Kerstmis A 2010

ZONDAGSVIERINGEN
Kerstmis

Aansteken van de vreugdekaars

Vier weken van de Advent zijn aan deze dag vooraf gegaan.
In die tijd hebben profeten ons bij de hand genomen.
Zij hebben verwachtingen gewekt,
onze hoop gevoed
en ons geleidelijk doen wennen aan het licht:
elke week brandde er een kaarsje meer.

Naast de vier kaarsen van onze Adventskrans
ontsteken wij vandaag een vijfde kaars,
de vreugdekaars,
omdat het Kind geboren wordt,
door God gezonden
als het Licht in de duisternis.
Moge dit voor ons een nieuw begin betekenen.

Begroeting

Beste mensen, van harte welkom in deze viering.
Kerstmis is een blij feest
voor ieder van ons.
Een Kind werd ons geboren met een Goede, Blijde Boodschap.
Laten we Het verwelkomen als
beeld van Gods goedheid en mensenliefde
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Van harte welkom
van waar u ook komt, van dichtbij of
van verderaf,
om hier samen kerstmis te vieren.
Diep in de nacht, in het duister van ons bestaan
wordt ons gezegd:
de Morgenster is opgegaan, een Mensenkind voor ons geboren,
God-zal-ons-redden is zijn naam.
Er is geen ander teken ons gegeven dan dit Kind,
deze mens als God onder ons.

Kerstmis is ieder jaar weer een bijzonder gebeuren.
Het licht breekt weer door, hoop vlamt op.

In deze kring van warme genegenheid en van doorbrekend licht
willen wij ons voor elkaar verantwoordelijk weten.
Mensen worden aan mensen toevertrouwd
om voor elkaar zo goed als God te zijn.
De naam van God gebeurt hier in dit samenzijn.
Die naam luidt: Ik zal er zijn.
Als partners jegens elkaar,
als ouders jegens de kinderen die hun worden toevertrouwd.
Ik zal er zijn, onvoorwaardelijk.

Vergevingsmoment

– Kerstmis,
feest van vrede,
van zwaarden die ploegijzers worden
en lansen die omgesmeed worden tot sikkels.
Maar ik voel mij soms onverdraagzaam naar anderen toe,
ik bal mijn vuisten van ongeduld
en ben soms oorzaak van pijn en verdriet.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

– Maria en Jozef,
twee jonge mensen die hun leven uit handen gaven,
die bereid waren om hun eigen plannen op te bergen
om met God op weg te gaan. Maar ik weet hoe ikzelf mijn eigen leven in handen wil nemen,
mij weinig of niets laat gezeggen door anderen,
en God niet genoeg ruimte geef
om mij te brengen waarheen Hij wil.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

– Herders,
eenvoudig en ongekunsteld
mochten als eersten naar Bethlehem gaan.
Maar zelf kijk ik soms kleinerend neer
op al wat eenvoudig en simpel is
en waan ik me ook wel te verstandig
om als eenvoudige-van-hart naar God te gaan.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Openingsgebed 1

Kind van liefde,
moge uw licht, dat vandaag zo helder schijnt,
in ons de liefdesvlam ontsteken.
Moge wij voelen dat wij uw volk zijn,
uw gastvrij volk dat niemand uitsluit.
Moge Gij mens worden in elk van ons
en ons op het spoor zetten van uw Zoon.
Dan zullen wij geworteld staan
in licht en vrede,
in recht en gerechtigheid. Amen.


Openingsgebed 2

Vandaag ben Ik opnieuw mens geworden -zegt God –
voor de zoveelste keer.
Maar toch vraag Ik me af
of je wel weet waarover het gaat.
Want als Ik naar je kijk en zie hoe jij samenleeft met anderen,
dan denk Ik soms dat je niet weet
dat het met Kerstmis eigenlijk om jou gaat.
Vandaag wil Ik in jou geboren worden
opdat jij, net als Jezus, spiegel kunt zijn van mijn liefde.
Zonder jou zal mijn droom nooit werkelijkheid worden
en zal mijn goede boodschap niet meer verder worden verteld.
Zet de deur van je hart voor Mij open
of is er geen plaats meer in je herberg?
Erwin Roosen

Lezingen

Eerste lezing (Jesaja 52, 7-10)

