Kerstmis C 2021

25 12 2021

Ontsteken van het licht

Steek de kaarsen aan.
Laat het licht in je ogen schitteren,
ook al is het soms donker in je hart,
ook al kan het duister zijn op je wegen.

Steek de kaarsen aan.
Breng licht in deze wereld,
ook al weet je dat er oorlog is,
ook al besef je dat ‘vrede’
zo dikwijls een ijdel woord is,
ook al weet je dat dit Kerstmis-vieren in deze kerk
dat dit voor het laatst is.

Naast de 4 kaarsen van de adventskrans
steken we vandaag ook de vreugdekaars aan,
zodat de vlam van de hoop gaat branden.
Laat je verlangen opflakkeren,
want Jezus is geboren.

Hij is
in vandaag,
in gisteren en morgen,
in wat is, wat was en wat zal zijn.
Hij is midden onder ons,
Hart van ons hart,
Licht in ons leven.
naar Don Boscogemeenschap Zwijnaarde

Begroeting

Kerstmis.
Een woord dat innigheid oproept en gezellig samenzijn.
Toch is Kerstmis veel meer dan dat.
Wij herdenken en vieren de geboorte van Jezus.
God, die zijn liefde voor ons, mensen, zichtbaar wil maken
in het Kind dat Emmanuël wordt genoemd, dat is God met ons.
Hij wil ons samenkomen rond zijn kribbe zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord

Kerstmis.
De kaarsen branden en mensen zoeken,
zonder woorden,
naar de zin van morgen,
elke dag van hun leven.

Kerstmis,
een feest vol tederheid in een harde wereld
waar velen slachtoffer worden van oorlog, terreur
en de wapenhandel van enkelen.
Waar mensen getroffen worden door de wereldwijde crisis,
waar mensen werk zoeken, maar er geen vinden,
waar mensen wanhopig op zoek zijn naar voedsel om te overleven,
waar mensen zich laten opjagen door bijkomstigheden.

Kerstmis,
het feest van een Redder,
een Man van vrede, een Zingever.
Woorden van aanmoediging en meevoelen
op elk moment van ons leven.

Kerstmis,
Ik wil jouw licht ontsteken, zegt de Heer.
Ik ben het die jouw vlam doet branden en jou doet leven.
Ik verlang dat ook jij licht mag worden in deze tijd.
Vraag niet hoelang, voor wie of waarvoor…
Maar laat je leven branden,
dan kan Ik door jou wat warmte en barmhartigheid in deze wereld brengen.

Gebed om ontferming 1

Jezus, het Licht van de wereld,
blijft ons uitnodigen,
ook al hebben we zijn Licht vaak gedoofd.
Bij het begin van deze viering
willen we daarom eerst om vergeving vragen.

-Heer, Gij zijt bij ons gekomen
om te tonen dat Gij élke mens graag ziet.
Wij daarentegen delen mensen op in ‘vrienden’ en ‘anderen’
en ons doen en laten is vaak te veel gericht op eigenbelang.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
ons geloof in en vertrouwen op U als het Licht van de wereld
zijn soms zo wankel.
En een lichtend voorbeeld zijn we al helemaal niet.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij denken zo vaak te veel aan ‘krijgen’
en te weinig aan ‘geven en delen’.
We leven te weinig mee
met armen en mensen in nood.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar Ekeren
Heer, leer ons onze ‘zekerheden’ loslaten
En ‘blind’ te vertrouwen op uw naam: Ik-zal-er-zijn-voor- u.

Gebed om ontferming 2

Er hangt een beeld van Maria en Jozef in mij,
twee jonge mensen die hun leven uit handen gaven,
hun eigen plannen konden opbergen
om met God op weg te gaan.

