Maria Hemelvaart C 2010

 

Begroeting

Wij vieren vandaag het feest van de tenhemelopneming van Maria,
zij die vol van genade is en gezegend boven alle vrouwen
omdat zij de moeder is van Jezus Christus, onze Verlosser.
Moge zij vandaag
heel speciaal in ons midden zijn
samen met + God de Vader,
zijn en haar Zoon, Jezus Christus,
en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

De betekenis van de Hemelvaart van Maria
wordt pas echt zichtbaar en voelbaar, als we ernaar kijken
vanuit de indrukwekkende werkelijkheid van haar leven.
Of met andere woorden,
haar tenhemelopneming krijgt betekenis en zeggingskracht
als je ernaar kijkt vanuit de weg
die ze gegaan is in haar leven.
Maria heeft een spoor getrokken door deze wereld,
een spoor waarin mensen zich veilig voelen.
Soms als het heel donker wordt, licht zij ons voor.
Zoiets vergeten mensen niet.

Wie was Maria ?
En wie is Maria voor ons, vandaag?
Dit feest – in volle zomer –
tekent ons geloof met schitterende kleuren.
Het vertelt ons waar het om gaat:
Gods belofte dat het leven voortduurt in eeuwigheid.
naar Diest

Vergevingsmoment

– Maria, uw leven was blije ontvankelijkheid
voor het Woord van de Heer.
Wij zijn dikwijls onverschillig en koud
voor de boodschap van uw Zoon.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

– Maria, uw leven was een blijvend JA
op de liefde van de Heer.
Wij sluiten ons zo gemakkelijk af voor zijn aanbod.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

– Maria, uw liefdevolle aandacht gaat reeds eeuwen lang uit
naar armen, zieken, zondaars en misdeelden.
Wij durven nogal eens langs anderen heen kijken
om alleen aan onszelf te denken.
Daarom vragen wij op uw voorspraak:
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

God,
Gij hebt uw Zoon Jezus laten opgroeien in de geborgenheid van een gezin.
Bij Jozef en Maria is Hij van dag tot dag meer mens geworden
en heeft Hij zijn opdracht in de wereld ontdekt.
Wij bidden U op deze feestdag van uw moeder:
om sterkte voor de gezinnen in goede en in kwade dagen.
Moge zij, naar het voorbeeld van uw moeder,
nooit moe worden zich in te zetten voor de anderen.
Zo werken zij mee aan de realisatie van uw Rijk. Amen.
vrij naar Broechem

Openingsgebed 2

God van leven, Gij hebt Maria geroepen.
Zij heeft in alle eenvoud ‘ja’ gezegd.
Gij hebt Maria gekozen als moeder van uw Zoon.
Gij hebt haar aan de leerlingen gegeven
als baken en houvast in hun pril geloven.
Gij geeft haar ook aan ons,
opdat wij ons, zoals zij,
in geloof en dienstbaarheid
durven toevertrouwen aan uw Zoon
en getuigen van zijn Goede en Blijde Boodschap. Amen.
Broechem

Lezingen

– De eerste lezing is genomen uit het Boek ‘Openbaring’.
De apostel Johannes hanteert daarin een soms wat vreemde beeld­spraak.
De barende vrouw waarover hij het heeft, is het beeld van de Kerk,
die ook in moeilijke tijden, Christus doet geboren worden in haar gelovigen.
– Het Magnificat is een lofzang van Maria
omdat de machtige God grote dingen heeft gedaan
aan zijn eenvoudige dienst­maagd.
Tegelijk is het een gebed
waarin armen en rechtelozen hun hoop en vertrouwen uitspreken
in een rechtvaardige God.

Eerste lezing (Openbaring 11,19a.12,1.3-6a-10ab)