Uit de profeet Jesaja

7              Hoe welkom zijn, op de bergen,
de voeten van de vreugdebode die vrede meldt,
van de vreugdebode met goed nieuws,
die een boodschap van heil laat horen
en tegen Sion zegt: `Uw God is koning!’
8              Luister! Uw torenwachters verheffen hun stem en jubelen eensgezind,
want zij zien met eigen ogen
hoe de Heer naar Sion terugkeert.
9              Jubel en juich, allen tezamen,
puinhopen van Jeruzalem;
want de Heer heeft zijn volk bemoedigd,
Hij heeft Jeruzalem verlost.
10            De Heer toont zijn heilige arm aan de ogen van alle volken,
en de verste hoeken van de aarde
hebben het heil gezien dat van onze God komt.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Hebreeën 1,1-6)

Uit de brief aan de Hebreeën

1                     Nadat God vroeger vele malen en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken had door de profeten,
2              heeft Hij nu, op het einde van de dagen, tot ons gesproken door de Zoon, die Hij tot erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat, door wie Hij ook het heelal heeft geschapen.
3              Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en het evenbeeld van zijn wezen, en Hij houdt alles in stand door zijn machtig woord. En na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, heeft Hij zich neergezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge,
4              even hoog verheven boven de engelen als de naam, die zijn erfdeel is geworden, de hunne overtreft.
5              Want tegen welke engel heeft Hij ooit gezegd:
Ik zal voor Hem een Vader zijn,
en Hij zal voor Mij een Zoon zijn?
6              Wanneer Hij evenwel de eerstgeborene
opnieuw de wereld binnenleidt, zegt Hij:
Alle engelen van God moeten zich voor Hem neerwerpen.
KBS Willibrord 1995

Alternatieve eerste lezing

Vooraleer wij het verhaal van de geboorte van Jezus beluisteren,
vragen wij ons in de eerste lezing af
of iedereen zomaar het Kind kan vinden.

Wie het Kind wil vinden
moet op weg gaan
door een niets ontziende wereld
met zijn kleine lamp vertrouwen
tegen argwaan en cynisme in.

Wie het Kind wil vinden
moet een kind weer in de ogen kijken
om de helderheid van het begin te proeven:
hoe wij in volkomen onschuld zijn geboren
met in onze ziel een bron van mededogen.

Wie het Kind wil vinden
moet met hart en geest en handen
onvoorwaardelijk de wending maken
van oorlog naar vrede en
van zelfbehoud naar leven geven.

Wie het Kind wil vinden
moet onverdedigbaar zichzelf worden
om zonder waan van hoge woorden
als een broer te kunnen knielen
bij de minst geziene of vergeten mens.
Kris Gelaude

Evangelie (Johannes 1,1-18)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

1                     In het begin was het woord, en het woord was bij God,
en het woord was God.
2              Het was in het begin bij God.
3              Alles is door Hem ontstaan, en buiten Hem om is er niets ontstaan.
Wat ontstaan was,
4              had leven in Hem, en het leven was het licht van de mensen.
5              Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis kon het niet aan.
6              Er is een mens geweest, een gezondene van God; zijn naam was Johannes.
7              Hij kwam als getuige: hij moest getuigen van het licht,
opdat allen door hem tot geloof zouden komen.
8              Hij was niet het licht, hij moest getuigen van het licht.
9              Het ware licht was er, dat elke mens verlicht
en dat in de wereld moest komen.
10            Het was in de wereld, een wereld die door Hem was ontstaan,
en die wereld heeft Hem niet erkend.
11            In zijn eigen huis is Hij gekomen,
en zijn eigen mensen hebben Hem niet opgenomen.
12            Aan diegenen die Hem toch opnamen,
heeft Hij het vermogen gegeven om kinderen te worden van God:
aan hen die geloven in zijn naam.
13            Niet langs de weg van het bloed,
niet door de begeerte van het vlees of door mannelijk streven,
maar uit God zijn ze geboren.
14            Ja, het woord is vlees geworden!
Hij is onder ons zijn tent komen opslaan
en we hebben zijn heerlijkheid gezien,
de heerlijkheid die Hij als eniggeboren Zoon aan de Vader ontleende, vervuld als Hij was van genade en waarheid.
15            Van Hem legt Johannes getuigenis af
en zijn verklaring luidt:
`Hem bedoelde ik toen ik zei:
`Hij die na mij komt, is mijn meerdere, want vóór mij was Hij er al.’
16 Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen, genade op genade.
17 Want is de wet gegeven door Mozes, de genade en de waarheid zijn gebracht door Jezus Christus.
18 Niemand heeft God ooit gezien, maar de eniggeboren God, die rust aan het hart van de Vader, Hij heeft Hem doen kennen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

God, ik geloof dat Gij er zijt voor alle mensen,
geschapen naar uw beeld;
man, vrouw, kind, de wereld bijeen als uw thuishaven.