-Maar ik weet hoe ikzelf mijn eigen leven in handen wil neem,
mij weinig of niets laat zeggen door anderen,
en God niet zoveel ruimte geef
om mij te brengen waarheen Hij wil.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Er hangt een herinnering aan de herders in mij,
die vanuit hun eenvoud en ongekunsteldheid
de eerste buitenstaanders mochten zijn om naar Bethlehem te gaan.
Maar ik weet hoe ikzelf kleinerend neerkijk
op al wat eenvoudig en simpel is,
en me te verstandig waan
om als eenvoudige-van-hart naar God te gaan.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Er hangt een herinnering in mij, verrassend helder vandaag,
hoe God ons nabij gekomen is in een Kind
en geen verre, vreemde God wil zijn.
Omdat ik U vaak in een hokje plaats, Heer,
en U er slechts op bepaalde momenten uithaal,
bijvoorbeeld op zon- en feestdagen of als ik in moeilijkheden zit
en U niet wezenlijk elke dag in mijn leven integreer
als een Goede Vriend en Vader:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, leer mij werken aan uw relatie met mij,
zodat ik wij samen op stap kunnen gaan, heel mijn leven lang. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, barmhartige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
Zoon van de Vader.
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Openingsgebed 1

Liefdevolle God,
in de geboorte van een kind
hebt Gij laten zien dat het U ernst is:
ons, mensen, nieuw leven geven.
Wij bidden U:
open onze oren om uw Boodschap te beluisteren,
open ons hart om Licht en Waarheid te kunnen ontvangen,
open onze handen om vreugde met elkaar te delen.
Wij vragen U dit
in naam van Jezus, uw Zoon, voor ons geboren. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
Gij zijt geen vreemde God gebleven.
Gij zijt onder ons komen wonen
in de tederheid van een kind
en de veilige geborgenheid
van een thuis.

Kom opnieuw bij ons,
ga leven in ons,
wees aanwezig in onze woning,
spreek mee
in alles wat we doen en zeggen
om mensen te onthalen
in de stijl van Jezus, uw Zoon. Amen.
Piet Stienaers

Openingsgebed 3

Op een onbelangrijke plaats
in een dorpje van niks,
zijt Gij op de wereld gekomen,
mens geworden.
Gij weet hoe het voelt om mens te zijn.
Gij weet wat wij mensen nodig hebben.
Wij danken U
dat Gij voor ons zorgt,
dat wij veilig zijn bij U.
Geef ons uw vrede. Amen.
Anneke Wouda

Lezingen

De woorddienst van deze kerstdag begint
met een schitterend Messiaans visioen van de profeet Jesaja.

En ten slotte horen wij het bekende kerstverhaal volgens Lucas.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Jes. 52, 7-10)

Uit de profeet Jesaja

7           Hoe welkom zijn, op de bergen,
de voeten van de vreugdebode die vrede meldt,
van de vreugdebode met goed nieuws,
die een boodschap van heil laat horen
en tegen Sion zegt: `Uw God is koning!’
8           Luister! Uw torenwachters verheffen hun stem en jubelen eensgezind,
want zij zien met eigen ogen
hoe de Heer naar Sion terugkeert.
9           Jubel en juich, allen tezamen,
puinhopen van Jeruzalem;
want de Heer heeft zijn volk bemoedigd,
Hij heeft Jeruzalem verlost.
10         De Heer toont zijn heilige arm aan de ogen van alle volken,
en de verste hoeken van de aarde
hebben het heil gezien dat van onze God komt.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc.2, 1-14)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit
dat de hele wereld zich moest laten registreren.
2           Deze eerste registratie vond plaats
toen Quirinius gouverneur van Syrië was.
3           Allen gingen op weg om zich te laten inschrijven,
ieder in zijn eigen stad.
4           Zo ook Jozef; hij ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea,
naar de stad van David, Bethlehem genaamd,
omdat hij uit het huis van David stamde,
5           om zich te laten inschrijven, samen met Maria,
zijn verloofde, die zwanger was.
6           Terwijl ze daar waren
kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen,
7           en ze baarde een zoon, haar eerstgeborene;
ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voerbak,
omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf.
8           Er waren daar in de buurt herders,
die in het veld overnachtten om de wacht te houden bij hun kudde.
9           Opeens stond er een engel van de Heer bij hen
en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen.
Ze schrokken hevig.
10         Maar de engel zei:
`Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u,
een grote vreugde voor het hele volk.
11         Vandaag is in de stad van David uw redder geboren;
Hij is de Messias, de Heer.
12         Dit is het teken voor u:
u zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld
en in een voerbak ligt.’
13         Plotseling was er bij de engel een heel leger uit de hemel;
ze loofden God met de woorden:
14         `Glorie aan God in de hoogste hemel,
en op aarde vrede onder de mensen
in wie Hij een welgevallen heeft.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken wij nu samen ons geloof uit in het Kind van Bethlehem,
Emmanuël, God-met-ons.

