H. Drie-eenheid C 2022

12 06 2022

Begroeting

Op deze eerste zondag na Pinksteren
vieren wij Gods liefde in zijn veelvuldigheid:
de Vader roept ons tot leven,
de Zoon wijst ons de weg,
en de Geest is onze reisgenoot, Gods toekomst tegemoet.
Zo is God met ons vanaf het begin,
tot op vandaag
en tot aan de voleinding.
Daarom willen wij,
blij en dankbaar,
hier samenzijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Van het feest van de Drie-eenheid,
dat wij vandaag vieren,
liggen de meesten van ons niet wakker.
‘Drie-eenheid’ is een woord
waarbij we ons weinig kunnen voorstellen,
en dat ons nauwelijks kan inspireren.

En toch is dit Godsmysterie
intens verweven met ons gebeds- en geloofsleven.
Onze God wil immers nabij zijn bij allen die gedoopt werden
in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest.
Langs die drie invalswegen
wil hij ons omsmeden tot één grote liefdesgemeen­schap,
tot één gemeenschap van Gods zonen en dochters.

Openingswoord 2

Op dit feest van de heilige Drievuldigheid
– een omschrijving waar ons verstand niet goed bij kan –
willen we samen biddend mijmeren
over dat grote, ongrijpbare mysterie
dat wij ‘God’ noemen.
Eeuwenlang zijn mensen naar Hem op zoek.
Bij die lange rij willen wij ons aansluiten
en Hém namen geven
zoals wij, mensen, namen geven aan allen
die wij willen kennen en herkennen,
aan iedereen tot wie wij willen spreken,
die wij willen opnemen in ons hart.

Gebed om ontferming 1

Wij weten dat we mogen rekenen
op de barmhartigheid van onze God.
Leggen we dan ook ons leven
in zijn liefdevolle handen.

-Heer, onze God,
Gij hebt ons gezegd dat God een vader is
en dat wij broers en zusters zijn van elkaar.
Vergeef het ons als wij niet openstaan voor uw liefde
en als wij uw liefde voor de mensen niet voldoende voorleven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Jezus Christus,
Gij zijt de Weg, de Waarheid en het Leven.
Vergeef het ons als wij zelf onze weg kiezen
en onze waarheid zelf bepalen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heilige Geest,
Gij zijt de Bezieler van eenheid en verbondenheid.
Gij roept ons tot gemeenschap.
Vergeef het ons wanneer wij ons krampachtig vastklampen
aan onze eigen ideeën en zo vaak verdeeldheid zaaien.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God, de Vader, ons de Geest van Jezus, zijn Zoon, schenken
en ons leiden naar zijn Koninkrijk voor eeuwig. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Heer,
wij hebben vaak genoeg aan onszelf.
Aan U, Vader,
die oorsprong en bestemming van ons leven zijt,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
dikwijls gaan wij onze eigen wegen.
Aan U, Christus,
die de Weg, de Waarheid en het Leven zijt,
vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
wij dolen soms ver van U,
en wij zijn arm aan bezieling,
zonder dromen, zonder kracht.
Aan U, heilige Geest van God,
die liefde zijt,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Goede God, altijd weer vergeeft Gij ons als wij nalaten uw Weg te gaan
Wij willen het beter doen, God.
Zegen onze pogingen daartoe.
Dat vragen wij u door Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.


Openingsgebed 1

Ze zijn met velen, God,
de goden van menselijke berekening,
van drang naar zelfbehoud.
Bevrijd ons van die goden.
Gij zijt anders, God,
zo anders dan wat mensen van U maken.
In Jezus hebt Gij een concreet gezicht gekregen,
een menselijke stem, een herkenbare blik.
Wij bidden U:
help ons te kiezen voor U,
U te zoeken en te vinden in iedere mens
die probeert te doen
wat Jezus ons heeft voorgedaan. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
in het leven van elke dag
ervaren wij dat Gij onze Vader zijt.
En waar wij de draad van Jezus’ verhaal opnemen,
wordt zijn Geest in ons werkzaam.
Wij willen proberen uw boodschappers te zijn
en in woord en daad
U te verkondigen als Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingsgebed 3

