Kerstmis B 2017

25 12 2017

Aansteken van de vreugdekaars

Vier weken van de Advent zijn aan deze dag vooraf gegaan.
In die tijd hebben profeten ons bij de hand genomen.
Zij hebben verwachtingen gewekt,
onze hoop gevoed
en ons geleidelijk doen wennen aan het licht:
elke week brandde er een kaarsje meer.

Naast de vier kaarsen van onze Adventskrans
ontsteken wij vandaag een vijfde kaars,
de vreugdekaars,
omdat het Kind geboren wordt,
door God gezonden als het Licht in de duisternis.
Moge dit voor ons een nieuw begin betekenen.

Begroeting 1

Kerstmis.
Een woord dat innigheid oproept en gezellig samenzijn.
Toch is Kerstmis veel meer dan dat.
Wij herdenken en vieren de geboorte van Jezus.
God, die zijn liefde voor ons, mensen, zichtbaar wil maken
in het Kind dat Emmanuël wordt genoemd, dat is God met ons.
Hij wil ons samenkomen rond zijn kribbe zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Begroeting 2

Namens Jezus, die met open armen in de kribbe ligt
en elke mens in zijn armen wil sluiten,
heet ik U allen van harte welkom.
Het geeft een warm gevoel om hier vanavond/vandaag,
ook als familie van Jezus,
samen te mogen vieren in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Kerstmis vieren
is meer dan op andere momenten,
dankbaar zijn om Jezus’ geboorte
die Gods grootste zegen
voor onze wereld werd.

Kerstmis vieren
is meer dan anders,
licht en vrede brengen:
nabije mensen wat gelukkiger maken,
elke dag opnieuw.

Kerstmis vieren
is meer dan anders,
licht en vrede brengen:
hart hebben voor wie zich
verlaten voelt…

Kerstmis vieren
is meer dan anders,
licht en vrede brengen:
verdriet verzachten…

Kerstmis vieren
is meer dan anders,
licht en vrede brengen.
Door onze trouw aan elkaar
laten wij blijken
dat God ons niet verlaat.

Openingswoord 2

Telkens opnieuw wordt het Kerstmis.
Je merkt het aan zoveel dingen …
Kerstmis vieren …
Maar sta je er nog bij stil
waarover het gaat?
Of beter: over wié het gaat?

Toen, meer dan 2000 jaar geleden,
werd een Kind geboren
– kwetsbaar en klein –
om mens te zijn naar het hart van God.

Een vreemde God is onze God …
Om een beslissende Boodschap te brengen
begint Hij zijn verhaal met een hulpeloos Kind.

Voor ons, gelovigen, begon daar
op die onooglijke plaats in Bethlehem
een onvermoede stap in de mensengeschiedenis.
Een stap die richting geeft
aan ons bestaan tot op vandaag.
God begon heel klein met Jezus,
een riskant begin.
Zo klein, dat wij
Hem in onze wereld van grote mensen
niet meer zien.

Is God nog zichtbaar in jouw leven?
Is Hij nog welkom?
Wat betekent het kleine Kind voor jou?
En als je het nog belangrijk vindt:
hoe vier jij zijn geboortefeest?
naar Iny Driesen

Vergevingsmoment 1

Kerstmis, het feest van licht en vrede.
Bij wie raakt dit feest niet de gevoelige snaar?
Het is en blijft een oerverlangen van iedere mens: vrede en alle goeds.

God,
uw Zoon kwam op aarde om ons te tonen
hoe we uw Rijk kunnen voltooien.
Maar wij gaan wel eens een andere richting uit.
Daarom vragen wij om vergeving.

