Kerstmis A 2007

ZONDAGSVIERINGEN
Kerstmis A (25 12 2007)

Ontsteken van de kaarsen van de adventskrans

We verlangen er naar
om licht te hebben in ons leven,
licht dat klaarte geeft,
maar ook licht dat warmte geeft.
Dat Licht komt in de wereld met Kerstmis.
Om ons daarnaar de weg te wijzen
doen we nu de kaarsen branden van de adventskrans,
die vandaag de kerstkrans wordt.

We ontsteken de eerste kaars
om onze wanhoop te verdrijven,
als teken dat we durven geloven
dat de duisternis niet zal overheersen
maar dat er licht zal zijn voor iedereen.

We ontsteken de tweede kaars
om onze twijfel te verdrijven,
als teken dat we durven geloven
dat er een wereld zal komen
met toekomst voor iedereen.

We ontsteken de derde kaars
om onze angst te verdrijven,
als teken dat we durven geloven
dat de dromen van de profeten
werkelijkheid zullen worden in onze dagen.

We ontsteken de vierde kaars
om onze moedeloosheid te verdrijven,
als teken dat we durven geloven
dat wij nieuwe mensen zullen zijn
die metterdaad werken aan Gods koninkrijk.


Begroeting

Wie u ook bent,
wat u ook bezig houdt of wat u ook zoekt,
van waar u ook komt:
welkom en vrede voor u op dit gezegende kerstfeest,
gezegend door + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Een kind van licht wijst ons vandaag
de weg van vrede en gerechtigheid,
van liefde en verbondenheid.
Kan deze liefdesboodschap zuiverder klinken
dan in een broos en pasgeboren kind?
Een pasgeboren kind roept een warm gevoel op
dat ons diepmenselijk raakt.
Zo zit in elk kind een goddelijke boodschap.
Jezus draagt die voor ons uit
zijn hele leven lang.

Vergevingsmoment

Heer,
in deze welvaartsstaat hebben wij bijna alles wat ons hartje begeert,
maar toch lopen we soms rond met een lang gezicht
en vergeten we hoe goed we het hier hebben in dit rijke land.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

Christus,
we zien wel wat er in de wereld gebeurt,
dat er ook hier mensen zijn zoals de herders,
mensen aan de rand van de maatschappij.
Maar we zijn zo vol van onszelf
dat we de mens in de marge niet zien staan.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.

Wij geven U geen mirre en wierook meer
en het goud gebruiken we zelf.
Wij schenken U nog nauwelijks, Heer.
Alleen wanneer we U nodig hebben
staan we bij U op de stoep.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.
Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed

Goede God,
vandaag toont Gij opnieuw
hoe groot Uw liefde voor ons is.
In een klein en weerloos kind
wilt Gij onder ons aanwezig zijn.
Wij bidden U:
open ons hart
opdat wij Uw boodschap
duidelijk verstaan en er ook naar leven.
Dat vragen wij U door Christus onze Heer.
Amen.

Lezingen
Eerste lezing
(Jesaja 9,1-3.5-6)
Uit de Profeet Jesaja
1        Het volk dat ronddwaalt in het donker,
ziet een helder licht.
Over hen die wonen in een land vol duisternis
gaat een stralend licht op.
2        Uitbundig laat U hen juichen
en U overstelpt hen met vreugde;
zij verheugen zich voor uw aanschijn
zoals er vreugde is bij de oogst
en gejuich bij het verdelen van de buit.
3        Want het drukkende juk,
de stang op hun schouders,
de stok van de drijver,
U breekt ze stuk als op de dag van Midjan.
5        Want een kind wordt geboren,
een zoon wordt ons gegeven.
De heerschappij rust op zijn schouders;
men noemt hem wonder van beleid, goddelijke held,
vader voor eeuwig, vredevorst.
6        Groot is de macht en eindeloos de vrede
voor de troon van David, voor zijn koninkrijk;
hij zal het stichten en onderhouden
door recht en gerechtigheid
vanaf nu en voor altijd.
De geestdriftige liefde van de Heer van de machten
zal dit teweegbrengen.
KBS Willibrord 1995

Alternatieve eerste lezing

Vooraleer het verhaal van de geboorte van Jezus te beluiste­ren
vragen wij ons in de eerste lezing af
of ons hart klaar is om het Kind te ontvangen.

Niet zo veel is er nodig om gelukkig te zijn,
en licht in de ogen te dragen:
een paar mensen nabij
en een plek om te zijn,
waar men brood
en wat vriendschap mag vragen.

Niet zoveel is er nodig om gelukkig te zijn,
en hoop in het hart te dragen:
een paar woorden van troost,
een paar woorden van trouw,
een bloem,
een pasgeboren kind,
en wat warmte in koude dagen.

Niet zoveel is er nodig om gelukkig te zijn,
en met God diep verbonden te leven:
een bereid en gastvrij hart,
een open deur,
en vensters met zicht op de wereld.
Een hand op het hoofd van wie lijdt
en de andere hand leeggegeven.

