Kristus Koning C 2010

ZONDAGSVIERINGEN
Christus Koning C

Begroeting

Welkom u allen, die genodigd zijt aan de tafel van de Heer:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Met het feest van Christus Koning zetten we een orgelpunt
achter het voorbije liturgisch jaar.
De teksten van deze viering verwijzen naar de toekomst,
naar de uiteindelijke voltooiing van het Rijk Gods,
waar Christus alles in allen zal zijn.
Die toekomst werd door God nu reeds in onze handen gelegd.
In de mate dat we kiezen
voor het zwakke en het kleine zal het Rijk van Christus groeien.
“Wat je aan de minsten van de mijnen hebt gedaan,
heb je ook aan mij gedaan.”

Zijn wij bereid naar die minsten echt te luisteren,
hen te helpen en voor hen te bidden?
Moge wij hier samen eucharistie vieren
en God bidden dat Hij ons de kracht geeft
tot daadwerkelijke verbondenheid met de minsten.

Vergevingsmoment 1

Geroepen om een ‘koninklijke weg’ te gaan,
weten wij ons toch kwetsbare mensen.
Bidden wij daarom God om ontferming.

– Heer Jezus, Gij hebt gezegd:
“Mijn koninkrijk is niet van deze wereld”.
Als wij als christenen toch nog steeds vasthouden aan macht en bezit,
Heer, ontferm U dan over ons.

– Christus Jezus,
in uw ‘koninklijke weg’ van dienstbaarheid
krijgt het Rijk van de Vader gestalte.
Uw Godsrijk is echter vaak de minste van onze bekommernissen.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

– Heer Jezus,
Gij hebt gezegd:
“Wie onder u de grootste wil zijn, moet de dienaar van allen wezen”.
Vergeef ons wanneer wij zelfzuchtig op zoek gaan
naar een plaatsje op de eerste rij.
Heer, ontferm U over ons.


Vergevingsmoment 2

– Wij willen anderen wel gelukkig maken,
maar toch reageren we dikwijls
hard en meedogenloos.
Heer, ontferm U over ons.

– Elke dag opnieuw zouden we bezield moeten zijn met veel goede wil.
Toch stoten wij op onze onmacht en onze onwil.
Christus, ontferm U over ons.

– Als christenen willen wij Christus navolgen.
Toch vergeten wij ons nogal eens af te stemmen op zijn golflengte.
Heer, ontferm U over ons.


Moge God in zijn groot geduld zich over ons neerbuigen,
onze misstappen en zonden vergeven
en ons thuis brengen in zijn liefde, door Christus, onze Heer. Amen.

naar Lovendegem

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Openingsgebed

Gij, Schepper van alle dingen,
wees hier aanwezig,
hoor ons gebed.
Maak onze oude aarde nieuw
en herschep ons tot uw mensen,
die deze wereld omvormen tot uw Koninkrijk,
naar het voorbeeld van Jezus,
die niet heerste maar diende
en zó koning werd voorgoed,
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Lezingen

De Schriftlezingen belichten het koningschap van Jezus.
In de eerste horen we hoe David, geliefd bij zijn volk,
tot koning wordt gezalfd.
Het evangelie leert ons Jezus kennen als een dienende koning
die uit liefde voor zijn mensen, zijn leven geeft.

Eerste lezing (2 Samuël 5, -3)

Uit het tweede boek Samuël

1        Alle stammen van Israël kwamen bij David in Hebron en zeiden:
`Hier zijn wij, uw eigen vlees en bloed.
2        Vroeger al, toen Saul nog over ons regeerde,
was u degene die de troepen van Israël leidde.
Bovendien heeft de Heer u beloofd:
`U zult mijn volk Israël weiden;
u bent diegene die over Israël zal heersen.” ‘
3        Alle oudsten van Israël kwamen bij de koning in Hebron,
en koning David sloot met hen in Hebron een verbond
ten overstaan van de Heer,
en zij zalfden David tot koning over Israël.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing (Kolossenzen 1,12-20)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

