Moeder Gods C 2022

02 01 2022

Begroeting

Het lijkt allemaal zo nieuw,
een nieuwe dag, een nieuw jaar.
Toch is dat nieuwe relatief,
wij dragen immers een verleden met ons mee.
Moge wij – lerend van het verleden –
de toekomst voor onszelf en onze wereld
tot een tijd van zegen maken,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Herent

Openingswoord 1

Gisteren sloten we het voorbije jaar af.
Met gemengde gevoelens misschien.
Dankbaar om de liefde en de vreugde die ons te beurt viel.
Met pijn in het hart
voor verlies, tegenslag,
conflicten die niet opgelost geraakten.

Vandaag legt God een nieuw jaar in onze open handen,
een nieuwe toekomst als een opdracht om,
met al wat we aan mogelijkheden ter beschikking hebben,
er het beste van te maken,
tot eer van Hem die Liefde is,
in dienst van allen met wie we ons verbonden weten,
dichtbij en veraf.
Op deze dag na Nieuwjaar viert de Kerk ook het feest van de Moeder Gods,
zij die door God uitverkoren werd als moeder voor zijn Zoon
en tevens onze moeder.

Openingswoord 2

Op deze dag na nieuwjaar kijken we naar wat voorbij is met gemengde gevoelens.
Naar wat komt hebben we maar één gevoel:
Hoop.
Hoop op geluk hier op aarde, in onze leefwereld.
Hoop op vrede en geborgenheid voor iedereen.
Hoop op kracht en moed in moeilijke momenten.
Hoop op vreugde en welzijn voor ieder van ons.
Tine Santy-Defever


Gebed om ontferming 1

Omdat we, met al het terugblikken van de afgelopen weken,
heel goed beseffen dat wij vaak fouten maken,
vragen wij de Heer nu eerst om vergeving.

-Heer, Gij die ons zegent,
die ons hart en al onze goede bedoelingen kent,
maar ook onze tekortkomingen,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij die ons tot zegen zijt,
Gij die als Mens onder ons hebt geleefd,
Gij die onze aarzelingen en belemmeringen kent,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, Gij die ons met uw Geest nabij zijt,
die ons leven doordringt en ons kracht geeft,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de goede God zich over ons ontfermen,
onze fouten vergeven
en ons eens geleiden naar eeuwig leven. Amen.
naar Herent

Gebed om ontferming 2

Gods zegenende aanwezigheid valt ons ten deel
en is tastbaar geworden in de geboorte van zijn Zoon.
In Hem is Hij ons nabij.
Dagelijkse beslommeringen, onrust en onvrede kunnen echter
onze ontvankelijkheid voor Gods nabijheid in de weg staan.
Daarom bidden wij om vergeving en om Gods ontferming.

-Heer, wanneer wij voorbijlopen aan uw voortdurende aanwezigheid en zorg
en U daardoor tekort doen,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wanneer wij ons afsluiten voor uw bevrijdend Woord
en onze oren enkel openhouden voor wat ons aangenaam in de oren klinkt,
Christus, ontferm U dan over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wanneer wij niet geloven
in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
waar vrede en gerechtigheid heerst voor alle mensen,
maar waarvoor we zelf flink de handen uit de mouwen moeten steken,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze fouten vergeven
en ons eens geleiden tot eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Gij, God, die voor ons tegelijk
Moeder en Vader wilt zijn,
zie ons hier bijeen, bij deze jaarwisseling.
In gespannen verwachting en vol vertrouwen
gaan wij het nieuwe jaar tegemoet.
Laat aandacht en fijngevoeligheid
kenmerkend zijn voor onze omgang met de anderen.
Moge gerechtigheid en vrede ons levenspad opfleuren.
Zegen iedere dag die Gij ons geeft
zodat wij groeien in onderlinge liefde,
vandaag, dit jaar, uw eeuwigheid lang. Amen.

Openingsgebed 2

God,
om uw liefde voor ons tastbaar te maken
hebt Gij Maria uitverkoren
tot moeder van de Heer en bruid van de heilige Geest,
tot beeld van wat de Kerk zou moeten zijn.
Bevestig ons in het geloof,
waarmee zij als eerste uw liefde heeft ontvangen,
uw Woord heeft meegedeeld aan alle mensen:
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Herent

Lezingen

Luisteren wij samen naar Gods woord
over wat was, wat is, en wat komen zal.

