Maria Hemelvaart C 2007


Begroeting

Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus’ moeder,
heet God ons welkom in zijn huis
in de naam +van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Maria, moeder van onze Heer en onze moeder.
Maria was een doodgewone vrouw uit een klein dorp.
Zij was bij uitstek degene
die God in haar leven heeft binnengelaten,
en wel zó letterlijk,
dat Hij mens kon worden in Jezus, zijn Zoon.

Haar moederschap kende heel wat blije dagen,
maar ook veel verdriet, onrust en twijfel.
Want Jezus heeft het haar beslist niet gemakkelijk gemaakt.
Maar zij probeerde Hem te begrijpen, te vertrouwen,
ook al was het voor haar niet altijd even duidelijk
wat Hij zegde en wat Hij deed.
Om eer te brengen aan zijn en onze moeder
vieren wij dit feest
van haar ten hemel opneming.

Vergevingsmoment

Dit feest van Maria brengt ons in herinnering
wat in Gods ogen belangrijk is.
Niet zozeer menselijke prestaties,
niet wat wij weten of hebben,
maar wel:
of wij eenvoudig genoeg zijn om te geloven
dat wij uiteindelijk door God gedragen worden.
Een mens die leeft in dat geloof,
is groot in de ogen van God.
Dat zien wij bij Maria.
Laat ons daarom vergeving vragen voor ons tekortkomen:

Omdat wij zo gemakkelijk vergeten
dat leven en talenten ons gegeven zijn als een geschenk
en dat wij ze tot een gave moeten maken voor anderen,
zoals Maria deed:
Heer, ontferm U over ons.

Omdat wij vaak vergeten dankbaar te zijn
voor alle moederliefde
en het vanzelfsprekend vinden dat een moeder altijd voor ons klaarstaat:
Christus, ontferm U over ons.

Om alles wat we als ouder, als kind,
hadden kunnen doen en zijn,
maar dat ongezegd en ongedaan bleef:
Heer, ontferm U over ons.

Laten wij elkaar vergeving schenken
en moge de barmhartige God ons in zijn liefde opnemen
en geleiden tot het eeuwig leven. Amen.


Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed

Heer, onze God,
wij komen hier samen
rond Maria, de moeder van uw Zoon.
Wij bidden U:
laat ons, zoals zij,
luisteren en ingaan op uw appél.
Dan zullen wij, zoals Maria, proberen
volgehouden uw weg te gaan in vreugde en verdriet,
niet alleen vandaag,
maar alle dagen van ons leven. Amen.

Eerste lezing (Openbaring 11,19a; 12, 1. 3-6a.-10ab)
Uit de openbaring van de apostel Johannes

19            Toen ging de tempel van God in de hemel open.
1
        Een groot teken verscheen aan de hemel:
een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder haar voeten
en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.
2        Zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en barensnood.
3        Toen verscheen aan de hemel een ander teken:
een grote, vuurrode draak.
Hij had zeven koppen en tien horens,
en op zijn koppen zeven diademen.
4        Zijn staart vaagde een derde deel van de sterren aan de hemel weg
en wierp ze op de aarde.
De draak stond vóór de vrouw die zou baren,
om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard had.
5        Zij baarde een kind, een zoon,
die alle volken zal weiden met een ijzeren staf.
Haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon.
6        De vrouw vluchtte naar de woestijn,
waar God voor haar een plaats had bereid om daar gevoed te worden.
10            En ik hoorde een stem in de hemel luid roepen:
`Nu zijn de redding en de macht
en het koningschap van onze God gekomen
en de heerschappij van zijn Messias.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Korintiërs 15,20-27a)
Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
20       Christus is opgestaan uit de doden,
als eersteling van hen die ontslapen zijn.
21       Want omdat de dood er is door een mens,
is de opstanding van de doden er ook door een mens.
22       Zoals allen sterven in Adam, zullen ook allen in Christus herleven.
23       Maar ieder in zijn eigen rangorde:
als eersteling Christus,
vervolgens, bij zijn komst, zij die Christus toebehoren.
24       Daarna komt het einde,
wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen,
na alle heerschappij en macht en kracht te hebben onttroond.
25       Want Hij moet het koningschap uitoefenen,
tot Hij zijn voet heeft gezet op al zijn vijanden.
26       En de laatste vijand die uitgeschakeld wordt, is de dood.
27       Immers, alles heeft Hij aan zijn macht onderworpen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lucas 1,39-56)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