Uit de openbaring van de apostel Johannes

19         Toen ging de tempel van God in de hemel open.
1
        Een groot teken verscheen aan de hemel:
een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder haar voeten
en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.
2        Zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en barensnood.
3        Toen verscheen aan de hemel een ander teken:
een grote, vuurrode draak.
Hij had zeven koppen en tien horens,
en op zijn koppen zeven diademen.
4        Zijn staart vaagde een derde deel van de sterren aan de hemel weg
en wierp ze op de aarde.
De draak stond vóór de vrouw die zou baren,
om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard had.
5        Zij baarde een kind, een zoon,
die alle volken zal weiden met een ijzeren staf.
Haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon.
6        De vrouw vluchtte naar de woestijn,
waar God voor haar een plaats had bereid om daar gevoed te worden.
10         En ik hoorde een stem in de hemel luid roepen:
`Nu zijn de redding en de macht
en het koningschap van onze God gekomen
en de heerschappij van zijn Messias.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Korintiërs 15,20-27a)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
20       Christus is opgestaan uit de doden,
als eersteling van hen die ontslapen zijn.
21       Want omdat de dood er is door een mens,
is de opstanding van de doden er ook door een mens.
22       Zoals allen sterven in Adam, zullen ook allen in Christus herleven.
23       Maar ieder in zijn eigen rangorde:
als eersteling Christus,
vervolgens, bij zijn komst, zij die Christus toebehoren.
24       Daarna komt het einde,
wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen,
na alle heerschappij en macht en kracht te hebben onttroond.
25       Want Hij moet het koningschap uitoefenen,
tot Hij zijn voet heeft gezet op al zijn vijanden.
26       En de laatste vijand die uitgeschakeld wordt, is de dood.
27       Immers, alles heeft Hij aan zijn macht onderworpen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lucas 1,39-56)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

39       In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland,
naar een stad van Juda.
40       Zij ging het huis van Zacharias binnen, en begroette Elisabet.
41       Meteen toen Elisabet de begroeting van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot.
Elisabet werd vervuld met heilige Geest.
42       Ze riep met luide stem:
`Gezegend ben jij onder de vrouwen,
en gezegend is de vrucht van je schoot.
43       Waar heb ik het aan te danken
dat de moeder van mijn Heer bij mij komt?
44       Op het moment dat je groet mij in de oren klonk,
sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot.
45       Gelukkige vrouw, zij die gelooft!
Wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan.’
46       Daarop zei Maria:
`Met heel mijn hart roem ik de Heer,
47       met al mijn adem juich ik om God, mijn redder;
48       want Hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid.
Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig,
49       want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan.
Heilig is zijn naam,
50       barmhartig is Hij, iedere generatie weer,
voor wie Hem eerbiedigen.
51       Hij heeft de kracht van zijn arm getoond,
wie zich verheven waanden, heeft Hij uiteengeslagen.
52       Machthebbers heeft Hij van hun troon gehaald,
geringen gaf Hij een hoge plaats.
53       Hongerigen overlaadde Hij met het beste,
rijken heeft Hij met lege handen weggestuurd.
54       Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht,
indachtig de barmhartigheid die Hij,
55       zoals aan onze vaderen toegezegd,
bewijzen wil aan Abraham en zijn nageslacht, voor eeuwig.’
56       Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar;
toen keerde ze naar huis terug.
KBS Willibrord 1995

Moderne Magnificatlezing

Maria zong:
wat is God toch grandioos.
Hij betekent alles voor mij.
Ik ben helemaal opgetogen
omdat Hij naar mij heeft omgekeken.
Eigenlijk ben ik toch niets bijzonders,
een doodgewoon meisje
dat graag voor anderen klaar staat.

Maar voortaan zal iedereen zeggen
dat ik het heel erg getroffen heb.
Hij is inderdaad machtig groot
en Hij heeft zijn naam waargemaakt
door mij te kiezen voor zo iets geweldigs.

Zo doet Hij met ons.
Alle mensen die naar Hem opzien,
hebben dat steeds ondervonden.
Wie hem in de arm neemt,
staat sterk.
Maar wie zich verbeeldt dat hij het wel alleen kan
zal bedrogen uitkomen.

De machtigen laat Hij rustig vallen
maar de kleinen helpt Hij vooruit.
Aan ons, die nog zoveel tekortkomen,
geeft Hij wat we maar nodig hebben.
Maar diegenen die zich al van alles hebben voorzien
stuurt Hij met lege handen weg.
Zo heeft Hij het altijd gedaan met de mensen
vanaf Abraham en zijn volk
tot nu toe en in eeuwigheid.

Geloofsbelijdenis

Wij, kleine mensen, zijn – net als Maria –
geroepen tot groot geloof.
Laten wij dat geloof samen belijden.

Ik geloof in een God
die als een moeder en een vader nabij is,

en ik hoop dat ik mij nog klein genoeg kan maken
om dit in donkere tijden te ervaren.

Ik geloof in Jezus Christus, de Verlosser,

en ik hoop dat ik vrij genoeg kan worden
om mij echt te laten verlossen.

