Kerstmis 2015


Aansteken van de vreugdekaars

Vier weken van de Advent zijn aan deze dag vooraf gegaan.
In die tijd hebben profeten ons bij de hand genomen.
Zij hebben verwachtingen gewekt,
onze hoop gevoed
en ons geleidelijk doen wennen aan het licht:
elke week brandde er een kaarsje meer.

Naast de vier kaarsen van onze Adventskrans
ontsteken wij vandaag een vijfde kaars,
de vreugdekaars,
omdat het Kind geboren wordt,
door God gezonden als het Licht in de duisternis.
Moge dit voor ons een nieuw begin betekenen.

Begroeting 1

Kerstmis.
Een woord dat innigheid oproept en gezellig samenzijn.
Toch is Kerstmis veel meer dan dat.
Wij herdenken en vieren de geboorte van Jezus.
God, die zijn liefde voor ons, mensen, zichtbaar wil maken
in het Kind dat Emmanuël wordt genoemd, dat is God met ons.
Hij wil ons samenkomen rond zijn kribbe zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Begroeting 2

Namens Jezus, die met open armen in de kribbe ligt
en elke mens in zijn armen wil sluiten,
heet ik U allen van harte welkom.
Het geeft een warm gevoel om hier vanavond/vandaag,
ook als familie van Jezus,
samen te mogen vieren in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Licht. Licht in overvloed, in deze kerk, in de wereld.
Want vandaag/vannacht is de menslievendheid van God onder ons verschenen.
Hier is heil, hier is vrede.
Groter dan we zelf kunnen maken.
Hier is liefde, sterker dan we zelf kunnen dromen.
Laten wij als herders in de nacht, speuren naar de hemel.
Laten wij als wijzen zoeken naar de ster.
Laten wij als engelen zingen van de vrede,
om met onze ogen en onze stem
het hart van mensen te raken.
Durf vandaag naar zijn hart kijken.
Laat u genezen.
Haast u naar uw Bethlehem, de ster achterna.

Openingswoord 2

Telkens opnieuw wordt het Kerstmis.
Je merkt het aan zoveel dingen …
Kerstmis vieren …
Maar sta je er nog bij stil
waarover het gaat?
Of beter: over wié het gaat?

Toen, meer dan 2000 jaar geleden,
werd een Kind geboren
– kwetsbaar en klein –
om mens te zijn naar het hart van God.

Een vreemde God is onze God …
Om een beslissende Boodschap te brengen
begint Hij zijn verhaal met een hulpeloos Kind.

Voor ons, gelovigen, begon daar
op die onooglijke plaats in Bethlehem
een onvermoede stap in de mensengeschiedenis.
Een stap die richting geeft
aan ons bestaan tot op vandaag.
God begon heel klein met Jezus,
een riskant begin.
Zo klein, dat wij
Hem in onze wereld van grote mensen
niet meer zien.

Is God nog zichtbaar in jouw leven?
Is Hij nog welkom?
Wat betekent het kleine Kind voor jou?
En als je het nog belangrijk vindt:
hoe vier jij zijn geboortefeest?
naar Iny Driesen

Vergevingsmoment 1

Jezus, het Licht van de wereld,
blijft ons uitnodigen,
ook al hebben we zijn Licht vaak gedoofd.
Bij het begin van deze viering
willen we daarom eerst om vergeving vragen.

-Heer, Gij zijt bij ons gekomen
om te tonen dat Gij elke mens graag ziet.
Wij daarentegen delen mensen op in ‘vrienden’ en ‘anderen’
en ons doen en laten is vaak te veel gericht op eigenbelang.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
ons geloof en vertrouwen in U als het Licht van de wereld
zijn soms zo wankel.
En een lichtend voorbeeld zijn we al helemaal niet.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij denken zo vaak te veel aan ‘krijgen’
en te weinig aan ‘geven en delen’.
We leven te weinig mee
met armen en mensen in nood.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar Ekeren

Vergevingsmoment 2 (bij Lucas, nachtmisevangelie)

Lukas zegt in het evangelie:
er was voor hen geen plaats in de herberg.
God zoekt bij mensen onderdak
maar wil niet in een huis van hout en steen,
maar in levende mensen wonen.
Maak – als Maria – ruimte voor God in je hart.