39       In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland,
naar een stad van Juda.
40       Zij ging het huis van Zacharias binnen, en begroette Elisabet.
41       Meteen toen Elisabet de begroeting van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot.
Elisabet werd vervuld met heilige Geest.
42       Ze riep met luide stem:
`Gezegend ben jij onder de vrouwen,
en gezegend is de vrucht van je schoot.
43       Waar heb ik het aan te danken
dat de moeder van mijn Heer bij mij komt?
44       Op het moment dat je groet mij in de oren klonk,
sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot.
45       Gelukkige vrouw, zij die gelooft!
Wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan.’
46       Daarop zei Maria:
`Met heel mijn hart roem ik de Heer,
47       met al mijn adem juich ik om God, mijn redder;
48       want Hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid.
Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig,
49       want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan.
Heilig is zijn naam,
50       barmhartig is Hij, iedere generatie weer,
voor wie Hem eerbiedigen.
51       Hij heeft de kracht van zijn arm getoond,
wie zich verheven waanden, heeft Hij uiteengeslagen.
52       Machthebbers heeft Hij van hun troon gehaald,
geringen gaf Hij een hoge plaats.
53       Hongerigen overlaadde Hij met het beste,
rijken heeft Hij met lege handen weggestuurd.
54       Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht,
indachtig de barmhartigheid die Hij,
55       zoals aan onze vaderen toegezegd,
bewijzen wil aan Abraham en zijn nageslacht, voor eeuwig.’
56       Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar;
toen keerde ze naar huis terug.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij samen ons geloof in God
die voor ons Vader, Zoon en Geest wil zijn.

Ik geloof in God, mijn Schepper,

die man en vrouw gemaakt heeft naar zijn beeld;
die mij liefheeft als een vader
en voor mij zorgt als een moeder,
die mij troost en vergeeft
en die mij altijd de mogelijkheid geeft
opnieuw te beginnen.

Ik geloof in Jezus Christus,

die door God gezonden, mens is geworden,
om ons nabij te zijn;
die, helend en genezend,
ons de liefde heeft voorgeleefd.

Ik geloof in de heilige Geest,

die bezielt en vreugde brengt,
die de mensen hoop geeft,
die de bron is van mijn geloof.
Ik geloof dat de mensen elkaar nodig hebben

om samen God te dienen,
om de schepping voor iedereen leefbaar te maken
door samen te delen en in eenvoud te leven,
en zo te werken aan de komst van Gods rijk.
Amen.

Voorbeden 1

Goede God, vol vertrouwen komen wij naar U toe.
Wij bidden, samen met Maria,
dat de zachte kracht van de liefde het onrecht zal overwinnen.

– Bidden wij voor alle sterke vrouwen
die opkomen voor het leven van hun kinderen.
Voor de dwaze moeders, waar ook ter wereld,
die niet zwijgen en hun stem laten horen,
die het gevecht met onrecht aandurven.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor alle moeders
die hun kinderen niet kunnen bieden waar ze om vragen:
eten en drinken, kleding en gezondheid, veiligheid,
dat ze het gevecht volhouden.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor alle vrouwen
die zich het lot aantrekken van verlaten, verwaarloosde kinderen,
voor allen die, als vrijwilligster,
deze wereld meer bewoonbaar trachten te maken.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor vrouwen die droomden ooit moeder te worden
maar wier droom – om welke reden dan ook –
nooit in vervulling is gegaan.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor allen die naar de naam van Maria genoemd zijn.
Dat haar weg
voor hen een teken mag zijn
van Gods liefde en trouw.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– Bidden wij
dat de verjongende geest van vreugdevolle verwachting
die de kindheidsverhalen en heel het evangelie bezielt
– niet klein te krijgen door de dood
gezien Jezus’ verrijzenis en Maria’s verheerlijking-
aanstekelijk in ons mag blijven werken
en ons hart van dag tot dag mag vernieuwen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij
dat de voltooiing die Maria reeds bij God gevonden heeft,
voor ons allen een hoopvol en inspirerend perspectief mag zijn,
dat ons ertoe aanzet
het uit te houden in moeilijke perioden van ons leven.
Laten wij bidden…

– Bidden wij dat Maria
die reeds terug bij haar Zoon is,
Joden en christenen, van wie zij beiden deel uit maakt,
vanuit de hemel naar elkaar mag laten toe groeien.
Laten wij bidden…

God,
wij danken U voor Maria.
Moge haar ontvankelijkheid voor de H. Geest,
haar geloof en eenvoud
ons steeds voor ogen staan
opdat ook wij zo eens met U verenigd zouden mogen zijn. Amen.

naar Tiemen Brouwer


Voor al deze intenties, voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:

Gebed over de gaven

Goede God,
brood en wijn zijn tekenen van Uw gastvrijheid.
Als een moeder vraagt Gij ons te blijven eten.
Graag gaan wij in op Uw uitnodiging.
Wij bidden U:
moge dit brood en deze wijn de vertrouwde smaak hebben
van een maaltijd thuis
en mogen wij zo als echte broers en zusters één zijn aan Uw tafel
van liefde. Amen.