Trouwe God,
Gij hebt Uzelf geopenbaard als Schepper en Vader,
als onze Tochtgenoot door het leven.
Gij hebt ons leven zo totaal willen delen
dat Gij mens zijt geworden in Jezus, uw Zoon.
Hij heeft uw liefde voor ons zichtbaar gemaakt.
In die liefde willen wij leven.
En dat is mogelijk dankzij uw heilige Geest
die Gij ons geeft.
Uw Geest leeft in onze gemeenschap en zet ons leven in beweging.
Wij vragen U dat Gij als drie-ene God
de Bron moogt zijn van onze liefde,
vandaag en morgen, en alle dagen van ons leven. Amen.

Lezingen (Spr.8,22-31 ; Joh.16,12-15)

Laten wij samen luisteren naar de woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Spr. 8, 22-31)

Uit het boek der spreuken

Zo spreekt de Wijsheid van God:
22 De Heer schiep mij aan het begin van zijn weg,
nog voor zijn werken, van oudsher.
23 Uit eeuwigheid ben ik gevormd,
vanaf het begin, voordat de aarde ontstond.
24 Ik ben al ontstaan toen er nog geen oceaan was,
toen er nog geen bronnen waren, rijk aan water.
25 Voordat de bergen werden neergezet,
nog eerder dan de heuvels, ben ik ontstaan.
26 Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt,
zelfs niet de elementen van de wereld.
27 Ik was erbij toen Hij de hemel op zijn plaats zette,
toen Hij een boog spande over de oceaan,
28 en daarboven het machtige wolkengewelf zette;
toen Hij de geweldige bronnen van de oceaan maakte
29 en de zee haar grens gaf,
zodat het water zijn geboden niet overtrad,
en toen Hij de grondvesten van de aarde bouwde.
30 Ik stond als uitvoerster aan zijn zijde,
en ik was zijn vreugde, mij dag in dag uit
verheugend voor zijn aangezicht, steeds weer,
31 mij verheugend over zijn aardrijk
en ik vond mijn vreugde bij de mensen.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Rom., 5, 1-5)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

1           Gerechtvaardigd door het geloof
leven wij in vrede met God
door Jezus Christus onze Heer.
2           Hij is het die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten
tot die genade waarin wij staan;
door Hem ook mogen wij ons beroemen
op onze hoop op de heerlijkheid van God.
3           Meer nog, wij zijn zelfs trots op onze beproevingen,
in het besef dat verdrukking leidt tot volharding,
4           volharding tot beproefde deugd en die weer tot hoop.
5           En de hoop wordt niet teleurgesteld,
want Gods liefde is in ons hart uitgestort
door de heilige Geest die ons werd geschonken.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh., 16, 12-15)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

In zijn afscheidsrede zei Jezus tot zijn leerlingen:
12         Eigenlijk heb Ik jullie nog veel te zeggen,
maar je kunt het nu nog niet verwerken.
13         Wanneer de Geest der waarheid komt,
zal Hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn
– niet dat Hij eigenmachtig zal spreken,
Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt –
en wat komen gaat, zal Hij jullie meedelen.
14         Hij zal Mij verheerlijken,
want wat Hij jullie zal meedelen,
komt van Mij.
15         Alles wat de Vader heeft is ook van Mij;
daarom mag Ik zeggen dat
hetgeen Hij jullie zal meedelen,
van Mij komt.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de God van het verbond,
wiens naam is: “Ik ben er voor jou.”

Ik geloof in de God van Jezus,
als een Vader met ons op weg,
naast ons in goede momenten,
ons dragend als het moeilijk wordt.

Ik geloof in Jezus,
die van Zichzelf kon zeggen:
“Ik ben de Weg.”

Hij is onze Reisgezel, een Vriend onderweg,
de betrouwbare Gids die zijn leven geeft
opdat niemand onderweg zou bezwijken.

Ik geloof in de Geest,
de stille, ongeziene Kracht op onze levensweg.
Hij houdt Gods licht in ons brandend.

Ik geloof in de gemeenschap samen op weg,
een gemeenschap van mensen
die blijven geloven in breken en delen.
Ik geloof dat wij samen op weg zijn
naar leven ten volle als een eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met dit brood en deze wijn, en met uw gaven aan Hem aan te bieden.

