H. Drieëenheid B 2015

31 05 2015


Begroeting

Op deze eerste zondag na Pinksteren
vieren wij Gods liefde in zijn veelvuldigheid:
de Vader roept ons tot leven,
de Zoon wijst ons de weg
en de Geest is onze reisgenoot, Gods toekomst tegemoet.
Zo is God met ons vanaf het begin,
tot op vandaag,
en tot aan de voleinding.
Daarom willen wij,
blij en dankbaar,
hier samenzijn in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

De voorbije weken hebben wij in de Kerk
veel grote feesten gevierd: Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.
We noemden God met verschillende namen:
Schepper, Barmhartige Vader, Koning, Wijngaardenier,
maar ook onze Broeder, Tochtgenoot, Waarheid, Licht en Vuur.
God heeft blijkbaar veel namen.
En toch lijkt Hij soms ver weg.
Maar bovenal: wie is God eigenlijk?
Is Hij een man of een vrouw?
Houdt Hij ons de hele dag in de gaten?
Wij weten het niet.
Maar Jezus kwam ons vertellen over God
en hoe we moeten leven om gelukkige mensen te worden.
Hij liet ons zien wat voor wonderlijke dingen er gebeuren
als wij van mekaar houden zoals God van ons houdt.
Zo leerde Hij ons God wat beter kennen.
En na zijn dood en verrijzenis
– toen Jezus terugging naar zijn Vader –
beloofde Hij ons
dat Hij de H. Geest zou sturen om ons te helpen en te steunen.
Die H. Geest maakt ons enthousiast en warm van binnen.
Hij helpt ons zien wat wij kunnen doen
om anderen en onszelf blij te maken.
Hij helpt ons vrede brengen.

Eigenlijk heeft God dus drie kanten.
Hij is de Vader die van ons houdt en bezorgd om ons is.
Hij is de Zoon die ons voordoet hoe je moet leven.
En Hij is ook de Geest die ons bezielt en enthousiast maakt
om zelf iets goeds van de wereld te maken.

Openingswoord 2

Liefde is het sleutelwoord in ons geloof.
Het is de Liefde van zijn Vader
die Jezus deelt met zijn leerlingen.
Het is de liefde voor Christus
die ons drijft om zijn Boodschap te beleven en uit te dragen.
Het is uit Liefde voor ons
dat de Heer ons zijn Geest  zendt.
Laten we in die liefde hier samen zijn
en bidden om ontferming.

Vergevingsmoment 1

Ons dagelijks leven laat vaak heel wat te wensen over.
Daarbij willen we even stilstaan.

-Heer, vergeef ons, als wij te weinig dankbaar zijn voor het feit
dat wij het goed hebben.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, vergeef ons, als wij te weinig geloven
dat het negatieve niet het laatste woord heeft.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, vergeef ons, als wij te weinig leven vanuit Gods Geest
en te veel volgens onze eigen planning.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
ons onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

naar Ekeren

Vergevingsmoment 2

-Heer, soms leven wij alsof wij de heersers zijn
over alle leven en over al wat bestaat.
Dan vergeten we dat Gij onze Schepper zijt.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij hebt ons de Liefde van uw Vader getoond.
Gij zijt heel uw leven een toonbeeld van liefde geweest,
zelfs tot in de dood.
Gij hebt ons gevraagd elkaar lief te hebben zoals Gij ons dat hebt voorgedaan.
Al te dikwijls vergeten wij dit echter.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, als Geest bezielt Gij ons
om uw Boodschap verder uit te dragen,
om vuur te zijn voor anderen
als ze zich eenzaam, verdrietig of niet begrepen voelen.
Maar vaak zetten wij een domper op uw Geest,
doven wij soms de vlaspit in plaats van ze aan te wakkeren.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons tekortkomen,
wees ons barmhartig,
zoals uw Zoon dat was
en zend ons uw Geest om het in de toekomst beter te doen. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
waar wij in het leven van elke dag het spoor van Jezus volgen,
dáár ervaren wij dat Gij onze Vader zijt.
En waar wij de draad van Jezus’ verhaal weer opnemen,
dáár wordt zijn Geest in ons werkzaam.
Laat ons weer met U beginnen en alles van U verwachten,
van Vader, Zoon en Geest,
al onze dagen, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
naar Grimbergen