Eerste lezing
(Num. 6, 22-27)

            Uit het boek Numeri

22         De Heer sprak tot Mozes:
23         `Zeg tegen Aäron en zijn zonen: Als u de Israëlieten zegent, doe het dan met deze woorden:
24         `Moge de Heer u zegenen en behoeden!
25         Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn!
26         Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!”
27         Als zij zo mijn naam over de Israëlieten uitspreken, zal Ik hen zegenen.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Gal. 4, 4-7)

Uit de brief van de H. apostel Paulus aan de Galaten

4           Toen de volheid van de tijd gekomen was,
heeft God zijn Zoon gezonden,
geboren uit een vrouw, geboren onder de wet,
5           om hen die onder de wet stonden vrij te kopen,
opdat wij de rang van zonen zouden krijgen.
6           En dit is het bewijs dat u zonen bent:
God heeft de geest van zijn Zoon in ons hart gezonden,
die roept: Abba, Vader!
7           U bent dus geen slaaf meer, maar zoon;
en als u zoon bent, dan ook erfgenaam, door toedoen van God.
KBS Willibrord 1995

Evangelie  (Lc. 2,16-21)

            Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
16         Haastig gingen ze erheen en vonden Maria en Jozef,
                en het kind dat in de voerbak lag.
17         Toen ze het zagen, maakten ze bekend wat hun over dit kind was gezegd.
18         Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat hun door de herders werd gezegd.
19         Maria bewaarde dit alles in haar hart en dacht erover na.
20         De herders keerden terug.
                Zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij hadden gehoord en gezien;
het kwam overeen met wat hun was gezegd.
21         Een week later, toen de tijd gekomen was dat Hij besneden moest worden,
                kreeg Hij de naam Jezus,
die door de engel was genoemd
voordat Hij in de moederschoot werd ontvangen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de Vader.
Hij is de Bron van alle leven
en houdt van alles wat bestaat.

Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon.
Hij was mens zoals wij.
In Hem was God midden de mensen.
Hij was goed tot het uiterste.

Daarom verrees Hij tot nieuw leven
en blijft Hij voor alle mensen een Licht en een Voorbeeld.

Ik geloof dat het evangelie van Jezus een Blijde Boodschap brengt
voor alle mensen van alle tijden.
Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen
en vrede en eenheid bewerken tussen alle mensen.

Ik geloof in de heilige Geest die stuwt tot leven
en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus.

Die Geest blijft ook werken in de Kerk
en overal waar leven groeit en liefde bloeit.

Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat
en dat het goede het eens zal halen op het kwade.
Ik geloof dat in Jezus het leven zegeviert over de dood
voor alle eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 1

Heer, onze God,
zoals Gij een nieuw kind schenkt aan een moeder,
zo geeft Gij ons dit nieuwe jaar.
Zoals een moeder het beste voor heeft met haar kind,
zo is ons stellig voornemen dit jaar te vullen met goedheid.
Daarom bidden wij.

-Zegen Heer, allen die verantwoordelijkheid dragen in uw Kerk.
Dat zij anderen mogen bemoedigen in woord en daad.
Laten wij bidden…

-Zegen Heer, de wereldlijke machthebbers
en wijs hun de weg naar vrede en samenhorigheid.
Laten wij bidden…

-Zegen Heer, onze gezinnen en allen die ons dierbaar zijn.
Schenk ons vreugde en geluk
en geef ons moed en kracht om het hoofd te bieden aan tegenslagen.
Laten wij bidden…

-Zegen Heer, onze geloofsgemeenschap en breng ons dichter bij elkaar.
Moge wij steeds het goede nastreven
en alle kansen aangrijpen die Gij ons biedt.
Laten wij bidden…

Heer, onze God,
wij danken U voor uw goedheid
en wij bidden U dat uw zegen op ons rust
alle dagen van ons leven
tot alles zal zijn voltooid in Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Herent

Voorbeden 2

Laten wij bidden
tot Hem die een God van mensen wil zijn,
die met ons meetrekt, de toekomst tegemoet.

-Bidden wij voor allen
die vol goede moed het nieuwe jaar ingaan.
Voor hen die grootse plannen hebben,
vastbesloten ze ten uitvoer te brengen.
Dat hun enthousiasme verder reikt
dan hun eigen, kleine kring
en dat hun daadkracht hun eigenbelang mag overstijgen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen
die tegen het nieuwe jaar opzien,
voor hen die een dierbare missen,
voor hen die eenzaam zijn
of lijden onder de leegte van hun bestaan.
Dat zij mensen mogen ontmoeten
die hen bij de hand nemen
en hen de zin van het leven
en het geloof in henzelf doen hervinden.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen
die gebukt gaan onder het geweld van oorlog en onderdrukking,
voor hen wier leven getekend is
door ziekte, verslaving of uitzichtloosheid.
Dat met Gods hulp en de inspanning van velen
hun lot dit jaar ten goede mag worden gekeerd.
Laten wij bidden…

-Bidden we tenslotte voor onszelf.
Dat we in dit nieuwe jaar mogen voortgaan op de goede weg
en dat we er voor elkaar zouden zijn,
dankbaar voor elke dag die God ons geeft.
Laten wij bidden…

God, bewaar ons in dit nieuwe jaar
en maak ons steeds meer tot mensen naar uw hart. Amen.
naar Gerard Kock


Voorbeden 3

Moge het jaar dat voor ons ligt,
overvloedig door God gezegend worden.

