Maria Hemelvaart B 2012

Begroeting

Wij vieren vandaag het feest van de tenhemelopneming van Maria,
zij die vol van genade is en gezegend boven alle vrouwen
omdat zij de moeder is van Jezus Christus, onze Verlosser.
Moge zij vandaag
heel speciaal in ons midden zijn
samen met + God de Vader,
zijn en haar Zoon, Jezus Christus,
en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Op het feest van de tenhemelopneming van Maria
willen wij blij en dankbaar
opkijken naar ons aller moeder, Maria!
Een echt feest doet iets met mensen,
zet mensen in beweging.
Ze voelen zo’n feest aan als iets heel deugddoends,
iets dat hun diepste binnenste raakt.
Bij alle grote feesten speelt Maria een rol
– Kerstmis, Pasen, Pinksteren –
maar dit is het grootste Mariafeest van heel het jaar,
geheel aan haar gewijd.
We willen God danken voor de moeder van Jezus.
Zij was eenvoudig en gering onder de mensen,
maar in Gods ogen was zij de grootste.
Moedig en dienstbaar
door haar geloof en vertrouwen in haar Zoon, Jezus,
werd haar leven voltooid
en werd zij bij God in de hemel opgenomen.

Vergevingsmoment

– Maria navolgen betekent
dat wij net als zij,
toen God haar vroeg om moeder van zijn Zoon te worden,
‘ja’ zeggen als God op ons beroep doet,
en trouw blijven aan dat jawoord,
ook op moeilijke momenten van ons leven.
Als wij daarin niet slagen:
Heer, ontferm U over ons.

– Maria navolgen betekent:
dat wij net als zij,
toen zij naar haar nicht Elisabeth trok om die te helpen,
onze handen moeten klaar houden
om mensen in nood van dienst te zijn.
Als wij dat niet altijd doen:
Christus, ontferm U over ons.

– Maria navolgen betekent:
dat wij net als zij,
toen zij in Kana zei: “Doe wat mijn Zoon u zeggen zal”,
ook bereid moeten zijn om onze oren open te houden,
zodat wij naar Jezus’ stem kunnen luisteren
als Hij ons – door wiens mond dan ook – aanspreekt.
Als wij dat niet altijd opbrengen:
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons barmhartig ons tekortkomen vergeven
en ons leiden op zijn weg naar eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

God,
wij zijn ons ervan bewust
dat wij nog een stuk moeten groeien
tot het niveau waar het écht om draait in dit leven.
Wij danken U dat Gij ons een voorbeeld geeft
waarnaar we kunnen opzien: uw moeder Maria.
Wij bidden U dat wij, door haar geïnspireerd,
leren luisteren naar uw Woord
en dienstbaar zijn voor mekaar. Amen.

Openingsgebed 2

Maria,
gij staat niet op reclameborden,
maar zoekt heel bescheiden een plaats in ons hart.
Uw Zoon heeft gezegd:
bemint elkaar zoals Ik u heb liefgehad.
Waar heeft Hij dat anders eerst gezien dan bij u in Nazareth?
Is het niet uw moederliefde
die Hem zo welsprekend heeft gemaakt
over het schoonste dat er bestaat: de liefde?
Hij toonde uw zachtheid voor de armen,
uw medelijden voor de gekwetsten,
uw geduld voor de onwetenden,
uw vriendschap voor de apostelen.
Gij die alles zo uitnemend bezit,
laat ons iets ervan delen.
Leer ons, zoals gij,
eenvoudig en onopvallend, onze weg te gaan. Amen

Lezingen

Luisteren wij naar de beelden van Maria in de Schrift.

Eerste lezing (Openbaringen 11,19a.12,1.3-6a-10ab)

