Kerstmis C 2018


Aansteken van de vreugdekaars

Vier zondagen hebben we ons voorbereid op dit feest.
Elke week hebben we op de adventskrans
een kaars meer aangestoken,
een uitdrukking van ons verlangen naar Kerstmis,
het feest van Gods liefde en licht voor elke mens.
Laten we nu opnieuw die vier rode kaarsen aansteken
bij de kerststal en bidden om Gods aanwezigheid.

We steken de eerste kaars aan
als teken van ons geloof dat God toekomst geeft.
Dit licht is uitdrukking van onze hoop
dat iedereen ooit een thuis mag vinden.

We steken de tweede kaars aan
als teken van ons geloof dat God redding brengt.
Dit licht toont ons vertrouwen
dat Gods vrede sterker is dan alle onrecht en geweld.

We steken de derde kaars aan
als teken van ons geloof dat God recht doet ,
van onze solidariteit met zovelen
die zoeken naar hulp en kansen om menswaardig te leven

We steken de vierde kaars aan
als teken van ons geloof
dat God mensen gelukkig maakt,
van Gods uitnodiging om te luisteren naar Hem en naar medemensen.

We steken een vijfde (witte) kaars aan als teken van ons geloof
dat God als een Kind onder ons is gekomen,
klein en weerloos, uit liefde voor elke mens.

God onze Vader,
wij bidden u dat dit licht,
ons hart vult met vreugde en dankbaarheid,
omdat uw Zoon Jezus als een klein en kwetsbaar Kind onder ons komt,
als Teken van uw liefde,
Teken van hoop en vrede voor elke mens. Amen.

Begroeting

God is mens geworden, zo belijden wij in deze nacht/op deze dag.
Van harte welkom aan iedereen,
want wij horen bij elkaar in de naam van de goede God:
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Kerk in Herent

Openingswoord1

Negen maanden leven verwachten,
uitzien naar het komende leven
en ruimte maken om het kind
een plaatsje te geven
Meubels verplaatsen voor het wiegje.
Verwachten wordt wachten,
ongeduldig de laatste dagen aftellen
want alles is klaar,
de weg is gemaakt.
 
Een man en een vrouw
op zoek naar een plaats
om hun kind ter wereld te brengen.
Een kind waar men vol verwachting naar uitzag:
Vredevorst zou Hij genoemd worden.
Hij, over wie zoveel te doen was geweest
de Messias, de Langverwachte,
werd geboren in een arme stal.
God koos een kind
en de mens stond op uitkijk naar een vorst,
een machtige koning.
 
Hij wordt onder ons geboren
in het schamele, in het kleine.
Hij zoekt een plaats in onze herberg.
Is Hij een welgekomen Gast,
kan Hij in mij geboren worden,
of stuur ik Hem naar de stal
waar alleen eenvoudigen Hem vinden?
Hij kijkt mij in de ogen
met het vragend gezichtje
van een weerloos kind.
Andrea Prent

Openingswoord 2

Kerstmis.
De Langverwachte,
de Redder,
het Lam Gods,
Zoon van de Vader,
Jezus van Nazareth.

Laat het geen droombeeld zijn,
geen fata morgana,
geen opium voor het volk,
geen zinsbegoocheling,
maar Waarheid,
kostbaar,
Voedsel om van te leven,
Perspectief in onze donkere wereld.

Hij heeft niet de intentie om Zich te laten inbusselen
Hij is niet van plan Zich te laten inpakken.
Bij Hem moet je niet zijn voor een draagbaar geloof,
religie voor momenten waarop het jou uitkomt.
Hem binnenlaten in je hart en in je wereld
kan verregaande gevolgen hebben voor jou
en de mensen in je buurt.
Zijn wij daar klaar voor?
Zijn wij daartoe bereid?
naar Peter Devriendt