-Als wij in december onze kerstballen van de zolder halen
zitten ze vaak onder het stof.
De schitterende droom van vrede en goedheid
zit bij ons soms ook onder het stof,
het stof van achteloosheid of egoïsme.
Voor al die keren dat we alleen maar aandacht hadden
voor ónze droom,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Onze mooiste kerstballen zijn dikwijls ook de meest breekbare.
Wij gaan er soms zo weinig zorgzaam mee om.
Zo gaan wij ook vaak weinig behoedzaam om met gekwetste mensen.
Voor ons gebrek aan aandacht en tederheid voor kwetsbare mensen,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Soms laten we de kleuren van onze kerstballen vervagen.
Vergeef ons Heer,
als wij ook aan onze droom van Kerstmis
zo weinig of zo kortstondig kleur geven,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Wat eertijds werd beloofd,
kent thans begin van verwezenlijking.
Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven:
Zijn naam is Emmanuël, God-die-met-ons-is en blijft,
Hij die ons de hand reikt, ons vergeving schenkt,
en ons begeleidt, ons leven lang, tot in het eeuwig leven. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Deze nacht/vandaag willen wij bidden voor mensen
die niet vonden wat zij zochten:
een ander mens aan hun zijde,
een kind,
wat vrede in huis…
Dat zij de ster mogen zien,
die de weg wijst naar een zinvolle morgen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Deze nacht/vandaag willen wij bidden voor mensen
zonder brood, zonder dak,
voor mensen op de vlucht,
mensen vermist,
voor engelen van vrede die soms ‘zomaar’ de mond worden ge­snoerd…
Dat er een stem mag komen uit de hoge, onweerstaanbaar;
dat er een Kind mag komen, machtiger dan Herodes.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Deze nacht/vandaag willen wij bidden
om vrede op aarde,
om nog meer mensen van goede wil,
zodat wantrouwen afneemt en vertrouwen toeneemt…
Moge de macht van het weerloze Kind zegevieren.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Wat eertijds werd beloofd,
kent thans begin van verwezenlijking.
Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven:
zijn naam is Emmanuël, God-die-met-ons-is en blijft,
Hij die ons de hand reikt, ons vergeving schenkt,
en ons begeleidt, ons leven lang, tot in het eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
Zoon van de Vader.
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Openingsgebed 1

Liefdevolle God,
in de geboorte van een kind
hebt Gij laten zien dat het U ernst is:
ons, mensen, nieuw leven geven.
Wij bidden U:
open onze oren om uw Boodschap te beluisteren,
open ons hart om licht en waarheid te kunnen ontvangen,
open onze handen om vreugde met elkaar te delen.
Wij vragen U dit
in naam van Jezus, uw Zoon, voor ons geboren. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, laat dit feest van de Menswording
in ons een ommekeer bewerken,
zodat ook wij wat meer mens worden.
Geef ons de grote genade
niet te blijven hangen in oppervlakkig geloof,
maar toe te leven naar Jezus’ voorbeeld,
zijn leven, dood en verrijzenis indachtig.
Wellicht wordt dan ook
een nieuwe aarde, een nieuwe mensheid geboren:
uw Koninkrijk van vrede en heil. Amen.

Lezingen

Eerste lezing (Jes. 52, 7-10)

Uit de profeet Jesaja

7           Hoe welkom zijn, op de bergen,
de voeten van de vreugdebode die vrede meldt,
van de vreugdebode met goed nieuws,
die een boodschap van heil laat horen
en tegen Sion zegt: `Uw God is koning!’
8           Luister! Uw torenwachters verheffen hun stem en jubelen eensgezind,
want zij zien met eigen ogen
hoe de Heer naar Sion terugkeert.
9           Jubel en juich, allen tezamen,
puinhopen van Jeruzalem;
want de Heer heeft zijn volk bemoedigd,
Hij heeft Jeruzalem verlost.
10         De Heer toont zijn heilige arm aan de ogen van alle volken,
en de verste hoeken van de aarde
hebben het heil gezien dat van onze God komt.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Hebr. 1, 1-6)

Uit de brief aan de Hebreeën

1              Nadat God vroeger vele malen en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken had door de profeten,
2           heeft Hij nu, op het einde van de dagen, tot ons gesproken door de Zoon, die Hij tot erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat, door wie Hij ook het heelal heeft geschapen.
3           Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en het evenbeeld van zijn wezen, en Hij houdt alles in stand door zijn machtig woord. En na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, heeft Hij zich neergezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge,
4           even hoog verheven boven de engelen als de naam, die zijn erfdeel is geworden, de hunne overtreft.
5           Want tegen welke engel heeft Hij ooit gezegd:
Ik zal voor Hem een Vader zijn,
en Hij zal voor Mij een Zoon zijn?
6           Wanneer Hij evenwel de eerstgeborene
opnieuw de wereld binnenleidt, zegt Hij:
Alle engelen van God moeten zich voor Hem neerwerpen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 1, 1-18)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