– Als ik niet genoeg ruimte maak voor het Mysterie,
voor al wat van God komt,
als ik geen schoonheid en geen wonder zoek,
Heer, maak dan ruimte in mijn hart.
Heer, ontferm U over ons.

– Als ik niet genoeg ruimte maak voor mensen,
voor al wie op mijn weg komt,
als ik geen troost en geen genezing geef,
Christus, maak dan ruimte in mijn hart.
Christus, ontferm U over ons.

– Als ik niet genoeg ruimte maak voor gemeenschap,
geen welzijn en geen zorg deel
met mensen die werken aan uw hemel hier,
aan een stukje leven voor elke mens,
Heer, maak dan ruimte in mijn hart.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
het stenen hart uit ons weg nemen,
ons een nieuw en levend hart geven
en met ons de weg gaan naar het eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
Zoon van de Vader.
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Openingsgebed 1

Goede God,
vandaag toont Gij opnieuw
hoe groot uw liefde voor ons is.
In een klein en weerloos Kind
wilt Gij onder ons aanwezig zijn.
Wij bidden U:
open ons hart
opdat wij uw Boodschap
duidelijk zouden verstaan en ook ernaar zouden leven.
Dat wij licht en warmte mogen delen
met zo velen die in de kou staan.
Dat vragen wij U voor vandaag en morgen en alle dagen. Amen.

Openingsgebed 2

God, zo groot zijt Gij
dat Gij het aankunt
klein te worden zoals wij:
een Kind op stro geboren.
Zozeer hebt Gij ons lief
dat Gij ons heel nabij zijt gekomen:
Mens onder de mensen.
Geef ons die deemoed en die liefde.
Dan zal het Kerstmis zijn voor alle mensen
en vrede voor de hele wereld. Amen.
Kard. Danneels

Openingsgebed 3

God, wat zitten we vol…
Een huis vol spullen,
een agenda vol taken en afspraken.
We vullen onze dagen met
van het één naar het ander te rennen.
En als we even stilstaan
vullen we de stilte met het ritme van muziek.

En dan merken we opeens
hoe weinig ruimte er is.
Dan zouden we zo graag
wat meer aandacht hebben
voor wat er echt toe doet.

God, help ons in deze dagen
wat rust te scheppen,
open te staan
voor wat Kerst ons te zeggen heeft.
Geef dat uw vrede doordringt in ons leven.
Dat we ons erdoor laten inspireren
in een wereld vol onvrede.

Help ons om in 2016
niet alles vol te plannen,
maar ruimte in te bouwen.
Ruimte voor anderen,
voor onszelf en voor U.
Greet Brokerhof- van der Waa

Lezingen

Eerste lezing (Jes. 52, 7-10)

Uit de profeet Jesaja

7         Hoe welkom zijn, op de bergen,
de voeten van de vreugdebode die vrede meldt,
van de vreugdebode met goed nieuws,
die een boodschap van heil laat horen
en tegen Sion zegt: `Uw God is koning!’
8         Luister! Uw torenwachters verheffen hun stem en jubelen eensgezind,
want zij zien met eigen ogen
hoe de Heer naar Sion terugkeert.
9         Jubel en juich, allen tezamen,
puinhopen van Jeruzalem;
want de Heer heeft zijn volk bemoedigd,
Hij heeft Jeruzalem verlost.
10        De Heer toont zijn heilige arm aan de ogen van alle volken,
en de verste hoeken van de aarde
hebben het heil gezien dat van onze God komt.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Hebr. 1, 1-6)