Gebed om ontferming 1

-Wij zoeken naar vrede, naar gerechtigheid,
naar solidariteit tussen mensen.
Heer, Gij zijt het Licht in de duisternis.
Omstraal ons met uw licht en wees onze Redder.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Wij verlangen naar echte menselijkheid,
naar Gods nabijheid onder de mensen.
Zoals de herders vinden wij die bij U,
een Mensenkind onder de mensen.
Omstraal ons met uw licht en wees onze Bron van heil.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Wij verdwalen soms langs donkere wegen.
Maar als een schaduw trekt Gij met ons mee.
Gij wilt voor ons een licht zijn op onze weg,
dat ons vertrouwen en liefde geeft.
Omstraal ons met uw licht en wees onze Vredevorst.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, onze God,
kom in ons bestaan,
onstuitbaar als een kind dat wordt geboren.
Help ons om echt mens te zijn voor elkaar,
Gij, Licht in de nacht,
Schouder om op te steunen.
Dat vragen wij U voor vandaag en morgen en alle dagen. Amen.

Gebed omontferming 2

Er hangt een beeld van Maria en Jozef in mij,
twee jonge mensen die hun leven uit handen gaven,
hun eigen plannen konden opbergen
om met God op weg te gaan.

-Maar ik weet hoe ikzelf mijn eigen leven in handen wil neem,
mij weinig of niets laat zeggen door anderen,
en God niet zoveel ruimte geef
om mij te brengen waarheen Hij wil.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Er hangt een herinnering aan de herders in mij,
die vanuit hun eenvoud en ongekunsteldheid
de eerste buitenstaanders mochten zijn om naar Bethlehem te gaan.Maar ik weet hoe ikzelf kleinerend neerkijk
op al wat eenvoudig en simpel is,
en me te verstandig waan
om als eenvoudige-van-hart naar God te gaan.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Er hangt een herinnering in mij, verrassend helder vandaag,
hoe God ons nabij gekomen is in een Kind
en geen verre, vreemde God wil zijn.
Omdat ik U vaak in een hokje plaats, Heer,
en U er slechts op bepaalde momenten uithaal,
bijvoorbeeld op zon- en feestdagen, als ik in moeilijkheden zit
en U niet wezenlijk elke dag in mijn leven integreer
als een Goede Vriend en Vader:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, leer mij werken aan uw relatie met mij,
zodat ik wij samen op stap kunnen gaan, heel mijn leven lang. Amen.

Lofprijzing

Eeraan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
Zoon van de Vader.
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
Gij zijt geen vreemde God gebleven.
Gij zijt onder ons komen wonen
in de tederheid van een kind
en de veilige geborgenheid
van een thuis.

Kom opnieuw bij ons,
ga leven in ons,
wees aanwezig in onze woning,
spreek mee
in alles wat we doen en zeggen
om mensen te onthalen
in de stijl van Jezus, uw Zoon. Amen.                     
Piet Stienaers

Openingsgebed 2

Op een onbelangrijke plaats
in een dorpje van niks,
zijt Gij op de wereld gekomen,
mens geworden.
Gij weet hoe het voelt om mens te zijn.
Gij weet wat wij mensen nodig hebben.
Wij danken U
dat Gij voor ons zorgt,
dat wij veilig zijn bij U.
Geef ons uw vrede. Amen.                          
Anneke Wouda

Lezingen

De woorddienst van deze kerstnacht begint
met een schitterend Messiaans visioen van de profeet Jesaja.

In de tweede lezing vertolkt Paulus de vreugde van Kerstmis:
verschenen is Gods genade in Jezus.

En ten slotte horen wij het bekende kerstverhaal volgens Lucas.
Kerk in Herent

Eerste lezing(Jes. 52, 7-10)

Uit de profeet Jesaja

7           Hoe welkom zijn, op de bergen,
de voeten van de vreugdebode die vrede meldt,
van de vreugdebode met goed nieuws,
die een boodschap van heil laat horen
en tegen Sion zegt: `Uw God is koning!’
8           Luister! Uw torenwachters verheffen hun stem en jubelen eensgezind,
want zij zien met eigen ogen
hoe de Heer naar Sion terugkeert.
9           Jubel en juich, allen tezamen,
puinhopen van Jeruzalem;
want de Heer heeft zijn volk bemoedigd,
Hij heeft Jeruzalem verlost.
10         De Heer toont zijn heilige arm aan de ogen van alle volken,
en de verste hoeken van de aarde
hebben het heil gezien dat van onze God komt.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Hebr. 1, 1-6)