Jezus, ik geloof dat Gij Zoon zijt van God,
Christus,  Emmanuël, de steeds gedroomde,
zo weerloos geboren aan de kant van mensen,
Herder van ons, verrijzend leven.

Heilige Geest, ik geloof
dat Gij mij warm houdt om mensen te beminnen,
even weerloos als het Kribbekind,
oase van gerechtigheid voor iedereen.

Eer aan God en op aarde vrede onder alle mensen.
Zo willen we Kerk zijn, kribbe, Blijde Boodschap,
mét apostelen van toen en nu,
eensgezind bijeen met Maria,
Gods herders vandaag. Amen.

Voorbeden 1

In Jezus kreeg de liefde van God voor de mensen vlees en bloed.
Laten wij deze liefde beantwoorden
door inzet en gebed in dienst van het
Komende Rijk van God.

– Bidden wij voor de Kerk
opdat zij steeds meer gestalte zou geven
aan wat God wil zijn:
Emmanuel, God met ons.
Laten wij bidden…

– Bidden wij om vrede,
vrede tussen volkeren,
bevrijding voor de verdrukten,
bevrijding door ontwapening,
ook ontwapening in ons eigen hart.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor onszelf
opdat wij ons zouden laten omvormen
tot ware kinderen Gods,
tot vreugdebrengers,
tot boodschappers van vrede en gerechtigheid.
Laten wij bidden…

Heer onze God,
in Jezus hebt Gij uw hart geopend voor de mensen.
Wij danken U voor deze blijk van hoop
en bidden U dat wij op waardige wijze
uw Blijde Boodschap mogen uitdragen,
uw boodschap van liefde, vrede, toekomst, trouw en gerechtigheid.
Dit vragen wij U, in Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Voorbeden 2

Maken wij het stil in ons.
Laten wij bidden.

– Als er ooit een nacht/dag is
waarin mensen een lied willen zingen,
een lied van vrede voor iedereen,
dan is het déze nacht/dag.
Wij bidden U, God,
dat dit lied van vrede van mond tot mond mag gaan,
heel de wereld door.
Laten wij bidden…

– Als er ooit een nacht/dag is
waarin mensen pijnlijk erkennen
dat er voor zo velen
nog steeds geen plaats is in onze herberg…
dan is het déze nacht/dag.
Wij bidden U, God,
dat eindelijk ons hart gaat spreken
en onze deuren opengaan.
Laten wij bidden…

Als ooit in een nacht/dag
onweerlegbaar
aan het licht is gekomen
dat er hoop is voor kleine mensen,
dat God een toekomst heeft voor al wat kwetsbaar is…
dan is het in déze nacht/dag.
Wij bidden U, God,
maak ons klein en kwetsbaar genoeg
om uw woord te horen,
uw licht te ontvangen.
Laten wij bidden…

Als ooit een God mensen nabij is geweest
en hun heeft laten weten: ‘Ik sta aan jullie kant.’,
dan zijt Gij het, God,
in deze Kerstnacht/ op deze Kerstdag.
Wij bidden U:
laat U ervaren zoals Gij zijt,
een God-met-ons. Amen.
Gooi&Sticht

Gebed over de gaven 1

Heer onze God,
met de gaven van de herders
plaatsen wij brood, wijn en licht op deze tafel.
Aanvaard deze gaven
als een teken van onze dankbaarheid en onze wederliefde.
Want Gij hebt ons het eerst bemind in Jezus Christus,
uw mensgeworden Woord,
die met U leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed over de gaven 2

Levende God,
aanvaard deze gaven van brood en wijn
als teken van onze dankbaarheid
voor de geboorte van uw Zoon.
Wees in ons midden
als wij deze gaven delen
in verbondenheid met elkaar en met U.
Door Jezus Christus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.
Broechem 2002