Uit de openbaring van de apostel Johannes

19            Toen ging de tempel van God in de hemel open.
1           Een groot teken verscheen aan de hemel:
een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder haar voeten
en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.
2           Zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en barensnood.
3           Toen verscheen aan de hemel een ander teken:
een grote, vuurrode draak.
Hij had zeven koppen en tien horens,
en op zijn koppen zeven diademen.
4           Zijn staart vaagde een derde deel van de sterren aan de hemel weg
en wierp ze op de aarde.
De draak stond vóór de vrouw die zou baren,
om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard had.
5           Zij baarde een kind, een zoon,
die alle volken zal weiden met een ijzeren staf.
Haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon.
6           De vrouw vluchtte naar de woestijn,
waar God voor haar een plaats had bereid om daar gevoed te worden.
10            En ik hoorde een stem in de hemel luid roepen:
`Nu zijn de redding en de macht
en het koningschap van onze God gekomen
en de heerschappij van zijn Messias.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Korintiërs 15,20-27a)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
20         Christus is opgestaan uit de doden,
als eersteling van hen die ontslapen zijn.
21         Want omdat de dood er is door een mens,
is de opstanding van de doden er ook door een mens.
22         Zoals allen sterven in Adam, zullen ook allen in Christus herleven.
23         Maar ieder in zijn eigen rangorde:
als eersteling Christus,
vervolgens, bij zijn komst, zij die Christus toebehoren.
24         Daarna komt het einde,
wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen,
na alle heerschappij en macht en kracht te hebben onttroond.
25         Want Hij moet het koningschap uitoefenen,
tot Hij zijn voet heeft gezet op al zijn vijanden.
26         En de laatste vijand die uitgeschakeld wordt, is de dood.
27         Immers, alles heeft Hij aan zijn macht onderworpen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lucas 1,39-56)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

39         In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland,
naar een stad van Juda.
40         Zij ging het huis van Zacharias binnen, en begroette Elisabet.
41         Meteen toen Elisabet de begroeting van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot.
Elisabet werd vervuld met heilige Geest.
42         Ze riep met luide stem:
`Gezegend ben jij onder de vrouwen,
en gezegend is de vrucht van je schoot.
43         Waar heb ik het aan te danken
dat de moeder van mijn Heer bij mij komt?
44         Op het moment dat je groet mij in de oren klonk,
sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot.
45         Gelukkige vrouw, zij die gelooft!
Wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan.’
46         Daarop zei Maria:
`Met heel mijn hart roem ik de Heer,
47         met al mijn adem juich ik om God, mijn redder;
48         want Hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid.
Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig,
49         want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan.
Heilig is zijn naam,
50         barmhartig is Hij, iedere generatie weer,
voor wie Hem eerbiedigen.
51         Hij heeft de kracht van zijn arm getoond,
wie zich verheven waanden, heeft Hij uiteengeslagen.
52         Machthebbers heeft Hij van hun troon gehaald,
geringen gaf Hij een hoge plaats.
53         Hongerigen overlaadde Hij met het beste,
rijken heeft Hij met lege handen weggestuurd.
54         Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht,
indachtig de barmhartigheid die Hij,
55         zoals aan onze vaderen toegezegd,
bewijzen wil aan Abraham en zijn nageslacht, voor eeuwig.’
56         Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar;
toen keerde ze naar huis terug.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij samen ons geloof in God
die voor ons Vader, Zoon en Geest wil zijn.

Ik geloof dat God bij ons is,
zoals een vader die opkomt voor zijn kinderen,
zoals een moeder die zorg en liefde schenkt
en dat Hij wil dat niemand tekort komt.

Ik geloof dat God bij iedere mens is,
vooral bij de mens die zwak is en kwetsbaar,
bij de mens die lijdt en achtergesteld wordt
en dat Hij wil dat iedere mens gelukkig kan leven.

Ik geloof dat God is als een Herder die om ons geeft,
die ons blijft zoeken,
die zorg heeft om het heil van elke mens.

Ik geloof dat wij Gods liefde mochten leren kennen
dankzij zijn Zoon, Jezus Christus,
die mens met de mensen is geworden.

Ik geloof dat God ons hoop geeft,
dat Hij ook de toekomst is,
dat zijn Liefde sterker is dan onrecht en dood.

Ik geloof dat Gods Geest ook vandaag nog met ons meebouwt
aan een nieuwe hemel, een nieuwe aarde,
waar het goed is om te wonen. Amen.
Diest

Voorbeden 1

Bidden wij vol vertrouwen tot God,
want Hij is met ons begaan
en helpt ons aan zijn liefde gestalte te geven in ons sterfelijk bestaan.

– Bidden we met een dankbaar hart
voor alle vrouwen die ons voorgaan
naar nieuwe tijden en een hoopvolle toekomst.
Voor vrouwen die werken in onze Kerk
en haar milder, wijzer en menselijker maken.
Laten wij bidden …

– Bidden we met een dankbaar hart
voor al die mensen – vrouwen en mannen, kinderen en ouderen –
die steeds openstaan voor het verdriet en de zorg van anderen
en aan hen dienstbaar zijn.
Laten wij bidden …

– Bidden we met een dankbaar hart
voor alle mensen die regeren en macht hebben
en die in hun groot-zijn,
klein en menslievend willen worden,
naar het voorbeeld van Maria.
Laten wij bidden …

– Bidden we met een dankbaar hart
voor hen die in onze gedachten verder leven.
Dat zij, zoals Maria, opgenomen mogen worden bij God.
Laten wij bidden …

Voorbeden 2

Heer, onze God,
wij danken U voor moeder Maria.
Door haar weten wij
dat bij U niets onmogelijk is.
Geef ons iets van haar vertrouwen, haar moed en dienstvaardigheid.