Uit de brief aan de Hebreeën

1              Nadat God vroeger vele malen en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken had door de profeten,
2           heeft Hij nu, op het einde van de dagen, tot ons gesproken door de Zoon, die Hij tot erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat, door wie Hij ook het heelal heeft geschapen.
3           Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en het evenbeeld van zijn wezen, en Hij houdt alles in stand door zijn machtig woord. En na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken,heeft Hij zich neergezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge,
4           even hoog verheven boven de engelen als de naam, die zijn erfdeel is geworden, de hunne overtreft.
5           Want tegen welke engel heeft Hij ooit gezegd:
Ik zal voor Hem een Vader zijn,
en Hij zal voor Mij een Zoon zijn?
6           Wanneer Hij evenwel de eerstgeborene
opnieuw de wereld binnenleidt, zegt Hij:
Alle engelen van God moeten zich voor Hem neerwerpen.
KBS Willibrord1995

Alternatieve eerste lezing
           
Vooraleer wij het verhaal van de geboorte van Jezus beluisteren,
vragen wij ons in de eerste lezing af
of iedereen zomaar het Kind kan vinden.

Wie het Kind wil vinden
moet op weg gaan
door een niets ontziende wereld
met zijn kleine lamp van vertrouwen
tegen argwaan en cynisme in.

Wie het Kind wil vinden
moet een kind weer in de ogen kijken
om de helderheid van het begin te proeven:
hoe wij in volkomen onschuld zijn geboren
met in onze ziel een bron van mededogen.

Wie het Kind wil vinden
moet met hart en geest en handen
onvoorwaardelijk de wending maken
van oorlog naar vrede en
van zelfbehoud naar leven geven.

Wie het Kind wil vinden
moet onverdedigbaar zichzelf worden
om zonder waan van hoge woorden
als een broer te kunnen knielen
bij de minst geziene of vergeten mens.                                
Kris Gelaude

Evangelie(Joh., 1, 1-18)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

1                     In het begin was het woord, en het woord was bij God,
en het woord was God.
2           Het was in het begin bij God.
3           Alles is door Hem ontstaan, en buiten Hem om is er niets ontstaan.
Wat ontstaan was,
4           had leven in Hem, en het leven was het licht van de mensen.
5           Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis kon het niet aan.
6           Er is een mens geweest, een gezondene van God; zijn naam was Johannes.
7           Hij kwam als getuige: hij moest getuigen van het licht,
opdat allen door hem tot geloof zouden komen.
8           Hij was niet het licht, hij moest getuigen van het licht.
9           Het ware licht was er, dat elke mens verlicht
en dat in de wereld moest komen.
10         Het was in de wereld, een wereld die door Hem was ontstaan,
en die wereld heeft Hem niet erkend.
11         In zijn eigen huis is Hij gekomen,
en zijn eigen mensen hebben Hem niet opgenomen.
12         Aan diegenen die Hem toch opnamen,
heeft Hij het vermogen gegeven om kinderen te worden van God:
aan hen die geloven in zijn naam.
13         Niet langs de weg van het bloed,
niet door de begeerte van het vlees of door mannelijk streven,
maar uit God zijn ze geboren.
14         Ja, het woord is vlees geworden!
Hij is onder ons zijn tent komen opslaan
en we hebben zijn heerlijkheid gezien,
de heerlijkheid die Hij als eniggeboren Zoon aan de Vader ontleende, vervuld als Hij was van genade en waarheid.
15         Van Hem legt Johannes getuigenis af
en zijn verklaring luidt:
`Hem bedoelde ik toen ik zei:
`Hij die na mij komt, is mijn meerdere, want vóór mij was Hij er al.’
16 Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen, genade op genade.
17 Want is de wet gegeven door Mozes, de genade en de waarheid zijn gebracht door Jezus Christus.
18 Niemand heeft God ooit gezien, maar de eniggeboren God, die rust aan het hart van de Vader, Hij heeft Hem doen kennen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (evangelie Middernachtmis)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