-God, zegen dit jaar al uw mensenkinderen
met welzijn en geluk.
Moge alles wat wij voor onszelf wensen,
ook anderen gegund zijn.
Laten wij bidden…

-God, zegen dit jaar onze aarde met mensen
die bekommerd zijn om haar leefbaarheid.
Moge de zorg voor een gezond milieu
de broodnodige aandacht krijgen.
Laten wij bidden…

-God, zegen dit jaar allen
die Jezus’ ideaal tot het hunne maken,
die durven dromen van een nieuwe wereld,
een wereld naar uw hart.
Moge zij door hun manier van leven
uw Rijk dichterbij brengen.
Laten wij bidden…

-God, zegen dit jaar deze geloofsgemeenschap
met samenhorigheid en nieuw elan.
Moge de wijze waarop wij ons Kerk-zijn beleven,
stimulerend zijn voor anderen.
Laten wij bidden…

God,
moge iedereen U in het komende jaar
ervaren als een God-met-ons. Amen.
Gerard Kock

Gebed over de gaven 1

God,
alle goeds begint bij U en vindt in U zijn vervulling.
Vol blijdschap gedenken wij de Moeder Gods
op de eerste dag van het nieuwe jaar.
Gij zijt in haar het werk begonnen van uw genade.
Wij vragen U:
voltooi in ons het geluk
waarvan Gij de oorsprong zijt.
Door Christus, onze Heer. Amen.
Herent

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
met dit brood en deze wijn vertolken wij onze dank
voor uw gaven in het voorbije jaar.
Eens hebt Gij brood en wijn tot symbool gemaakt
van uw oneindige liefde voor alle mensen.
Wij bidden U:
leer ons naar uw voorbeeld,
anderen lief te hebben zonder grenzen
en zo te bouwen aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
aan uw komende Rijk. Amen.

Tafelgebed

Heer, onze God,
Schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene Mens,
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw Evenbeeld
omdat Hij er is voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen
die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het Woord van Jezus Christus,
die Mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend Woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn Woord en Brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het Lichaam en het Bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rond gereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw Zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

Dankbaar om het nieuwe jaar dat ons wordt aangereikt
bidden wij tot de Gever van alle goeds:
Onze Vader,…

Laten wij ons in het komende jaar
niet blindstaren op het koude, op het negatieve.
Laten wij mens en natuur, en al wat ons levenspad kruist,
zien als iets wat ons wordt aangereikt door Gods hand,
als een geschenk om dank te zeggen,
als een opdracht om er het beste van te maken.
Dan zullen wij vol vertrouwen
mogen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

‘Uw Rijk kome’ hebben wij zojuist gebeden.
Als we ons daarvoor willen inzetten,
als het ons voornemen is
te werken aan die wereld van gerechtigheid en vrede,
laten wij dan bidden:

Heer Jezus,
Gij die als mens hebt geleefd onder de mensen,
een mens die altijd opstond tegen onrecht en geweld,
geef ons uw vrede.
Vrede die ons stimuleert om, net als Gij,
tot het uiterste te gaan om onze opdracht
waarmee uw Vader ons zegende,
waar te maken in deze wereld.
Gij die leeft in eeuwigheid.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar nu ook een teken van vrede.
Herent

Lam Gods

Communie

Met elkaar aan tafel gaan is méér dan samen eten.
Het is een ontmoeting waarin je jezelf meedeelt aan elkaar.
Als disgenoten worden wij elkaars deelgenoten.
Heer, Jezus Christus,
delend van brood en wijn
geven we elkaar een stukje van ons leven,
leven van uw Leven.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Wie zijt Gij, God,
dat Gij een nieuw jaar in onze handen legt?
Wij vertekenden uw beeld in ons:
kinderen werden geboren in vluchtelingenkampen,
mannen en vrouwen werden misbruikt
in uitzichtloze oorlogen,
racisme, onrecht en corruptie vierden hoogtij.