– Bidden we voor alle doodgewone mensen,
die het diepe geheim van het leven verstaan met hun hart.
Voor alle zorgzame mensen
die de zwakken beschermen en het voor hen opnemen.
Voor hen die hun talenten met hart en ziel ten dienste stellen van de anderen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor alle moeders, hier en overal ter wereld.
Dat hun hart groot genoeg mag zijn
om hun kinderen in alle omstandigheden op te vangen.
Bidden we voor de kinderen, dat zij hun moeder zouden waarderen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen die alleen in het leven staan,
voor de vergeten moeders.
Dat zij niet vereenzamen of verbitterd geraken,
maar steeds mensen mogen ontmoeten die hen waarderen
en hen in hun vriendschap opnemen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor alle vrouwen
die zich zoals Maria ten dienste stellen van de Kerk.
Dat hun inzet vrucht mag dragen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor alle zieke moeders,
of moeders in bejaardentehuizen.
Dat zij vandaag extra aandacht mogen krijgen,
zodat het ook voor hen een echt moederfeest mag zijn.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven

God ,
bij U zijn we hier te gast.
Het brood op deze tafel willen we breken en delen,
de beker willen we drinken en rondreiken als een teken
dat wij allen uitgenodigd zijn om,
ieder volgens onze eigen roeping,
belangeloos uw hemel op aarde te worden.
We hopen dat het kan, vandaag en elke dag opnieuw tot in eeuwigheid.
Amen.
Lembeke

Tafelgebed

Heer God en Vader, wij danken U om Maria,
voorbeeld van vrouw- en moeder-zijn.

Wij danken Maria om haar groot geloof,
waarmee zij bereid was “Ja” te zeggen op uw uitnodiging.

Wij danken U om het groot vertrouwen
waarmee zij de weg is gegaan,
die Gij van haar hebt gevraagd,
een weg die zij vol moed en trouw tot het einde toe is gegaan.

Wij danken U, God, omdat Gij ons in Maria
hebt getoond wat een mens is in uw ogen,
en tot welke wondere, grote dingen
Gij een mens roept
die open en nederig van hart is.
naar Frans Weerts

Daarom huldigen wij uw naam, Heer, onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Omwille van U en haar,
omwille van allen
die zich geven om anderen gelukkig te maken,
die oog hebben voor wat geen mens meer ziet;
omwille van allen, die de zwaksten verdedigen
en zich kunnen verheugen om de grootheid van anderen,
danken wij U.

In Maria en in zoveel andere moedige vrouwen,
herkennen wij Jezus van Nazareth
die al zijn mensen een warm hart toedraagt tot het uiterste.

Weer zijn wij hier bijeen om Hem te gedenken,
om al wat Hij voor ons betekent,
uitdrukkelijk en dankbaar ter sprake te brengen en te vieren.

Toen de machtigen Hem naar het leven stonden,
heeft Hij een handvol kleine mensen, zijn vrienden,
rond een tafel bijeengebracht.
Hij heeft het brood in zijn handen genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken
en het aan zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn lichaam, mijn leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
” Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige verbond.
Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt
opdat er toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het brood breken voor elkaar,
zoals zo velen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Samen willen wij werken
aan uw Rijk van vrede,
door Hem en met Hem,
Heer, onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Als we in het voetspoor van Jezus willen treden,
kunnen we ons optrekken aan het voorbeeld van Maria.
Zoals zij, samen met zijn vrienden, zo vaak heeft gedaan,
mogen ook wij bidden tot Hem die onze Vader is.
Onze Vader…

Heer, laat ons blijven breken en delen,
opdat uw Rijk moge komen,
opdat er vrede en geluk moge zijn voor alle mensen,
vandaag en in de toekomst,
tot alles voltooid zal zijn,
bij uw wederkomst.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Heer, Jezus Christus,
Gij hebt ons laten zien
hoe oprechtheid, standvastigheid, geloof en trouw,
leiden tot vrede en verzoening.
Wij vragen U:
blijf ons inspireren
opdat wij uw vrede dichterbij brengen in onze wereld.
Moge Gods vrede altijd met u zijn.
En geven wij elkaar die vrede van harte door.