1           In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit
dat de hele wereld zich moest laten registreren.
2           Deze eerste registratie vond plaats
toen Quirinius gouverneur van Syrië was.
3           Allen gingen op weg om zich te laten inschrijven,
ieder in zijn eigen stad.
4           Zo ook Jozef; hij ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea,
naar de stad van David, Betlehem genaamd,
omdat hij uit het huis van David stamde,
5           om zich te laten inschrijven, samen met Maria,
zijn verloofde, die zwanger was.
6           Terwijl ze daar waren
kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen,
7           en ze baarde een zoon, haar eerstgeborene;
ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voerbak,
omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf.
8           Er waren daar in de buurt herders,
die in het veld overnachtten om de wacht te houden bij hun kudde.
9           Opeens stond er een engel van de Heer bij hen
en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen.
Ze schrokken hevig.
10         Maarde engel zei:
`Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u,
een grote vreugde voor het hele volk.
11         Vandaag is in de stad van David uw redder geboren;
Hij is de Messias, de Heer.
12         Dit is het teken voor u:
u zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld
en in een voerbak ligt.’
13         Plotseling was er bij de engel een heel leger uit de hemel;
ze loofden God met de woorden:
14         `Glorie aan God in de hoogste hemel,
en op aarde vrede onder de mensen
in wie Hij een welgevallen heeft.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in Jezus Christus.
Ik geloof dat zijn geboorte vrede brengt, geluk en blijdschap.

Ik geloof dat ieder kind,
opgevoed naar Jezus’ voorbeeld
een beetje meer vrede kan brengen onder de mensen.

Ik geloof dat met Jezus’ geboorte
een licht in de wereld gekomen is,
een lichtpunt voor allen
die in het duister van zorgen,
verdriet en onrust leven.

Ik geloof dat het licht van Kerstmis,
het hele jaar door voor ons moet blijven branden.

Ik geloof dat God
de geboorte van Jezus bedoeld heeft
als een Boodschap van vrede en liefde,
een licht voor allen die zoeken
naar het eeuwig licht van zijn heerlijkheid.

Ik geloof dat wij de Kerstboodschap verder kunnen dragen,
door de kracht van de Geest
die Hij ons geschonken heeft.
Ik geloof in het Kerstfeest,
elk jaar opnieuw
en daarom in een wereld van licht en vrede. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden we dat God onze ogen opent voor het wonder van Kerstmis,
voor het wonder dat Hij ons zo nabij wilde zijn
dat Hij mens is geworden zoals wij,
kwetsbaar en weerloos.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat we, zoals Maria en Jozef,
het centrum van ons leven
verplaatsen naar de kribbe,
de plaats waar Gij, God, in deze wereld geboren werd.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat we, zoals de wijzen naar de kribbe gingen,
met de eenvoudige geschenken van ons leven
gaan naar wie arm en zwak is en hulp behoeft.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat we, zoals de herders, de kribbe zoeken
langs de eenvoudige en kwetsbare draden in ons leven.
Geef dat we de kerstboodschap in ons hart bewaren
en ze uitdragen met blijheid en enthousiasme.
Laten wij bidden…
Federatie Kana

Voorbeden 2

Onze winkelstraten flonkeren en schetteren vanwege Kerstmis.
Het lijkt of in onze maatschappij de Blijde Boodschap van Jezus’ geboorte
naar de achtergrond wordt geschoven
en we enkel bij de stal het Mysterie van Gods nabijheid ervaren.

-Bidden wij voor de mensen voor wie Kerstmis geen feest is,
maar een stilte met schrijnende eenzaamheid.
Dat zij getroost worden door Gods Zoon
voor wie zo dikwijls
de eenzaamheid de enige bondgenoot was.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die anderen helpen
weer zin in het leven te ontdekken.
Dat zij inspiratie vinden in de Woorden en daden van Jezus,
die gekomen is om wat verloren leek te redden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de voorgangers in onze kerken.
Dat zij zich blijven verwonderen over Gods grote daden
in het leven van die unieke mens Jezus van Nazareth.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle ernstig zieken, die leven met de gedachte
dat dit hun laatste kerstfeest kan zijn.
Dat zij ervaren dat het Kind in de kribbe het teken is
dat God zijn mensen nooit laat vallen.
Laten wij bidden…

God,
Gij hebt U geopenbaard in de stilte van de nacht,
in het nederige en in het onaanzienlijke.
Geef ons de moed
de glitter en glamour van deze wereld te doorzien
en oog te krijgen voor de waarachtige eenvoud van uw Zoon,
geboren in een stal,
Hij die leeft bij U in eeuwigheid. Amen.
naar Kerk in Herent

