Hemelvaart C 2010

 

Begroeting

Van harte welkom bij dit samenzijn op Hemelvaartsdag
dat wij in het teken plaatsen van +de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Vandaag vieren wij het hoogfeest van de Hemelvaart van Jezus.
Een hoogfeest met een tweevoudige betekenis.
Enerzijds wachten wij op de Geest
ons beloofd door Jezus die we nog levendig onder ons aanwezig voelen.
Anderzijds krijgen wij door de woorden van vandaag
de opdracht om in ons dagelijks leven
te kiezen voor elke mens die zoekt
naar een straaltje aandacht, wat vriendschap en liefde in zijn leven.
Geen eenvoudige opdracht
want elke dag opnieuw
voor die andere al een stukje hemel op aarde proberen te realiseren,
vraagt heel wat inspanning.
vrij naar Broechem

Vergevingsmoment

– Het is hier nog helemaal geen hemel op aarde.
Er is nog zoveel onrecht in deze wereld.
Daarvan worden wij soms moedeloos.
Maar dan vergeten we dat het ook ónze taak is
daaraan iets te doen.
Geen grootse zaken,
maar beginnen in het klein, in onze eigen omgeving.
Omdat we zo gemakkelijk excuses vinden
om toch maar zelf niets te moeten doen,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

– Het is hier nog helemaal geen hemel op aarde.
Toch gebeurt er heel wat goeds in de wereld.
In plaats van dat wat meer op de voorgrond te plaatsen,
klagen en zagen we liever over wat fout loopt
en zijn we allesbehalve ‘blije’ getuigen,
of mensen die hoop en toekomst uitstralen.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

Het is hier nog helemaal geen hemel op aarde.
Wij noemen ons wel christenen en we zijn het waarschijnlijk ook wel,
maar de plaats die we aan U geven in ons leven, God,
is vaak minimaal.
Waarachtig en vurig getuigen van uw Boodschap,
past meestal niet in ons kraam.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

Goede God,
help ons uw Boodschap wat dieper te laten doordringen,
zodat wij uw opdracht om te leven naar het voorbeeld van uw Zoon
wat beter ter harte nemen,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.


Openingsgebed

Heer onze God,
op het feest van Jezus’ Hemelvaart,
bidden wij U:
moge zijn levenswijze
en zijn aanwezigheid bij U
ons aansporen om zijn woorden te verstaan
en zijn daden na te volgen.
Geef ons kracht om daarvan te getuigen.
Dit vragen wij U door Jezus die altijd met ons is. Amen.

Lezingen

Luisteren wij nu naar de lezingen
die ons oproepen tot wereldwijde zending
om de Blijde Boodschap te gaan verkondigen
.

Eerste lezing (Handelingen 1,1-11)
Uit de Handelingen van de apostelen

1              Mijn eerste boek, Teofilus,
ging over alles wat Jezus heeft gedaan en geleerd, vanaf het begin
2        tot de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen,
nadat Hij aan de apostelen die Hij had uitgekozen,
door de heilige Geest zijn opdracht had gegeven.
3        Aan hen heeft Hij veertig dagen lang herhaaldelijk bewezen
dat Hij na zijn lijden weer in leven was.
Hij vertoonde zich aan hen
en sprak over het koninkrijk van God.
4        Toen Hij bij hen was, drukte Hij hun op het hart:
`Ga niet uit Jeruzalem weg,
maar blijf wachten op de belofte van de Vader
die jullie van Mij hebben gehoord;
5        immers, Johannes doopte met water,
maar jullie zullen gedoopt worden in heilige Geest, binnen enkele dagen.’
6        Degenen die daar samengekomen waren, stelden Hem toen de vraag:
`Heer, herstelt U in deze tijd het koninkrijk voor Israël?’
7        Maar Hij zei tegen hen:
`Het komt jullie niet toe de tijden of momenten te kennen
die de Vader in zijn volmacht heeft vastgesteld;
8        maar wanneer de heilige Geest over jullie komt,
zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn
in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria,
en tot het uiteinde van de aarde.’
9        Na deze woorden werd Hij voor hun ogen omhooggeheven
en een wolk onttrok Hem aan het gezicht.
10       Terwijl Hij zo heenging en zij nog naar de hemel stonden te turen,
stonden er opeens twee mannen naast hen in witte kleren,
11       die zeiden:
`Galileeërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken?
Deze Jezus, die van jullie is weggenomen en in de hemel is opgenomen,
zal op dezelfde manier terugkomen
als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Efesiërs 1,17-23)
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efese

