H. Drieëenheid B 2021

30 05 2021

Begroeting

Op deze eerste zondag na Pinksteren
vieren wij Gods liefde in zijn veelvuldigheid:
de Vader roept ons tot leven,
de Zoon wijst ons de weg
en de Geest is onze reisgenoot, Gods toekomst tegemoet.
Zo is God met ons vanaf het begin,
tot op vandaag,
en tot aan de voleinding.
Daarom willen wij,
blij en dankbaar,
hier samenzijn in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

In de Schriften hebben wij God leren kennen als een Bevrijder en een Vader.
Hij heeft zijn volk bevrijd uit Egypte, horen wij vandaag,
en Jezus heeft ons het ‘Onze Vader’ leren bidden.
In Jezus was die Vader ons zeer nabij,
en door zijn heilige Geest spreekt Hij tot ons hart.
Aan die nabije God die onze namen schreef in de palm van zijn hand
mogen en willen wij ons toevertrouwen.
naar Ekeren

Openingswoord 2

Drieëenheid,
een moeilijk woord,
waarover we ons geen zorgen hoeven te maken.
We moeten het niet uitleggen,
wel erachter komen wat God voor ons kan en mag betekenen.
Het is het feest om de volheid en de veelheid van Gods oneindige Liefde te duiden.
Dat is een mysterie.
Want wie is die God, die met ons meetrekt
wanneer wij onze voetstappen zetten op de weg die Jezus ons is voorgegaan?
De leerlingen en eerste christenen zijn geboeid geraakt door Jezus’ levenswijze.
Zij waren getuige van de innige verbondenheid van Jezus met God,
die Hij ‘Abba, Vader’ noemde.
Een woord dat geborgenheid en intimiteit oproept.
Jezus wilde dat ook de mensen God op die manier zouden beleven en ervaren.
En God kwam in zijn Zoon naar de mensen toe
en zond ons zijn Geest als helper.
naar Levensecht

Gebed om ontferming 1

Wij weten dat we mogen rekenen
op de barmhartigheid van onze God.
Leggen we dan ook ons leven
in zijn liefdevolle handen.

-Heer, onze God,
in Jezus hebt Gij ons gezegd dat Gij een “Vader” zijt,
en dat wij broers en zusters zijn van elkaar.
Vergeef het ons als wij niet openstaan voor uw Liefde
en als wij uw Liefde voor de mensen niet voldoende voorleven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Jezus Christus,
Gij zijt de Weg, de Waarheid en het Leven.
Vergeef het ons als wij zelf onze weg kiezen
en onze waarheid zelf bepalen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heilige Geest,
Gij zijt de Bezieler van eenheid en verbondenheid.
Gij roept ons tot gemeenschap.
Vergeef het ons wanneer wij ons krampachtig vastklampen
aan onze eigen ideeën.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm u over ons.

Moge God de Vader ons de Geest van Jezus, zijn Zoon, schenken.
Hij is vergeving van onze zonden.
Hij zal ons leiden tot eeuwig leven. Amen.

Gebed om ontferming 2

Heer, wij beluisteren uw Boodschap,
aarzelen en twijfelen
om U tenslotte toch te volgen.

-In onze omgang met elkaar beluisteren we Gods oproep om,
vanuit onze verscheidenheid,
elkaar te verrijken
en te groeien naar eenheid.
Helaas,
in onszelf en in onze wereld ervaren we dikwijls zoveel onverdraagzaamheid.
We willen een beetje verdraagzamer worden,
kinderen als we zijn van één God
die we Vader noemen.
Heer, ontferm U daarbij over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-In onze omgang met elkaar beluisteren we Gods oproep om,
vanuit onze verscheidenheid,
elkaar te verrijken en te groeien naar eenheid.
Helaas,
in onszelf en in onze wereld ervaren we zoveel hebzucht en egoïsme.
We willen wat meer voorrang geven aan onze naasten,
broers en zussen als we zijn van Jezus, Zoon van God.
Christus, ontferm U daarbij over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-In onze omgang met elkaar beluisteren we Gods oproep om,
vanuit onze verscheidenheid,
elkaar te verrijken en te groeien naar eenheid.
Helaas,
in onszelf en in onze wereld ervaren we zoveel wangedrag.
We willen ons wat meer inzetten
om eenheid en vrede te verwezenlijken,
bezield als we zijn door de Geest van Jezus, Zoon van God.
Heer, ontferm U daarbij over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer,
moge wij U en uw Boodschap
consequent volgen,
vandaag en alle dagen. Amen.
naar Lovendegem

