Hemelvaart C 2016

05 05 2016

Begroeting
      
Welkom in deze viering,
waarin wij de Hemelvaart van de Heer gedenken.
Moge wij hier in zijn Geest elkaar nabij zijn,
zodat wij Hem in ons midden kunnen ontvangen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Iemand is van ons heengegaan
maar zijn invloed werkt door,
zo wordt ons vandaag toegezegd.
Jezus is ten hemel opgestegen
maar zijn volgelingen heeft Hij uitgenodigd
zijn werk voort te zetten.
Die uitnodiging mogen wij hier en nu
heilzaam tot ons laten doordringen.

Openingswoord 2

‘Ga uit over de hele wereld en verkondig het evangelie aan heel de schepping.’
Zo zond Jezus zijn leerlingen, horen we in de lezing van vandaag.
Het verhaal van de Hemelvaart is een zendingsverhaal.
In het spoor van de leerlingen
moeten ook wij de weg gaan die Jezus ons is voorgegaan:
de weg van liefde zonder maat
opdat het voor elkeen een hemel op aarde zou worden.
In zijn naam moeten we aan de slag.
Het goede nieuws is er voor iedereen.
Hemelvaart is dan ook de start van ons Kerkgemeenschap-zijn.

Vergevingsmoment 1

Hemelvaart roept ons op om zelf de handen uit de mouwen te steken,
om er op uit te trekken en het Goede Nieuws te verkondigen.
Omdat ons dat niet altijd lukt
vragen wij God en elkaar om ontferming.

-Heer, wij zijn geroepen
om zelf onze verantwoordelijkheid op te nemen
voor onze medemensen en heel uw schepping.
Vergeef ons wanneer we hierin tekortschieten.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij zijn geroepen
om de zending die Gij ons hebt toevertrouwd,
waar te maken.
Vergeef ons wanneer we hierin tekortschieten.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij zijn geroepen
om uw liefde zichtbaar te maken.
In de noden en vragen van mensen rondom ons,
kunnen wij U horen, God.
Vergeef ons wanneer we hierin tekortschieten.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de goede God zich over ons ontfermen,
ons gebrek aan durf en overtuiging vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Vergevingsmoment 2

God, wij zijn geroepen
om onze verantwoordelijkheid op te nemen
tegenover onze medemensen en heel uw schepping.
Vergeef ons wanneer we hierin tekortschieten.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij zijn geroepen
om uw Boodschap van Gods goedheid en trouw door te geven,
zodat mensen de kracht hebben om te leven
en gelukkig te zijn.
Vergeef ons als we de zending
die Gij ons hebt toevertrouwd
liever uit de weg gaan.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, wij zijn geroepen
om uw liefde concreet zichtbaar te maken.
Er zijn zoveel noden en vragen van mensen rondom ons en wereldwijd,
mensen die uw kinderen en onze broers en zussen zijn.
Vergeef ons als we U niet herkennen in onze medemensen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de goede God zich over ons ontfermen,
ons gebrek aan durf en overtuiging vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.
vrij naar federatie Kana

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

God,
Vader van Jezus Christus en onze Vader,
Gij hebt uw Zoon opgenomen om te leven bij U.
Laat zijn Geest nu ook over ons komen.
Geef ons de kracht om te getuigen
voor alle mensen ter wereld
dat Gij altijd met ons zijt.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.
naar Kerk in Herent

Openingsgebed 2

Heer God,
wij geloven dat verrijzenis en hemelvaart
tekens zijn van uw oneindige liefde.
Vermeerder dat vertrouwen in uw liefdevolle nabijheid.
Gij weet dat wij hier samenkomen
om te doen wat Hij heeft gedaan
die Gij ons hebt gezonden
als Toonbeeld en Kracht voor allen.
Laat door ons ook anderen ervaren
hoe goed Gij zijt voor wie U zoeken. Amen.

