Christus Koning C 2019

24 11 2019

Begroeting

Koningskinderen zijn wij
want onze God is op een bijzondere wijze ‘koning’,
een koningschap niet van deze wereld,
maar erkend en gevierd door allen
die het Rijk Gods gestalte willen geven in dit aardse bestaan.
Welkom in Gods naam: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
naar Heeswijk

Openingswoord 1

Vandaag vieren wij het feest van Christus-Koning,
een soort apotheose van het liturgisch jaar.
Volgende week, met de eerste zondag van de advent,
begint immers een nieuw kerkelijk jaar.

Een apotheose in mineur, lijkt het wel:
op de meesten van ons maakt dit feest niet zoveel indruk.
Want wat het woord ‘koning’ bij ons oproept,
is voor ons beeld van Christus weinig inspire­rend.

Toch is Jezus koning, zij het een koning incognito.
In het christendom geldt namelijk de ‘wet van het omgekeerde’:
niet zij die de macht hebben, gelden als voorbeeld,
maar de machtelozen.
Christus-koning kan maar op één manier gediend worden:
door óm te zien naar wie Hij omzag:
de kleinsten, de zwaksten.
Volgens dat criterium zullen wij geoordeeld worden.

Om op die oordeelsdag in de rij van de rechtvaardigen te staan
moeten wij vaak nog een lange weg afleggen.
Daarom vragen wij de Heer om ontferming.

Openingswoord 2

Volgende week is het de eerste zondag van de advent
en begint een nieuw kerkelijk jaar.
Vandaag sluiten wij het liturgisch jaar af
met het feest van Christus Koning.
Een feest dat niet zoveel indruk maakt.
De woorden ‘Christus’ en ‘koning’ lijken in onze ogen
moeilijk te combineren.
En toch bevestigde Jezus tegenover Pilatus dat Hij koning was.
Hij is echter geen koning in de betekenis die wij eraan geven.
Hij is een machteloze koning, één zonder leger, zonder dienaars,
maar wel een koning die getuigt van zijn waarheid,
in dienst van mensen.

Vergevingsmoment 1

-God,
de bekoring om onszelf belangrijker te vinden dan onze medemens
is soms zo verleidelijk.
Inspireer en motiveer ons tot respect en echte waardering voor de ander.
Wanneer wij daarin tekortschieten bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
Gij hebt niet alleen dienstbaarheid gepreekt,
uw hele leven stond in het teken daarvan.
Als christenen hebben wij het op ons genomen U daarin te volgen.
Onze goede wil daartoe is er meestal wel,
maar als het op de praktijk aankomt,
is de drempel ons vaak iets te hoog.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
het gebeurt zo gemakkelijk dat wij invloed en geld gebruiken
tot eigen voordeel.
Doe ons steeds meer beseffen dat juist belangeloosheid
‘koninklijk’ is.
Als wij dat vergeten bidden wij U:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

-Heer, Gij die ons voorgaat, ons naloopt,
ons overal en altijd nabij zijt,
Gij weet hoe vaak wij aarzelen, twijfelen, struikelen.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij die gekozen hebt voor de armen en misdeelden,
Gij ziet hoe vaak wij kleine mensen
ongeïnteresseerd voorbijlopen.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij hebt uw Zoon gezonden
om ons te leren hoe wij kunnen bouwen aan uw Rijk.
Maar niet zelden doen we dat enkel wanneer het ons goed uitkomt.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 3

Vergeving vragen is even halt houden op onze levensweg.
Het is achterom kijken om te zien waar er rare bochten zaten
in de weg die we gingen,
het is in het reine komen met onszelf en met de anderen
om weer vol frisse moed te kunnen verdergaan.
Bidden wij tot God en tot elkaar om deugddoende vergeving.