Uit de brief aan de Hebreeën

1               Nadat God vroeger vele malen en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken had door de profeten,
2         heeft Hij nu, op het einde van de dagen, tot ons gesproken door de Zoon, die Hij tot erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat, door wie Hij ook het heelal heeft geschapen.
3         Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en het evenbeeld van zijn wezen, en Hij houdt alles in stand door zijn machtig woord. En na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, heeft Hij zich neergezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge,
4         even hoog verheven boven de engelen als de naam, die zijn erfdeel is geworden, de hunne overtreft.
5         Want tegen welke engel heeft Hij ooit gezegd:
Ik zal voor Hem een Vader zijn,
en Hij zal voor Mij een Zoon zijn?
6         Wanneer Hij evenwel de eerstgeborene
opnieuw de wereld binnenleidt, zegt Hij:
Alle engelen van God moeten zich voor Hem neerwerpen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 1, 1-18)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

1               In het begin was het woord, en het woord was bij God,
en het woord was God.
2         Het was in het begin bij God.
3         Alles is door Hem ontstaan, en buiten Hem om is er niets ontstaan.
Wat ontstaan was,
4         had leven in Hem, en het leven was het licht van de mensen.
5         Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis kon het niet aan.
6         Er is een mens geweest, een gezondene van God; zijn naam was Johannes.
7         Hij kwam als getuige: hij moest getuigen van het licht,
opdat allen door hem tot geloof zouden komen.
8         Hij was niet het licht, hij moest getuigen van het licht.
9         Het ware licht was er, dat elke mens verlicht
en dat in de wereld moest komen.
10        Het was in de wereld, een wereld die door Hem was ontstaan,
en die wereld heeft Hem niet erkend.
11        In zijn eigen huis is Hij gekomen,
en zijn eigen mensen hebben Hem niet opgenomen.
12        Aan diegenen die Hem toch opnamen,
heeft Hij het vermogen gegeven om kinderen te worden van God:
aan hen die geloven in zijn naam.
13        Niet langs de weg van het bloed,
niet door de begeerte van het vlees of door mannelijk streven,
maar uit God zijn ze geboren.
14        Ja, het woord is vlees geworden!
Hij is onder ons zijn tent komen opslaan
en we hebben zijn heerlijkheid gezien,
de heerlijkheid die Hij als eniggeboren Zoon aan de Vader ontleende, vervuld als Hij was van genade en waarheid.
15        Van Hem legt Johannes getuigenis af
en zijn verklaring luidt:
`Hem bedoelde ik toen ik zei:
`Hij die na mij komt, is mijn meerdere, want vóór mij was Hij er al.’
16 Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen, genade op genade.
17 Want is de wet gegeven door Mozes, de genade en de waarheid zijn gebracht door Jezus Christus.
18 Niemand heeft God ooit gezien, maar de eniggeboren God, die rust aan het hart van de Vader, Hij heeft Hem doen kennen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (evangelie Middernachtmis)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

1         In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit
dat de hele wereld zich moest laten registreren.
2         Deze eerste registratie vond plaats
toen Quirinius gouverneur van Syrië was.
3         Allen gingen op weg om zich te laten inschrijven,
ieder in zijn eigen stad.
4         Zo ook Jozef; hij ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea,
naar de stad van David, Betlehem genaamd,
omdat hij uit het huis van David stamde,
5         om zich te laten inschrijven, samen met Maria,
zijn verloofde, die zwanger was.
6         Terwijl ze daar waren
kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen,
7         en ze baarde een zoon, haar eerstgeborene;
ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voerbak,
omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf.
8         Er waren daar in de buurt herders,
die in het veld overnachtten om de wacht te houden bij hun kudde.
9         Opeens stond er een engel van de Heer bij hen
en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen.
Ze schrokken hevig.
10        Maar de engel zei:
`Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u,
een grote vreugde voor het hele volk.
11        Vandaag is in de stad van David uw redder geboren;
Hij is de Messias, de Heer.
12        Dit is het teken voor u:
u zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld
en in een voerbak ligt.’
13        Plotseling was er bij de engel een heel leger uit de hemel;
ze loofden God met de woorden:
14        `Glorie aan God in de hoogste hemel,
en op aarde vrede onder de mensen
in wie Hij een welgevallen heeft.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis 1

Spreken wij nu samen ons geloof uit in het Kind van Bethlehem,
Emmanuël, God-met-ons.

Ik geloof in God
die zoveel van mensen houdt
dat Hij,
in zijn Zoon, het Kind van Bethlehem,
met ons wilde meegaan
door het leven van elke dag.