Niet zoveel is er nodig om gelukkig te zijn,
en met blijdschap naar morgen te kijken:
een weg om te gaan,
God mag weten waarheen.
Hij is lief en begaan,
met ons lot als geen één.
Hij bewaart onze droom,
als een geheim in zijn hand,
en geneest alle pijn
in dat andere land
dat de hemel zal zijn.

Evangelie (Lucas 2,1-14)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
1        In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit
dat de hele wereld zich moest laten registreren.
2        Deze eerste registratie vond plaats
toen Quirinius gouverneur van Syrië was.
3        Allen gingen op weg om zich te laten inschrijven,
ieder in zijn eigen stad.
4        Zo ook Jozef; hij ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea,
naar de stad van David, Betlehem genaamd,
omdat hij uit het huis van David stamde,
5        om zich te laten inschrijven, samen met Maria,
zijn verloofde, die zwanger was.
6        Terwijl ze daar waren
kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen,
7        en ze baarde een zoon, haar eerstgeborene;
ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voerbak,
omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf.
8        Er waren daar in de buurt herders,
die in het veld overnachtten om de wacht te houden bij hun kudde.
9        Opeens stond er een engel van de Heer bij hen
en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen.
Ze schrokken hevig.
10       Maar de engel zei:
`Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u,
een grote vreugde voor het hele volk.
11       Vandaag is in de stad van David uw redder geboren;
Hij is de Messias, de Heer.
12       Dit is het teken voor u:
u zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld
en in een voerbak ligt.’
13       Plotseling was er bij de engel een heel leger uit de hemel;
ze loofden God met de woorden:
14       `Glorie aan God in de hoogste hemel,
en op aarde vrede onder de mensen
in wie Hij een welgevallen heeft.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Laten wij nu samen ons geloof uitspreken.

Ik geloof in God de Vader,
die ons met zijn goedheid en mensenliefde
verschenen is in de geboorte
van het kind van Bethlehem.

Ik geloof in Jezus,
voor ons geboren als teken van hoop,
en als oproep om naar Zijn voorbeeld
warmte en licht te zijn voor medemensen.

Ik geloof in de Geest,
die ons warm kan maken
voor zwakken en eenzamen
en die ons kracht schenkt om de kerstboodschap
in woord en daad te beleven. Amen.


Voorbeden

Het verhaal van deze dag maakt ons stil.
De intenties waarvoor wij persoonlijk willen bidden,
leggen wij aan de voeten van het Kind.
Wij bieden ze aan, samen met uw gaven en met dit brood en deze wijn.

– Bidden wij
dat wij in staat mogen zijn om,
in het licht van Kerstmis,
mens en wereld te zien met nieuwe ogen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij
dat, omwille van Kerstmis,
geloof, hoop en liefde mogen groeien
in ons
en in allen die deze wereld bewonen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij
dat we, omwille van de geboorte van Gods Zoon,
in staat mogen zijn
om in elk kind dat geboren wordt
een teken te zien van Gods liefde.
Laten wij bidden…
naar M. Heijndrikx

Gebed over de gaven

Goede God,
in deze dagen van grote feesten
leggen we eenvoudige gaven neer op dit altaar:
brood en wijn,
zo gewoon en toch onmisbaar.
Zegen ze tot tekens van uw verbond met ons. Amen.


Tafelgebed

Gezegend is uw naam, Heer onze God,
omwille van Jezus Christus,
in de wereld gekomen als een mensenkind,
eenvoudig en hulpeloos.
In Hem hebt Gij uw heerlijkheid openbaar gemaakt.
Licht kwam Hij brengen
in onze verwarring en onmacht.
Hij heeft vervuld
wat Gij steeds opnieuw hebt beloofd.
Daarom noemen wij Hem ‘Emmanuël’,
God-met-ons, Vredevorst.
Van Hem zingt ons verlangen, onze liefde.
En samen met allen die meebouwen aan zijn rijk van vrede,
en met allen die reeds bij U leven,
aanbidden wij U met de woorden:
Heilig, heilig, heilig,…

Voordat wij spreken
hebt Gij, God, ons reeds verstaan.
Voordat wij naar U gaan
zijt Gij ons reeds nabij,
in ons, en boven ons uit,
eeuwig en ongezien.
Gij zijt de enige, onze God.
Het vervult ons met grote eerbied
dat Gij het aandurft
hier te zijn met ons.

Wij danken U
omdat Gij om ons geeft,
omdat wij, mensen,
niet te min zijn voor U,
omdat Gij naar ons wilt luisteren,
en het goed vindt dat wij
– steeds weer en vandaag opnieuw –
U bidden en smeken
om altijd weer hetzelfde:
vrede in en rondom ons.

Wij herinneren U aan uw grote daden
van redding en barmhartigheid,
uw eens gegeven woord,
waargemaakt in het Kind van Bethlehem,
Jezus van Nazareth,
door U gered van de dood,
door U tot vrede gemaakt.
Wij houden U aan uw woord, Heer.
Doe aan ons
wat Gij aan Hem gedaan hebt.

