hemelvaartdag C 2022

26 05 2022

Begroeting
       
Van harte welkom bij dit samenzijn op Hemelvaartsdag
dat wij in het teken plaatsen van +de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Welkom op Hemelvaartsdag.
Hemelvaart markeert een begin- en een eindpunt.
De periode met de aardse Jezus wordt afgesloten.
De Kerk van de levende herinnering begint.
Misschien kan je dat vergelijken met het moment
waarop je het ouderlijk huis verlaat
om je eigen nest uit te bouwen.
Je weet genoeg om die nieuwe taak aan te vatten,
maar toch is er even dat vacuüm en de bezorgde vraag:
red ik het? Hoe zal het gaan?
Een beetje bemoediging kan dan deugd doen.
Moge deze viering ons die bemoediging schenken.

Openingswoord 2

Vandaag vieren wij het hoogfeest van de Hemelvaart van Jezus.
Een hoogfeest met een tweevoudige betekenis.
Enerzijds wachten wij op de Geest,
ons beloofd door Jezus die we nog levendig onder ons aanwezig voelen.
Anderzijds is het de start van de verantwoordelijkheid van alle christenen
om zelf de handen uit de mouwen te steken
en handen en voeten te geven aan de Blijde Boodschap,
zo horen we in de Handelingen van de apostelen.

Gebed om ontferming 1

God, met de opdracht die Gij ons toevertrouwt voor ogen
bidden wij U om ontferming.

-Geef ons helderheid van geest.
Laat ons wijze, verstaanbare en bemoedigende woorden spreken.
Zo wordt iets van uw hemel op aarde zichtbaar.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Geef ons open ogen
die zien wat goed en hoopvol is,
maar die ook durven zien waar het fout loopt.
Zo wordt iets van uw hemel op aarde zichtbaar.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Geef ons een luisterend oor
dat de stem van andermans hart verstaat.
Zo wordt iets van uw hemel op aarde zichtbaar.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, wij blijven hopen en bidden
dat iets van U herkenbaar wordt
in ons spreken en zwijgen,
in ons doen en laten,
vandaag en elke dag opnieuw. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Als we voor de Heer gaan staan en naar de hemel kijken
dringt het wel eens tot ons door
dat we ons een hemel dromen vol luxe en genotsmiddelen.
Die schijnhemel houdt ons weg van een écht gelukkig leven.
De hemel die God voor ons droomt is er één
waarin we liefde en hoop delen met elkaar.
Voor onze hebzucht:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Als we voor de Heer gaan staan en naar de mensen kijken,
dringt het wel eens tot ons door
dat we te weinig van hen houden.
We maken te vaak een selectie:
wie kan ons van dienst zijn, wie ligt ons en wie niet….
De hemel die God voor ons droomt is er één
waarin mensen  naar elkaar toegaan
om elkaar gelukkig te maken en vrede te schenken.
Voor onze berekenende houding:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als we voor de Heer gaan staan en naar onszelf kijken,
dringt het wel eens tot ons door
dat we de Heer niet zien,
dat we voor Hem maar een heel klein plaatsje reserveren in ons leven.
De hemel die God voor ons droomt is er één
waarin we leven op de klank van Gods Stem in ons hart.
Voor onze kleingelovigheid:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God zelf komt ons tegemoet.
We mogen ons aan Hem overgeven.
Hij wil met ons zijn, alle dagen van ons leven.
En wat wij vanuit het geloof aanraken,
zal Hij nieuw maken. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God van hemel en aarde,
Gij hebt uw Zoon Jezus
die ten dode toe met mensen begaan was,
opgenomen bij U
en Hem een plaats gegeven aan uw rechterhand.
Wij bidden U:
beziel ons met zijn Geest,
oriënteer ons op de weg van zijn liefde
die leven doet en duren zal
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Openingsgebed 2

Wij danken U, God,
voor Jezus, uw Vertrouweling
die, door dood en duisternis heen,
volheid van leven vond bij U.
Beziel ons met wat Hem heeft bewogen:
leven met een hart voor anderen.
Maak ook ons leven, geënt op het zijne,
vruchtbaar in woord en werk
tot vrijheid en vrede van velen. Amen.

Lezingen

In de woorddienst van dit feest horen we twee keer
het verhaal van Jezus’ hemelvaart volgens Lucas:
een korte versie in het evangelie
en een uitvoeriger verhaal in de eerste lezing uit Handelingen.

In de tweede lezing
mediteert de auteur van de brief aan de Hebreeën
over de betekenis van Jezus’ hemelvaart voor de christenen.