Ik geloof in God
die zoveel van mensen houdt
dat Hij,
in zijn Zoon, het Kind van Bethlehem,
met ons wilde meegaan
door het leven van elke dag.

Ik geloof in het Kind van Bethlehem
dat ook genoemd wordt:
Emmanuël, God-met-ons,
Kind van vrede,
Verlosser van de wereld.

Ik geloof in dit Kind
met z’n ouders Maria en Jozef,
voor wie geen plaats was in de herberg,
maar bij wie plaats is voor allen.

Ik geloof in zijn leven voor alle mensen
waardoor Hij verlossing bracht
uit de donkerte van het kwaad.

Ik geloof dat wij de Kerstboodschap
verder kunnen dragen
door de kracht van de Geest
ons door Hem geschonken.

Ik geloof in het Kerstfeest,
elk jaar opnieuw,
en daarom geloof ik
in een wereld van vrede. Amen.

Voorbeden 1

In Jezus kreeg de liefde van God voor de mensen vlees en bloed.
Laten wij deze liefde beantwoorden
door inzet en gebed in dienst van het
Komende Rijk van God.

-Bidden wij voor de Kerk
opdat zij steeds meer gestalte zou geven
aan wat God wil zijn:
Emmanuël, God met ons.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om vrede,
vrede tussen volkeren,
bevrijding voor de verdrukten,
bevrijding door ontwapening,
ook ontwapening in ons eigen hart.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf
opdat wij ons zouden laten omvormen
tot ware kinderen Gods,
tot vreugdebrengers,
tot boodschappers van vrede en gerechtigheid.
Laten wij bidden…

Heer, onze God,
in Jezus hebt Gij uw hart geopend voor de mensen.
Wij danken U voor deze blijk van hoop
en bidden U dat wij op waardige wijze
uw Blijde Boodschap mogen uitdragen,
uw Boodschap van liefde, vrede, toekomst, trouw en gerechtigheid.
Dit vragen wij U, in Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Voorbeden 2

Maken wij het stil in ons.
Laten wij bidden.

-Als er ooit een nacht/dag is
waarin mensen een lied willen zingen,
een lied van vrede voor iedereen,
dan is het déze nacht/dag.
Wij bidden U, God,
dat dit lied van vrede van mond tot mond mag gaan,
heel de wereld door.
Laten wij bidden…

-Als er ooit een nacht/dag is
waarin mensen pijnlijk erkennen
dat er voor zo velen
nog steeds geen plaats is in onze herberg…
dan is het déze nacht/dag.
Wij bidden U, God,
dat eindelijk ons hart gaat spreken
en onze deuren opengaan.
Laten wij bidden…

Als ooit in een nacht/dag
onweerlegbaar
aan het licht is gekomen
dat er hoop is voor kleine mensen,
dat God een toekomst heeft voor al wat kwetsbaar is…
dan is het in déze nacht/dag.
Wij bidden U, God,
maak ons klein en kwetsbaar genoeg
om uw Woord te horen,
uw Licht te ontvangen.
Laten wij bidden…

Als ooit een God mensen nabij is geweest
en hun heeft laten weten: ‘Ik sta aan jullie kant.’,
dan zijt Gij het, God,
in deze Kerstnacht/ op deze Kerstdag.
Wij bidden U:
laat U ervaren zoals Gij zijt,
een God-met-ons. Amen.