Openingsgebed 2

Trouwe God,
Gij hebt Uzelf geopenbaard als Schepper en Vader,
als onze Tochtgenoot door het leven.
Gij hebt ons leven zo totaal willen delen
dat Gij mens zijt geworden in Jezus, uw Zoon.
Hij heeft uw Liefde voor ons zichtbaar gemaakt.
In die Liefde willen wij leven.
En dat is mogelijk dankzij uw heilige Geest
die Gij ons geeft.
Uw Geest leeft in onze gemeenschap en zet ons leven in beweging.
Wij vragen U dat Gij als drie-ene God
de Bron moogt zijn van onze liefde,
vandaag en morgen, en alle dagen van ons leven. Amen.

Openingsgebed 3

Goede God,
Gij wilt ons nabij zijn.
Gij spreekt ons toe
in de verhalen die over U zijn geschreven,
in gebaren van gerechtigheid,
in de tekenen van de doop en het delen van brood en wijn.
Moge wij bij U verwijlen
en, vanuit uw nabijheid, ademen en leven
zodat wij elkaar en onszelf recht doen.
Wij vragen U dit
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon,
en in de kracht van uw Geest
die met ons blijft tot in eeuwigheid. Amen.
naar André Lascaris o.p.

Lezingen

Laten wij samen luisteren naar de Woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Deut., 4, 32-34. 39-40)

Uit het boek Deuteronomium

Mozes sprak tot het volk en zei:
32         “Ga de oude tijden maar na die u zijn voorafgegaan,
vanaf de dag dat God mensen op de aarde schiep.
Kijk maar van het ene uiteinde van de hemel tot aan het andere:
is er ooit zoiets groots gebeurd of is er ooit iets dergelijks gehoord?
33         Heeft een volk ooit een god uit het vuur horen spreken zoals u,
en daarbij het leven behouden?
34         Of heeft ooit een god geprobeerd uit een ander volk
een volk uit te kiezen door beproevingen,
door tekenen en wonderen, door oorlogen,
met sterke hand en uitgestrekte arm,
door grote, schrikwekkende daden,
zoals de Heer uw God die voor uw eigen ogen in Egypte heeft verricht?
39         Erken dan heden en prent het in uw hart:
de Heer is God boven in de hemel en beneden op de aarde;
er is geen ander.
40         Onderhoud zijn voorschriften en geboden die ik u heden geef.
Dan zult u met uw kinderen gelukkig zijn
en lang leven op de grond die de Heer uw God u voor altijd schenkt.”
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom., 8, 14-17)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,
14         Allen die zich laten leiden door de Geest van God,
zijn kinderen van God.
15         De Geest die u ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid,
die u opnieuw vrees zou aanjagen.
U hebt een Geest van kindschap ontvangen,
die ons doet uitroepen: Abba, Vader!
16         De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest
dat wij kinderen zijn van God.
17         Maar als wij kinderen zijn,
dan zijn wij ook erfgenamen,
en wel erfgenamen van God tezamen met Christus,
omdat wij delen in zijn lijden,
om ook te delen in zijn verheerlijking.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt., 28, 16-20)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Matteüs

16         De elf leerlingen trokken naar Galilea,
naar de berg die Jezus hun had aangewezen.
17         Toen ze Hem zagen, vielen ze op de knieën,
sommigen twijfelden.
18         Jezus kwam op hen toe en zei:
`Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
19         Ga, en maak alle volkeren tot leerling;
doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest,
20         en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb.
Weet wel, Ik ben met jullie,
alle dagen,
tot aan de voleinding van de wereld.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis 1

Ik geloof in God die onze Vader is.

Hij is de hartenklop van ons bestaan.
Stem en stilte, geven en ontvangen.
Hij heeft de wereld aan onze handen toevertrouwd.