1                     In het begin was het woord, en het woord was bij God,
en het woord was God.
2           Het was in het begin bij God.
3           Alles is door Hem ontstaan, en buiten Hem om is er niets ontstaan.
Wat ontstaan was,
4           had leven in Hem, en het leven was het licht van de mensen.
5           Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis kon het niet aan.
6           Er is een mens geweest, een gezondene van God; zijn naam was Johannes.
7           Hij kwam als getuige: hij moest getuigen van het licht,
opdat allen door hem tot geloof zouden komen.
8           Hij was niet het licht, hij moest getuigen van het licht.
9           Het ware licht was er, dat elke mens verlicht
en dat in de wereld moest komen.
10         Het was in de wereld, een wereld die door Hem was ontstaan,
en die wereld heeft Hem niet erkend.
11         In zijn eigen huis is Hij gekomen,
en zijn eigen mensen hebben Hem niet opgenomen.
12         Aan diegenen die Hem toch opnamen,
heeft Hij het vermogen gegeven om kinderen te worden van God:
aan hen die geloven in zijn naam.
13         Niet langs de weg van het bloed,
niet door de begeerte van het vlees of door mannelijk streven,
maar uit God zijn ze geboren.
14         Ja, het woord is vlees geworden!
Hij is onder ons zijn tent komen opslaan
en we hebben zijn heerlijkheid gezien,
de heerlijkheid die Hij als eniggeboren Zoon aan de Vader ontleende, vervuld als Hij was van genade en waarheid.
15         Van Hem legt Johannes getuigenis af
en zijn verklaring luidt:
`Hem bedoelde ik toen ik zei:
`Hij die na mij komt, is mijn meerdere, want vóór mij was Hij er al.’
16 Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen, genade op genade.
17 Want is de wet gegeven door Mozes, de genade en de waarheid zijn gebracht door Jezus Christus.
18 Niemand heeft God ooit gezien, maar de eniggeboren God, die rust aan het hart van de Vader, Hij heeft Hem doen kennen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Laten wij nu samen ons geloof uitspreken.

Ik geloof in God de Vader,

die ons met zijn goedheid en mensenliefde
verschenen is in de geboorte
van het Kind van Bethlehem.

Ik geloof in Jezus,

voor ons geboren als teken van hoop,
en als oproep om naar zijn voorbeeld
warmte en licht te zijn voor medemensen.

Ik geloof in de Geest,

die ons warm kan maken
voor zwakken en eenzamen
en die ons kracht schenkt om de Kerstboodschap
in woord en daad te beleven. Amen.

Voorbeden 1

Laten we bidden tot God
om doorbraak van zijn licht,
onstuitbaar
zoals een kind geboren wordt.

-Dat Gods licht moge doorbreken
in onszelf,
in hen die ons dierbaar zijn,
in onze kinderen.
Laten wij bidden…

-Dat Gods licht moge doorbreken
in onze zorg om de schepping,
in onze omgang met anderen,
in al wat wij doen en ondernemen.
Laten wij bidden…

-Dat Gods licht moge doorbreken
in onze Kerk,
in haar dienst aan de wereld.
Laten wij bidden…

-Dat Gods licht moge doorbreken
in onze samenleving,
in de zorg voor de zwakkeren,
in de verdeling van geld en goed,
in het behoud van de vrede.
Laten wij bidden…

-Dat Gods licht moge doorbreken
in hen die teleurgesteld zijn,
in mensen die verdrietig zijn,
in allen die geen uitkomst zien.
Laten wij bidden…

-Dat Gods licht moge doorbreken
in hen die ons ontvielen.
Laten wij bidden…

God, Gij die ons hoort,
wees God-met-ons
omwille van Jezus,
uw Woord aan de wereld,
uw ware Licht. Amen.