Lezingen

In de woorddienst van dit feest horen we twee keer
het verhaal van Jezus’ hemelvaart volgens Lucas:
een korte versie in het evangelie
en een uitvoeriger verhaal in de eerste lezing uit Handelingen.

In de tweede lezing
mediteert de auteur van de brief aan de Hebreeën
over de betekenis van Jezus’ hemelvaart voor de christenen.

Eerste lezing (Hand. 1, 1-11)

Uit de Handelingen van de apostelen

1         Mijn eerste boek, Teofilus,
ging over alles wat Jezus heeft gedaan en geleerd, vanaf het begin
2     tot de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen,
nadat Hij aan de apostelen die Hij had uitgekozen,
door de heilige Geest zijn opdracht had gegeven.
3     Aan hen heeft Hij veertig dagen lang herhaaldelijk bewezen
dat Hij na zijn lijden weer in leven was.
Hij vertoonde zich aan hen
en sprak over het koninkrijk van God.
4     Toen Hij bij hen was, drukte Hij hun op het hart:
`Ga niet uit Jeruzalem weg,
maar blijf wachten op de belofte van de Vader
die jullie van Mij hebben gehoord;
5     immers, Johannes doopte met water,
maar jullie zullen gedoopt worden in heilige Geest, binnen enkele dagen.’
6     Degenen die daar samengekomen waren, stelden Hem toen de vraag:
`Heer, herstelt U in deze tijd het koninkrijk voor Israël?’
7     Maar Hij zei tegen hen:
`Het komt jullie niet toe de tijden of momenten te kennen
die de Vader in zijn volmacht heeft vastgesteld;
8     maar wanneer de heilige Geest over jullie komt,
zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn
in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria,
en tot het uiteinde van de aarde.’
9     Na deze woorden werd Hij voor hun ogen omhoog geheven
en een wolk onttrok Hem aan het gezicht.
10    Terwijl Hij zo heenging en zij nog naar de hemel stonden te turen,
stonden er opeens twee mannen naast hen in witte kleren,
11    die zeiden:
`Galileeërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken?
Deze Jezus, die van jullie is weggenomen en in de hemel is opgenomen,
zal op dezelfde manier terugkomen
als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Ef., 1, 17-23)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efese

17    Moge de God van onze Heer Jezus Christus,
de Vader der heerlijkheid,
u de Geest van wijsheid en openbaring geven,
om Hem echt te kennen.
18 Moge Hij de ogen van uw hart verlichten,
zodat u ziet hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept,
hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfdeel te midden van de heiligen
19    en overgroot zijn macht over ons die geloven.
Dezelfde sterkte en kracht
20    heeft Hij betoond in Christus,
toen Hij Hem opwekte uit de doden
en liet zetelen aan zijn rechterhand in de hemel,
21    hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden,
en boven elke naam die genoemd wordt,
niet alleen in deze maar ook in de toekomstige wereld.
22    Alles heeft Hij onder zijn voeten gelegd,
en Hemzelf, verheven boven alles,
heeft Hij als hoofd gegeven aan de kerk,
23    die zijn lichaam is, de volheid van Hem die het al in alles vervult.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 24, 46-53)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

46    In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
`Er staat geschreven dat de Messias zou lijden
en op de derde dag uit de doden zou opstaan,
47    en dat in zijn naam de bekering zou worden verkondigd aan alle volken,
tot vergeving van zonden.
48    Jullie zullen hiervan getuigen, te beginnen in Jeruzalem.
49    Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd.
Jullie moeten in de stad blijven
totdat je wordt toegerust met kracht van boven.’
50    Toen bracht Hij hen buiten de stad tot bij Betanië.
Daar hief Hij zijn handen en zegende hen.
51    En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen
en werd Hij in de hemel opgenomen.
52    Zij vielen voor Hem op de knieën
en keerden daarna in grote vreugde terug naar Jeruzalem.
53    Zij bleven voortdurend in de tempel en prezen God.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, onze God.
Hij, de Oorsprong van het leven,
kent alle mensen bij hun naam.