-Bidden wij voor mensen
die er moeite mee hebben om nog in een ‘goede God’ te geloven.
Dat ze vroeg of laat mensen ontmoeten
in wie zij iets van Gods aanwezigheid ontdekken.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor al wie zich van ‘God noch gebod’ iets aantrekken.
Dat zij vroeg of laat gehoor geven aan het beste wat in hen leeft.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor jonge mensen die God moeilijk met ‘Vader’ kunnen aanspreken omdat ze met het begrip ‘vader’ overhoop liggen.
Dat ze ooit op het spoor mogen komen van wat mensen gelukkig kan maken.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Bidden we tot God, de Vader,
voor allen die het vertrouwen in Hem hebben verloren.
Dat ze een rustpunt vinden in hun leven.
Laten wij bidden…

-Bidden we tot God de Zoon, Jezus de Christus,
voor hen die Hem slechts kennen
als iemand uit een ver verleden,
zonder betekenis voor onze tijd.
Dat zij Hem leren kennen als een Gids.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onze Kerk
en voor alle Kerken die het evangelie van Jezus Christus belijden.
Dat zij minder nadruk leggen
op wat hen gescheiden houdt,
maar steeds meer oog krijgen voor wat hen samenbindt.
Laten wij bidden…

-Bidden we tot de heilige Geest
voor allen die zich in hun handelen door Hem laten leiden.
Dat de wereld door hen open bloeit
tot Gods gemeenschap op aarde.
Laten wij bidden…

Voorbeden 3

-Bidden we tot de Vader
die van ieder van ons houdt
en onze naam geschreven heeft
in de palm van zijn hand.
Dat wij op zijn goedheid en nabijheid durven vertrouwen.
Laten wij bidden…

-Bidden we tot Jezus
die wij Zoon van God mogen noemen,
die met ons meegaat als Vriend en Tochtgenoot,
en die zich telkens opnieuw aan ons geeft in brood en wijn.
Dat wij Hem navolgen
in zijn concrete zorg voor mensen.
Laten wij bidden…

-Bidden we tot de heilige Geest
die sinds ons doopsel in ons woont
en vruchten van liefde, vrede en vreugde schenkt.
Dat wij en alle christenen
openstaan
om zijn gaven te ontvangen
voor onszelf, de Kerkgemeenschap
en de wereld waarin we leven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij in deze examentijd
bijzonder tot de heilige Geest
om zijn kracht voor alle kinderen en jongeren.
Dat zij volhouden in hun studies.
En bidden we om wijsheid voor allen die hen omringen
als familie of leerkrachten.
Laten wij bidden..
.          
                                                                       federatie Kana

Gebed over de gaven 1

God, onze Vader,
in brood en wijn belijden
wij dat wij geborgen willen blijven
in de genade van Jezus, uw Zoon.
Moge die genade ons bezielen
opdat onze kring van liefde groter wordt,
onze bereidheid tot delen onbeperkt.
Dan zullen wij ons verzekerd weten
van de gemeenschap van uw Geest
en van de kracht van uw liefde. Amen.

Gebed over de gaven 2

Goede God,
gaven van mensen zijn hier bijeengebracht.
Gaven van werk en inzet,
van bereidheid en verbondenheid,
tekens van brood en wijn,
ons eigen leven.
Wij bieden het U aan
door Jezus die zijn kracht bij U haalde
en ons laat leven van zijn Geest. Amen.

Tafelgebed 1

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe verbond,
bezegeld met mijn bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit brood, en drink uit deze beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ woord, Vader,
breken wij hier dit brood
en danken U voor deze beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Tafelgebed 2

Dank U, God,
omdat Gij voor ons een Vader wilt zijn
die zorg draagt voor ons
en bij wie we steeds mogen thuiskomen.
Dank U, Jezus, Zoon van de Vader,
omdat Gij ons Gods liefde hebt getoond
en omdat Gij allen die met U op stap willen gaan,
in uw vriendenkring opneemt.
Dank U, heilige Geest,
omdat Gij ons met uw licht
Jezus en de Vader openbaart,
omdat Gij ons leven kracht geeft.
Dank U, drie-ene God,
omdat Gij ons laat delen in uw liefde.
Graag willen wij U dank zeggen en samen bidden:
naar Daniël Neetesonne

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij danken U voor Jezus, de Christus,
de man uit Nazareth,
die U ‘Abba’, zijn lieve Vader noemde.
Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren
als toen Hij op onze aarde was.