Ik geloof in het Kind van Bethlehem
dat ook genoemd wordt:
Emmanuël, God-met-ons,
Kind van vrede,
Verlosser van de wereld.

Ik geloof in dit Kind
met z’n ouders Maria en Jozef,
voor wie geen plaats was in de herberg,
maar bij wie plaats is voor allen.

Ik geloof in zijn leven voor alle mensen
waardoor Hij verlossing bracht
uit de donkerte van het kwaad.

Ik geloof dat wij de Kerstboodschap
verder kunnen dragen
door de kracht van de Geest
ons door Hem geschonken.

Ik geloof in het Kerstfeest,
elk jaar opnieuw,
en daarom geloof ik
in een wereld van vrede. Amen.


Geloofsbelijdenis 2

Ik geloof in God de Vader,
die ons met zijn Licht nabij is.

Ik geloof in het Kind van Bethlehem,
dat in zijn latere leven
ons zijn mensenliefde
heeft laten zien voor elke mens,
voor kleinen, armen en zieken in het bijzonder.

Ik geloof dat wij met de kracht
van de heilige Geest,
elkaar het licht kunnen geven
van onze hartelijkheid en liefde.

Ik geloof dat wij samen op weg zijn
als wij ons hart laten spreken
om brood en wijn te zijn voor elkaar.
Amen.

Voorbeden 1

In Jezus kreeg de liefde van God voor de mensen vlees en bloed.
Laten wij deze liefde beantwoorden
door inzet en gebed in dienst van het
Komende Rijk van God.

-Bidden wij voor de Kerk
opdat zij steeds meer gestalte zou geven
aan wat God wil zijn:
Emmanuël, God met ons.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om vrede,
vrede tussen volkeren,
bevrijding voor de verdrukten,
bevrijding door ontwapening,
ook ontwapening in ons eigen hart.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf
opdat wij ons zouden laten omvormen
tot ware kinderen Gods,
tot vreugdebrengers,
tot boodschappers van vrede en gerechtigheid.
Laten wij bidden…

Heer, onze God,
in Jezus hebt Gij uw hart geopend voor de mensen.
Wij danken U voor deze blijk van hoop
en bidden U dat wij op waardige wijze
uw Blijde Boodschap mogen uitdragen,
uw Boodschap van liefde, vrede, toekomst, trouw en gerechtigheid.
Dit vragen wij U, in Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Voorbeden 2

Maken wij het stil in ons.
Laten wij bidden.

-Als er ooit een nacht/dag is
waarin mensen een lied willen zingen,
een lied van vrede voor iedereen,
dan is het déze nacht/dag.
Wij bidden U, God,
dat dit lied van vrede van mond tot mond mag gaan,
heel de wereld door.
Laten wij bidden…

-Als er ooit een nacht/dag is
waarin mensen pijnlijk erkennen
dat er voor zo velen
nog steeds geen plaats is in onze herberg…
dan is het déze nacht/dag.
Wij bidden U, God,
dat eindelijk ons hart gaat spreken
en onze deuren opengaan.
Laten wij bidden…

Als ooit in een nacht/dag
onweerlegbaar
aan het licht is gekomen
dat er hoop is voor kleine mensen,
dat God een toekomst heeft voor al wat kwetsbaar is…
dan is het in déze nacht/dag.
Wij bidden U, God,
maak ons klein en kwetsbaar genoeg
om uw woord te horen,
uw licht te ontvangen.
Laten wij bidden…

Als ooit een God mensen nabij is geweest
en hun heeft laten weten: ‘Ik sta aan jullie kant.’,
dan zijt Gij het, God,
in deze Kerstnacht/ op deze Kerstdag.
Wij bidden U:
laat U ervaren zoals Gij zijt,
een God-met-ons. Amen.
Gooi&Sticht

Voorbeden 3

-Kerstmis,
een feest van blijheid
omdat een Kind onder ons is geboren,
mens en God tegelijk.
God die spreekt tot jou en mij
in de eenvoud van een kind.
Daarom vieren wij feest in blijheid.
Laten wij bidden om blijheid.
Wij steken daarvoor een kaarsje aan.