Breng ons tot inkeer, God,
roep ons bij onze naam.
Laat ons toch zien,
al was het maar even,
dat het onmogelijke mogelijk wordt,
dat ook wij,
zo groot en zo oud wij zijn,
klein kunnen worden,
opnieuw geboren,
dat het gebeuren kan:
vrede op aarde,
angst bezworen,
honger gestild,
recht gedaan,
brood gebroken,
gedeelde vreugde
van mens tot mens.

Wij danken U omwille van Jezus,
wiens geboorte wij herdenken,
uw mensgeworden goedheid
en liefde voor allen,
zonder onderscheid.
Hij blijft voor ons
ons lichtend voorbeeld.

Die, in de nacht voor zijn lijden en dood,
het brood genomen heeft,
het brak en uitdeelde aan zijn vrienden:
Neem en eet hiervan,
dit is mijn lichaam, mijn leven,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.

Zo nam Hij ook de beker
die Hij aan zijn vrienden ronddeelde:
Dit is de beker van mijn bloed,
waarmee ik een nieuw verbond bezegel.
Deze beker wordt vergoten
om voor mensen bevrijding te zijn.
Doe dit steeds opnieuw
in herinnering aan Mij.

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Daarom is deze dag een dag van vreugde,
van licht en genade,
van goede woorden en blijde Boodschap.
Zend uw Geest over ons,
overschaduw ons met zijn kracht
zodat wij ons hart opengooien
tot een gastvrije woning voor uw Zoon.
Dan zal dit kerstfeest open bloeien
tot daden en dagen van goede wil.

Leer ons luisteren,
wachten en stil zijn,
dan zullen wij het Licht zien,
de engel horen, het Kind vinden,
en wonen in uw Liefde
als kinderen van uw welbehagen.
Wij zullen U verheerlijken
om al wat wij horen en zien
door Jezus Christus, onze Heer,
uw Licht voor ons,
uw woord voor ons,
onze vrede voor eeuwig. Amen.

Onze Vader

Met het Kind dat ons geboren wordt,
zoals dit Kind het ons geleerd heeft,
zo willen wij bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader…

Onze ontrouw aan het Kind van Kerstmis
wil de Heer van harte vergeven.
En Hij beloofde dat zijn Zoon zal wederkomen
om ons allen op te nemen in zijn Rijk dat komen zal.
Daarom kunnen wij hoopvol uitzien
naar de komst van Jezus Messi­as, zijn Zoon.
Want van U is het koninkrijk,…

Vredeswens

Moge u, vandaag nog,
of anders in de komende dagen,
iemand ontmoeten tegen wie u kunt zeggen:
“U bent een engel geweest voor mij”.
Als u dat niet zou overkomen,
moge u dan iemand ontmoeten
die tegen u zegt, of van u denkt:
“U bent een engel,
want u hebt begrepen waar ik ten diepste naar verlang”.

Die kerstervaring wens ik u toe.
Moge de vrede van het Kind van Bethlehem uw hart blijvend verwarmen.
Wensen wij elkaar die Zalige Kerstvrede toe.

Lam Gods

Communie

In het Kind van Bethlehem is God ons nabij gekomen, mens geworden,
zodat wij met Hem samen aan tafel kunnen gaan
en eten van hetzelfde brood.
Gelukkig zijn wij omdat wij daartoe worden uitgenodigd.
Heer, ik ben niet waardig…


Bezinning

Vandaag vertelt God ons
hoe het allemaal begonnen is:
zo innig en zo klein
tussen de frêle handen van een jonge moeder
die Hem koesterde en verwarmde.

Vandaag vertelt God ons
dat Hij verzot is op de mensen.
Maar hoe kun je nu liefde uitleggen?
Het is niet simpel,
ook niet voor God.
Wie liefheeft, heeft overigens geen uitleg nodig
en wie nooit heeft liefgehad
zal het ook nooit begrijpen.
Ik heb de mensenwereld aangeraakt met mijn mond, zegt God,
en met mijn kleine kinderhandjes.
Ik heb deze wereld gestreeld,
deze wereld zoals hij is.

Kerstmis
is één grote vertelling van God
om ons te zeggen
dat onze wereld ook zijn wereld is
en dat elke mens
door Hem gezien en bedoeld is
als een wonder uit zijn hand,
een wonder om lief te hebben.
 naar Manu Verhulst

Slotgebed

Goede God,
in een pasgeboren kind hebt Gij U aan ons getoond:
kwetsbaar en hulpeloos, maar ook echt en eenvoudig.
Wij bidden U:
laat ons meewerken aan uw grote droom:
vrede op aarde voor alle mensen van goede wil.
Dat vragen wij U op dit feest van Kerstmis,
door Jezus, uw Zoon en onze Heer.
Amen.

Zending en zegen

Kerstmis kan gebeuren op duizenden plaatsen.
Ieder dorp en elke plek kan Bethlehem heten
en ieder hart kan een kribbe zijn
waarin liefde “mens” wordt
voor mensen van vandaag.
Die plekken en die harten wil God graag zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Zalig Kerstfeest!

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.