Voorbeden 2

In Jezus kreeg de liefde van God voor de mensen vlees en bloed.
Laten wij deze liefde beantwoorden
door inzet en gebed in dienst van het Komende Rijk van God.

-Bidden wij voor de Kerk
opdat zij steeds meer gestalte zou geven
aan wat God wil zijn:
Emmanuël, God met ons.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om vrede,
vrede tussen volkeren,
bevrijding voor de verdrukten,
bevrijding door ontwapening,
ook ontwapening in ons eigen hart.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf
opdat wij ons zouden laten omvormen
tot ware kinderen Gods,
tot vreugdebrengers,
tot boodschappers van vrede en gerechtigheid.
Laten wij bidden…

Heer, onze God,
in Jezus hebt Gij uw hart geopend voor de mensen.
Wij danken U voor deze blijk van hoop
en bidden U dat wij op waardige wijze
uw Blijde Boodschap mogen uitdragen,
uw Boodschap van liefde, vrede, toekomst, trouw en gerechtigheid.
Dit vragen wij U, in Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 1

Goede God,
in deze dagen van grote feesten
leggen we eenvoudige gaven neer op dit altaar:
brood en wijn,
zo gewoon en toch onmisbaar.
Zegen ze tot tekens van uw verbond met ons. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
dit is de nacht/dag van uw menslievendheid,
een nacht/dag van liefde die aanstekelijk werkt.
Zie welwillend op ons neer,
neem dit brood en deze wijn aan
en herschep de schamelheid van deze gaven.
Herschep ook onze eigen middelmatigheid
tot overvloed van uw genade.
Schenk ons uw Geest opdat wij leven. Amen.
naar Gooi&Sticht

Tafelgebed

God, onze Vader,
wij danken U op deze kerstavond/dag
voor de komst van Jezus, uw Zoon in ons midden.
We danken U
omdat Hij verlossing kwam brengen aan de mensen.
Wij danken U omdat die verlossing geldt voor ieder van ons.
Wij bidden U, God,
laat die redding en bevrijding steeds meer voelbaar en zichtbaar worden. Redding voor mensen die ten onder gaan aan schuldgevoel.
Bevrijding voor mensen die worden klein gehouden.
Verlossing voor hen die niet meer weten wat vrede is,
omdat zij voortdurend moeten leven te midden van oorlog en ruzie.
Wij loven en danken U voor de komst van uw Zoon Jezus
en zingen U het loflied toe:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, God,
voor het voorbeeld van Jozef en Maria,
die ons geleerd en voorgeleefd hebben hoe vruchtbaarheid kan groeien
waar mensen hun leven uit handen geven.
Zij creëerden de ruimte en de thuis
waarin Gij mens zijt geworden,
waarin uw Woord Liefde werd
en uw Licht de duisternis overwon.

Wij danken U, God,
voor de herders in het open veld
die uw Woord hebben beluisterd
en ons voorgingen naar Bethlehem,
hoe eenvoudig van hart zij ook waren.
Wij danken U om allen die vandaag in ons midden als herders leven,
kwetsbaar en klein, zonder pretentie maar met een open hart voor U.

Wij danken U, God,
voor allen die een stal aanbieden
aan wie geen plaats vindt in de herberg van het leven.
Voor hen die het mogelijk maken
dat Gij, ook vandaag nog, geboren kunt worden in deze wereld.
Wij danken U om hen die hun hart een kribbe laten zijn
waarin uw gekwetste mensen rust en veiligheid vinden.
In hen wordt Gij vandaag opnieuw geboren.

Wij danken U, God,
voor de wijzen uit het Oosten die ons tot voorbeeld zijn
om steeds onze eigen ster te volgen naar U toe.
Zij leerden ons dat, na ieder oponthoud, Gij U toch weer laat vinden.
Wij danken U voor allen die vandaag
met de kracht van het geloof
een ster ter beschikking stellen
om U te vinden in deze oververlichte wereld.