Broeders en zusters,
12       Zeg met vreugde dank aan de Vader,
die u in staat heeft gesteld om te delen
in de erfenis van de heiligen in het licht.
13 Hij heeft ons ontrukt aan de macht van de duisternis
en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon,
4
        in wie wij de bevrijding hebben, de vergeving van de zonden.
15       Hij is het beeld van de onzichtbare God,
de eerstgeborene van heel de schepping.
16       Want in Hem is alles geschapen,
in de hemel en op de aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,
tronen en hoogheden,
heerschappijen en machten.
Alles is door Hem en voor Hem geschapen.
17       Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.
18       Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is.
Hij is de oorsprong, de eerstgeborene uit de doden,
om in alles de eerste te zijn, Hij alleen.
19       Want in Hem heeft heel de volheid willen wonen
20       om door Hem alles met zich te verzoenen
en vrede te stichten door het bloed, aan het kruis vergoten,
om alle wezens in de hemel en op de aarde door Hem te verzoenen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lucas 23,35-43)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

35       Toen Jezus aan het kruis hing stond het volk toe te kijken.
De leiders lachten Hem uit en zeiden:
`Anderen heeft Hij gered;
laat Hij nu zichzelf redden
als Hij de Messias van God is, de uitverkorene!’
36       Ook de soldaten dreven de spot met Hem;
ze kwamen Hem wijn brengen
37       en zeiden:
`Ben jij de koning van de Joden?
Red dan jezelf!’
38       Boven zijn hoofd hing het opschrift:
Dit is de koning van de Joden.
39       Eén van de misdadigers die daar hingen zei smalend tegen Hem:
`Ben jij de Messias?
Red dan jezelf en ons erbij!’
40       Maar de ander wees hem terecht:
`Heb zelfs jij geen ontzag voor God,
nu jij ook deze straf ondergaat?
41       In ons geval is dat terecht,
want wij krijgen ons verdiende loon.
Maar Hij heeft niets verkeerds gedaan.’
42       Daarop zei hij:
`Jezus, vergeet mij niet wanneer U in uw koninkrijk komt.’
43       Hij zei tegen hem:
`Ik beloof je,
vandaag nog zul je bij Mij zijn in het paradijs.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in het evangelie van Jezus,
in zijn woorden en daden,
in zijn trouw jegens God en de mensen.

Wij vertrouwen erop dat in Hem
God-met-ons gesproken heeft,
ons lief en leed van dichtbij delend,
met ons meevoelend als weggenoot
in goede en kwade dagen.

Wij geloven in zijn evangelie van gemeenschap,
in zijn verhalen over Gods verbond met ons.

Wij hebben vertrouwen in zijn idealen
van liefde en gedeeld leven,
van verbondenheid en eenwording,
van vrede en vrijheid voor alle mensen op aarde.

Hij bleef zijn idealen trouw
ook toen zelfgenoegzamen zijn oproep tot gemeenschap afwezen.
Zijn trouw was sterker dan de dood
waarmee ze Hem het zwijgen wilden opleggen.

Wij geloven dat zijn keuze voor mensen totaal was,
dat Hij zichzelf niet ontzag
om voor anderen leven en vrijheid mogelijk te maken.

En dat Hij daarom leeft.
Met Hem geloven wij ook
dat wie zijn leven ter beschikking stelt,
leven zal vinden.

Wij vertrouwen erop
dat er ook voor ons toekomst zal zijn
als wij doen wat Hij gedaan heeft.
Wij geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
waarin Hij, die ons tot leven riep,
voorgoed ons aller vrede wil zijn. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

– Bidden wij voor Kerk en samenleving.
Om vrede en veiligheid,
om te zoeken wie verloren loopt,
om terug te brengen wie verdwaald is,
om te verzorgen wie gewond is,
om kracht te geven aan zieken.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor Kerk en samenleving.
Om op te richten wie ten dode vermoeid is,
om leven te schenken aan wie wegkwijnt,
om geloof te wekken bij twijfelaars,
om hoop te zoeken voor wie wanhopig is,
om liefde voor wie niet bemind wordt.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor  Kerk en samenleving.
Om samen te brengen wat gescheiden leeft,
om vriendschappelijk te verbinden wat verbroken is,
om te omarmen wie door het leven naakt geworden is,
om te bevrijden wie gevangen zit,
om zicht en uitzicht voor hen die verblind zijn,
om betrokkenheid bij hen die lijden.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– Laten we stil worden en bidden
voor allen die gebukt gaan onder zorgen en geen uitkomst meer zien.
Dat zij mensen zouden ontmoeten
die, naar het voorbeeld van onze hartelijke Herder-Koning,
met hen meegaan,
met hen meestrijden tegen hopeloosheid en uitzichtloosheid
zodat hun leven weer mag uitgroeien
tot een koninkrijk van genegenheid en vrede.
Laten we bidden…