Wie zijt Gij, God,
dat Gij het nooit moe wordt
ons toe te vertrouwen
wat onder uw handen is ontstaan?
De zorg voor het leven laat Gij aan ons over
met het risico dat wij het afschrijven
wanneer het ongeboren, ziek of dement is.
Het welzijn van mensen,
het behoud van het milieu:
het behoort ons toe, met het risico
dat wij,
de bestemming die Gij eraan geeft,
veronachtzamen.

Wie zijt Gij, God,
dat Gij, in de dagen en maanden die komen,
ons nabij blijft?
Uw trouw en tedere zorg gaan voor ons uit.
Uw geduld laat ons groeien in liefdebekwaamheid.

Schroomvol betreden wij daarom dit nieuwe jaar.
Beadem ons, Heer,
met uw levenwekkende Geest.
naar Noëlla Ghijs

Bezinning 2

Bij de geboorte van Jezus
hebben we de menslievendheid
van Hem erkend,
die zich noemt:
“ Ik zal er zijn voor u “.

Zoals Hij ons heeft voorgeleefd
proberen ook wij te doen:
zacht te zijn
voor wie door hardheid van mensen is verwond;
medelevend te luisteren
naar het verhaal van wie vereenzaamd leeft;
waardering te laten voelen
zaan wie alle zelfvertrouwen mist;
trouw nabij te blijven
bij wie niet meer in de goedheid van het leven gelooft;
in iedere ontmoeting
telkens weer het beste van onszelf te leggen.
Zo hopen we, hier en nu,
Jezus’ zegen voor elkaar te zijn.
naar Valeer Deschacht

Bezinning 3

Schoorvoetend gaan we een nieuw jaar in.
Het is nog pril, een onbeschreven blad.
We wensen elkaar, dat het een goed jaar wordt.
De handen, die we elkaar geven,
lijken beloftes, die we elkaar doen.
“Een zalig, een gelukkig en gezond nieuw jaar”:
het zijn geen loze woorden, eerder toezeggingen,
dat we daaraan van harte willen meewerken.
Elke wens is als een voornemen
om op de bres te gaan staan
voor goedheid en geluk van zovelen.

We trekken het nieuwe jaar binnen,
maar niet met lege handen.
We zijn zelf niet een onbeschreven blad.
Het verleden dragen we met ons mee.
Onze ervaringen van lief en leed,
van vreugde en pijn:
zij hebben ons gemaakt
tot wie we zijn.
Al die ervaringen komen ons van pas,
als we de weg naar elkaar willen gaan.
Met alles wat we hebben en zijn
beginnen we een nieuw levensjaar.
We mogen onszelf investeren
voor wederzijds geluk en vredevol samenzijn.

Een nieuw jaar: nieuwe mogelijkheden
om meer mens te worden voor en met elkaar.
Een nieuw jaar: een nieuwe uitdaging
om het beste van onszelf te geven.
Een nieuwjaar: een nieuwe uitnodiging
om er samen een zalig jaar van te maken.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Getrouwe God,
voor dit nieuwe jaar durven wij U drie dingen vragen.
Geef ons een helder inzicht en een fijn aanvoelen
van wat iemand anders deugd doet en verdriet berokkent.
Geef ons een warm hart om elke dag opnieuw
elkaar attentievol nabij te zijn in de kleine dingen van het leven.
Geef ons een trouwe ziel,
zodat wij elkaar niet loslaten in de moeilijke uren van dit nieuwe jaar.
Zo zullen wij mensen zijn naar uw hart
en voor elkaar uw zegen zijn.

Slotgebed 2

Eeuwige God,
sta toe dat wij nogmaals bidden
om wat ons nu het meest ter harte gaat:
maak het jaar dat is begonnen
tot een nieuw begin van vrede en gerechtigheid in deze wereld.
Laat het ook voor ieder van ons
vruchtbaar zijn en zegenrijk.
Dat vragen wij U in Jezus’ naam,
in wie Gij ons met Licht gezegend hebt
voor tijd en eeuwigheid. Amen.
Herent

Zending en zegen

Op deze eerste dag van het nieuwe jaar
wens ik je vrede en alle goeds.
Vrede diep in je hart.
Vrede die je vervult
met diepe vreugde, liefde, vertrouwen, dankbaarheid.
Vrede die je de ogen opent
voor de schepping,
voor de kleine dingen,
voor wie je ontmoeten mag langs je weg.
Moge de eenvoud,
de verwondering,
de verbondenheid,
de vriendschap
ons vervullen met zijn vrede,
vandaag
morgen
altijd.
Moge de Heer met je zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen. Bookmark de permalink.