Gedreven door gerechtigheid en goedheid
openbaarde Hij uw naam in deze wereld.
Door zijn woorden van begrip en vergeving,
door zijn attentie voor gekwetste mensen,
door blinden uitzicht te geven en lammen veerkracht,
toonde Hij uw menslievendheid.

Hij was met mensen begaan,
deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet.
Hij veroordeelde niet,
maar gaf mensen nieuwe kansen.

Vooral in de nacht, die de laatste van zijn leven werd,
heeft Hij een subliem gebaar van liefde gesteld.

Hij nam brood in zijn handen en dankte U.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn vrienden en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen.
Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker.
Hij sprak een dankgebed en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Vader, wij zijn U dankbaar
omdat wij in deze tekenen van brood en beker
Jezus van Nazareth mogen gedenken.
Zend ons zijn Geest
opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn,
hoe onvolkomen ook.

Geef dat wij elkaar waarderen,
dat we niet blind zijn voor de mens naast ons
of doof en onverschillig voor zijn nood.

Dan zal er vreugde zijn op aarde
liefde, vrijheid  en vriendschap in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Bezield door zijn Geest, naar het voorbeeld van zijn Zoon,
mogen wij bidden tot Hem die ook wij als ‘Vader’ mogen aanspreken:
Onze Vader,…

God en Vader,
uw Zoon sprak ons van liefde en gerechtigheid.
Als wij zijn Boodschap ter harte nemen
en ons leven inrichten volgens die principes,
mogen wij vol vertrouwen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens 1

Als uw zonen en dochters maakt Gij ons tot deelgenoot
aan uw creatieve liefdesgemeenschap van Vader, Zoon en Geest.
Laten wij dit vredevolle genieten van elkaar
uitdragen naar de vier windstreken.
Laten wij die Godsvrede doorgeven van mens tot mens
tot een vredesketen die de hele wereld omspant.
Die vrede van de drie-ene God zij altijd met u.
En wensen wij elkaar van harte vrede toe.

Vredeswens 2

Heer, Jezus Christus,
neem alle verdeeldheid weg uit ons midden.
Schenk ons uw Geest.
Dat Hij ons leert nieuwe wegen te gaan
en te getuigen van Gods aanwezigheid in ons midden.
De vrede van de drie-ene God zij altijd met u.
En wensen wij elkaar van harte die vrede toe.

Vredeswens 3

Heer Jezus,
kom ons tegemoet.
Doorbreek de muren van ongeloof en onbegrip.
Neem alle twijfel en moedeloosheid weg uit ons hart,
en vul het met uw vrede en vreugde.
Maak ons tot bewerkers van vrede en verzoening in uw naam.
Moge Gods vrede met ons zijn.
En wensen wij elkaar van harte vrede toe.

Lam Gods

Communie

Het Brood dat wij mogen breken
geeft gemeenschap met het Lichaam van Christus.
Zoals het Brood één is, vormen wij allen één lichaam.
Zie het Lam Gods…

Bezinning 1

Een meikever, verkleumd en koud,
komt onder de adem van een kind
weer tot beweging…

Destijds, heel lang geleden,
– zo gaat het aloude verhaal –
zei God:
“Kom, ik blaas je mijn levensgeest in de neus.”
En die levenwekkende geest-adem
bracht leven in de vormeloze chaos.

En wij, verkleumd en moedeloos,
zijn telkens weer op weg gegaan.
Bewogen door zijn geest-adem,
durven wij de vrijheid in,
de onbepaalde verte,
de ongevulde diepte,
met alleen zijn beeld en zijn gelijkenis
als herinnering.