Ik geloof in de Heilige Geest,

en ik hoop dat ik genoeg vertrouwen vind
om mij door Hem te laten leiden.

Ik geloof in de liefdevolle nabijheid van mensen,

en ik hoop dat ik voldoende open door het leven ga
om zelf liefde te geven en te ontvangen.

Ik geloof in vrede onder de mensen

en ik hoop dat ik zacht en sterk genoeg ben
om daaraan met anderen te bouwen.

Ik geloof in vergeving van zonden

en ik hoop dat ik voldoende snel
de balk in eigen ogen zie.

Ik geloof in een dienende Kerk,

en ik hoop dat ik – dienstbaar –
een stukje van haar uitstraling mag worden.

Ik geloof dat de verwachting van Liefde mijn geloof versterkt

en dat we met velen zijn om dit geloof te delen. Amen.

Voorbeden 1

Eeuwige God,
ver weg,
maar door Maria in Jezus ons nabij gekomen,
luister naar ons gebed.

– Bidden wij dat wij,
net als Maria,
dragers durven zijn van uw belofte.
Dat wij uw woord zouden verstaan zodat wij het kunnen uitdragen in onze woorden en in de keuzes die wij maken.
De keuze voor mensen die vernederd worden,
voor mensen die ten onder gaan
aan onbegrip, onverschilligheid en botheid.
Laten wij bidden…

– Bidden wij dat wij mensen mogen zijn
met een open oor en een open hart
en dat we de juiste woorden mogen spreken in moeilijke situaties.
Laten wij bidden…

– Bidden wij dat wij elkaar vertrouwen.
Dat we mensen mogen ontmoeten
voor wie we niet op onze hoede moeten zijn.
Laten wij bidden…

Bidden wij voor de Kerk als Gods volk onderweg.
Dat ze levend en inspirerend mag zijn,
open en moedig om,
indien nodig,
nieuwe wegen in te slaan om U te volgen.
Laten wij bidden…
naar Marieke Maes

Voorbeden 2

– Bidden we dat ook wij,
naar het voorbeeld van Maria, die bij haar Zoon bleef tot op Golgotha,
onze vrienden en medemensen trouw nabij mogen blijven
in lijden en verdriet.
Laten wij bidden…

– Bidden we dat ook wij een rotsvast geloof in de Heer mogen hebben,
zodat ook wij “ja” durven zeggen op zijn appél.
Laten wij bidden…

– Bidden we dat wij, zoals Maria voor haar nicht Elisabeth,
spontaan de handen uit de mouwen zouden steken
wanneer een ander hulp nodig heeft.
Laten wij bidden…

– Bidden we tenslotte voor onszelf.
Dat we ons zouden openstellen voor Gods Goede Boodschap
en vertrouwen op zijn belofte van eeuwig leven bij Hem.
Laten wij bidden…

Voor al deze intenties, voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:

Gebed over de gaven

Gij hebt ons reden tot vreugde gegeven, God,
Gij hebt ons door Maria uw reddende macht en uw onvermoede nabijheid getoond.
Laat deze gaven het teken zijn van de rijkdom die Gij ons schenkt.
Doe ons geloven in de grote dingen die Gij voor ons doet.
Bestendig onze vreugde door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Heer God en Vader, wij danken U om Maria,
voorbeeld van vrouw- en moeder-zijn.

Wij danken Maria om haar groot geloof,
waarmee zij bereid was ‘Ja’ te zeggen op uw uitnodiging.

Wij danken U om het groot vertrouwen
waarmee zij de weg is gegaan,
die Gij van haar hebt gevraagd,
een weg die zij vol moed en trouw tot het einde toe is gegaan.

Wij danken U, God, omdat Gij ons in Maria
hebt getoond wat een mens is in uw ogen,
en tot welke wondere, grote dingen
Gij een mens roept
die open en nederig van hart is.
naar Frans Weerts

Daarom huldigen wij uw naam, Heer, onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Omwille van U en haar,
omwille van allen
die zich geven om anderen gelukkig te maken,
die oog hebben voor wat geen mens meer ziet;
omwille van allen, die de zwaksten verdedigen
en zich kunnen verheugen om de grootheid van anderen,
danken wij U.

In Maria en in zoveel andere moedige vrouwen,
herkennen wij Jezus van Nazareth
die al zijn mensen een warm hart toedraagt tot het uiterste.