Voorbeden 3

-Bidden wij in deze Kerstviering voor alle mensen
die te groot en te hard zijn
om in de bescheidenheid van deze stal binnen te gaan:
wie met de vuisten een weg zoeken in het leven
wie met het geweer in de hand de vrede nastreven
of ten koste van de anderen hun geluk willen bereiken.
Dat zij niet ongevoelig blijven
voor de kracht van de kwetsbaarheid van het Kind van Bethlehem.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle mensen
die huiverig en angstig zijn
om in de bescheidenheid van deze stal binnen te gaan:
wie moeilijk geloof hechten
aan wat zij niet kunnen zien en aanraken,
wie de verwondering over het leven zijn kwijtgeraakt,
en alleen zweren bij cijfers en wetten.
Dat zij oog mogen krijgen
voor de kwetsbaarheid en onzekerheid van het Kind in Bethlehem.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen hier aanwezig,
die mens willen worden in de geest van de stal:
wie zich klein weten, onmachtig soms,
wie geen woorden vinden, en evenmin de weg
om het goede tot leven te brengen.
Dat zij kracht mogen vinden
in de weerloosheid van Gods genade,
levend geworden in de stal van Bethlehem.
Laten wij bidden…

Heer God,
Gij hebt de kwetsbaarheid van de mens gekozen
om uw liefde zichtbaar te maken tussen ons.
Laat dit wonder zichtbaar blijven in onze kring:
laat het ons niet verdrinken in luxe en oppervlakkige gezelligheid,
niet te veel wegduwen in een begrijpelijke onmacht,
maar tot leven brengen
in de wijze waarop we Kerstmis vieren en gedenken.
Kaagman

Gebed over de gaven 1

God, onze Heer,
als Gij nooit de moed met ons opgeeft,
waarom zouden wij uw weg dan niet durven gaan ? 
Maak ons beschikbaar,
breekbaar als levend brood voor de toekomst van de minsten. 
Maak ons vloeibaar,
genietbaar als tintelende wijn voor hen die met ons leven.
Zo komt Gij midden onder ons,
en zienderogen groeit dan in deze wereld uw Koninkrijk van recht en vrede,
door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, Amen.
naar Ten Bos

Gebed over de gaven 2

God onze Vader,
op dit Kerstfeest willen we
ons geloof en onze vreugde
uitdrukken om uw Zoon Jezus,
In Hem werd uw liefde mens,
klein en kwetsbaar als een kind.
In dit brood en deze wijn
komt Hij nu opnieuw onder ons.
Wij bieden u deze gaven aan
en vragen om ons hart te openen
zodat we groeien in liefde en zorg
zoals Hij het ons voorleefde.
Dit vragen we U door Jezus
onze Heer en Broeder. Amen.
Federatie Kana

Tafelgebed 1

Gezegend is uw naam, Heer, onze God,
omwille van Jezus Christus,
in de wereld gekomen als een Mensenkind,
eenvoudig en hulpeloos.
In Hem hebt Gij uw heerlijkheid openbaar gemaakt.
Licht kwam Hij brengen
in onze verwarring en onmacht.
Hij heeft vervuld
wat Gij steeds opnieuw hebt beloofd.
Daarom noemen wij Hem ‘Emmanuël’,
God-met-ons, Vredevorst.
Van Hem zingt ons verlangen, onze liefde.
En samen met allen die meebouwen aan zijn Rijk van vrede,
en met allen die reeds bij U leven,
aanbidden wij U met de woorden:
Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Voordat wij spreken
hebt Gij, God, ons reeds verstaan.
Voordat wij naar U gaan
zijt Gij ons reeds nabij,
in ons en boven ons uit,
eeuwig en ongezien.
Gij zijt de enige, onze God.
Het vervult ons met grote eerbied
dat Gij het aandurft
hier te zijn met ons.

Wij danken U
omdat Gij om ons geeft,
omdat wij, mensen,
niet te min zijn voor U,
omdat Gij naar ons wilt luisteren
en het goed vindt dat wij
– steeds weer en vandaag opnieuw –
U bidden en smeken
om altijd weer hetzelfde:
vrede in en rondom ons.