Ik geloof in Jezus, Gods mensgeworden Zoon.

Hij heeft ons voorgeleefd wat liefde kan,
hoop en vreugde, sterven en verrijzen.
Hij blijft aanwezig in woord en lichaam tot Hij komt.

Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept.

Hij schenkt ons aan elkaar als licht en troost.
Brood en vrede, danken en vergeven,
Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk. Amen.

Geloofsbelijdenis 2

Drie-ene God,
‘Vader’ noemen wij U,
Oorsprong van al wat leeft.
Hemel en aarde komen uit uw hand.
Uw grootheid ervaren wij in heel de schepping.

Wees uw mensen nabij.
Vergezel ons op onze weg
zoals Gij eertijds meetrok met uw volk Israël
om het thuis te brengen in het land van belofte.

Drie-ene God,
‘Zoon’ en ‘Broeder’ noemen wij U.
Als mens van vlees en bloed
zijt Gij ons tegemoet gekomen
in Jezus van Nazar­eth.
Op de weg die naar de Vader leidt,
zijt Gij onze Gids en Leidsman.
In uw voetspoor mogen wij gaan.

Wees ons nabij.
Laat ons zien hoe wij, mensen,
kunnen leven met en voor elkaar,
zorgzaam en liefdevol tot het uiterste.

Drie-ene God,
‘Heilige Geest’, ‘Levensadem’ noemen wij U,
Kracht van ons bestaan.
Alles wat leeft
doordringt Gij met warmte en licht.

Wees ons nabij
zodat wij, mensen, durven leven
in vreugde- en vredevolle gemeenschap met elkaar.

Drie-ene God,
wij danken U
dat Gij er zijt
voor ons en met ons,
vandaag en alle dagen. Amen.

Voorbeden 1

Bidden we tot God, onze Vader,
wiens goedheid en mensenliefde in zijn Zoon Jezus zijn verschenen.

-Bidden we dat we ons laten inspireren door de Geest van Vader en Zoon
en dat wij, in ons eigen leven,
Gods goedheid en mensenliefde gestalte geven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat wij,
als kinderen van God,
ook daadwerkelijk op Hem mogen gelijken
en dat wij licht en hoop mogen uitstralen.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat we,
naar het voorbeeld van Jezus,
oog zouden hebben voor de zwakken en kansarmen in onze samenleving
en geen mens zouden uitsluiten.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat God ook onze onuitgesproken beden
mag horen en verhoren.
Laten wij bidden…
vrij naar Ad Van Diemen o.p.

Voorbeden 2

Bidden we tot God, die ons nabij wil zijn.

-Bidden we dat we mogen leven vanuit het vertrouwen
dat we in God geborgen zijn.
Dat we door Hem bemind worden,
ook als wij door mensen worden onderuit gehaald,
door ziekte geveld
of door pech worden achtervolgd.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat we Gods aanwezigheid mogen ervaren in de wereld
en in de bevrijdende rechtvaardigheid en vriendschap
van mensen om ons heen,
in hun vergevingsgezindheid en in hun aanvaarding van wie we zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat we,
bezield door Gods Geest,
het leven aankunnen,
onrecht tenietdoen,
lijden dragen
en genieten van al het goede dat ons wordt geschonken.
Laten wij bidden…

Goede God,
Gij wilt ons nabij zijn.
Gij spreekt ons toe in verhalen die over U geschreven zijn,
in gebaren van gerechtigheid en vrede,
in tekens van brood en wijn, gebroken en gedeeld.
Leer ons, geïnspireerd door uw Geest,
leven naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon. Amen.
naar André Lascaris o.p.