Wij danken U, God,
dat Gij ons nabij gekomen zijt,
zo teder en menselijk mogelijk in Jezus,
uw Zoon en Kind van mensen.
Wij danken U dat Hij ons geleerd heeft
dat Gij ook vandaag ons nabij zijt
overal waar mensen,
kwetsbaar en weerloos,
tot leven worden gebracht en ruimte krijgen om te groeien.

Wij danken U, God,
dat Jezus, uw Zoon, ons in leven en sterven
deze weg getoond heeft
toen Hij de avond voor zijn lijden en dood
brood nam en tot U het dankgebed sprak.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei:
‘Neem en eet hiervan gij allen,
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
dat voor u gegeven wordt.’

Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
‘Neem deze beker en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe altijddurende Verbond tussen God en mensen,
dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.’

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkon­digen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.

Wij danken U, God,
voor het levensverhaal van Jezus van kribbe tot kruis:
hoe Hij opgekomen is voor allen die klein en weerloos door het leven gaan,
hoe Hij zieken en zondaars heeft opgenomen in zijn liefde,
hoe Hij aan ons leven gaf voor eeuwig
door zelf te sterven op het kruis.
Wij danken U dat Gij Hem terug hebt opgenomen bij U.
Wij danken U, God,
dat Gij ook ons nabij blijft,
vandaag en ons hele leven.

Wij bidden U om de heilige Geest.
Dat Hij ons gevoelig mag maken
voor het wonder en de boodschap van het kerstgebeuren.

Wij danken U, God,
dat Gij ons nabij blijft in de vele mensen
met wie wij het wonder van menselijke nabijheid mogen beleven:
mensen die ons voorgingen op deze weg,
mensen die ons de weg wijzen doorheen dit gelovig leven,
vrienden, die ons bij de hand nemen en bemoedigen
en zo aan ons het wonder van uw mens-worden laten gebeuren.

Voor dit alles danken wij U, God,
Gij die met uw Zoon en de heilige Geest
leeft, nu en in eeuwigheid. Amen.
naar Goes

Onze Vader

Met het Kind dat ons geboren werd,
zoals dit Kind het ons geleerd heeft,
zo willen wij bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader…

God beloofde dat zijn Zoon zal wederkomen
om ons allen op te nemen in zijn Rijk dat komen zal.
Daarom kunnen wij hoopvol uitzien
naar de komst van Jezus Messi­as, zijn Zoon.
Want van U is het Koninkrijk,…

Vredeswens 1

Dit is de nacht/dag van vrede en liefde voor alle mensen.
Maar die vrede komt er niet zomaar.
Jezus heeft handen en voeten nodig
om te werken aan vrede.
Misschien kunnen wij die handen en voeten zijn.
Wanneer je dat wil proberen,
geef elkaar dan maar een teken
en wens elkaar die vrede toe.

Vredeswens 2

Liefdevolle God,
laat Kerstmis voor ons een nieuw begin worden
en geef ons de sleutels van uw liefde.
Laat ons de vurigste wens van het Kerstekind begrijpen: vrede.
En wensen wij elkaar die vrede toe. 

Lam Gods

Communie

In het Kind van Bethlehem is God ons nabij gekomen, Mens geworden,
zodat wij samen met Hem aan tafel kunnen gaan
en eten van hetzelfde brood.
Gelukkig zijn wij omdat wij daartoe worden uitgenodigd.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Het kerstverhaal is een verhaal vol tederheid,
het verhaal van een Kind, een Mens zonder macht,
die de machtigen onttroont.
De kerstliederen mogen teder zijn.
Want tederheid is kracht,
het enige antwoord op geweld.
De kerstliederen mogen en moeten dromen.
Want de droom verandert de wereld.
Maar de wereld, het geweld, de werkelijkheid,
mogen niet aanwezig zijn in ons.
Heden is u een Redder geboren.
En daarom: waak bij het Kind.
Hoed de droom:
Hij is zo weerloos, zo blootgesteld aan weer en wind.
Durf te geloven.
Wees de gangmaker van het onmogelijke,
het vandaag onmogelijke
dat in de kerstnacht verwacht wordt.
En heb geduld.
Datgene waarop zovelen zolang hebben gewacht,
is niet het werk van één nacht,
zelfs niet van een kerstnacht.
Hoed de droom:
een wereld vol vrede, de mens eindelijk genezen.
De Mens eindelijk mens.
Van Godswege.
uit Hopen op de dageraad, F. Cromphout

Bezinning 2

Zalig Kerstfeest aan de jongeren
die met elkaar op weg gaan
en zoeken naar zinvol samenleven.
Zij geven God een menselijk gezicht.