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

Heer God, wij danken U voor Jezus, uw Zoon.
Zijn leven verwijst ons
naar het geheim van uw bestaan-in-Liefde.
Help ons nederig te geloven
in het mysterie van de heilige Drievuldigheid,
in de liefde die gestalte krijgt
door de mildheid van mensen om ons heen.
Wij hopen op uw barmhartigheid,
op eeuwige vergeving
als wij U ontmoeten van aanschijn tot aanschijn. Amen.
Frans De Rechter & Clem D’Haen

Openingsgebed 2

Levende God,
van geslacht tot geslacht wordt uw naam doorgegeven,
en overal waar mensen leven,
wordt verteld van uw reddende trouw.
Wij danken U daarvoor.
Maak ons aandachtig en bereid tot luisteren.
Dan zullen wij U, ook in deze tijd en in onze samenleving,
herkennen als een God die mensen in zijn hart sluit.
Breng ons meer en meer thuis
in uw hemelse Liefdesgemeenschap
van Vader en Zoon en heilige Geest. Amen.

Openingsgebed 3

God,
hoe zullen wij U noemen,
Gij, ongrijpbaar geheim
waarvoor elk woord te klein is
en elk vermoeden slechts een glimp
van uw eindeloos en diep bestaan?
Zegen ons woordeloos weet hebben van U.
Zegen ons stamelend zoeken.
Zegen ons als wij ervaren
dat er met U altijd leven is en toekomst. Amen.

Lezingen

De eerste lezing, uit het boek Deuteronomium,
belicht het unieke godsgeloof van Israël.

In de tweede lezing spreekt Paulus
over de rol van de heilige Geest.

En in het evangelie
zendt de verrezen Jezus zijn leerlingen de wereld in
en belooft hun zijn blijvende aanwezigheid.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Deut., 4, 32-34. 39-40)

Uit het boek Deuteronomium

Mozes sprak tot het volk en zei:
32 “Ga de oude tijden maar na die u zijn voorafgegaan,
vanaf de dag dat God mensen op de aarde schiep.
Kijk maar van het ene uiteinde van de hemel tot aan het andere:
is er ooit zoiets groots gebeurd of is er ooit iets dergelijks gehoord?
33 Heeft een volk ooit een god uit het vuur horen spreken zoals u,
en daarbij het leven behouden?
34 Of heeft ooit een god geprobeerd uit een ander volk
een volk uit te kiezen door beproevingen,
door tekenen en wonderen, door oorlogen,
met sterke hand en uitgestrekte arm,
door grote, schrikwekkende daden,
zoals de Heer uw God die voor uw eigen ogen in Egypte heeft verricht?
39 Erken dan heden en prent het in uw hart:
de Heer is God boven in de hemel en beneden op de aarde;
er is geen ander.
40 Onderhoud zijn voorschriften en geboden die ik u heden geef.
Dan zult u met uw kinderen gelukkig zijn
en lang leven op de grond die de Heer uw God u voor altijd schenkt.”
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom., 8, 14-17)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,
14 Allen die zich laten leiden door de Geest van God,
zijn kinderen van God.
15 De Geest die u ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid,
die u opnieuw vrees zou aanjagen.
U hebt een Geest van kindschap ontvangen,
die ons doet uitroepen: Abba, Vader!
16 De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest
dat wij kinderen zijn van God.
17 Maar als wij kinderen zijn,
dan zijn wij ook erfgenamen,
en wel erfgenamen van God tezamen met Christus,
omdat wij delen in zijn lijden,
om ook te delen in zijn verheerlijking.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt., 28, 16-20)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Mattheüs