Wij herinneren U aan uw grote daden
van redding en barmhartigheid,
uw eens gegeven Woord,
waargemaakt in het Kind van Bethlehem,
Jezus van Nazareth,
door U gered van de dood,
door U tot vrede gemaakt.
Wij houden U aan uw Woord, Heer.
Doe aan ons
wat Gij aan Hem gedaan hebt.

Breng ons tot inkeer, God,
roep ons bij onze naam.
Laat ons toch zien,
al was het maar even,
dat het onmogelijke mogelijk wordt,
dat ook wij,
zo groot en zo oud wij zijn,
klein kunnen worden,
opnieuw geboren,
dat het gebeuren kan:
vrede op aarde,
angst bezworen,
honger gestild,
recht gedaan,
brood gebroken,
gedeelde vreugde
van mens tot mens.

Wij danken U omwille van Jezus,
wiens geboorte wij herdenken,
uw mensgeworden goedheid
en liefde voor allen,
zonder onderscheid.
Hij blijft voor ons
ons lichtend voorbeeld.

Die, in de nacht voor zijn lijden en dood,
het brood genomen heeft,
het brak en uitdeelde aan zijn vrienden:
‘Neem en eet hiervan,
dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.’

Zo nam Hij ook de beker
die Hij aan zijn vrienden ronddeelde:
‘Dit is de beker van mijn Bloed,
waarmee Ik een nieuw Verbond tussen God en mens, bezegel.
Deze Beker wordt vergoten
om voor mensen bevrijding te zijn.
Doe dit steeds opnieuw
in herinnering aan Mij.’

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.
                       
Daarom is deze dag een dag van vreugde,
van licht en genade,
van goede woorden en Blijde Boodschap.
Zend uw Geest over ons,
overschaduw ons met zijn kracht,
zodat wij ons hart opengooien
tot een gastvrije woning voor uw Zoon.
Dan zal dit Kerstfeest openbloeien
tot daden en dagen van goede wil.

Leer ons luisteren,
wachten en stil zijn,
dan zullen wij het Licht zien,
de engel horen, het Kind vinden
en wonen in uw Liefde
als kinderen van uw welbehagen.
Wij zullen U verheerlijken
om al wat wij horen en zien
door Jezus Christus, onze Heer,
uw Licht voor ons,
uw Woord voor ons,
onze vrede voor eeuwig. Amen.

Tafelgebed 2(thema: Licht)

Gij,
die de duisternis niet hebt laten heersen
over de mensen
maar het licht hebt geschapen
waarin zij elkaar konden zien en liefhebben,
wij danken U, God.

Gij ,
die de duisternis
niet hebt laten heersen
over het leven
maar het licht hebt geschapen
waarin woorden of daden helder werden
wij danken U, God.

Gij,
die de duisternis
niet hebt laten heersen
over ons bestaan
maar in Jezus Christus
Licht zijt geworden
voor de hele wereld,
wij danken U, God
en huldigen U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

 
In Hem,
Jezus Christus,
kwam uw Licht over de wereld,
kregen de dingen hun ware betekenis
en de mensen hun echte gestalte.
Heel zijn leven was liefde,
ook toen Hij
de laatste avond van zijn leven
met zijn vrienden samen was.

Hij heeft toen het brood genomen,
U, God, gedankt en gezegend,
het brood gebroken en aan zijn leerlingen doorgegeven
met de woorden:
‘Neem en eet,
dit is mijn Lichaam, mijn Leven voor u,
gebroken en gegeven.’

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
U opnieuw gedankt en gezegend
en de beker aan zijn leerlingen gegeven
met de woorden:
‘Neem en drink,
dit is de beker met mijn Bloed.
Het wordt voor u vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.’

Daarom nemen we hier dit brood en deze beker
en gedenken
dat Hij door zijn lijden, dood en verrijzenis
licht heeft gebracht over ons bestaan.

Wij gedenken
dat Hij ons nabij blijft
als een weldadig licht
zodat we niet meer in duisternis dwalen.

En wij bidden om zijn Geest:
dat er licht mag komen
over ons spreken en zwijgen,
over ons doen en laten.

