Hemelvaart B 2012

 

Begroeting

Welkom in deze viering
waarin wij de Hemelvaart van de Heer gedenken.
Moge wij hier in zijn Geest elkaar nabij zijn,
zodat wij Hem in ons midden kunnen ontvangen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

‘Wat staan jullie naar de hemel te kijken?’
kregen de leerlingen te horen.
Ja, wat staan ze daar naar boven te staren?
Jezus is uit deze wereld weggegaan,
ten hemel opgenomen,
verdwenen uit hun ogen.
Nu zullen ze zelf moeten opstaan
om in deze wereld aan zijn Geest gestalte te geven.
Nu komt het erop aan
die Geest herkenbaar te maken voor anderen,
zodat ook zij be-Geest-erd worden.
Aan die opdracht mogen wij meewerken.

Vergevingsmoment

God, met de opdracht die Gij ons toevertrouwt voor ogen,
bidden wij U om ontferming.

– Geef ons helderheid van geest. Laat ons wijze, verstaanbare en bemoedigende woorden spreken.
Zo wordt iets van uw hemel op aarde zichtbaar.
Heer, ontferm U daarbij over ons.

– Geef ons open ogen
die zien wat goed en hoopvol is,
maar die ook durven zien waar het fout loopt.
Zo wordt iets van uw hemel op aarde zichtbaar.
Christus, ontferm U daarbij over ons.

– Geef ons een luisterend oor
dat de stem van andermans hart verstaat.
Zo wordt iets van uw hemel op aarde zichtbaar.
Heer, ontferm U daarbij over ons.

God, wij blijven hopen en bidden
dat iets van U herkenbaar wordt
in ons spreken en zwijgen,
in ons doen en laten,
vandaag en elke dag opnieuw. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed

God van hemel en aarde,
Gij hebt uw Zoon Jezus,
die ten dode toe met mensen begaan was,
opgenomen bij U
en Hem een plaats gegeven aan uw rechterhand.
Wij bidden U:
beziel ons met zijn Geest,
oriënteer ons op de weg van zijn liefde,
die leven doet en duren zal
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Lezingen

Luisteren wij nu naar de lezingen die ons oproepen
tot wereldwijde zending om de Blijde Boodschap te gaan verkondigen.

Eerste lezing (Handelingen 1,1-11)

Uit de Handelingen der Apostelen

1          Mijn eerste boek, Teofilus,
ging over alles wat Jezus heeft gedaan en geleerd, vanaf het begin
2          tot de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen,
nadat Hij aan de apostelen die Hij had uitgekozen,
door de heilige Geest zijn opdracht had gegeven.
3        Aan hen heeft Hij veertig dagen lang herhaaldelijk bewezen
dat Hij na zijn lijden weer in leven was.
Hij vertoonde zich aan hen en sprak over het koninkrijk van God.
4        Toen Hij bij hen was, drukte Hij hun op het hart:
`Ga niet uit Jeruzalem weg,
maar blijf wachten op de belofte van de Vader
die jullie van Mij hebben gehoord;
5        immers, Johannes doopte met water,
maar jullie zullen gedoopt worden in heilige Geest,
binnen enkele dagen.’
6        Degenen die daar samengekomen waren,
stelden Hem toen de vraag:
`Heer, herstelt U in deze tijd het koninkrijk voor Israël?’
Maar Hij zei tegen hen:
`Het komt jullie niet toe de tijden of momenten te kennen
die de Vader in zijn volmacht heeft vastgesteld;
8        maar wanneer de heilige Geest over jullie komt,
zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem,
in heel Judea en Samaria,
en tot het uiteinde van de aarde.’
9        Na deze woorden werd Hij voor hun ogen omhooggeheven
en een wolk onttrok Hem aan het gezicht.
10       Terwijl Hij zo heenging en zij nog naar de hemel stonden te turen,
stonden er opeens twee mannen naast hen in witte kleren,
11       die zeiden:
`Galileeërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken?
Deze Jezus, die van jullie is weggenomen en in de hemel is opgenomen,
zal op dezelfde manier terugkomen
als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(Efesiërs 1,17-23)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efese

Broeders en zusters,
17       Moge de God van onze Heer Jezus Christus,
de Vader der heerlijkheid,
u de Geest van wijsheid en openbaring geven,
om Hem echt te kennen.
18       Moge Hij de ogen van uw hart verlichten,
zodat u ziet hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept,
hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfdeel
te midden van de heiligen
19       en overgroot zijn macht over ons die geloven.
Dezelfde sterkte en kracht
20       heeft Hij betoond in Christus,
toen Hij Hem opwekte uit de doden
en liet zetelen aan zijn rechterhand in de hemel,
21       hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden,
en boven elke naam die genoemd wordt,
niet alleen in deze maar ook in de toekomstige wereld.
22         Alles heeft Hij onder zijn voeten gelegd,
en Hemzelf, verheven boven alles,
heeft Hij als hoofd gegeven aan de kerk,
23       die zijn lichaam is,
de volheid van Hem die het al in alles vervult.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Marcus 16,15-20)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

Toen Jezus aan de elf verscheen, sprak Hij tot hen:
16       Wie tot geloof komt en gedoopt wordt, zal gered worden,
maar wie niet tot geloof komt, zal veroordeeld worden.
17       De volgende tekenen zullen hen die tot geloof gekomen zijn, begeleiden:
in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven,
nieuwe talen zullen ze spreken,
18       met hun handen zullen ze slangen opnemen,
en als ze dodelijk gif drinken, zal dat hun niet deren.
Zieken zullen ze de handen opleggen
en zij zullen gezond worden.’
19       Nadat de Heer Jezus hun dit gezegd had,
werd Hij in de hemel opgenomen
en nam Hij plaats aan de rechterhand van God.
20       Zij trokken eropuit om overal de boodschap uit te dragen,
terwijl de Heer meewerkte en het woord kracht bijzette
door de begeleidende tekenen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij er zijn leven voor heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen’. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer,
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem op te dragen.