-Kerstmis,
een feest van eenvoud:
omdat de herders, – marginalen -,
als eersten de ster zagen
en het Kind mochten zien.
Het is een waarschuwing voor onze zelfgenoegzaamheid.
De eenvoud van het Kind
spreekt tot het hart.
Daarom vieren we feest in eenvoud.
Laten wij bidden om eenvoud.
Wij steken daarvoor een kaarsje aan.

-Kerstmis,
een feest van vrede:
omdat het Kind spreekt
tot allen die van goede wil zijn,
die het goed menen met elkaar.
En meestal zijn wij ook wel van goede wil,
zeker op een dag als vandaag.
Maar het feest van vrede duurt meestal niet zo lang.
Laten wij bidden om vrede.
Daarom steken wij een kaarsje aan.

-Kerstmis,
een feest van liefde.
Liefde van de moeder en het kind,
liefde van de ouders voor elkaar.
Liefde van jonge mensen die elkaar graag zien.
En liefde ook van de mensen onder elkaar:
een glimlach, een schouderklopje, een bemoedigend woord.
Laten wij bidden om liefde.
Wij steken daarvoor een kaarsje aan.

-Kerstmis,
een begin,
elk jaar opnieuw.
Misschien heeft het Kind het zo wel gewild,
als een voortdurend herhaalde herinnering
aan het goede en schone dat in ons allemaal zit.
Als een herinnering ook dat dit onze opdracht is,
nu met Kerstmis,
maar ook alle dagen, een heel jaar lang.
Laten wij bidden om elke dag opnieuw te kunnen beginnen.
Daarvoor steken wij een kaarsje aan.

Gebed over de gaven 1

Levende God,
aanvaard deze gaven van brood en wijn
als teken van onze dankbaarheid
voor de geboorte van uw Zoon.
Wees in ons midden
als wij deze gaven delen
in verbondenheid met elkaar en met U.
Door Jezus Christus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.
Broechem

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
aanvaard samen met de gaven
van brood en wijn onze beloften:
dat onze goed bedoelde woorden
liefdedaden worden.
Zo worden zij voor ons als een licht
om in deze donkere tijd
de weg te vinden naar U,
en naar hen die in het duister leven. Amen.
naar Kortrijk

Tafelgebed

Gezegend is uw naam, Heer onze God,
omwille van Jezus Christus,
in de wereld gekomen als een mensenkind,
eenvoudig en hulpeloos.
In Hem hebt Gij uw heerlijkheid openbaar gemaakt.
Licht kwam Hij brengen
in onze verwarring en onmacht.
Hij heeft vervuld
wat Gij steeds opnieuw hebt beloofd.
Daarom noemen wij Hem ‘Emmanuël’,
God-met-ons, Vredevorst.
Van hem zingt ons verlangen, onze liefde.
En samen met allen die meebouwen aan zijn Rijk van vrede,
en met allen die reeds bij U leven,
aanbidden wij U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Voordat wij spreken
hebt Gij, God, ons reeds verstaan.
Voordat wij naar U gaan
zijt Gij ons reeds nabij,
in ons en boven ons uit,
eeuwig en ongezien.
Gij zijt de enige, onze God.
Het vervult ons met grote eerbied
dat Gij het aandurft
hier te zijn met ons.

Wij danken U
omdat Gij om ons geeft,
omdat wij, mensen,
niet te min zijn voor U,
omdat Gij naar ons wilt luisteren
en het goed vindt dat wij
– steeds weer en vandaag opnieuw –
U bidden en smeken
om altijd weer hetzelfde:
vrede in en rondom ons.

Wij herinneren U aan uw grote daden
van redding en barmhartigheid,
uw eens gegeven woord,
waargemaakt in het Kind van Bethlehem,
Jezus van Nazareth,
door U gered van de dood,
door U tot vrede gemaakt.
Wij houden U aan uw woord, Heer.
Doe aan ons
wat Gij aan Hem gedaan hebt.