Lam Gods

Communie

Wie belust zijn op rijkdom en macht,
en zij die een hart van steen hebben,
zendt Hij heen met lege handen.
Maar wie honger hebben, overlaadt Hij met het beste.
Zie dan het Lam Gods…

Bezinning 1

Maria,
jij bent zo heel gewoon
en toch ook weer gans anders,
met steeds nieuwe namen
de eeuwen door bedacht.
Gevierd, bezongen en vereerd
met altijd andere woorden
en duizend melodieën
als eindeloze litanieën
die jouw gelaat omkransen.

Men heeft jou willen vatten
in beelden, kleuren, lijnen.
Niet één creatie was volmaakt
want jij bent veel méér.

En toch… gewoon een vrouw
maar door de Geest gedreven
om Hem, Gods Zoon,
te dragen
in goede en kwade dagen
heel diep geborgen in jouw hart
of in je armen,
of op jouw schoot
tot in het bittere uur van duisternis en dood.

Leer ons, Maria,
hoe wij anderen kunnen dragen.

Bezinning 2

Stilaan is Maria me lief geworden.
Ik bid tot haar,
ik bid met haar,
ik zing voor haar.
Ze is een heerlijke vrouw.
Hoe komt ze anders aan zulke Zoon?

Maar ik weiger te geloven dat alles in haar leven vanzelf ging.
Dat alles van een leien dakje liep.
Zo’n Maria boeit me niet eens.

Ik hou van een Maria zoals ze vanuit de bijbel tot mij komt:
een Maria die een geloofsweg gegaan is.
Ik hou van een Maria die Gods lof zong,
ook al wist ze niet wat de dag van morgen zou brengen.

Ik hou van een Maria die krediet gaf aan haar Zoon,
ook al lag ze ’s nachts wakker van zorgen.

Ik hou van een Maria die haar Zoon zo heeft losgelaten
dat Hij er van Godswege kon zijn voor alle mensen.

Ik hou van een Maria die haar Zoon zo liefhad
(haar enige Zoon, want zo is er maar één)
dat ze uiteindelijk stond waar ik nooit hoop te staan,
onder het kruis.
Is het niet wat elke moeder doet?

Die kinderen van ons,
ze gaan hun eigen weg
maar in de nood gaat moeder hen opzoeken
en houdt de wacht.
Desnoods tot onder het kruis.

Goed dat we een moeder hebben van wie we veel kunnen leren: Maria.

Slotgebed 1

Ik hoop dat je Mij met heel je hart
kunt en wilt eren en danken – zegt God –
net als Maria.
Want toen Ik mensen zocht
om mee te werken aan mijn droom
koos Ik ook jou uit.
Grote en wondere dingen heb Ik met je voor.
Durf daarom in Mij te geloven.
Vertrouw je toe aan mijn liefde.
Kleine mensen maak Ik groot
en aan armen geef Ik een onmetelijke rijkdom.
Als je je leven in mijn handen legt,
zal Ik je zegenen en
Ik zal je in overvloed laten delen in mijn warmhartigheid – zegt God.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Maria,
gij vrouw die geloofd hebt
dat aan u vervuld zou worden
wat u vanwege de Heer was toegezegd.

Gij, beeld en hart van het geloof van de Kerk.

Gij, die ons in Kana hebt gezegd:
“Doe maar wat Hij u zeggen zal”.
En wat leeg en opgebruikt was,
werd plots teken van volheid en overvloed.

Leer ons vandaag
met u te geloven
in het oude visioen van vrede:

dat mensen elkaars taal verstaan
en elkaar opbouwen en dragen,
de verdrukking opheffen
en het recht van de kleine erkennen.

Leer ons om, zoals gij,
ontvankelijk te worden voor de werking van Gods Geest
en om vandaag hier te doen
wat gedaan kan worden voor de komst van uw Zoon,
voor zijn Rijk van vrede en gerechtigheid voor heel onze wereld. Amen.

Zending en zegen

Heer, onze God,
in Maria hebt Gij ons getoond wat geloven betekent:
steeds weer op weg gaan
naar een onbekende toekomst.
Moge haar geloof en vertrouwen ons blijvend inspireren
en laat haar danklied tot U ook het onze worden.
Ga dan samen met uw moeder mee op onze weg
in de naam + van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.