Gebed over de gaven 1

Brood.
Levensnoodzakelijk.
Even levensnoodzakelijk als warmte en tederheid
en omarmen en bevestigen.
Wijn.
Levensvreugde schenken.
Even rood en levend als blijheid en vertrouwen
en toekomst en aanvaard worden.
Brood en wijn, tekens van “Ik wil bij je zijn”,
tekens die vertellen over een God die met mensen wil leven.
Wij zetten ze hier op de tafel
en brengen Hem zo bij ons.
God, Gij hebt de wereld nieuwe toekomst gegeven
door ons uw Zoon te schenken als mens tussen de mensen.

Gebed over de gaven 2

Gij die God zijt,
een en al liefde van meet af aan,
met brood en wijn in onze handen
spelen wij in
op uw toekomst van vrede, vreugde, recht voor allen.
Wij bidden U:
maak ons tot mensen van uw welbehagen,
die – brekend en delend en in zorg voor elkaar –
de gedachtenis in ere houden
van Jezus, uw veelgeliefde,
met wie Gij uw naam verbonden hebt,
voor eens en voorgoed: Emmanuël, God-met-ons. Amen.

Tafelgebed

Gezegend is uw naam, Heer onze God,
omwille van Jezus Christus,
in de wereld gekomen als een mensenkind,
eenvoudig en hulpeloos.
In Hem hebt Gij uw heerlijkheid openbaar gemaakt.
Licht kwam Hij brengen
in onze verwarring en onmacht.
Hij heeft vervuld
wat Gij steeds opnieuw hebt beloofd.
Daarom noemen wij Hem ‘Emmanuël’,
God-met-ons, Vredevorst.
Van hem zingt ons verlangen, onze liefde.
En samen met allen die meebouwen aan zijn Rijk van vrede,
en met allen die reeds bij U leven,
aanbidden wij U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Voordat wij spreken
hebt Gij, God, ons reeds verstaan.
Voordat wij naar U gaan
zijt Gij ons reeds nabij,
in ons en boven ons uit,
eeuwig en ongezien.
Gij zijt de enige, onze God.
Het vervult ons met grote eerbied
dat Gij het aandurft
hier te zijn met ons.

Wij danken U
omdat Gij om ons geeft,
omdat wij, mensen,
niet te min zijn voor U,
omdat Gij naar ons wilt luisteren
en het goed vindt dat wij
– steeds weer en vandaag opnieuw –
U bidden en smeken
om altijd weer hetzelfde:
vrede in en rondom ons.

Wij herinneren U aan uw grote daden
van redding en barmhartigheid,
uw eens gegeven woord,
waargemaakt in het Kind van Bethlehem,
Jezus van Nazareth,
door U gered van de dood,
door U tot vrede gemaakt.
Wij houden U aan uw Woord, Heer.
Doe aan ons
wat Gij aan Hem gedaan hebt.

Breng ons tot inkeer, God,
roep ons bij onze naam.
Laat ons toch zien,
al was het maar even,
dat het onmogelijke mogelijk wordt,
dat ook wij,
zo groot en zo oud wij zijn,
klein kunnen worden,
opnieuw geboren,
dat het gebeuren kan:
vrede op aarde,
angst bezworen,
honger gestild,
recht gedaan,
brood gebroken,
gedeelde vreugde
van mens tot mens.

Wij danken U omwille van Jezus,
wiens geboorte wij herdenken,
uw mensgeworden goedheid
en liefde voor allen,
zonder onderscheid.
Hij blijft voor ons
ons lichtend voorbeeld.

Die, in de nacht voor zijn lijden en dood,
het brood genomen heeft,
het brak en uitdeelde aan zijn vrienden:
‘Neem en eet hiervan,
dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.’