Dat er licht mag komen in onze wereld,
licht van gerechtigheid en liefde
zodat mensen en volken
kleurrijker worden voor elkaar.
Dat er licht mag komen
over uw Kerk, uw huis op aarde,
zodat ze schijnen mag
als een baken van hoop en belofte
voor de wereld.

Dit vragen wij U door Jezus Christus
uw Licht in de wereld
die met U en de Geest
ons bidden doet tot God onze Vader.
Onze Vader…

Onze Vader


Met het Kind dat ons geboren werd,
zoals dit Kind het ons geleerd heeft,
zo willen wij bidden tot zijn en onze Vader:
            Onze Vader…

God beloofde dat zijn Zoon zal wederkomen
om ons allen op te nemen in zijn Rijk dat komen zal.
Daarom kunnen wij hoopvol uitzien
naar de komst van Jezus Messi­as, zijn Zoon.
            Want van U is het Koninkrijk,…

Vredeswens 1

Liefdevolle God,
laat Kerstmis voor ons een nieuw begin worden
en geef ons de sleutels van uw liefde.
Laat ons de vurigste wens van het Kerstekind begrijpen: vrede.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede toe.

Vredeswens 2

Vrede,
het is meer dan wat handtekeningen op een verdrag,
het is meer dan ‘niet beginnen vechten’
Wanneer Jezus ons zijn vrede toezegt, bedoelt Hij:
vrede van mijn hart op jouw hart,
vrede van mijn handen in jouw handen,
vrede van mijn voetstappen naar jouw voetstappen,
de vrede die ik gekregen heb van mijn Vader,
laat ik je na, om uit te delen aan de wereld.
Die kerstvrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij die Kerstvrede ook van harte aan elkaar.
Peter Devriendt
Lam Gods

Communie 1

Niet alleentoen, via de geboorte in een stal,
maar ook nu, in het Woord tot ons gesproken
en het Brood en de Beker op deze tafel,
wil God ons ontmoeten .
Zalig dan wij, die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer,
en zie dit gebroken Brood, het Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld…
            Heer,ik ben…
Federatie Kana

Communie 2

In deze nacht van nieuw leven 
worden wij uitgenodigd te breken en te delen.
Wat wij hier en nu doen is teken van onze bereidheid
het leven voor elkaar licht te maken.
Kom dan naar deze tafel en deel met elkaar
en vrede zal je deel zijn.

Zie dit gebroken Brood, het Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld…
            Heer,ik ben…
Kerk in Herent
Bezinning 1

In deze kersttijd zoeken wij onze weg door de doolhof van winkelstraten
en langs de rekken van het grootwarenhuis.
We plannen ons kerstfeest in de reclamebladen van slagers en traiteurs,
en we leggen onze liefde voor elkaar,
verpakt als dure of originele geschenken,
onder de versierde kerstboom.
Want we willen het gezellig maken voor elkaar,
we scheppen een warme sfeer in huis
voor onze familie en al wie we graag zien.
Maar daar doorheen,
gaat de weg naar het Kind nog veel verder,
het geluk dat Hij kan geven is veel groter,
wanneer we de weg volgen langs ons hart,
de weg van inkeer en bekering.
Misschien helpt het ons op weg als we,
zoals nu in deze kerk, even stil worden.
Misschien is het genoeg om, zoals nu in deze kerk,
even bij het Kind langs te gaan
en te vragen dat het ons de weg wil wijzen,
dat smalle pad naar geluk.
En als alles dan goed gaat,
wanneer Kerstmis niet alleen te vinden is op onze tafel
of onder onze boom,
maar wanneer Kerst ook komt in ons hart,
dan kunnen we met overgave uitspreken
dat Hij ons leven richt.
Frans Nierinck

Bezinning 2  (voor en door een kind)

Lieve God,
soms denk ik wel eens:
besta Jij wel echt?
Ben Je er wel als ik tot Je spreek?
Het is zo jammer
dat ik Je nooit eens kan zien.
Maar even later
weet ik weer
dat Jij er altijd bent.
Dat Je naar me luistert en me helpt,
ook al weet ik niet altijd hoe.
Soms vergeet ik
dagenlang dat Jij er bent.
Maar
Jij kent mij:
Je weet dat ik het goed bedoel,
ook al doe ik soms een beetje stom.
Hou Je van mij,
ook als ik soms twijfel of Jij er bent?
Of als ik Jou vergeet?
Ik ben er zeker van!
En daarom hou ik
ook van Ju.
En ben ik blij
om Jou
als Kerstekind
voor ons geboren!
Sonja Pieters