Bij Jezus is het zoveel meer
dan slechts een herinnering.
Hij is weerspiegeling van God
en wordt bewogen door zijn Geest-Adem.
“Kom, zegt Hij, Ik ben de weg.
In mijn woord komt God jou tegemoet,
in Mij komt de verborgen God jou nabij.
De verre God wordt vriend en lotgenoot.”

Wij mensen, verkleumd en koud
in een veel te zakelijke wereld
komen onder Gods Geest-Adem weer tot leven.
Wij worden,
in een moedig spelen met de vrijheid,
Gods verhaal.

Gedragen door het geloof
dat God de ene is
die ons tot vrijheid be-Geest-ert en be-Adem-t
en ons in Jezus een weg wijst
als van mens tot mens…

Een wonder van Drievuldigheid.
naar Manu Verhulst

Bezinning 2

Met een handjevol kleine, zwakke mensen
is het ooit begonnen.
Vanuit onmacht, angst en ontgoocheling
hebben zij de handen in elkaar geslagen
en zijn ze op weg gegaan.
Waarheen?
Ze wisten het zelf niet.
Ze deelden wat ze hadden
en hielden de droom wakker die Jezus in hen had gewekt.
Vanuit hun verbondenheid
zetten ze kleine, dagelijkse stappen die haalbaar waren.
En dat was heel wat!
Zo groeide indertijd nieuw leven.
Waarom zou dat nu, tweeduizend jaar later, niet opnieuw kunnen?
Ja, waarom niet?
naar Manu Verhulst

Bezinning 3

Niemand van ons weet
wie Gij zijt, God.
Niemand van ons
heeft U in pacht.

Gij zijt als liefde:
gewoonweg te beleven.
Gij zijt als lijden:
ermee vechten en aanvaarden.
Gij zijt als geluk:
louter te ondergaan.

Gij schuilt in het hart van
mensen die simpel en bescheiden goed doen.
Gij zit wijze en deemoedige mensen in het bloed.
Gij gaat mee met elkeen die U zoekt en meemaakt,
met allen die, waar ook ter wereld,
vredig met elkaar omgaan.
Peer Verhoeven

Bezinning 4

Drievoudig één zijn

Met God op stap gaan
naar je medemensen toe,
is Vader zijn:
je zal hevig naar hen verlangen
en hen liefhebben
zoals een echte vader houdt van zijn volk.
Je zal kansen geven ernstig nemen
en geloven in diegenen
met wie je werkt.

Op stap gaan is ook Zoon zijn:
je gedragen voelen
en gestuwd door een innige liefde
die je helpt losmaken en bevrijden
uit wat mensen tegenhoudt
voluit te leven.
En jezelf aanvaarden
en ieder ander met wie je samen bent.

Op stap gaan is Geest, ruimte, zijn:
je niet op jezelf richten
of op een zeker doel,
maar verder kijken,
samen eerlijke horizonten zoeken
naar een helende eenheid toe.
naar Broechem

Bezinning 5

Alle volken moeten gedoopt,
ondergedompeld worden
in een nieuwe manier van leven
zoals ze ons door de Vader is beloofd,
zoals ze ons door de Zoon is voorgeleefd
zoals ze ons door de Geest in het hart is geprent.
Allen moeten gedoopt,
ondergedompeld worden
in een nieuwe manier van leven,
waar alles spreekt van Gods eigen naam:
” Ik zal er zijn voor u “.
Hoe meer wij die naam
als een werkwoord gaan vervoegen,
hoe meer die naam
ons leven zal tekenen,
hoe meer Hij zal gebeuren
en hoe meer we zullen weten
dat Hij met ons is tot de wereld voltooid zal zijn.
Ward Vanoverbeke

Bezinning 6

Wie God zegt,
moet het verhaal vertellen
van Hem die heet: ‘ Ik zal er zijn voor u ‘,
die als een Vader aan de oorsprong staat van ons bestaan,
die ons de wereld heeft toevertrouwd
opdat wij ervoor zouden zorg dragen,
die met ons meegaat,
ons zegent en zendt
om een zegen te zijn voor anderen.

Wie God zegt
moet het verhaal vertellen
van Jezus Christus,
de Mens in wie duidelijk werd
wie God is,
die zijn naam ten volle heeft waargemaakt.
De Mens die er is voor anderen:
als brood aan mensen gegeven.