17       Moge de God van onze Heer Jezus Christus,
de Vader der heerlijkheid,
u de Geest van wijsheid en openbaring geven,
om Hem echt te kennen.
18 Moge Hij de ogen van uw hart verlichten,
zodat u ziet hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept,
hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfdeel te midden van de heiligen
19       en overgroot zijn macht over ons die geloven.
Dezelfde sterkte en kracht
20       heeft Hij betoond in Christus,
toen Hij Hem opwekte uit de doden
en liet zetelen aan zijn rechterhand in de hemel,
21       hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden,
en boven elke naam die genoemd wordt,
niet alleen in deze maar ook in de toekomstige wereld.
22       Alles heeft Hij onder zijn voeten gelegd,
en Hemzelf, verheven boven alles,
heeft Hij als hoofd gegeven aan de kerk,
23       die zijn lichaam is, de volheid van Hem die het al in alles vervult.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lucas 24,46-53)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

46       In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
`Er staat geschreven dat de Messias zou lijden
en op de derde dag uit de doden zou opstaan,
47       en dat in zijn naam de bekering zou worden verkondigd aan alle volken,
tot vergeving van zonden.
48       Jullie zullen hiervan getuigen, te beginnen in Jeruzalem.
49       Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd.
Jullie moeten in de stad blijven
totdat je wordt toegerust met kracht van boven.’
50       Toen bracht Hij hen buiten de stad tot bij Betanië.
Daar hief Hij zijn handen en zegende hen.
51       En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen
en werd Hij in de hemel opgenomen.
52       Zij vielen voor Hem op de knieën
en keerden daarna in grote vreugde terug naar Jeruzalem.
53       Zij bleven voortdurend in de tempel en prezen God.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij samen ons geloof in de Zoon
die zetelt aan de rechterhand van de Vader
en met zijn Geest ons nabij wil zijn.

Ik geloof in Hem die wij noemen: Ik zal er zijn voor u.

Hij is de kern, de bron van al wat bestaat.
Op Hem wil ik mij richten
en zijn voorbeeld maken
tot de leidraad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus.

In Hem heeft onze God een menselijk gelaat gekregen.
In Hem is de belofte van de Vader werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd
en niet vergeefs is gestorven,
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst
in mensen die zijn liefde belichamen.

Ik geloof in zijn Geest,

die ook vandaag mensen bezielt,
die hen aanzet om zijn manier van leven
tot de hunne te maken,
om de weg te gaan van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid,
van recht en vrede,
altijd weer ten bate van iedereen. Amen.

Voorbeden

Tot God die alle mensen op handen draagt, bidden wij.

– Voor hen die geen greintje ‘hemel op aarde’ kennen.
Dat zij zich gesteund mogen weten
door de aandacht en de inzet van mensen om hen heen.
Laten wij bidden…

– Voor hen die rusteloos ploeteren
voor meer vrede en meer gerechtigheid.
Dat het onder ons aan zulke mensen nooit mag ontbreken.
Laten wij bidden…

– Voor hen die afscheid moeten nemen
van naasten of vrienden,
van hun land of een dierbare plek,
van een stuk leven dat voorbijging.
Dat zij én diegenen die achterblijven,
kracht mogen ontvangen.
Laten wij bidden…