Zo nam Hij ook de beker
die Hij aan zijn vrienden ronddeelde:
‘Dit is de beker van mijn bloed,
waarmee Ik een nieuw verbond tussen God en mens, bezegel.
Deze beker wordt vergoten
om voor mensen bevrijding te zijn.
Doe dit steeds opnieuw
in herinnering aan Mij.’

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.
                       
Daarom is deze dag een dag van vreugde,
van licht en genade,
van goede woorden en Blijde Boodschap.
Zend uw Geest over ons,
overschaduw ons met zijn kracht
zodat wij ons hart opengooien
tot een gastvrije woning voor uw Zoon.
Dan zal dit Kerstfeest openbloeien
tot daden en dagen van goede wil.

Leer ons luisteren,
wachten en stil zijn,
dan zullen wij het Licht zien,
de engel horen, het Kind vinden
en wonen in uw Liefde
als kinderen van uw welbehagen.
Wij zullen U verheerlijken
om al wat wij horen en zien
door Jezus Christus, onze Heer,
uw Licht voor ons,
uw Woord voor ons,
onze Vrede voor eeuwig. Amen.

Onze Vader

Met het Kind dat ons geboren werd,
zoals dit Kind het ons geleerd heeft,
zo willen wij bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader…

God beloofde dat zijn Zoon zal wederkomen
om ons allen op te nemen in zijn Rijk dat komen zal.
Daarom kunnen wij hoopvol uitzien
naar de komst van Jezus Messi­as, zijn Zoon.
Want van U is het Koninkrijk,…

Vredeswens

Dit is de nacht/dag van vrede en liefde voor alle mensen.
Maar die vrede komt er niet zomaar.
Jezus heeft handen en voeten nodig
om te werken aan vrede.
Misschien kunnen wij die handen en voeten zijn.
Wanneer je dat wil proberen,
geef elkaar dan maar een teken
en wens elkaar die vrede toe.

Lam Gods

Communie

Toen de herders hoorden dat Jezus geboren was,
gingen zij op zoek en vonden Hem in Bethlehem.
Moge wij de Heer hier vinden
nu wij het Brood breken en delen in zijn naam.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Hij die heet
‘Ik zal er zijn voor u’
zal ook nu weer geboren worden.
Hij zal gebeuren in mensen
zoals Hij gebeurde in Jezus van Nazareth.

Eerst heel klein en verdoken
zoals een kind opgroeit in de schoot van zijn moeder.
Hij zal warme geborgenheid behoeven
en lieve zorgen van mensen voor mensen,
en voor het kwetsbaarste eerst.

Hij zal aan het licht komen
waar niemand het verwacht:
in de wereld van de minsten,
in de wereld van de wijze zoekers
naar waarheid en hoop.

Gaandeweg zal Hij ook vandaag
een teken van tegenspraak worden
die ons doet kiezen
voor zijn manier van leven:
goed doen en breken en delen.

Hij die heet
‘Ik zal er zijn’
zal gebeuren
in ons.
Carlos Desoete

Bezinning 2

Eén keer mochten zij de eersten zijn.
Meestal kwamen ze het laatst aan bod.
Ze stonden aan de kant waar de klappen vielen.
Arm en ongeletterd: ze hadden geen stem.
Hen wordt toegeroepen: “Weest niet bang”.
Er is voor hen redding in zicht.
Op hun zoektocht vinden ze geen macht;
ook verandert hun armoede niet in rijkdom.
Ze vinden een weerloos Kind.
Hun Redder had geen enkele allure.
Zijn wieg was een kribbe.
Alle deuren waren voor Hem dicht gebleven.
Hij die het ‘Licht van de wereld’ werd,
werd Mens in de diepste duisternis.
De herders, gewend aan de duisternis,
herkenden Hem en gingen voor Hem door de knieën.
Dat was hun Redding.
De duisternis verdween niet,
maar zij hadden licht gezien, een nieuwe richting.