-Heer, het is niet altijd gemakkelijk om de kant van de zwaksten te kiezen,
om in elke mens uw evenbeeld te zien.
Vergeef ons wanneer we mensen links laten liggen
omdat ze niet beantwoorden aan onze normen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, op onze weg ontmoeten we veel mensen, groot en klein,
allen met hun verhaal, met hun pijn en hun vreugde.
Soms maken we te weinig tijd voor elkaar,
merken we het verhaal van de andere niet eens op.
Vergeef ons wanneer we te vol zijn van ons eigen verhaal.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, we willen samenwerken aan een betere en rechtvaardiger wereld,
we willen bouwen aan uw Koninkrijk,
maar we zijn toch zo snel ontmoedigd wanneer het moeilijk gaat.
Vergeef ons wanneer we het te snel opgeven
of onze ogen sluiten en veilig niets doen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, wij vragen eerlijk en gemeend om vergeving voor deze fouten
en geef ons de kracht tot ommekeer,
zodat wij even eerlijk en gemeend
de fouten van anderen kunnen vergeven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Openingsgebed 1

God, vandaag willen we U
bijzonder danken voor Jezus.
Zijn tijdgenoten wilden Hem
op een troon plaatsen
en Hem tot koning maken.
Maar in alles wat Hij deed en zei,
maakte Jezus duidelijk
dat zijn koningschap heel anders was
dan men van Hem verwachtte.
Hij wilde koning zijn van uw liefde,
en was bereid daar zelfs zijn leven voor te geven.
Leer ons naar Hem luisteren, God,
met heel ons hart,
ons hele leven lang. Amen.
naar C. Remmers

Openingsgebed 2

Op het feest van Christus Koning
bidden wij U:
wees aanwezig bij die ontelbare mensen
die vandaag gebukt gaan onder lijden, geweld, vervolging,
ziekte of eenzaamheid.
Houd uw ogen gericht op de mensen van deze tijd
die rechteloos en weerloos door het leven gaan.
Wij willen geloven dat eens het leven en de liefde
de overwinning behalen op alle verdrukking en kwaad,
dat eens alle machthebbers inzien dat de aarde behoort aan iedereen.
Wij willen geloven dat die aarde in handen moet zijn van mensen
die macht aanwenden ten goede,
mensen die teder zijn en geen geweld gebruiken,
die niet haten, maar leven geven,
mensen naar uw beeld,
zoals Jezus Christus, uw Zoon en onze Koning. Amen.
Uit: Van hemel en aarde thuis

Lezingen

De Schriftlezingen belichten het koningschap van Jezus.
In de eerste lezing horen we hoe David, geliefd bij zijn volk,
tot koning wordt gezalfd.
Het evangelie leert ons Jezus kennen als een dienende koning
die uit liefde voor zijn mensen, zijn leven geeft.

Eerste lezing 1 (2 Sam. 5, 1-3)

Uit het tweede boek Samuël

1           Alle stammen van Israël kwamen bij David in Hebron en zeiden:
`Hier zijn wij, uw eigen vlees en bloed.
2           Vroeger al, toen Saul nog over ons regeerde,
was u degene die de troepen van Israël leidde.
Bovendien heeft de Heer u beloofd:
`U zult mijn volk Israël weiden;
u bent diegene die over Israël zal heersen.” ‘
3           Alle oudsten van Israël kwamen bij de koning in Hebron,
en koning David sloot met hen in Hebron een verbond
ten overstaan van de Heer,
en zij zalfden David tot koning over Israël.
KBS Willibrord 1995

Eerste lezing 2

Uit het boek 2 Samuel 5,1-3

Het boek Samuel wordt geschreven in de turbulente tijd van de 6de eeuw voor Christus, wanneer de elite van het volk wordt gedeporteerd naar Babylonië.
De schrijver biedt de mensen hoop op een betere toekomst.
Hij vertelt over een groots verleden.
Hoe koning David de twaalf stammen verenigde tot één volk in een machtig rijk. Dat God hem beloofde dat aan zijn rijk geen einde zou komen.