Eerste lezing (Hand. 1, 1-11)

Uit de Handelingen van de apostelen

1        Mijn eerste boek, Theofilus,
ging over alles wat Jezus heeft gedaan en geleerd, vanaf het begin
2      tot de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen,
nadat Hij aan de apostelen die Hij had uitgekozen,
door de heilige Geest zijn opdracht had gegeven.
3      Aan hen heeft Hij veertig dagen lang herhaaldelijk bewezen
dat Hij na zijn lijden weer in leven was.
Hij vertoonde zich aan hen
en sprak over het koninkrijk van God.
4      Toen Hij bij hen was, drukte Hij hun op het hart:
`Ga niet uit Jeruzalem weg,
maar blijf wachten op de belofte van de Vader
die jullie van Mij hebben gehoord;
5      immers, Johannes doopte met water,
maar jullie zullen gedoopt worden in heilige Geest, binnen enkele dagen.’
6      Degenen die daar samengekomen waren, stelden Hem toen de vraag:
`Heer, herstelt U in deze tijd het koninkrijk voor Israël?’
7      Maar Hij zei tegen hen:
`Het komt jullie niet toe de tijden of momenten te kennen
die de Vader in zijn volmacht heeft vastgesteld;
8      maar wanneer de heilige Geest over jullie komt,
zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn
in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria,
en tot het uiteinde van de aarde.’
9      Na deze woorden werd Hij voor hun ogen omhooggeheven
en een wolk onttrok Hem aan het gezicht.
10     Terwijl Hij zo heenging en zij nog naar de hemel stonden te turen,
stonden er opeens twee mannen naast hen in witte kleren,
11     die zeiden:
`Galileeërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken?
Deze Jezus, die van jullie is weggenomen en in de hemel is opgenomen,
zal op dezelfde manier terugkomen
als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Ef., 1, 17-23)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efese

17     Moge de God van onze Heer Jezus Christus,
de Vader der heerlijkheid,
u de Geest van wijsheid en openbaring geven,
om Hem echt te kennen.
18 Moge Hij de ogen van uw hart verlichten,
zodat u ziet hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept,
hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfdeel te midden van de heiligen
19     en overgroot zijn macht over ons die geloven.
Dezelfde sterkte en kracht
20     heeft Hij betoond in Christus,
toen Hij Hem opwekte uit de doden
en liet zetelen aan zijn rechterhand in de hemel,
21     hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden,
en boven elke naam die genoemd wordt,
niet alleen in deze maar ook in de toekomstige wereld.
22     Alles heeft Hij onder zijn voeten gelegd,
en Hemzelf, verheven boven alles,
heeft Hij als hoofd gegeven aan de kerk,
23     die zijn lichaam is, de volheid van Hem die het al in alles vervult.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 24, 46-53)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

46     In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
`Er staat geschreven dat de Messias zou lijden
en op de derde dag uit de doden zou opstaan,
47     en dat in zijn naam de bekering zou worden verkondigd aan alle volken,
tot vergeving van zonden.
48     Jullie zullen hiervan getuigen, te beginnen in Jeruzalem.
49     Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd.
Jullie moeten in de stad blijven
totdat je wordt toegerust met kracht van boven.’
50     Toen bracht Hij hen buiten de stad tot bij Betanië.
Daar hief Hij zijn handen en zegende hen.
51     En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen
en werd Hij in de hemel opgenomen.
52     Zij vielen voor Hem op de knieën
en keerden daarna in grote vreugde terug naar Jeruzalem.
53     Zij bleven voortdurend in de tempel en prezen God.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
Schepper van hemel en aarde.

Ik geloof ook dat God zijn schepping
aan ons, mensen, heeft toevertrouwd
opdat wij zijn werk zouden voortzetten
en deze aarde voor alle mensen
bewoonbaar zouden maken.

Ik geloof in Jezus Christus,
de Verlosser van de wereld.

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden
om mee te werken aan de bevrijding van de mens,
aan de opbouw van een betere wereld,
door ons in te zetten
voor meer levenskansen voor iedereen
en om Christus’ werk verder te zetten.

Ik geloof in de Heilige Geest
die de mensen tot eenheid wil brengen
in één grote gemeenschap.

Ik geloof ook dat ik persoonlijk word aangesproken
om aan deze gemeenschap mee te werken,
samen met alle mensen van goede wil. Amen.

Voorbeden 1

Tot God die alle mensen op handen draagt, bidden wij.