Wie God zegt
moet het verhaal vertellen
van zijn Geest die in ons leeft,
die in ons spreekt ‘ Ik ben er voor u ‘,
die ons bezielt en richt
om zijn naam in ons leven
waar te maken.

Onze God is een groot verhaal van liefde,
dat in ons leven te lezen is.                                                   

Bezinning 7

God,
Vader, Zoon en Heilige Geest
met drie in één
kunt Gij de hele wereld aan
en begint Gij opnieuw wat onbegonnen lijkt:
blinden zien, doven horen, stommen spreken, lammen gaan
en voor wie gevangen zaten
gaat een bevrijde wereld open.

Met drie in één
durft Gij het wonder aan
dat stenen veranderen in brood,
dat water verandert in wijn,
en dat eenlingen veranderen in gezworen kameraden.

Met drie in één
doet Gij
de honger naar gerechtigheid herleven.
Dan wordt ontmoedigd zwijgen
tot waarheid doen,
vandaag en vele dagen.

Bezinning 8

Intreden in het mysterie

Geloven is iets anders dan godsdienstkennis
en het aanvaarden van waarheden en leerstellingen.

Geloven begint met het binnentreden in een groot mysterie,
tastend en zoekend,
vragend en bedelend om licht,
tot op een dag God naar je toekomt
en je zijn aanwezigheid laat voelen in duizend dingen van elke dag.

Geloven is dan verder zien,
door de dingen heen kijken naar Diegene
die er achter staat.

Geloven is de eigen aardse veiligheid verlaten en over het water wandelen,
zich toevertrouwen aan een Wezen
dat je werkzaam aanwezig weet
en dat je steeds verder lokt.

Geloven is zich laten opnemen in een nieuwe, diepere dimensie,
in een ruimte waar alle grenzen verdwenen zijn.

Geloven is in volle vertrouwen in het duister springen.
Het is een sterke vorm van liefhebben.
Phil Bosmans

Bezinning 9

Drievuldigheidszondag is zoveel
als het naamfeest van God:
één God, vele namen.
De klassieke namen:
één God in drie personen,
een God die we noemen: Vader, Zoon en Geest.

Men zou ook kunnen zeggen:
God in het verleden: de Vader, de Schepper die ons het leven gaf.
God in het heden: de Zoon, God hier-en-nu, die zijn tent opslaat in ons midden.
En God in de toekomst: de Geest die de komende dingen aankondigt
en ons ten volle de waarheid brengt.

Vele namen…zoals
de God boven mij (de Vader, de Heer van al wat bestaat),
de God naast mij (Jezus, die onze broeder werd),
en God in mij (de Geest die in ons woont).
Maar het meest van al verbaast mij
dat deze grote God zich met kleine mensen inlaat.
‘Wat is dan die mens dat Gij aan hem denkt?’
Hebt Gij niet gezegd: “Ik zal er zijn voor u?”
Olen

Bezinning 10

Mijn God,
ik hoef niet naar de hemel te klimmen
om met U te spreken en bij U mijn vreugde te vinden.
Ik moet mijn stem niet verheffen
om met U te praten.

Al fluisterde ik heel zacht,
Gij hoort me,
want Gij zijt in mij,
ik draag U in mijn hart.

Om U te zoeken heb ik geen vleugels nodig,
ik heb me enkel stil te houden,
in mezelf te kijken,
me niet te verwijderen van een zo hoge Gast.

Als bij mijn broeder, mijn beste vriend,
mag ik bij U vertoeven,
U zeggen wat mij kwelt,
U vragen mij te helpen.
Ik weet dat Gij mijn God en Vader zijt
en ik – in al mijn kleinheid –  uw kind.

Bezinning 11

In God geloven als Vader van alle mensen,
is mensen zo graag zien zoals Hij,
hen kansen geven,
luisteren naar hun verhaal,
en geloven in het goede in elke mens
met wie je leeft of werkt.

In Jezus geloven,
is Hem ontmoeten in de eucharistie,
en vanuit zijn zorg voor mensen
opkomen voor medemensen,
vooral voor wie minder kansen kreeg
opdat ze voluit kunnen leven,
mensen van harte vergeven,
en telkens opnieuw beginnen.