Bezinning 3

Eén keer mochten zij de eersten zijn.
Meestal kwamen ze het laatst aan bod.
Ze stonden aan de kant waar de klappen vielen.
Arm en ongeletterd: ze hadden geen stem.
Hen wordt toegeroepen: “Weest niet bang”.
Er is voor hen redding in zicht.
Op hun zoektocht vinden ze geen macht;
ook verandert hun armoede niet in rijkdom.
Ze vinden een weerloos Kind.
Hun Redder had geen enkele allure.
Zijn wieg was een kribbe.
Alle deuren waren voor Hem dicht gebleven.
Hij die het ‘Licht van de wereld’ werd,
werd Mens in de diepste duisternis.
De herders, gewend aan de duisternis,
herkenden Hem en gingen voor Hem door de knieën.
Dat was hun Redding.
De duisternis verdween niet,
maar zij hadden licht gezien, een nieuwe richting.

Ook wij dwalen soms rond in duisternis.
Deuren van onbegrip, van onenigheid
vallen vlak voor ons dicht.
We vinden verdriet en dood op onze weg.
Vandaag wordt ons aangezegd: Wees niet bang.
Zelfs in de donkerste duisternis schijnt licht.
We mogen samen op weg gaan.
Een Kind wijst ons de weg naar volop leven,
naar recht en vrede voor ieder van goede wil.
Daarom: een zalig en heilzaam Kerstfeest
in zijn naam!
Wim Holterman osfs

Bezinning 4

Kom, zei hij, het is tijd
we moeten gaan –
en hij nam haar hand
en zij legde haar ogen in de zijne
en samen gingen ze op weg
hij torste de verwondering
Zij droeg een wereld in haar buik.
De tocht was lang en zwaar
en toen de tijd gekomen was
dat zij prijs moest geven
wat haar van elders was toevertrouwd
vonden ze nergens plaats
en zij werd bang
vouwde haar handen om haar buik
en keek naar hem
en woordeloos zei hij:
het zal wel goed worden –
ik zal voor je zorgen.
En zo vonden zij een stal
en gedragen door de winden der tijden
omringd door alles wat was en wat is
brachten zij een zoon ter wereld
en de man keek naar de vrouw
de vrouw keek naar de man
en samen keken ze naar het kind
en wiegden het in hun liefde
en in haar pijn
ze had hem aan de wereld uitgeleverd.
Ze wiegden het kind in haar pijn
en hebben het Jezus genoemd.
In liefde ontvangen
met liefde gedragen
uit liefde gebaard.
Jezus Messias.
Marjo Dohmen

Slotgebed 1

Goede God,
in een pasgeboren Kind hebt Gij U aan ons getoond:
kwetsbaar en hulpeloos, maar ook echt en eenvoudig.
Wij bidden U:
laat ons meewerken aan uw grote droom:
vrede op aarde voor alle mensen van goede wil.
Dat vragen wij U op dit feest van Kerstmis,
door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Slotgebed 2

Gij die God zijt, een en al liefde van meet af aan,
wat ver weg leek en niet te geloven,
is met Kerstmis dichtbij gekomen.
Wij danken U en bidden:
blijf voor ons, vandaag en alle dagen,
een woord van bevrijding,
een licht aan de einder,
een vuur van warmte en geborgenheid
door Jezus, het kind in de kribbe,
het kind van uw belofte,
met wie Gij uw naam verbonden hebt,
voor eens en voorgoed: Emmanuël, God-met-ons. Amen.

Zending en zegen

Kerstmis kan gebeuren op duizenden plaatsen.
Ieder dorp en elke plek kan Bethlehem heten
en ieder hart kan een kribbe zijn
waarin liefde “mens” wordt
voor mensen van vandaag.
Die plekken en die harten wil God graag zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Zalig Kerstfeest!

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.