16 De elf leerlingen trokken naar Galilea,
naar de berg die Jezus hun had aangewezen.
17 Toen ze Hem zagen, vielen ze op de knieën,
sommigen twijfelden.
18 Jezus kwam op hen toe en zei:
`Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
19 Ga, en maak alle volkeren tot leerling;
doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest,
20 en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb.
Weet wel, Ik ben met jullie,
alle dagen,
tot aan de voleinding van de wereld.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij samen ons geloof in de éne God, die Vader, Zoon en Geest is.

Ik geloof in de God van het verbond,
wiens naam is: “Ik ben er voor jou.”

Ik geloof in de God van Jezus,
als een Vader met ons op weg,
naast ons in goede momenten,
ons dragend als het moeilijk wordt.

Ik geloof in Jezus,
die van zichzelf kon zeggen:
“Ik ben de Weg.”

Hij is onze reisgezel, een vriend onderweg,
de betrouwbare gids die zijn leven geeft
opdat niemand onderweg zou bezwijken.

Ik geloof in de Geest,
de stille, ongeziene kracht op onze levensweg.
Hij houdt Gods licht in ons brandend.

Ik geloof in de gemeenschap samen op weg,
een gemeenschap van mensen
die blijven geloven in breken en delen.
Ik geloof dat wij samen op weg zijn
naar leven ten volle als een eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 1

Vanuit het vertrouwen in de Liefde van de Eeuwige,
leggen wij alles wat ons bezighoudt in zijn handen en bidden.

-Voor allen die ons voorgaan in geloof.
Dat zij ons bemoedigen en inspireren.
Dat zij niet ophouden
Gods grootheid te verkondigen,
en door woord en leven blijven getuigen
van zijn onbegrensde Liefde.
Laten wij bidden…

-Voor allen die zoeken en geen weg weten.
Dat zij het spoor mogen vinden
naar mensen die hun weer hoop geven,
naar woorden waarvan ze kunnen leven,
naar stilte waarin Gods stem te horen is.
Laten we bidden…

-Voor onze kinderen en jonge mensen.
Dat zij, in onze tijd vol rumoer en reclame,
mogen inzien wat waarachtig is en goed,
wat wezenlijk is om gelukkig te kunnen leven.
Laten we bidden…

Drie-ene God,
Gij werkt in ons op vele manieren.
Neem van ons aan wat wij U willen geven:
ons geloof, onze hoop, onze liefde.
Zo bidden wij U door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Voorbeden 2

-Bidden wij om moed
om de uitdagingen die vandaag op ons afkomen
niet uit de weg te gaan.
Dat we leren geloven in een nieuwe, veranderde tijd.
Dat we niet angstvallig vasthouden
aan wat geen leven meer biedt,
maar vertrouwen op Gods Levensadem,
die alle mensen bezielt.
Laten wij bidden…

-Bidden we om openheid
naar mensen van andere godsdiensten en overtuigingen.
Dat we de bescheidenheid leren om bij elkaar in de leer te gaan,
meer geboeid door wat ons met elkaar verbindt
dan krampachtig zoekend
naar wat ons boven de ander uittilt.
Laten wij bidden…

-Bidden we om verbondenheid met elkaar.
Dat we elkaar tot steun mogen zijn
in het zoeken naar betrouwbare wegen
die de kwaliteit van het menselijk leven ten goede komen
op weg naar een mensheid die samen zit aan één gedeelde tafel.
Laten wij bidden…
Ignace D’hert o.p.