Ik geloof in Jezus Christus, onze Heer.
Mens geworden en gestorven,
verrezen in Gods heerlijkheid.

Ik geloof in de heilige Geest, onze Kracht.
Hoop en Vrede voor de toekomst.
Gods liefde schenkt Hij steeds opnieuw.

Ik geloof in de Kerk van Christus, wereldwijd.
Mensen door God geroepen
om te doen zoals Jezus deed. Amen.


Voorbeden 1

Alles waarom wij ons bekommeren
mogen wij aan God toevertrouwen.
Wij leggen het op het altaar van de Heer om het,
samen met uw gaven en deze gaven, aan Hem op te dragen.

-Bidden we voor alle leerlingen van Jezus.
Dat ze niet naar de hemel blijven staren,
maar naar het voorbeeld van Jezus
zouden bouwen aan een wereld van vrede en liefde.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die ons zijn voorgegaan naar de hemel.
Dat zij bij de verheerlijkte Jezus eeuwig geluk mogen vinden.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die nog niet naar de hemel kunnen kijken
omdat ze vastgeroest zitten in macht, bezit of egoïsme.
Dat zij geprikkeld mogen worden door onbaatzuchtige getuigen van Gods Woord.
Laten wij bidden…

-Bidden we ook voor allen die in woord en daad
en met de inzet van al hun talenten,
getuigen van Gods Goede Boodschap.
Dat zij de droom van God over een rechtvaardige wereld voor allen,
elke dag meer werkelijkheid mogen laten worden.
Laten wij bidden…
naar Olen

Voorbeden 2

-Bidden wij voor de Kerk, wereldwijd.
Dat de verrezen Heer haar ook in deze tijd nabij is.
Dat de heilige Geest haar moed en vertrouwen geeft
om in Jezus naam mensen nabij te zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden ook voor onze samenleving en voor heel de wereld.
Dat veel mensen zich blijven inzetten voor Gods droom
opdat er geluk en vrede zou zijn voor alle mensen.
Laten wij bidden…

-Bidden we op dit feest van de christelijke arbeidersbeweging
voor alle werkgevers en werknemers.
Dat zij hun werk zien als een dienst aan mensen
en aan de samenleving,
Laten wij bidden…
Federatie Kana

Gebed over de gaven 1

God van hemel en aarde,
de eenvoud van deze gaven
doet denken aan Jezus, uw Zoon,
die om zijn eenvoud en zijn dienende liefde
hoogverheven werd bij U.
Zijn verheffing is onze hoop.
Versterk ons, hier rond zijn tafel,
tot mensen die in zijn voetspoor gaan
en zich geheel en al wijden aan uw Rijk
dat duren zal tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
ook op deze feestdag zetten wij brood en wijn op uw tafel.
Gij hebt ze tot symbolen gemaakt van uw blijvende aanwezigheid onder ons.
Zegen ze
en geef ons de kracht te getuigen van uw Rijk dat komen zal. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat Gij Liefde zijt,
omdat Gij onze Lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
in Hem is uw vergeving en genezing
Mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit Brood en deze Beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Opdat de Geest van Christus in ons werkzaam zou kunnen zijn
moeten wij ons verbonden voelen
met God, ons aller Vader.
En daarom bidden wij:
Onze Vader…

Vaak voelen wij ons klein en machteloos.
Toch schuilen ook in ons krachten van geloof, hoop en liefde.
Moge wij bij elkaar die krachten tot leven wekken,
zodat er in ons midden een beweging op gang komt van geloof en hoop,
en van liefde die sterker is dan alle aardse machten.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Heer Jezus, wij vieren vandaag dat Gij zijt thuisgekomen in de hemelse vrede.
Wij zijn daarvan nog ver verwijderd.
Groot is de verdeeldheid in onze Kerken, in ons land, in de wereld:
arm tegenover rijk,
machtigen tegenover machtelozen…
soms is het hier eerder een hel dan een hemel.
Wees met ons als wij daaraan iets willen doen.
Beziel onze mond, onze handen en voeten
tot boodschappers van uw vrede op aarde.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