-Voor hen die geen greintje ‘hemel op aarde’ kennen.
Dat zij zich gesteund mogen weten
door de aandacht en de inzet van mensen om hen heen.
Laten wij bidden…

-Voor hen die onafgebroken ploeteren
voor meer vrede en meer gerechtigheid.
Dat het ons nooit aan zulke mensen mag ontbreken.
Laten wij bidden…

-Voor hen die afscheid moeten nemen
van naasten of vrienden,
van hun land of van een dierbare plek,
van een stuk leven dat voorbijging.
Dat zij én diegenen die achterblijven
kracht mogen ontvangen.
Laten wij bidden…

Kom, heilige Geest,
en versterk in ons de moed om ‘ja’ te zeggen
op Gods bedoelingen met de aarde.
Jan Groot en Henk Sechterberger

Voorbeden 2

-Bidden we voor alle mensen die,
hoe dan ook, toekomst scheppen voor hun medemensen.
Zo bouwen ze onze aarde om
tot Gods hemel voor elkaar.
Laten we voor hen bidden…

-Bidden we voor alle mensen
die hun manier van leven proberen af te stellen op die van Jezus.
Moge wij geïnspireerd worden door de Geest die zij uitstralen,
de Geest waaruit Jezus is geboren.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen die het goede in ons naar boven halen.
Mensen die niet zwaar tillen
aan al wat ons leven aan de grond houdt
en verhindert dat het Hemelvaart wordt.
Dat ze ons laten zien dat wij toch een stukje hemel voor elkaar kunnen zijn.
Laten wij voor hen bidden…

God en Vader,
uw Zoon heeft het werk van verlossing in de handen van mensen gelegd.
Geef dat uw Geest in ons werkzaam is
waar we handelen in Jezus’ naam. Amen.
naar Lovendegem


Voorbeden 3

God, Behoeder van al wat leeft,
nu uw Zoon Jezus niet meer zichtbaar en tastbaar bij ons leeft,
belooft Gij ons uw heilige Geest.
Zo blijft Gij troostend aanwezig.
Daarom bidden wij:

-Vernieuw onze wereld tot een plaats
waar het goed is voor al uw schepselen,
waar vrede en gerechtigheid wonen
en alle honger en armoede uitgebannen zijn.
Laten wij bidden…

-Vernieuw de gedachten bij allen die leiding geven aan onze Kerken.
Dat zij woorden vinden
om uw groot verhaal met de mensen te vertalen,
helder en verstaanbaar, ondubbelzinnig en eigentijds,
opdat de mensen zich in U herkennen.
Laten wij bidden…

-Vernieuw de gezindheid van de leiders van onze wereld.
Dat zij geen eng nationalisme aanhangen,
maar dat ze in woord en daad broeder- en zusterschap belijden van alle mensen
en zo de vrede dienen.
Laten wij bidden…

-Vernieuw in onze geloofsgemeenschap.
Dat wij steeds weer de aandacht voor elkaar hebben
en dat wij met respect en liefde met elkaar omgaan,
zoals Gij ons hebt voorgeleefd in Jezus, uw Zoon.
Laten wij bidden…

Wij danken U, God.
Al heeft uw Zoon ons verlaten en voelen wij ons verweesd,
toch steekt Gij iedere keer weer uw hand naar ons uit.
Wij danken U, God.
Al zijn wij U in onze woorden en daden niet altijd even trouw,
toch laat Gij ons nooit in de steek.
Versterk steeds weer ons geloof
tot Gij wederkeert in heerlijkheid. Amen.
naar Kerk in Herent

Gebed over de gaven 1

Hemelse Vader,
met U verenigd
blijft Jezus werkzaam
in het teken van Brood en Wijn.
Geef dat wij, met Hem verbonden,
voortzetten wat Hij begonnen is.
Dit vragen we U door Jezus,
die met ons is en blijft, altijd. Amen.

Gebed over de gaven 2

Brood en Wijn, Heer, liet Jezus ons na
als tekens van zijn lichamelijk bestaan tussen ons.
Maak dat wij, telkens als wij samenkomen rond Brood en Wijn,
mogen proeven van de kracht en het geloof die Hem bezielden,
opdat wijzelf hoopvolle mensen zouden zijn voor anderen. Amen.
naar Broechem


Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer, onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige Verbond.
Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het Brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Opdat de Geest van Christus in ons werkzaam zou kunnen zijn
moeten wij ons verbonden voelen
met God, ons aller Vader.
En daarom bidden wij:
Onze Vader…

Vaak voelen wij ons klein en machteloos.
Toch schuilen ook in ons krachten van geloof, hoop en liefde.
Moge wij bij elkaar die krachten tot leven wekken,
zodat er in ons midden een beweging op gang komt van geloof en hoop,
en van liefde die sterker is dan alle aardse machten.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Onze wereld is vaak overspoeld door geweld en verdriet.
We laten ons al te gemakkelijk overrompelen door overmacht
in plaats van vrede en vreugde te ervaren.
Daarom bidden wij:
Heer Jezus,
Gij hebt ons gevraagd om uw leven als voorbeeld te nemen.
Gij laat ons zien welke weg tot waarachtig leven leidt:
de weg van vrede en gerechtigheid.
Geef ons de kracht om dragers te zijn van uw vrede,
overal waar wij gaan in naam van U,
Gij die leeft in eeuwigheid.
Gods vrede zij altijd met u.
En geven wij met een hartelijk gebaar die vrede door aan elkaar.
naar Kerk in Herent