De twaalf stammen van Israël kwamen naar David in de stad Hebron.
Ze bogen voor hem neer en zegden plechtig:
‘Wij zijn allemaal Israëlieten, net als u, wij zijn van hetzelfde vlees en bloed.
Toen koning Saul nog over ons regeerde, was u reeds onze legeraanvoerder.
Onze Heer en God heeft beloofd dat u ons, zijn volk, zult leiden,
zoals een goede herder zijn schapen weidt.’
Vervolgens gingen alle leiders van de twaalf stammen met David mee
tot aan de tempel.
Daar sloot hij met hen en met God als getuige een verbond van eeuwige trouw.
Met algemene instemming zalfden de leiders hem toen tot hun koning.
                                               Hendrik Van Moorter
Catechesehuis


Tweede lezing (Kol., 1, 12-20)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

Broeders en zusters,
12         Zeg met vreugde dank aan de Vader,
die u in staat heeft gesteld om te delen
in de erfenis van de heiligen in het licht.
13 Hij heeft ons ontrukt aan de macht van de duisternis
en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon,
4
           in wie wij de bevrijding hebben, de vergeving van de zonden.
15         Hij is het beeld van de onzichtbare God,
de eerstgeborene van heel de schepping.
16         Want in Hem is alles geschapen,
in de hemel en op de aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,
tronen en hoogheden,
heerschappijen en machten.
Alles is door Hem en voor Hem geschapen.
17         Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.
18         Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is.
Hij is de oorsprong, de eerstgeborene uit de doden,
om in alles de eerste te zijn, Hij alleen.
19         Want in Hem heeft heel de volheid willen wonen
20         om door Hem alles met zich te verzoenen
en vrede te stichten door het bloed, aan het kruis vergoten,
om alle wezens in de hemel en op de aarde door Hem te verzoenen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 23. 35-43)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

35         Toen Jezus aan het kruis hing stond het volk toe te kijken.
De leiders lachten Hem uit en zeiden:
`Anderen heeft Hij gered;
laat Hij nu zichzelf redden
als Hij de Messias van God is, de uitverkorene!’
36         Ook de soldaten dreven de spot met Hem;
ze kwamen Hem wijn brengen
37         en zeiden:
`Ben jij de koning van de Joden?
Red dan jezelf!’
38         Boven zijn hoofd hing het opschrift:
Dit is de koning van de Joden.
39         Eén van de misdadigers die daar hingen zei smalend tegen Hem:
`Ben jij de Messias?
Red dan jezelf en ons erbij!’
40         Maar de ander wees hem terecht:
`Heb zelfs jij geen ontzag voor God,
nu jij ook deze straf ondergaat?
41         In ons geval is dat terecht,
want wij krijgen ons verdiende loon.
Maar Hij heeft niets verkeerds gedaan.’
42         Daarop zei hij:
`Jezus, vergeet mij niet wanneer U in uw koninkrijk komt.’
43         Hij zei tegen hem:
`Ik beloof je,
vandaag nog zul je bij Mij zijn in het paradijs.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die met mensen op weg gaat,
die van mensen houdt,
die mensen aan mensen toevertrouwt,
die ons Jezus heeft gezonden.

Ik geloof in de verrezen Christus.
Naar zijn voorbeeld moeten wij voor elkaar dienstbaar zijn.
Ik geloof in zijn droom de mensen gelukkig te maken
in een wereld van vriendschap, van recht en van gerechtigheid.

Ik geloof in de Geest die ons tot verbondenheid oproept.
Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop,
als brood en wijn, als dank en vergeving.

Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk.
Hij blijft ons trouw, over de grenzen van de dood heen. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Bidden wij voor hen die in deze wereld niet meetellen,
voor hen die in onze samenle­ving over het hoofd worden gezien:
voor de armen, hier en in de Derde Wereld,
voor de slachtoffers van oorlog en verdrukking, die bij ons een toevlucht zochten.
Waar Christus-Koning leeft,
hebben ook díe mensen recht van spreken,
recht op respect voor hun menselijke waardig­heid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen voor wie, omwille van hun leeftijd,
geen plaats meer is in onze jachtige, hectische samenleving.
Dat zij met hun levenserva­ring
jongeren tot wijsheid mogen zijn.
Dat grijze haren geëerbiedigd mogen worden
en dat ‘op rust zijn’ geen synoniem mag worden voor leegheid of nutteloosheid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onze Kerk,
soms arm, soms rijk, soms gevangen in zichzelf.
Moge zij alle krampachtigheid afleggen,
moge zij warmte en hartelijkheid uitstralen,
en een toonbeeld worden van onderling vertrouwen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de jonge verkeersslachtoffers:
één op drie verkeersdoden is een kind of een jongere beneden de 25 jaar.
Als christenen zijn we geroepen om voor elkaar zorg te dragen.
In het verkeer betekent dat:
verantwoordelijk en voorzichtig rijgedrag
dat het leven eerbiedigt en mensenlevens spaart.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden wij voor Kerk en samenleving.
Om vrede en veiligheid,
om te zoeken wie verloren loopt,
om terug te brengen wie verdwaald is,
om te verzorgen wie gewond is,
om kracht te geven aan zieken.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor Kerk en samenleving.
Om op te richten wie ten dode vermoeid is,
om leven te schenken aan wie wegkwijnt,
om geloof te wekken bij twijfelaars,
om hoop te zoeken voor wie wanhopig is,
om liefde voor wie niet wordt bemind.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor  Kerk en samenleving.
Om samen te brengen wat gescheiden leeft,
om vriendschappelijk te verbinden wat verbroken is,
om te omarmen wie door het leven naakt is geworden,
om te bevrijden wie gevangen zit,
om zicht en uitzicht voor hen die verblind zijn,
om betrokkenheid bij hen die lijden.
Laten wij bidden…

