uitgesproken en gegeven.
Wij willen doen zoals Hij gedaan heeft.
Dan zal zijn gedachtenis onder ons blijven leven.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Nieuwjaarswensen hebben een voorkant:
een façade van parfums en kussen,
van geschenkverpakkingen
en gezichten in hun allervriendelijkste plooi.

Nieuwjaarswensen hebben ook een achterkant:
dat beetje goede wil en heel veel machteloosheid,
dat beetje hoop, en ook wat schrik,
dat beetje weemoed, en heimwee naar elkander
en naar woorden die nooit gesproken worden.

Nieuwjaarswensen zouden ook een binnenkant moeten hebben…

Nieuwjaar is de smalle loopplank tussen verleden en toekomst,
tussen het vertrouwde en het onbekende,
tussen de kade en het schip,
tussen de haven en de zee.
Nieuwjaar is inschepen,
niet als toeristen voor een cruise,
maar als bemanning
om met vele anderen het schip varend te houden,
op koers naar zijn bestemming.

Nieuwjaar is durven geloven dat het morgen anders kan dan vandaag,
is durven geloven dat dit schip van de aarde een bestemming heeft
en gedragen wordt op de oneindigheid van Gods liefde.

Nieuwjaar is – even maar – de handen vouwen
en die oneindigheid voelen, en zeggen:
“In Gods naam… wij varen!”

Bezinning 2

Wij heffen het glas op
mensen die bergen verzetten,
die blijven doorgaan ondanks tegenwind.

Wij heffen het glas op
mensen die, in naam van hun geloof,
blijven volhouden,
die starten met dingen
waarvan niemand weet
wat de afloop zal zijn.

Wij heffen het glas op
mensen die, met vallen en opstaan,
niet willen weten van water in wijn,
die blijven vertrouwen
zonder van te voren te vragen
waarom, en wat brengt het mij op.

Wij heffen het glas
op wat de moeite waard is om van te houden,
op het maximum dat er zit
in vandaag en morgen,
op het maximum in mij en in jou.
vrij naar Paul van Vliet

Bezinning 3

Er zijn wel eens mensen die beweren
dat je de waarde van de dingen meer waardeert
als je ze een tijdje hebt moeten ontberen.
Dat je vriendschap en liefde maar smaakt
als je alleen-zijn hebt ervaren.
Dat je dromen kunt van vervulling
wanneer je met twee voeten in de leegte hebt gestaan.

Er zijn wel eens mensen die geloven
dat het beter samenleven is
als jong en oud elkaar ontmoeten.
Dat de levenswijsheid groter wordt
als verschillende culturen mekaar kruisen.
Dat Gods spoor duidelijker wordt
als we Hem in de ander trachten te ontmoeten.

Er zijn wel eens mensen die hopen
dat kinderen een toekomst zouden hebben,
waar ze ook geboren worden.
Dat egoïsme en prestige slechts bijkomstig zijn.
Dat mensen er weer gewoon zijn voor elkaar
en beseffen dat een teer gebaar
meer kan overbruggen dan duizend mooie woorden.

Ik wens aan ieder van jullie
dat je in het nieuwe jaar zulke mensen mag ontmoeten.
naar Annemie Luyten

Bezinning 4

Elk jaar dooft vluchtig uit,
het duurt maar even,
maar veel herinneringen
aan lukken en begeven
zijn mij onuitwisbaar bijgebleven.

Nu roept het nieuwe jaar
ook nieuwe vragen op,
rond telkens weer dat wonder:
het toch te durven wagen,
een mens op zwakke schouders mee te dragen.

Zal ‘k weer met zachte hand
de tranen drogen
van wie verdrietig schreien,
en in mijn ziel bewogen
weer licht verwekken in gedoofde ogen?

Laten wij het in dit nieuwe jaar
samen doen.
naar Micheline Vannieuwenhuyse

Slotgebed 1

Getrouwe God,
voor dit nieuwe jaar durven wij U drie dingen vragen.
Geef ons een helder inzicht en een fijn aanvoelen
van wat iemand anders deugd doet en verdriet berokkent.
Geef ons een warm hart om elke dag opnieuw
elkaar attentievol nabij te zijn in de kleine dingen van het leven.
Geef ons een trouwe ziel,
zodat wij elkaar niet loslaten in de moeilijke uren van dit nieuwe jaar.
Zo zullen wij mensen zijn naar uw hart
en voor elkaar uw zegen zijn.

Slotgebed 2

Vanouds
brengt Gij mensen samen, God,
om hen in uw liefde te laten delen.
Op uw Woord
ging Abraham op stap met zijn hele familie,
op zoek naar een nieuwe toekomst.
Op uw Woord
ging Mozes op stap met het Joodse volk,
op zoek naar het Beloofde Land.
Op uw Woord
ging Jezus op stap met zijn leerlingen
op zoek naar uw Koninkrijk.
Op uw Woord
gaan ook wij op stap met uw Kerk
op zoek naar Leven in overvloed.

Zending en zegen 1

Op deze eerste dag van het nieuwe jaar
wens ik je vrede en alle goeds.
Vrede diep in je hart.
Vrede die je vervult
met diepe vreugde, liefde, vertrouwen, dankbaarheid.
Vrede die je de ogen opent
voor de schepping,
voor de kleine dingen,
voor wie je ontmoeten mag langs je weg.
Moge de eenvoud,
de verwondering,
de verbondenheid,
de vriendschap
ons vervullen met zijn vrede,
vandaag
morgen
altijd.
Moge de Heer met je zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Wat zal dit jaar worden?
Het hangt mede af van jouw inzet.
Durf je te leven vanuit het evangelie?
Durf je op weg te gaan met Hem
die zich de Weg, de Waarheid en het Leven noemt?
Het is een uitdaging, een risico.
Je verliest dan een stuk van je zekerheid
en je wordt kwetsbaar.
Men zal om je lachen of niet begrijpend het hoofd schudden.
Het is niet de gemakkelijkste weg.
Elke stap vooruit kost je misschien moeite en pijn
en de verleiding is groot
om je gewoon te laten meedrijven met de stroom.
Je moet leren kiezen, elke dag weer opnieuw
en langzaam groeien naar zo een levenskeuze.
Het zal soms hard zijn,
maar de moeite waard.
                        naar Erik Stijnen
Want God houdt ons bij de hand.
Zijn zegen wijst ons de rechte weg,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.