– Bidden we voor alle christenen.
Dat zij niet overhaast te werk gaan,
maar echt werk maken van Jezus’ Boodschap:
‘Wees mijn getuigen in deze wereld.’
Laten wij bidden…

– Bidden we voor allen die Jezus’ woorden ter harte nemen.
Dat zij de wereld laten inzien dat niet het materiële het belangrijkste is,
maar de liefde voor God en elkaar.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor de leiders in Kerk en wereld.
Dat zij mensen leiden langs paden van hoop en bevrijding.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor deze geloofsgemeenschap.
Dat we elkaar nabij mogen zijn in lief en leed,
elkander steunend en bemoedigend op weg naar Gods Rijk.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2 (Rerum Novarum)

– Bidden we voor alle werknemers en werkgevers.
Dat zij hun werk niet zien als een dienst aan zichzelf,
maar als een noodzakelijk deel van de economie
in dienst van mens en samenleving.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor de werklozen
en voor de arbeiders in de meer kwetsbare sectoren.
Dat zij solidariteit mogen ondervinden van hen
die werk hebben in de sterkere sectoren.
Dat er bereidheid mag worden gevonden
om inkomen en arbeid te herverdelen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor de arbeiders en boeren in de Derde Wereld.
Dat zij nog niet meer door de economische crisis getroffen worden
en dat zij mogen ervaren
dat we een rechtvaardige vergoeding willen betalen voor hun werk.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor de vreemdelingen hier,
mensen op de vlucht voor het geweld in hun eigen land,
mensen die meewerken
aan de uitbouw van onze maatschappij.
Dat zij zich aanvaard mogen weten
en mogen delen in de welvaart van dit land.
Laten wij bidden…
naar Heule

Gebed over de gaven

Heer, onze God,
in de zorg van Jezus voor het kleine en zwakke,
hebben wij uw liefde voor alle mensen mogen herkennen.
In deze gaven van brood en wijn herdenken wij uw Zoon, Jezus.
Moge deze gaven ons ook met elkaar verenigen in zijn naam
en ons ertoe aanzetten te leven in zijn spoor,
op weg naar U, onze Vader, voor eeuwig. Amen.
naar Buizingen

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat Gij liefde zijt,
onze lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig …

Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Opdat de Geest van Christus in ons werkzaam zou kunnen zijn,
moeten wij ons verbonden voelen
met God, ons aller Vader. En daarom bidden wij:
Onze Vader…

Vaak voelen wij ons klein en machteloos.
Toch schuilen ook in ons krachten van geloof, hoop en liefde.
Moge wij bij elkaar die krachten tot leven wekken,
zodat er in ons midden een beweging op gang komt van geloof en hoop,
en van liefde die sterker is dan alle aardse machten.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

40 dagen lang klonk uit Jezus’ mond
dezelfde groet: “Vrede zij u!”
Nu is zijn leven in vrede tot voltooiing gekomen.
Geef ook ons, Heer,
de vrede waarnaar wij verlangen
en die bestemd is voor alle mensen.
Deze vrede van de Heer zij met u.
En geven wij elkaar een hartelijke blijk van vreugde en vrede.

Lam Gods

Communie

Vlak voor zijn hemelvaart
beloofde Jezus zijn apostelen
dat Hij hen zou bijstaan
als zij gingen getuigen van zijn Blijde Boodschap.
Ook ons wil Hij nabij zijn in dit brood,
teken van zijn aanwezigheid.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning

Hij is nog steeds bij ons,
ongrijpbaar als het licht
op zondagmorgen.

Zijn hand op onze schouder:
gewond, onvoelbaar licht
en teder als van een geliefde.

Hij gaat ons voor naar Galilea,
onzichtbaar is zijn spoor.
Het staat getekend in het zonlicht.

Hij is voor ons de weg,
Hij loopt door ons geweten
naar het huis van liefde en vergeving.

Hij is de waarheid,
helder als een klok in lentelucht
die vrij haar boodschap luidt.

Hij is het leven,
sterker dan het graf.
Hij ademt onze vrede.

Met zijn gewonde handen
bouwt Hij aan een wereld
zonder schaduw, zonder duister in de ogen.

Hij is nog steeds bij ons
en vraagt ons Hem te volgen naar het land van Galilea.
Daar zullen we Hem herkennen
in elke kleine mens,
in elke zwerver,
in elke zonderling.
Manu Verhulst

Slotgebed

Jezus, mens geworden onder ons,
wij vieren vandaag
dat Gij zijt thuis gekomen bij uw en onze Vader.
Hier op aarde zijn wij nog ver van huis.
Soms is het hier eerder een hel dan een hemel.
Wij bidden U:
moge uw Geest ons doen ontwaken
en ons bewust maken van onze persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheid.
Laat ons U vinden
in hen die geslachtofferd worden
op de altaren van geld en macht.
Dan zal de liefde zegevieren
die Gij, als mensenkind, ons hebt voorgeleefd. Amen.
Manu Verhulst

Zending en zegen

Het is niet aan ons de dag te bepalen,
maar eens zal hij komen,
de dag waarop weer mensen worden geroepen
om het woord ‘God’ zo uit te spreken,
dat heel de wereld verandert en vernieuwt.
Daartoe zegene Hij ons
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
naar Dietrich Bonhoeffer

 

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.