Voorbeden 3

-Bidden wij voor allen
die in deze harde en vaak wrede wereld opkomen
voor recht en gerechtigheid.
Voor hen die de kwade machten durven weerstaan
en tonen dat leven-vanuit-God,
dienen is.
Dat zij Gods steun mogen ervaren.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die de volkeren op aarde leiden en besturen.
Veelal zijn zij in een ingewikkeld machtsspel verwikkeld
en is de verleiding om hun macht aan te wenden tot eigen voordeel, groot.
Moge zij dienstbaar zijn aan het welzijn van iedereen
in het bijzonder aan dat van de zwaksten.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de christelijke Kerken.
Dat zij, door een houding van begrip, aandacht en liefde,
een teken van hoop mogen zijn op een nieuwe wereld
van vrede en gerechtigheid.
Laten wij bidden…
naar Wim van Haaren o.p.

Gebed over de gaven 1
 
Gezegend zijt Gij, God,
om dit brood en deze wijn.
Want hier – rond deze tafel –
herkennen wij uw koninklijke weg:
de weg van delen in vriendschap en verbondenheid,
de weg die Jezus ons voorging ten einde toe.
Sterk ons met zijn goede Geest,
die ons blijft oproepen en uitdagen
om, te midden van de mensen,
uw Koninkrijk te vestigen,
duurzaam, stevig verankerd,
en goed voor de eeuwen der eeuwen.  Amen.

Gebed over de gaven 2

God, onze Vader,
het brood en de wijn die wij U aanbieden
spreken niet van macht en aanzien,
maar van eenvoud en dienstbaarheid.
Zo heeft uw Zoon tussen ons geleefd.
Moge dit brood en deze wijn ons de kracht geven
om in zijn spoor verder te leven.
Door Christus, onze Heer. Amen.
Dadizele

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn Lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn Bloed,
mijn Levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dankzij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Onze Vader, al zo lang onderweg
van de hemel naar de aarde,
uw naam worde geheiligd,
nooit meer in gevechten
van volk tegen volk,
van man tegen man.

Uw naam worde gedaan en doorgegeven
in gerechtigheid en vrede
van mens tot mens,
van land tot land,
over heel de wereld.

Laat komen uw Rijk door allen
die herboren zijn in mensen van vrede en mededogen.
Laat gebeuren in ons midden
wat wij hebben uitgesteld tot in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood
en zoveel inzicht dat wij weten
wat ons werkelijk tot vrede en tot toekomst strekt.

Vergeef ons dat wij U tegen hielden
in zoveel mensen, eeuwen lang.

En leid ons weg uit de verleiding van macht en geweld,
maar verlos ons, vandaag nog,
van een wereld voor enkelen,
en open die wereld van God-en-mens-met-z’n-allen. Amen.

Vredeswens 1

Als mensen in het duister zitten,
komt Hij en het wordt licht.
Als mensen gewond zijn,
raakt Hij ze aan en ze genezen.
Als mensen onder schuld gebukt gaan,
is Hij de eerste die zegt:
uw zonden zijn u vergeven.
Zo bouwt onze Harten-Koning [Christus-Koning]
zijn koninkrijk van vrede uit.
Dat Rijk van vrede zij altijd met U.
Die vrede mogen we uitdragen en doorgeven aan elkaar.