Ook wij dwalen soms rond in duisternis.
Deuren van onbegrip, van onenigheid
vallen vlak voor ons dicht.
We vinden verdriet en dood op onze weg.
Vandaag wordt ons aangezegd: Wees niet bang.
Zelfs in de donkerste duisternis schijnt licht.
We mogen samen op weg gaan.
Een Kind wijst ons de weg naar volop leven,
naar recht en vrede voor ieder van goede wil.
Daarom: een zalig en heilzaam Kerstfeest
in zijn naam!
Wim Holterman osfs

Bezinning 3

Kom, zei hij, het is tijd
we moeten gaan –
en hij nam haar hand
en zij legde haar ogen in de zijne
en samen gingen ze op weg
hij torste de verwondering
Zij droeg een wereld in haar buik.
De tocht was lang en zwaar
en toen de tijd gekomen was
dat zij prijs moest geven
wat haar van elders was toevertrouwd
vonden ze nergens plaats
en zij werd bang
vouwde haar handen om haar buik
en keek naar hem
en woordeloos zei hij:
het zal wel goed worden –
ik zal voor je zorgen.
En zo vonden zij een stal
en gedragen door de winden der tijden
omringd door alles wat was en wat is
brachten zij een zoon ter wereld
en de man keek naar de vrouw
de vrouw keek naar de man
en samen keken ze naar het kind
en wiegden het in hun liefde
en in haar pijn
ze had hem aan de wereld uitgeleverd.
Ze wiegden het kind in haar pijn
en hebben het Jezus genoemd.
In liefde ontvangen
met liefde gedragen
uit liefde gebaard.
Jezus Messias.
Marjo Dohmen

Slotgebed 1

Gij die God zijt,
een en al liefde van meet af aan,
wat ver weg leek en niet te geloven,
is dichtbij gekomen deze nacht.
Wij danken U en bidden:
blijf voor ons, vandaag en alle dagen,
een woord van bevrijding,
een licht aan de einder,
een vuur van warmte en geborgenheid
door Jezus, het kind in de kribbe,
het kind van uw belofte,
met wie Gij uw naam verbonden hebt,
voor eens en voorgoed: Emmanuël, God-met-ons. Amen.

Slotgebed 2

Heer, onze God,
met vreugde en een dankbaar hart
hebben wij de geboorte van uw Zoon gevierd.
Naar zijn voorbeeld zijn wij
gezonden om te dienen.
Laat ons in naam van het Kind Jezus
een bron van warmte en barmhartigheid zijn
voor mensen dichtbij en wereldwijd.
Geef ons uw zegen
en zend ons als mensen van goede wil.
Dit vragen wij U, door Jezus uw Zoon. Amen.

Zending en zegen

Wij verlaten Bethlehem,
in het besef dat de kribbe een teken is
dat het Kind telkens opnieuw geboren moet worden in ons hart,
dat onze God er is voor jou, altijd,
en jij voor Hem.
Keer terug naar de plaats vanwaar je gekomen bent,
brand er wierook met de korrels van uw geloof,
bied mirre aan, de balsem van de hoop,
deel er het goud uit van uw liefde en uw vriendschap.

Als boodschapper van Zijn vrede, rust op U Gods zegen:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Een zalig Kerstfeest!

V1.
Heer, onze God,
met vreugde en een dankbaar hart
hebben wij de geboorte van uw Zoon gevierd.
Naar zijn voorbeeld zijn wij
gezonden om te dienen.
Laat ons in naam van het Kind Jezus
een bron van warmte en barmhartigheid zijn
voor mensen dichtbij en wereldwijd.
Geef ons uw zegen
en zend ons als mensen van goede wil.
Dit vragen wij U, door Jezus uw Zoon. Amen.

Zending en zegen

V1.
Jezus werd geboren in een kribbe
opdat wij ons allemaal verantwoordelijk zouden voelen
voor het tot leven brengen van goedheid,
het koesteren van het onmogelijke,
het geloven in de broze dingen
die het leven de moeite waard maken
voor iedereen.
Daartoe worden wij gezegend
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zalig Kerstfeest!

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.