Tafelgebed

Gezegend is uw naam, Heer onze God,
omwille van Jezus Christus,
in de wereld gekomen als een mensenkind,
eenvoudig en hulpeloos.
In Hem hebt Gij uw heerlijkheid openbaar gemaakt.
Licht kwam Hij brengen
in onze verwarring en onmacht.
Hij heeft vervuld
wat Gij steeds opnieuw hebt beloofd.
Daarom noemen wij Hem ‘Emmanuël’,
God-met-ons, Vredevorst.
Van hem zingt ons verlangen, onze liefde.
En samen met allen die meebouwen aan zijn Rijk van vrede,
en met allen die reeds bij U leven,
aanbidden wij U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Voordat wij spreken
hebt Gij, God, ons reeds verstaan.
Voordat wij naar U gaan
zijt Gij ons reeds nabij,
in ons en boven ons uit,
eeuwig en ongezien.
Gij zijt de enige, onze God.
Het vervult ons met grote eerbied
dat Gij het aandurft
hier te zijn met ons.

Wij danken U
omdat Gij om ons geeft,
omdat wij, mensen,
niet te min zijn voor U,
omdat Gij naar ons wilt luisteren
en het goed vindt dat wij
– steeds weer en vandaag opnieuw –
U bidden en smeken
om altijd weer hetzelfde:
vrede in en rondom ons.

Wij herinneren U aan uw grote daden
van redding en barmhartigheid,
uw eens gegeven woord,
waargemaakt in het Kind van Bethlehem,
Jezus van Nazareth,
door U gered van de dood,
door U tot vrede gemaakt.
Wij houden U aan uw woord, Heer.
Doe aan ons
wat Gij aan Hem gedaan hebt.

Breng ons tot inkeer, God,
roep ons bij onze naam.
Laat ons toch zien,
al was het maar even,
dat het onmogelijke mogelijk wordt,
dat ook wij,
zo groot en zo oud wij zijn,
klein kunnen worden,
opnieuw geboren,
dat het gebeuren kan:
vrede op aarde,
angst bezworen,
honger gestild,
recht gedaan,
brood gebroken,
gedeelde vreugde
van mens tot mens.

Wij danken U omwille van Jezus,
wiens geboorte wij herdenken,
uw mensgeworden goedheid
en liefde voor allen,
zonder onderscheid.
Hij blijft voor ons
ons lichtend voorbeeld.

Die, in de nacht voor zijn lijden en dood,
het brood genomen heeft,
het brak en uitdeelde aan zijn vrienden:
‘Neem en eet hiervan,
dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.’

Zo nam Hij ook de beker
die Hij aan zijn vrienden ronddeelde:
‘Dit is de beker van mijn bloed,
waarmee ik een nieuw verbond bezegel;
Deze beker wordt vergoten
om voor mensen bevrijding te zijn.
Doe dit steeds opnieuw
in herinnering aan Mij.’

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Daarom is deze dag een dag van vreugde,
van licht en genade,
van goede woorden en Blijde Boodschap.
Zend uw Geest over ons,
overschaduw ons met zijn kracht
zodat wij ons hart opengooien
tot een gastvrije woning voor uw Zoon.
Dan zal dit Kerstfeest openbloeien
tot daden en dagen van goede wil.

Leer ons luisteren,
wachten en stil zijn,
dan zullen wij het Licht zien,
de engel horen, het Kind vinden
en wonen in uw Liefde
als kinderen van uw welbehagen.
Wij zullen U verheerlijken
om al wat wij horen en zien
door Jezus Christus, onze Heer,
uw Licht voor ons,
uw Woord voor ons,
onze vrede voor eeuwig. Amen.