Breng ons tot inkeer, God,
roep ons bij onze naam.
Laat ons toch zien,
al was het maar even,
dat het onmogelijke mogelijk wordt,
dat ook wij,
zo groot en zo oud wij zijn,
klein kunnen worden,
opnieuw geboren,
dat het gebeuren kan:
vrede op aarde,
angst bezworen,
honger gestild,
recht gedaan,
brood gebroken,
gedeelde vreugde
van mens tot mens.

Wij danken U omwille van Jezus,
wiens geboorte wij herdenken,
uw mensgeworden goedheid
en liefde voor allen,
zonder onderscheid.
Hij blijft voor ons
ons lichtend voorbeeld.

Die, in de nacht voor zijn lijden en dood,
het brood genomen heeft,
het brak en uitdeelde aan zijn vrienden:
‘Neem en eet hiervan,
dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.’

Zo nam Hij ook de beker
die Hij aan zijn vrienden ronddeelde:
‘Dit is de beker van mijn bloed,
waarmee Ik een nieuw verbond tussen God en mens, bezegel.
Deze beker wordt vergoten
om voor mensen bevrijding te zijn.
Doe dit steeds opnieuw
in herinnering aan Mij.’

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.
                    
Daarom is deze dag een dag van vreugde,
van licht en genade,
van goede woorden en Blijde Boodschap.
Zend uw Geest over ons,
overschaduw ons met zijn kracht
zodat wij ons hart opengooien
tot een gastvrije woning voor uw Zoon.
Dan zal dit Kerstfeest openbloeien
tot daden en dagen van goede wil.

Leer ons luisteren,
wachten en stil zijn,
dan zullen wij het Licht zien,
de engel horen, het Kind vinden
en wonen in uw Liefde
als kinderen van uw welbehagen.
Wij zullen U verheerlijken
om al wat wij horen en zien
door Jezus Christus, onze Heer,
uw Licht voor ons,
uw Woord voor ons,
onze vrede voor eeuwig. Amen.

Onze Vader

Met het Kind dat ons geboren werd,
zoals dit Kind het ons geleerd heeft,
zo willen wij bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader…

God beloofde dat zijn Zoon zal wederkomen
om ons allen op te nemen in zijn Rijk dat komen zal.
Daarom kunnen wij hoopvol uitzien
naar de komst van Jezus Messi­as, zijn Zoon.
Want van U is het koninkrijk,…

Vredeswens

God, onze Vader,
Gij neemt geen vrede met deze wereld
waar nood en overvloed naast elkaar staan
en de zwakke, de zwerver en de herder
nog altijd verdrukt worden.
Beziel ons met uw geest van dienstbaarheid en respect.
Maak ons volhardend en vindingrijk
in onze zorg voor alle mensen.
Geef ons vertrouwen in de mens en in de toekomst,
Gij die de God van de mens en de toekomst zijt.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar kerstvrede toe.
naar Ten Bos

Lam Gods

Communie

In het Kind van Bethlehem is God ons nabij gekomen, Mens geworden,
zodat wij samen met Hem aan tafel kunnen gaan
en eten van hetzelfde brood.
Gelukkig zijn wij omdat wij daartoe worden uitgenodigd.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Het kerstverhaal is een verhaal vol tederheid,
het verhaal van een Kind, een Mens zonder macht,
die de machtigen onttroont.
De kerstliederen mogen teder zijn.
Want tederheid is kracht,
het enige antwoord op geweld.
De kerstliederen mogen en moeten dromen.
Want de droom verandert de wereld.
Maar de wereld, het geweld, de werkelijkheid,
mogen niet aanwezig zijn in ons zingen en in onze gedachten.
Want wij zingen tegen de werkelijkheid van onze dagen,
tegen de wereld en haar machthebbers,
tegen de leugenaars en hun keuzen,
tegen de tovenaars en hun misleiden,
tegen onszelf.
Heden is u een Redder geboren.
En daarom: waak bij het Kind.
Hoed de droom:
Hij is zo weerloos, zo blootgesteld aan weer en wind.
Durf geloven.
Wees de gangmaker van het onmogelijke,
het vandaag onmogelijke
dat in de kerstnacht verwacht wordt.
En heb geduld.
Datgene waarop zovelen zolang hebben gewacht,
is niet het werk van een nacht,
zelfs niet van een kerstnacht.
Hoed de droom:
een wereld vol vrede, de mens eindelijk genezen.
De Mens eindelijk mens.
Van Godswege.
uit Hopen op de dageraad, F. Cromphout