– Laten we stil worden en bidden
dat wij, elk op onze plaats,
koninklijke mensen zouden zijn
die van het leven een feest kunnen maken
omdat wij ons met stille dienstbaarheid willen inzetten voor elkaar.
Laten we bidden…

– Laten we stil worden en bidden voor onszelf.
Dat wij de juiste keuzes zouden maken in ons leven
en ons niet laten misleiden door praal of pracht.
Laten wij bidden…


Gebed over de gaven

God, Vader van alle mensen,
ook nu weer roept uw Zoon ons samen rond deze tafel.
Hier laat Hij zich herkennen bij het breken van het brood,
en nodigt Hij ons uit om, Hem achterna, ook ons leven te delen.
Voed en sterk ons om U te dienen in elkaar
en bovenal in onze minste medemensen.
Dan wordt deze maaltijd een voorsmaak
van het hemelse gastmaal in uw Koninkrijk. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig …

Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.

Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon, 

die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker

verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,

die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Moge Gods hartelijk koninkrijk onder ons groeien.
Daarvoor mogen we bidden :

Onze Vader die in mensen leeft,
moge in ons leven uw naam geheiligd worden.
Moge in ons samenzijn uw Rijk zichtbaar worden.
Moge in onze dagelijkse inzet uw wil gebeuren
als een teken en een oproep voor mensen op aarde.

Maak ons voor elkaar en voor de wereld
tot levengevend brood,
tot krachtig voedsel van vriendschap en vertrouwen,
van perspectief en hoop.
Maak ons, over fouten en tekorten heen,
tot mensen van vergeving en vrede,
zoals Gij het zijt voor ons.
Maak ons vrij van angst
en van alles wat denken en doen verlamt,
en laat ons niet verzinken
in de bekoring van de middelmatigheid.
Maar wees voor ons de kracht en uitdaging
om ten volle te leven
in eeuwigheid en ook vandaag. Amen.
Carlos Desoete, in Wij-stenen

Vredewens

Heer Jezus, Koning van de vrede,
doe ons het verhaal van uw leven begrijpen.
Maak uw verhaal tot het onze,
zodat wij, vervuld van uw Geest,
blijven bouwen aan uw Koninkrijk,
een land waar allen in vrede mogen leven.
Dat Rijk van vrede zij altijd met U.
Die vrede mogen we uitdragen en doorgeven aan elkaar.

Lam Gods

Communie

Een koning die naakt aan een kruis hangt
heeft niets te bieden, tenzij zichzelf.
Dit is het Lam Gods dat de zonden….

Bezinning

Ik ben jouw honger
naar recht en vrede – zegt de Heer –

en je dorst
naar beminnen en bemind worden,
scherp ik aan.

Ik spreek in je angst voor het vreemde-onbekende
in jezelf en anderen

en in je kwetsbaarheid, je naaktheid in dit leven,
word ik zichtbaar.

Ik hou je gaande in je zoeken naar genezing
voor de pijn van dit leven,

en als je vastzit
in het duister van twijfel en wantrouwen
steek Ik het licht van de vrijheid aan.

Ik ben er voor jou omdat jij er bent,
omdat jij er bent voor anderen.

Slotgebed

Gij, Heer, die naar ons omziet,
sta ons bij, elke dag opnieuw.
Wees onze God en Herder voor altijd,
en laat ons uw volk zijn,
koninklijk in eenvoud en zorgzaamheid,
naar het voorbeeld van Jezus,
die niet heerste maar dienstbaar was
en zo koning werd,
voorgoed, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Zending en zegen

‘Anderen heeft Hij gered’, zei men over Hem.
Voor zichzelf is Hij niet opgekomen.
Die onbaatzuchtigheid mogen wij, zijn volgelingen, elkaar van harte toewensen, daartoe gezegend in de naam van + de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.