Onze Vader

Met het Kind dat ons geboren werd,
zoals dit Kind het ons geleerd heeft,
zo willen wij bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader…

God beloofde dat zijn Zoon zal wederkomen
om ons allen op te nemen in zijn Rijk dat komen zal.
Daarom kunnen wij hoopvol uitzien
naar de komst van Jezus Messi­as, zijn Zoon.
Want van U is het koninkrijk,…

Vredewens

Heer Jezus Christus,
Gij hebt ons vrede toegezegd.
Geef dan vandaag uw kerstvrede
aan hen die doorgaans vergeten worden,
aan hen die verdrukt en vernederd worden,
aan hen die leven in oorlog en geweld,
aan hen die het moeilijk hebben in het leven.
En geef die vrede ook aan ons allen,
dat wij ze ronddragen met open handen.
Vervul uw eens gedane belofte
en maak ons allen één,
Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.
De vrede van de Heer zij altijd met U.
En laten wij die vrede ook aan elkaar toewensen.
Beveren 2003

Lam Gods

Communie

Toen de herders hoorden dat Jezus geboren was,
gingen zij op zoek en vonden Hem in Bethlehem.
Moge wij de Heer hier vinden
nu wij het Brood breken en delen in zijn naam.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1


Een dagelijkse portie slecht nieuws
verkilt een mens
en “geen nieuws, goed nieuws”
is een magere troost.

Warm als de zon
– ondanks de winter –
hoopvol,
vurig en krachtig
klinkt het woord van de bode:
VREDE.

Zo iemand moet wel
een engel of een profeet zijn.
Tenminste voor wie hem beluistert
met goede wil.

Vrede is niet alleen een wens,
veeleer een vraag
die op antwoord wacht.

Dan wordt het Kerstmis.
Kathleen Boedt.

Bezinning 2

Ik zocht U, God,
in de kruinen van de bomen,
in het suizen van de wind.
Ik zocht uw spoor
in alle kleuren van de hemel,
als de zon haar dag begint.
Ik zocht U in de stilte
tussen muren van abdijen,
in de lange gangen
waar monniken geruisloos mediteren.
Ik zocht U in boeken, rituelen en eeuwenoude  gebaren.

Maar op kerstdag
valt alle zoeken stil.
Dan wordt de wereld als vanzelf ingetogen.
Op kerstdag vertelt God zelf
dat onze wereld ook zijn wereld is
en dat elke mens
door Hem gezien en bedoeld is
als een wonder uit zijn hand,
een wonder om lief te hebben.
naar Manu Verhulst

Bezinning 3

Er is nog veel plaats in de kerststal…

Voor vrouwen die onverwacht
de moederlijke zorg
voor een kind willen dragen.

Voor mannen die ongevraagd
een vaderlijke hand willen zijn
voor een kind.

Voor herderlijke mensen die liefdevol
plaats willen maken voor een kind.

Voor wijze mensen die durven knielen
om te luisteren naar een kind.

Er is op vandaag nog veel plaats
in de kerststal
voor ieder die oog heeft
voor het Kind in elke mens.
Antoon Vandeputte

Slotgebed 1

Heer, onze God,
in deze nacht hebt Gij U aan ons laten zien
in een kind dat kwetsbaar is en veelbelovend tegelijk.
Maak ons klein en ontvankelijk genoeg
om ons te verheugen in uw belofte
en te delen in uw vrede.
Zend ons niet weg met lege handen,
maak ons vol van uw genade. Amen.
Gooi&Sticht

Slotgebed 2

Gij God, die voor ons Vader, Moeder, Kind wil zijn,
wij willen hier uitspreken dat wij bereid zijn
de levenswarmte van Jezus’ menslievendheid uit te dragen.
Zijn Geest willen we tot de onze maken.
En daarom durven wij tot U zeggen:
ja, wij willen samen Kerk zijn zoals Gij die droomt.
Ja, wij willen luisterend oor zijn
voor de vragen en bekommernissen van wie ons levenspad kruisen.
Wij willen zorgzaam omkijken naar zwakken, zieken, eenzamen,
naar wie arm is, of op de vlucht, hoe dan ook.
Ja, wij willen samen een hartelijke kerk vormen
waar iedereen zich mag thuis voelen en waarvan Gij de hartslag zijt.
Moge uw Geest de stuwkracht zijn van onze zending. Amen.

Zending en zegen

Kerstmis
een dag van licht en vrede.
Dat kan,
als we Gods vrede
straks mee naar huis nemen.
Dat kan,
als we licht en vrede delen met alle mensen
die we vandaag en morgen tegenkomen.
Dan worden we zelf
licht en vrede voor mensen om ons heen.
God moge ons daarbij zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
naar Lovendegem 2002
ZALIG KERSTFEEST!

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.