Vredeswens 2

De weg naar de vrede waarvan we dromen,
lijkt soms eindeloos.
Toch zegt de Heer ons:
Ik wens jullie vrede toe,
vrede met jezelf, met de anderen, met God.
Ik wens jullie de vrede die een uitstraling is
van mijn liefde voor elke mens.
Moge die vrede jullie vergezellen.
En laten we die vrede ook elkaar toewensen met een hartelijk gebaar.

Lam Gods

Communie

Een feestmaal, een koninklijke maaltijd,
daartoe worden we uitgenodigd
door Hem die Zichzelf wegschenkt ten einde toe.
Geniet in dankbaarheid van deze gaven,
in het besef dat God alles goedmaakt
waarin wij tekortkomen.
Gelukkig wij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Dat onmogelijke Rijk
is niet van hier,
niet van de groten,
niet van de goudgerande machtigen,
niet van hen die zetelen op geld.

In dat onmogelijke Rijk
ligt de macht in handen van de armen,
wordt de gemartelde gekroond,
wordt het oor geleend aan hen die vrede brengen,
wordt niet getwijfeld aan de goede trouw
van hen die vergeving schenken.

In dat onmogelijke Rijk
heerst alleen
de liefde.
Kees Pannekoek

Bezinning 2

Christus-Koning [, Harten-koning]

Dat Hij Koning is, is niet van gisteren.
Het stond reeds op zijn executiepaal.
Als reden? Als spot?
Wie zal het zeggen?

Dat Hij Koning is, heeft Hij zelf  beaamd,
maar onmiddellijk eraan toegevoegd:
pas op,
Ik heb geen paleis, geen troon,
geen kroon tenzij een doornenkroon.
Mijn Koninkrijk ligt elders.
Het kent geen rijksgebied of grens,
maar ligt in de grenzeloze liefde
waardoor mensen voor elkaar
volop mens kunnen zijn,
mensen met een warm hart.

Dat Koninkrijk [van onze Harten-Koning]
is ons menselijk avontuur van goed en kwaad,
van licht en donker,
van zoveel vrijheid en verslaving.
Dat menselijk avontuur van groot verlangen en verdriet
om al wat schoon en goed is,
en tegelijk zo tijdelijk en begrensd.
In zijn Koninkrijk
opent Hij voor elke mens
een nieuwe horizon.
Ons thuisland is zijn hart,
zijn liefde die geen grenzen kent.

Dat Hij Koning is, is niet van gisteren.
Maar dat Hij nog vandaag
Koning wil zijn in ons leven,
dat is het wonder dat ons helpt
om volop en volledig
mens te worden voor eeuwig.
naar Manu Verhulst

Slotgebed 1

Soms denk ik dat ik mezelf kan redden, God,
en dat ik U daarbij niet nodig heb.
Toch laat Jezus me duidelijk zien
dat dat niet zo is
en dat ik alleen bij U
geluk en vreugde kan vinden.
Help me daarom te groeien
in het vertrouwen dat Gij mij nooit vergeet.
Leer me mezelf weg te cijferen
en me helemaal aan U én aan mijn medemensen te geven.
En laat me vooral voelen
dat uw liefde eeuwig is.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Heer, onze God,
zo vaak bidden wij: ‘Uw Rijk kome..’
Dat schijnbaar onmogelijke Rijk
is niet van hier,
niet van de groten der aarde,
niet van hen die zetelen op macht.
In dat schijnbaar onmogelijke Rijk
ligt de macht bij de machtelozen,
en wordt grootheid gemeten
met de maatbeker van de liefde.
Maak ons tot uw ‘rijks-genoten’
naar het voorbeeld van Jezus,
die niet heerste maar dienstbaar was
en zo onze Harten-Koning werd. Amen.

Zending en zegen

Het evangelie, die goede en eeuwenoude Boodschap,
leert ons dat God ons aankijkt door de ogen van de geringsten.
Neem het voor hen op,
luister naar de stem van Jezus die opklinkt in allen die naar vrede hunkeren.
Dan zal zijn zegen met ons zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.