Zalig Kerstfeest aan de oudere mensen
die zich onvermoeid blijven inzetten voor anderen,
die hun vrije tijd beschikbaar stellen
om anderen te verzamelen tot gemeenschap.
Zij zijn vandaag Gods uitgestoken handen.

Zalig Kerstfeest aan de Kerk die herboren wordt
door onderdak te geven aan mensen op de dool,
door op te komen voor de minsten,
door oog te hebben voor het welzijn van iedereen.
Zij maakt Gods menswording tastbaar.

Zalig Kerstfeest aan de velen
die stil en ongekend gastvrijheid bieden aan een medemens
en in hun buurt mensen in nood nabij zijn.
Zij laten iets ervaren van Gods nabijheid.

Zalig Kerstfeest aan onze zieken en aan allen
die hen met respect en begrip,
met zorg en liefde nabij zijn.
Zij stralen iets uit van de helende kracht van Jezus Messias.

Zalig Kerstfeest aan u allen
die samenkwamen om Jezus te gedenken
en aan te zitten aan zijn tafel.
Moge wij Gods zegen voor de mensheid uitstralen.
Broechem

Bezinning 3

Ik zocht U, God,
in de kruinen van de bomen,
in het suizen van de wind.
Ik zocht uw spoor
in alle kleuren van de hemel,
als de zon haar dag begint.
Ik zocht U in de stilte
tussen muren van abdijen,
in de lange gangen
waar monniken geruisloos mediteren.
Ik zocht U in boeken, rituelen en eeuwenoude  gebaren.

Maar op Kerstdag
valt alle zoeken stil.
Dan wordt de wereld als vanzelf ingetogen.
Op Kerstdag vertelt God zelf
dat onze wereld ook zijn wereld is
en dat elke mens
door Hem gezien en bedoeld is
als een wonder uit zijn hand,
een wonder om lief te hebben.
naar Manu Verhulst

Slotgebed 1

Gij die God zijt, een en al liefde van meet af aan,
wat ver weg leek en niet te geloven,
is met Kerstmis dichtbij gekomen.
Wij danken U en bidden:
blijf voor ons, vandaag en alle dagen,
een Woord van bevrijding,
een Licht aan de einder,
een Vuur van warmte en geborgenheid
door Jezus, het Kind in de kribbe,
het Kind van uw belofte,
met wie Gij uw naam verbonden hebt,
voor eens en voorgoed: Emmanuël, God-met-ons. Amen.

Slotgebed 2

Heer, onze God
wij danken U voor dit Kerstfeest
Wij mochten opnieuw vieren en gedenken
hoe uw Zoon in de wereld kwam
als Licht en als Redder van mensen.
Wij vragen U,
hou de hoop in alle mensen levend
en maak dat wij met ons leven bijdragen
aan de komst van uw Rijk van vrede in onze wereld.
Door Christus Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Broechem

Zending en zegen

Wij verlaten Bethlehem,
in het besef dat de kribbe een teken is
dat het Kind telkens opnieuw geboren moet worden in ons hart,
dat onze God er is voor jou, altijd,
en jij voor Hem.
Keer terug naar de plaats vanwaar je gekomen bent,
brand er wierook met de korrels van je geloof,
bied mirre aan, de balsem van je hoop,
deel er het goud uit van je liefde en je vriendschap.

Als boodschapper van zijn vrede, rust op jullie Gods zegen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

En maak van dit Kerstfeest
iets waaraan je, samen met het hele gezin,
echt deugd beleeft.

 

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.