Weer zijn wij hier bijeen om Hem te gedenken,
om al wat Hij voor ons betekent,
uitdrukkelijk en dankbaar ter sprake te brengen en te vieren.

Toen de machtigen Hem naar het leven stonden,
heeft Hij een handvol kleine mensen, zijn vrienden,
rond een tafel bijeengebracht.
Hij heeft het brood in zijn handen genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken
en het aan zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn lichaam, mijn leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
” Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige verbond.
Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt
opdat er toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan mij.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het brood breken voor elkaar,
zoals zo velen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Samen willen wij werken
aan uw rijk van vrede,
door Hem en met Hem,
Heer, onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Uitkijkend naar vrede onder de mensen,
vragen wij Maria met ons mee te bidden
met de woorden die haar Zoon ons heeft voorgebeden:
Onze Vader…

Heer, laat ons blijven breken en delen,
opdat uw Rijk moge komen,
opdat er vrede en geluk moge zijn voor alle mensen,
vandaag en in de toekomst,
tot alles voltooid zal zijn,
bij uw wederkomst.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Heer Jezus Christus,
Gij hebt ons laten zien
hoe oprechtheid, standvastigheid, geloof en trouw,
leiden tot vrede en verzoening.
Wij vragen U:
blijf ons inspireren
opdat wij uw vrede dichterbij brengen in onze wereld.
Moge Gods vrede altijd met u zijn.
En geven wij elkaar die vrede van harte door.


Lam Gods

Communie

Wie belust zijn op rijkdom en macht,
en zij die een hart van steen hebben,
zendt Hij heen met lege handen.
Maar wie honger hebben, overlaadt Hij met het beste.
Zie dan het Lam Gods…

Bezinning 1

Wees gegroet Maria,
moeder van de Heer,
leer mij luisteren
als God tot mij spreekt
en leer mij geloven dat Hij ook voor mij
een goede boodschap heeft.

Wees gegroet Maria,
moeder van de Heer,
help mij te doen
wat God mij vraagt
en leer mij erop te vertrouwen
dat zijn liefde alles ten goede keert.

Wees gegroet Maria,
laat me a.u.b. niet alleen
als pijn en kwaad
mijn hart en leven breken.
Vertel mij dan van Jezus,
uw Zoon en onze Heer.
naar Mgr. E. Laridon


Bezinning 2

Maria,
luister genadig
naar een verlangen dat me diep beroert.

Zo graag zou ik ontvankelijk zijn voor God
met heel mijn hart
zoals gij het waart.

Zo graag zou ik Gods woord aanhoren
en het, in geloof,
met heel mijn ziel beamen,
zoals gij het hebt gedaan.

Zo gaarne zou ik Jezus volgen,
zoals gij Hem zijt gevolgd,
tot bij het kruis,
tot in de vreugde van Pasen,
tot in het pinkstervuur,
tot in de heerlijkheid van God.

Gij zijt mij daarin voorgegaan.

Bezinning 3

Zolang één vrouw
nieuw leven in zich draagt,
het met tederheid koestert en behoedt
zolang
heeft onze wereld reden van bestaan.

Zolang één vrouw
haar hart laat spreken
en woorden vindt van troost
zolang
heeft onze wereld reden van bestaan.

Zolang één vrouw
het kleed van hoop en liefde weeft
zolang
heeft onze wereld reden van bestaan.

Zolang één vrouw
gelooft in wonderen,
de handen vouwt en bidt
zolang
heeft onze wereld reden van bestaan.
Van Houdt

Slotgebed

Heer onze God,
wij danken U voor deze dag
en voor dit uur van samenzijn.
Wij danken U om Maria, een gewone vrouw uit Nazareth,
in wie Gij uw wonderwerk hebt verricht.
Vervul ons van uw Geest, zodat ook wij geen macht en eer zoeken,
maar gewoon en nederig willen zijn.
Dan kunt Gij ook door ons uw werk doen:
leven en redding brengen aan velen. Amen.
Broechem

Zending en zegen

Grote dingen komen slechts tot stand
waar mensen in eenvoud en bereidheid
beschikbaar blijven voor elkaar.
Maria’s levensstijl moge ons inspireren
om te leren zien, van dag tot dag,
wat het leven van ons vraagt
en om weer de vreugde te ontdekken van de spontane dienst.
Hiertoe moge God ons zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.