Bezinning 2

Het Kerstkind
met zijn armen wijd open,
geeft je een teken.
Kom bij Mij,
jij die struikelt in de duisternis,
jij die gebukt gaat
onder het gewicht op je schouders.
Ik zal je troosten.

Kom bij Mij,
jij die geen land meer hebt,
jij die verbannen bent
of verdreven,
jij naar wie niemand omkijkt,
jij die geen werk
of geen hoop meer hebt.
Ik zal je gerechtigheid brengen.

Kom bij Mij,
jij die honger hebt,
jij die niets dan ellende kent,
jij die alleen maar te lijden hebt,
jij die altijd vergeten wordt
als iets wordt uitgedeeld
en jij die van elke liefde beroofd wordt.

Kom bij Mij …het is Kerstmis!
Ik kom midden onder jullie wonen
en zal je vreugde geven.
Charles Singer

Bezinning 3

“Het volk dat in duisternis gaat,
zal een groot Licht aanschouwen.”
Deze woorden van de profeet
geven nog steeds de droom aan van mensen,
toen en nu.
Ons leven is soms donker,
als blinden tasten we langs de wand.
Er is geen zicht, geen uitzicht.
Juist daarom spreekt dit feest
van de geboorte van het Kind van Bethlehem
ons zo aan.
Het Kind zegt ons aan,
dat er toekomst is, leven en licht.
We vieren wat eigenlijk nog niet is:
licht in overvloed, alle duisternis verdwenen.
We vieren wie we nog niet zijn:
mensen levend in het licht voorgoed.
Het Kind van Bethlehem zegt ons aan,
dat het kán, dat het moét.
Zijn Licht schijnt voor alle mensen
van goede wil.
Hij wijst ons de weg.
Hij is als een Vuur in de nacht.
We mogen er ons aan verwarmen.

Samen Kerstmis vieren is echter niet vrijblijvend,
want het Kind van toen vraagt om navolging:
dat wij ons licht laten schijnen voor anderen,
dat anderen zich mogen warmen
aan onze hartelijke, onvoorwaardelijke liefde.
Wim Holterman osfs
Slotgebed 1

God, geef ons vrede
in een wereld vol spanning en haat.
Een wereld waarin mensen verblind zijn
door wraak of vooroordelen,
waarin mensen tegenover
elkaar staan
en elkaar de dood injagen.

God, geef ons vrede
thuis, in onze familie
en in onze relaties.
Want mensen hebben soms zo weinig
liefde en geduld.
Mensen durven elkaar
platwalsen
en elkaar de mond snoeren.

God, geef ons onvrede
met alles wat niet goed is.
Dat we opkomen
voor iedereen
die in het nauw zit.
Dat we vechten
voor een wereld
waarin mensen elkaar
respecteren en waarderen.
naar Catechetische service

Slotgebed 2

God, onze Vader,
wij danken U voor dit vreugdevol samenzijn.
Help ons op deze kerstavond/dag
te geloven in het wonder dat een betere wereld mogelijk is,
als we naar Jezus’ voorbeeld mensen van licht worden.
Moge Gods Geest ons kracht en moed schenken
om het licht van Kerstmis te laten schijnen
in ons eigen hart en in ons eigen huis,
voor alle mensen dichtbij en ver weg.
Dit vragen we voor elke dag van ons leven. Amen.
Ekeren

Zending en zegen

Jezus werd geboren in een kribbe
opdat wij ons allemaal verantwoordelijk zouden voelen
voor het tot leven brengen van goedheid,
het koesteren van het onmogelijke,
het geloven in de broze dingen
die het leven de moeite waard maken
voor iedereen.
Daartoe worden wij gezegend
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Joan Chittister, in Mensen onderweg

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.