Kom, heilige Geest,
en versterk in ons de moed om ‘ja’ te zeggen
op Gods bedoelingen met de aarde.
Jan Groot en Henk Sechterberger


Gebed over de gaven

Brood en wijn, Heer, liet Jezus ons na
als tekens van zijn lichamelijk bestaan tussen ons.
Maak dat wij, telkens als wij samenkomen rond brood en wijn,
mogen proeven van de kracht en het geloof die Hem bezielden
opdat wijzelf hoopvolle mensen zouden zijn voor anderen. Amen.
naar Broechem

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
schepper en bevrijder,
herder van mensen, licht en leven.
Wij danken U omdat Gij liefde zijt,
omdat Gij onze lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig …

Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.

die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.


Onze Vader

Opdat de Geest van Christus in ons werkzaam zou kunnen zijn
moeten wij ons verbonden voelen
met God, ons aller Vader. En daarom bidden wij:
Onze Vader…

Vaak voelen wij ons klein en machteloos.
Toch schuilen ook in ons krachten van geloof, hoop en liefde.
Moge wij bij elkaar die krachten tot leven wekken,
zodat er in ons midden een beweging op gang komt van geloof en hoop,
en van liefde die sterker is dan alle aardse machten.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

God van hemel en aarde,
geef ons de moed om te geloven en te beseffen
dat wij ten volle verantwoordelijk zijn
voor de aanwezigheid van uw Rijk onder ons.
Als wij onze oren en ogen openen,
en te gepasten tijde
ook onze handen en monden
om uw Boodschap metterdaad te verkondigen,
zullen wij worden zoals Gij ons hebt gedroomd:
een volk van vrede, één van hart en één van ziel.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijke blijk van vreugde en vrede.

Lam Gods

Communie

De Heer nodigt ons uit aan zijn tafel.
Hij biedt deze gaven aan.
Laten wij ze ontvangen als blijk van onze bereidwilligheid
om te delen met elkaar,
om gemeenschap te vormen met elkaar.
Zie het Lam Gods…
Heer ik ben niet waardig…

Bezinning

Zijn stem zal niet meer klinken
op het meer van Genesareth,
in de synagoge van Kafarnaüm
of in de wandelgangen van de tempel.
Hij legt óns het woord des levens in de mond
om het te laten klinken tot aan het uiteinde der aarde.

Zijn handen zullen de kinderen van Galilea niet meer zegenen,
ze zullen geen zieken meer genezen langs de weg.
Hij zal geen troostwoorden meer spreken tot zondaars en verstotenen.
Hij legt óns de werken van barmhartigheid in handen,
alle zeven,
opdat de wereld troost, vergeving en genezing zal vinden.

Nu zijn voeten niet meer zullen gaan
over de wegen van zijn geboorteland,
wordt héél de aarde ‘heilig land’.

Nu Hij zetelt aan Gods rechterhand
en daar voor ons een plaats heeft bereid,
roept Hij ons allen op
de aarde te maken tot een plaats
waar mensen broederlijk in vrede leven.

Slotgebed

Goede God,
als erfgenamen van Jezus’ opdracht
zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid.
Wij willen meebouwen aan een geloofwaardige Kerk,
dragers en schenkers zijn van vreugde, hoop en liefde.
Wij hebben echter uw zegen nodig
om over de drempel van de twijfel te geraken.
Zegen ons daarom en geef ons vleugels,
voor nu en alle dagen van ons leven. Amen.

Zending en zegen

De weg die Jezus is gegaan
komt zelden in het nieuws.
Het is eerder de weg van doodgewone mensen,
de weg van kleine dingen
zoals dank je wel zeggen,
blij zijn als het een ander goed gaat,
luisteren naar iemands verhaal…

Maar de weg die Jezus ons voorging
is geen verre droom voor later,
maar een stille wenk om vandaag nog
op stap te gaan in zijn spoor.
Daartoe zegene ons onze God,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
vrij naar Levensecht

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.