Voorbeden 3

-Bidden we voor alle mensen
die geloven dat God aanwezig is in deze wereld.
Dat ze Hem durven zoeken in de mensen met wie ze leven
en Hem daar ook vinden.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die leiding geven in de Kerk.
Dat zij niemand uitsluiten,
maar de Geest durven vermoeden
in kleine en onaanzienlijke mensen
en dat zij naar hen willen luisteren.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen die vrede stichten waar
grote of kleine conflicten zijn.
Voor mensen die zich inzetten voor het behoud van de schepping
en voor een rechtvaardige verdeling van de goederen van de aarde.
Dat zij zich blijvend laten bezielen door Gods Geest.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de zovele mensen die buiten elke kring van liefde staan,
voor hen wiens leven een constant gevecht is
tegen mislukking, eenzaamheid en verdriet.
Bidden we ook voor alle mensen die ons persoonlijk nauw aan het hart liggen.
Laten wij bidden…

God,
verhoor onze gebeden.
Zet ons op het spoor van Jezus, uw Zoon
en beziel ons met zijn Geest.
Dan zal uw liefde voor alle mensen
zichtbaar zijn in onze woorden en daden. Amen.
naar Olen

Gebed over de gaven 1

Vader,
uw naam is mooi en eenvoudig:
‘Ik zal er zijn voor U’.
Met dit brood belijden wij onze inzet voor elkaar.
Met deze wijn willen wij drinken van uw Geest,
die ons doet getuigen van Jezus,
uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, onze Schepper,
in het teken van brood en wijn
herinneren wij ons uw Zoon,
Drager van uw beeld bij uitstek.
Geef dat wij op Hem gelijken,
zoals Gij ons in oorsprong hebt bedoeld.
Dit vragen we U door Jezus, uw Zoon,
die met U en de heilige Geest leeft tot in eeuwigheid. Amen.
Lovendegem

Tafelgebed

Met hart en ziel danken wij U, God,
die door uw Geest
onze geest voortdurend vernieuwt
opdat wij de wereld
mensvriendelijker zouden maken.
Uw Geest stimuleert ons
om te geloven in Jezus
en Hem te belijden voor alle mensen
als de Heer,
als de Hoop van de wereld.
Daarom loven wij U met de woorden
die uw Geest ons heeft ingegeven:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Laat ons nooit vergeten, barmhartige Vader,
dat onze Verlosser Jezus Christus,
de Heer is,
dat Hij Mens is geworden,
die Emmanuel,
dat is: God-met-ons,
genoemd wordt.

Laat ons nooit vergeten
dat Hij de wereld heeft gezien met onze ogen,
dat Hij onze woorden gesproken heeft,
dat Hij onze vreugde en onze nood heeft gekend,
dat Hij het werk van een mens heeft verricht
en dat Hij ons brood gegeten heeft.

Laat ons nooit vergeten
dat Hij de Mensenzoon is
– Mens onder de mensen –
die meer heeft geloofd in de mens,
meer heeft gehoopt en bemind
dan wij ooit kunnen.

Laat ons nooit vergeten
dat ons geloof, dwars door alle leed,
dat onze hoop over de dood heen,
dat onze liefde tegen alle machten in,
ons doen gelijken op Hem
die Gods gelijke genoemd mocht worden.

Laat ons nooit vergeten dat ook Hij
weerloos heeft moeten buigen
voor het geweld en de macht.

Laat ons nooit vergeten
dat de machtigen Hem geslagen hebben
tot de dood toe
omdat Hij leerde dat Gij zijn Vader zijt,
dat wij gered worden door ons geloof in U,
dat onze hoop op U nooit wordt teleurgesteld,
dat uw Liefde geen grenzen kent
en dat vooral de armen en de kleinen
door die Boodschap blij kunnen worden.

Laat ons nooit vergeten
dat Hij op de vooravond
van dat lijden en die dood
in het breken van het brood
en het rondreiken van de beker
het teken heeft gesteld
dat ons in zijn naam en zijn liefde samenbrengt.