Voorbeden 3

-God,
wij danken U dat wij het leven uit uw hand hebben ontvangen
en wij vragen U:
leer ons zorgvuldig en eerbiedig met uw schepping omgaan.
Laten wij bidden…

-God,
wij danken U voor uw bevrijdende liefde,
duidelijk zichtbaar in Jezus van Nazareth
en wij bidden U:
dat wij in navolging van Hem,
mogen werken aan een nieuwe wereld van vrede en rechtvaardigheid.
Laten wij bidden…

God,
wij danken U voor uw Geest die ons leven bezielt
en wij bidden U:
dat wij gehoor geven aan uw Woord,
en blijmoedig voortgaan
op weg naar uw toekomst.
Laten wij bidden…

God,
Gij die met ons zijt,
vandaag en alle dagen,
wij zegenen uw naam:
Vader, Zoon en heilige Geest,
God van mensen, tot in eeuwigheid. Amen.
naar Jan Verheul

Gebed over de gaven 1

God,
zie ons hier samen rond brood en beker,
de tekenen waarin Jezus, uw Zoon,
zich geheel en al gegeven heeft.
Wij bidden U
dat wij tot breken en delen komen
en tot leven, zoals Hij.
Dan vinden wij U,
Vader, Zoon en heilige Geest,
als een God-met-ons
voor vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer,
wij zijn hier samen in uw naam
rond de tekenen van brood en wijn.
Neem onze gaven aan,
symbolen van onze inzet en solidariteit met elkaar,
en kom aan het licht
als wij breken en delen naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Tafelgebed

God, onze Vader,
wij danken U omwille van Hem die Gods Zoon genoemd wordt.
Die naam hebben de mensen Hem gegeven.
Niemand beter dan Hij heeft God zo dichtbij gebracht.
Als twee druppels water lijkt Hij op de Vader.
Wij danken U ook voor de Geest.
Dank zij uw heilige Geest kunnen wij uw werk verder zetten
en bouwen aan een betere wereld.

Wij danken U ook voor de zovele goede mensen
die uw naam – God is liefde – levendig houden onder ons.
Samen met zovelen die uw naam verder vertellen,
willen wij U loven en prijzen met de woorden.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ Liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn Liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe Verbond,
bezegeld met mijn Bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit Brood, en drink uit deze beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ Woord, Vader,
breken wij hier dit Brood
en danken U voor deze beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn Voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn Liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Bezield door zijn Geest,
naar het voorbeeld van zijn Zoon,
mogen wij bidden tot Hem
die ook wij als ‘Vader’ mogen aanspreken:
Onze Vader,…

God en Vader, zegen ons
met de gave van vertrouwen in U en in elkaar.
Heer Jezus, vervul ons van uw hoop.
Dan zullen wij de dag van morgen gesterkt tegemoet zien.
Geest, Gij die Vuur en Liefde zijt,
geef ons de moed en de kracht om uw wegen te gaan.
Dan mogen wij vol vertrouwen uitzien
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens 1

Heer Jezus,
kom ons tegemoet.
Doorbreek de muren van ongeloof en onbegrip.
Neem alle twijfel en moedeloosheid weg uit ons hart,
en vul het met uw vrede en vreugde.
Maak ons tot bewerkers van vrede en verzoening in uw Naam.
Moge Gods vrede met ons zijn.
En wensen wij elkaar van harte vrede toe.

Vredeswens 2

Heer God,
schenk ons uw vrede
en maak ons tot vrede bekwaam
doorheen het leven dat wij elke dag met elkaar delen.
Laat het licht en de warmte van uw Liefde
onze woorden en gebaren inspireren
tot teken van uw Rijk van liefde en ingoede vrede.
Moge die Godsvrede met ons zijn.
En wensen wij elkaar van harte vrede toe.

Lam Gods

Communie

Het Brood dat wij mogen breken
geeft gemeenschap met het Lichaam van Christus.
Zoals het Brood één is, vormen wij allen één lichaam.
Zie het Lam Gods…

Bezinning 1

Alle volken moeten gedoopt,
ondergedompeld worden
in een nieuwe manier van leven
zoals die ons door de Vader is beloofd,
zoals die ons door de Zoon is voorgeleefd
zoals die ons door de Geest in het hart is geprent.
Allen moeten gedoopt,
ondergedompeld worden
in een nieuwe manier van leven,
waar alles spreekt van Gods eigen naam:
” Ik zal er zijn voor u “.
Hoe meer wij die naam
als een werkwoord gaan vervoegen,
hoe meer die naam
ons leven zal tekenen,
hoe meer Hij zal gebeuren
en hoe meer we zullen weten
dat Hij met ons is tot de wereld voltooid zal zijn.