De Heer Jezus is heengegaan, naar de hemel, bij de Vader,
en toch is Hij hier bij ons aanwezig aan deze tafel.
Zijn Lichaam en Bloed: een goddelijke paradox.
Onze God wil ons nabij blijven,
Hij wil ons sterken onderweg.
Komen wij dan naar deze tafel
om te ontvangen het Lichaam van Christus.
Zie dit gebroken Brood, het Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld…
naar Kerk in Herent

Bezinning 1

Kort voor zijn afscheid
wil Jezus zijn leerlingen
een hart onder de riem steken.
Hij gaat wel van hen weg,
maar Hij laat hen niet alleen achter.
Zijn verbondenheid met ons
en ons geloven in Hem:
ze vormen samen een levende herinnering.
Ook al is Hij niet meer in ons midden,
Hij daagt ons uit om zijn Geest
in woord en in daad levend te houden.
Zijn dood is niet het einde van alles.
Toen Hij stierf gaf Hij zijn Geest aan allen
die in Hem willen geloven.
Wij mogen zijn Woorden en daden,
maar meer nog de Geest van waaruit Hij leefde,
levend houden.
Door onze manier van leven,
door onze inzet voor anderen,
door onze wil tot liefde en vrede
blijft Hij leven.
De Geest die Hij ons schenkt
is een motor, een energiebron,
om een levende herinnering te worden
aan de man van Nazareth.
Wim Holterman osfs

Bezinning 2

Zijn stem zal niet meer klinken
op het meer van Genesareth,
in de synagoge van Kafarnaüm
of in de wandelgangen van de tempel.
Hij legt óns het Woord des levens in de mond
om het te laten klinken tot aan het uiteinde der aarde.

Zijn handen zullen de kinderen van Galilea niet meer zegenen,
ze zullen geen zieken meer genezen langs de weg.
Hij zal geen troostwoorden meer spreken tot zondaars en verstotenen.
Hij legt óns de werken van barmhartigheid in handen,
alle zeven,
opdat de wereld troost, vergeving en genezing zal vinden.

Nu zijn voeten niet meer zullen gaan
over de wegen van zijn geboorteland,
wordt héél de aarde ‘heilig land’.

Nu Hij zetelt aan Gods rechterhand
en daar voor ons een plaats heeft bereid,
roept Hij ons allen op
de aarde te maken tot een plaats
waar mensen broederlijk in vrede leven.

Slotgebed 1

Als je je deur voor Hem openzet,
ook al doe je dat aarzelend en voorzichtig,
dan komt de Heer bij je binnen.
Hij dwingt je om na te denken over je manier van leven.
God,
leer ons naar het voorbeeld van uw Zoon op te komen
voor vrede, rechtvaardigheid en respect voor anderen.
Zo kan uw Rijk al op aarde beginnen.
Wij vragen het U, in Jezus’ naam. Amen.

Slotgebed 2

Hemelse Vader,
het Woord dat uw Zoon ooit gesproken heeft,
klinkt tot op vandaag.
Wij bidden U:
geef dat wij in de kracht van de Geest
levende getuigen van Hem zijn.
Dit vragen wij U door Jezus die altijd met ons is. Amen.
naar 4-ingen

Zending en zegen

Jezus vraagt vandaag van ons
niet bij de pakken neer te gaan neerzitten.
Hij zendt ons op weg om in zijn naam gerechtigheid te doen,
levende getuigen te zijn van de Blijde Boodschap,
en overal waar wij komen
een beetje hemel op aarde te brengen.

Als wij zo proberen te leven
zijn wij een zegen voor elkaar
en worden we gezegend en bijgestaan
door de immer liefdevolle God,
Hij die voor ons is: Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
Kerk in Herent

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.