Want die avond
heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God en Vader,
Hij heeft U dank gezegd,
het brood gebroken
en aan zijn leerlingen uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet,
dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet
en uit deze Beker drinkt,
doe het dan om Mij te gedenken.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij zijn hier bijeen in zijn naam,
omdat wij mensen willen worden zoals Hij,
mensen die geloven in elkaar
en vertrouwen op U,
die hopen dat Gij uw belofte,
van een gelukkig leven zonder einde,
waar zult maken aan ieder van ons
en aan alle mensen van wie Gij houdt
en van wie wij houden,
en van wie wij blijven houden,
ook al zijn zij overleden.
Wij willen het Brood breken
en wij zullen het eten,
wij zullen de Beker rondreiken en drinken
in zijn naam
om de herinnering aan hem levend te houden
en om niet te vergeten
dat Hij de armen,
de treurenden,
de zachtmoedigen,
de hongerigen,
de barmhartigen,
de zuiveren,
de vredelievenden,
de vervolgden
en al wie hulp nodig heeft,
gelukkig heeft genoemd.

Geef ons die Geest van deemoed en liefde;
dan zullen wij gelukkig en blij worden
en U dankbaar huldigen:
door Christus,
met Christus,
in Christus,
hier rond deze tafel
en overal,
nu en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.

Onze Vader

Bezield door zijn Geest,
naar het voorbeeld van zijn Zoon,
mogen wij bidden tot Hem
die ook wij als ‘Vader’ mogen aanspreken:
Onze Vader,…

God en Vader,
uw Zoon sprak ons van liefde en gerechtigheid.
Als wij zijn Boodschap ter harte nemen
en ons leven inrichten volgens die principes,
mogen wij vol vertrouwen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

Wij eten van hetzelfde brood,
wij wonen op dezelfde aarde,
wij kijken naar dezelfde lucht,
wij drinken van hetzelfde water.
Eenzelfde Geest doet ons verlangen
naar vrede, goedheid, geduld, medemenselijkheid.
Als mensen broers en zussen zijn
dan zal de wereld vol van vrede zijn.
Moge Gods vrede met ons zijn.
En wensen wij elkaar van harte vrede toe.

Vredeswens 2

Waar vrede is en verbondenheid, liefde en eenheid, daar is God.
Daarom bidden wij:

Heer, Jezus Christus,
neem alle verdeeldheid weg uit ons midden,
schenk ons uw Geest, en leer ons nieuwe wegen gaan,
die bevrijding en leven geven,
opdat ook wij, zoals Gij, mogen getuigen
van Gods blijvende aanwezigheid midden onder ons.
De vrede des Heren zij altijd met u.
En geven wij in de geest van verbondenheid elkaar die vrede van harte door.
Grimbergen

Lam Gods

Communie

De Heer heeft ons toegezegd
dat Hij alle dagen met ons zal zijn.
Het breken van het brood en het delen van de beker zijn daarvan het teken.
Vandaag worden wij weer uitgenodigd om te eten van het Brood
dat gemeenschap geeft met de Heer en met elkaar,
en te drinken uit de beker,
bron van leven en teken van verbondenheid met de Heer en met elkaar.
Gelukkig zij die mogen aanzitten aan de tafel van de Heer.
Dit is het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig…
Grimbergen

Bezinning 1

Wie God zegt,
moet het verhaal vertellen
van Hem die heet: ‘ Ik zal er zijn voor jou’,
die als een Vader aan de oorsprong staat van ons bestaan,
die ons de wereld heeft toevertrouwd
opdat wij er zorg voor zouden dragen,
die met ons meegaat,
ons zegent en zendt
om zegen te zijn voor anderen.

Wie God zegt
moet het verhaal vertellen
van Jezus Christus,
de Mens in wie duidelijk werd
wie God is,
die zijn naam ten volle heeft waargemaakt.
De Mens die er is voor anderen:
als brood aan mensen gegeven.