Bezinning 2

In God geloven als Vader van alle mensen,
is mensen zo graag zien als Hij,
hen kansen geven,
luisteren naar hun verhaal,
en geloven in het goede in elke mens
met wie je leeft of werkt.

In Jezus geloven,
is Hem ontmoeten in de eucharistie,
en vanuit zijn zorg voor mensen
opkomen voor medemensen,
vooral voor wie minder kansen kreeg
opdat ze voluit kunnen leven,
mensen van harte vergeven,
en telkens opnieuw beginnen.

In de Geest geloven,
is vertrouwen hebben
dat God de Kerkgemeenschap leidt,
ons niet op onszelf richten
maar verder durven kijken.
Openstaan voor iedereen
en nieuwe wegen durven zoeken
opdat mensen God mogen
ontdekken als Bron van leven en geluk.
Federatie Kana


Bezinning 3

Een God met vele gezichten

Zolang er mensen zijn
is er nagedacht over God.
Elke mens probeert zich
een beeld van God te vormen.
Wie God ‘Vader’ noemt
denkt aan zijn eigen vader.
Wie Hem ontdekt in de natuur
zal God ervaren als een zachte bries.
Maar soms is Hij als een storm,
die door je leven raast.
De bijbel ziet God als een lichtende wolk,
dan weer als een wrekende God
die het kwaad fel bestrijdt.

Ook in ons eigen leven
spelen er verschillende Godsbeelden.
We ervaren Hem als een Levenbrenger,
maar soms ook als een Dooddoener.
We noemen Hem goed als het ons goed gaat.
Op andere ogenblikken heeft Hij geen gezicht,
omdat we aan Hem voorbijgaan.
Soms is Hij mijlenver van ons vandaag,
dan weer heel intiem nabij,
als een mantel om ons heen.

Onze God heeft vele gezichten.
We noemen Hem Vader, Zoon en Geest.
Maar ook mogen we zoeken
naar nieuwe namen.
Want God wil voor ons altijd nieuw zijn,
de Aanwezige in goede en in kwade dagen.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

We danken U God, Vader en Zoon,
voor de Geest die van U beiden uitgaat,
die uw volk verzamelt en bijeenhoudt en stuwt om verder te gaan.
Moge allen in uw Kerk die Geest doorgeven,
tot heil van heel uw volk onderweg,
zodat niemand van ons verloren loopt of verdwaalt.
Dat vragen we U voor deze dag en alle dagen,
tot Gij ons bij U opneemt in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Grimbergen

Slotgebed 2 + zegen 1

Heer, onze God,
nieuw en eeuwig leven… soms droom ik daarvan, God.
Maar vaak vraag ik me ook af of die droom geen luchtkasteel is.
Toch kan én wil ik niet geloven dat liefde ooit sterft.
Als Gij zoveel van de wereld en van de mensen houdt,
dat Gij hun uw Zoon hebt gegeven, dan kan het eenvoudigweg niet
dat die liefde eindigt wanneer mijn leven eindigt.
Laat me daarom nu al één zijn met U, God,
en me met heel mijn hart aan U toevertrouwen.
Schenk me uw Geest van tederheid
en laat me eenheid brengen
waar verdeeldheid heerst.
Wij keren nu terug naar het leven van alledag
en vragen U:
leer ons het kleine en het grote verrichten
in verbondenheid met U, en in uw Liefde
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

We krijgen van de Heer de opdracht mee
om allen tot zijn leerlingen te maken.
Deze zending kunnen we waarmaken
omdat de Heer beloofd heeft altijd met ons te zijn.
De Drie-ene God moge ons zegenen:
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.