Tafelgebed

Heer God en Vader, wij danken U om Maria,
voorbeeld van vrouw- en moeder-zijn.

Wij danken Maria om haar groot geloof,
waarmee zij bereid was “‘Ja ” te zeggen op uw uitnodiging.

Wij danken U om het groot vertrouwen
waarmee zij de weg is gegaan,
die Gij van haar hebt gevraagd,
een weg die zij vol moed en trouw tot het einde toe is gegaan.

Wij danken U, God, omdat Gij ons in Maria
hebt getoond wat een mens is in uw ogen,
en tot welke wondere, grote dingen
Gij een mens roept
die open en nederig van hart is.

Daarom huldigen wij uw naam, Heer, onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer…

Omwille van U en haar,
omwille van allen,
die zich geven om anderen gelukkig te maken,
die oog hebben voor wat geen mens meer ziet;
omwille van allen, die de zwaksten verdedigen
en zich kunnen verheugen om de grootheid van anderen,
danken wij U.

In Maria en in zoveel andere moedige vrouwen,
herkennen wij Jezus van Nazareth
die al zijn mensen een warm hart toedraagt tot het uiterste.

Weer zijn wij hier bijeen om Hem te gedenken,
om, al wat Hij voor ons betekent,
uitdrukkelijk en dankbaar ter sprake te brengen en te vieren.

Toen de machtigen Hem naar het leven stonden,
heeft Hij een handvol kleine mensen, zijn vrienden,
rond een tafel bijeengebracht.
Hij heeft het brood in zijn handen genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken
en het aan zijn vrienden aangereikt met de woorden:
” Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn lichaam, mijn leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
” Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige verbond.
Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt
opdat er toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan mij.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het brood breken voor elkaar,
zoals zo velen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Samen willen wij werken
aan uw rijk van vrede,
door Hem en met Hem,
Heer, onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

Uitkijkend naar vrede onder de mensen,
vragen wij Maria met ons mee te bidden
met de woorden die haar Zoon ons heeft voorgebeden:
Onze Vader…

Heer, laat ons blijven breken en delen,
opdat uw rijk moge komen,
opdat er vrede en geluk moge zijn voor alle mensen,
vandaag en in de toekomst,
tot alles voltooid zal zijn,
bij uw wederkomst.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

Als wij liefdevol en dienstbaar zijn tegenover onze medemensen
zoals uw moeder was,
dan zal uw vrede over ons neerdalen
en ons één maken,
God, Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.
Die vrede van de Heer, zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Wie belust zijn op rijkdom en macht,
en zij die een hart van steen hebben,
zendt Hij heen met lege handen.
Maar wie honger hebben, overlaadt Hij met het beste.
Zie dan het Lam Gods…
Heer, ik ben…

Bezinning

Maria leeft in elke vrouw
in elke mens
die om het even waar
wordt vergeten en over het hoofd gezien.

Maria leeft in elke vrouw
in elke mens
van wie niemand iets verwacht.

Maria leeft in elke mens
die niet berust bij minachting of onmacht
maar die
-tenminste bij zichzelf-
de hoop wakker houdt
dat ook een neergeslagen mens
ooit rechtop zal lopen.

Maria leeft in elke mens
die weigert te verlammen in de angst
en durft te geloven in dat woord:
‘vrees niet,
met jou wil God iets nieuws beginnen.

Ieder mens kan in zijn/haar leven
de kiemen dragen van een nieuwe toekomst.

naar Carlos Desoete.

Slotgebed

Moeder zijn…
Het is een stukje van de schepping in handen krijgen,
een parel uit Gods hand met je zorg omringen;
het is aanvaarden en ontvankelijk zijn.
Niet lachen om een kindertraan,
woorden bewaren in je hart.
Het is liefhebben,
geloven in het leven;
antwoorden op vele vragen
en dromen raden.
Moeder zijn is bewonderen, begeesteren en zien groeien.
Het is eerbiedigen,
niet kwetsen,
niet alles weten,
veel zien en nog meer zwijgen.
Moeder zijn is vertrouwen op de toekomst.

Zending en zegen

Heer,
zegen alle moeders en al wie houden van kinderen.
Geef hen vertrouwen en geduld om elk kind met vallen en opstaan
te zien opgroeien tot zelfstandige, gelukkige mensen.
Zegen alle kinderen, de toekomstbouwers van onze wereld:
dat ze vol vertrouwen in het leven staan,
daarin aangemoedigd door volwassenen
die hen alle kansen gunnen
om echt te worden hoe Gij ze droomt:
ten volle mens.
Ga dan samen met uw moeder mee op onze weg
in de naam + van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.