Wie God zegt
moet het verhaal vertellen
van zijn Geest die in ons leeft,
die in ons spreekt ‘ Ik ben er voor jou ‘,
die ons bezielt en richt
om zijn naam in ons leven
waar te maken.

Onze God is een groot verhaal van liefde,
dat in ons leven te lezen is.
Carlos Desoete

Bezinning 2

God, Vader,
Gij, Schepper, Leider, Koning,
Gij, Barmhartige die van ons houdt,
die ons draagt in de palm
van uw hand…
veraf en soms dichtbij.

God, Zoon,
Gij, Broeder, Tochtgenoot,
Vriend, Verlosser,
Gij, Weg, Waarheid en Leven,
Gij, Mens onder de mensen,
die ons toont dat liefhebben
gelukkig maakt…
dichtbij en ook veraf…

God, heilige Geest,
Gij, ongeziene Helper,
Trooster, Toeverlaat,
Gij, Vredebrenger en Bezieler,
Gij, die ons warm maakt vanbinnen,
die ons aanzet
om zelf goed te doen…
dichtbij en ook veraf…

God, Vader, Zoon en heilige Geest,
Gij, Drie-ene,
zoals het was in het begin, nu en altijd…
Anne (fed. St.-Andries-St.-Michiels-Brugge)

Bezinning 3

Een nieuw verbond

Met een beker wijn
en wat gebroken brood
gaf Jezus een teken
van het nieuwe Verbond
tussen God en mensen.
Zelf had Hij geleefd
in diepe verbondenheid
met zijn Vader
en met de mensen
die Hem gegeven waren.
Hij gaf zijn leven.
Hij brak het als brood:
goedheid kwam aan de macht.
Met zijn bloed
stond Hij borg
voor leven en bevrijding.
Een nieuw Verbond:
toekomst en leven,
voor de laatsten
het eerst.

Wij zijn partners
in dat Verbond.
Wij eten het Brood
en drinken de Beker.
Daarmee bekennen we ons
tot zijn manier van leven:
een leven van geven
in plaats van nemen;
een leven van breken
en gebroken worden
voor geluk en vrede.
In brood en beker
vieren we nu al
wat nog niet is:
leven volop,
voor iedereen.
Daaraan meewerken:
dat is onze inleg
in het nieuwe Verbond
tussen God en de mensen.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Ik wil U binnenlaten
in de kern van mijn bestaan, God,
en mij van kop tot teen
laten inpalmen door uw Liefde,
net zoals Jezus.
Laat uw Geest mij daarom leiden,
vooral op ongebaande wegen
en op tochten vol hindernissen en valkuilen.
Reik mij uw hand
en breng mij naar de plaats
waar de waarheid het wint van de leugen
en waar alleen maar liefde is.
Dan weet ik dat ik ’thuis’ ben.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Vader, Zoon en heilige Geest
wij danken U omdat wij dit samenzijn weer mochten beleven
rond uw Woord en uw Tafel.
Wij danken U voor de verbondenheid die onder ons is gegroeid.
Geef dat wij de vrede en innerlijke rust
die Gij ons hier gegeven hebt
meedragen in ons hart,
opdat wij ten volle onszelf kunnen geven
in onze taken van elke dag.
Blijf voor ons de Bron waaruit wij onze liefde putten,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Zending en zegen

Moge uw gezicht stralen van vreugde,
want God is onze Vader.
Hij is liefde.

Moge uw handen vrede brengen,
want Gods Zoon is onze broeder.
Hij is vergeving en genezing.

Moge uw voeten u leiden
op de weg van het leven,
want de Geest van God stuwt ons.
Hij is onze gids en reisgenoot.

Moge de Drie-ene God ons zegenen:
+ Vader, Zoon en Geest. Amen.
Kees Pannekoek

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.