Lam Gods

Communie

De Heer Jezus is heengegaan, naar de hemel, bij de Vader,
en toch is Hij hier bij ons aanwezig aan deze tafel.
Zijn Lichaam en Bloed: een goddelijke paradox.
Onze God wil ons nabij blijven,
Hij wil ons sterken onderweg.
Komen wij dan naar deze tafel
om te ontvangen het Lichaam van Christus.
Zie dit gebroken Brood, het Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld…
naar Kerk in Herent

Bezinning 1

Is de Hemelvaart van Jezus een afscheid?
Het is geen afscheid want Hij verlaat ons niet.
Integendeel, Jezus blijft werkzaam in ons.
Hij stuwt ons om zijn Blijde Boodschap verder te verkondigen,
hier in deze wereld,
en om met beide voeten op de aarde te blijven staan.
Hij blijft ieder van ons roepen en zenden
om met volle inzet
zijn liefdevolle barmhartigheid aan elkaar door te geven.
Wij die met Hem willen meewerken
zullen hiertoe de nodige kracht ontvangen
om in deze opdracht te slagen:
vrede brengen, ook vandaag!

Bezinning 2

Meer dan ooit
niet aan ons lot,
maar aan zijn Geest laat Hij ons over.
Geen afscheid…

Wat Hij zei,
wat Hij deed,
wie Hij was,
zijn Geest herinnert ons eraan.

Op de meest innigste wijze
legt Hij het aan ons uit,
zaait Hij het in ons hart.
Een afscheid dat nabijheid betekent.
Meer dan ooit zal Hij er voor ons zijn
uw Zoon, de Levende.
H. Bouma

Bezinning 3

De leerlingen blijven achter.
Ze staren zich blind op de hemel,
ze verwachten alle heil van boven.
Maar ze worden weer geplaatst
in de realiteit van elke dag.
Hun hemelse opdracht is aardegericht.
Jezus’ aanwezigheid is niet langer zichtbaar,
maar zijn Geest leeft meer dan ooit.
Die geeft hen de kracht op weg te gaan,
om te getuigen van leven en toekomst.
Zij richten mensen weer op,
ze laten hen delen in de vreugde om Gods Geest.

Hemelvaart nodigt ons uit
om ons niet blind te staren
op hoogverheven en hemels geloven.
Zij voert ons terug naar de aarde
om getuigen te worden van liefde,
van leven en toekomst voor mens en wereld.
In woord en in daad,
door onze manier van leven,
mogen we getuigen, dat er toekomst is;
dat leven sterker is dan dood en ondergang.
We mogen elkaar op handen dragen,
zoals God het leven van Jezus blijft dragen.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

God van alle leven,
naar het voorbeeld van Jezus
zijn wij samen gekomen om uw oneindige liefde te gedenken
en om U te danken voor zoveel gaven die wij dagelijks ontvangen.
Wij danken U voor de Woorden die Jezus tot ons gesproken heeft
en voor de geloofwaardigheid waarmee Hij tussen ons leefde.
Blijf bij ons opdat wij sterk genoeg zouden staan
om de Woorden van Jezus – ook vandaag nog –
om te zetten in concrete daden,
zodat deze aarde een stukje van uw hemel vol liefde kan worden. Amen.
naar Broechem

Slotgebed 2

Heer, onze God,
in uw Zoon Jezus is duidelijk geworden
wat het betekent mens te zijn voor een ander.
Hij heeft zich totaal ingezet,
nam, tot het uiterste toe,
de volledige verantwoordelijkheid op voor alle mensen.
Geef dat ook wij het steeds opnemen voor het goede.
Maak ons meer en meer bekwaam
om onze medemensen te benaderen zoals Hij dat deed.
Laat zijn voorbeeld ons inspireren,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
vrij naar Levensecht

Zending en zegen 1

De weg die Jezus is gegaan
komt zelden in het nieuws.
Het is eerder de weg van doodgewone mensen,
de weg van kleine dingen
zoals dank je wel zeggen,
blij zijn als het een ander goed gaat,
luisteren naar iemands verhaal…

Maar de weg die Jezus ons voorging
is geen verre droom voor later,
maar een stille wenk om vandaag nog
op stap te gaan in zijn spoor.
Daartoe zegene ons onze God,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
vrij naar Levensecht

Zending en zegen 2

Jezus heeft ons bij zijn afscheid
‘kracht uit den hoge’ toegezegd
om zijn werk bezield te kunnen voortzetten
in de wereld om ons heen.
Moge God ons daartoe zegenen.
Zijn ‘kracht uit den hoge’
mogen wij elkaar hier en nu van harte toewensen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Jacques Verhees

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.