In de Geest geloven,
is vertrouwen hebben
dat God de Kerkgemeenschap leidt,
ons niet op onszelf richten
maar verder durven kijken.
Openstaan voor iedereen
en nieuwe wegen durven zoeken
opdat mensen God mogen ontdekken
als Bron van leven en geluk.
Federatie Kana

Bezinning 12

Het is ons mensen eigen
om een beeld te vormen van God.
We vinden dit al in het eerste bijbelboek:
de scheppende Geest boven de wateren.
En verderop is Hij als een lichtende Wolk,
die de weg wijst door de woestijn.
Er is het beeld van de Herder,
die waakt over zijn kudde;
of van de moeder, die zorg draagt
voor haar kwetsbare mensenkind.
Hét beeld van God is Jezus,
een Mensenkind uit Nazareth,
Gods welbeminde.
Hij is sprekend zijn Vader,
zijn volmaakte Beeld en Gelijkenis.
Zijn woorden en daden:
zij wijzen allen in Gods richting.

God laat zich anders aan ons zien
naargelang onze situatie anders is.
Soms is Hij ver weg,
omdat we zelf onze richting kwijt zijn.
Hij is onbegrijpelijk en hard,
als een geliefde van ons is weggenomen.
Maar Hij kom ook in zicht,
als onze dankbaarheid niet op kan
bij de geboorte van nieuw leven.
God heeft vele gezichten,
omdat zijn naam is: Ik ben er voor jou.
Hij is er op elk moment van onze levensweg,
in goede en in kwade dagen.
Hij is als een mantel om ons heen.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

God, onze Vader,
leer ons U te vinden als de Ene die ons geluk en vrede gunt.
Jezus Christus,
Gij stuurt ons op pad om uw Boodschap van bevrijding te verkondigen.
Geest van God,
begeleid ons op die weg van zorg en recht voor iedereen.
Drie-ene God,
wees de toetssteen voor ons doen en laten.
Moge Gij zichtbaar worden in onze omgang met mensen,
iedere dag opnieuw en alle dagen van ons leven. Amen.

Slotgebed 2

God, Vader en Moeder van alle mensen,
wij danken U voor uw Woord.
Leer ons van harte bidden:
“Uw wil geschiede…”.
Moge uw Woord onze wet worden
op onze weg naar uw Rijk.

Christus, onze Heer,
moge door U en met U en in U
mens en wereld heil ervaren,
liefde leren schenken en ontvangen,
een allesomvattende gemeenschap bewerken.

God, moge uw Geest, de Geest van Jezus,
Kerk en wereld inspireren,
volken, naties en godsdiensten bezielen,
onze harten veroveren
en uw Koninkrijk nabij brengen. Amen.


Slotgebed 3

God-die-leeft met ons verbonden,
met woorden die niet toereikend waren
hebben wij getracht U ter sprake te brengen.
In kleine, aarzelende gebaren
hebben wij rond uw tafel
Hem herdacht die ons hierin is voorgegaan.
Gij hebt uw Geest gemengd in onze woorden.
Wij danken U, Vader, en bidden:
kneed ons in al onze verscheidenheid
verder tot één gemeenschap,
levend vanuit uw Geest . Amen.

Slotgebed 4

Ik wil U binnenlaten in de kern van mijn bestaan, God,
en mij van kop tot teen laten inpalmen
door uw liefde, net zoals Jezus.
Laat uw Geest mij daarom leiden,
vooral op ongebaande wegen
en op tochten
vol hindernissen en valkuilen.
Reik mij uw hand en breng mij naar de plaats
waar de waarheid het wint van de leugen
en waar alleen maar liefde is.
Dan weet ik
dat ik ’thuis’ ben.
naar Erwin Roosen

Slotgebed 5

Goede God,
het valt niet licht in deze tijd
uw Blijde Boodschap te verkondigen.
Toch willen wij het telkens opnieuw proberen.
Aangemoedigd door Jezus’ Woorden
en gesterkt door brood en wijn
willen wij uw liefdevolle aandacht
in woord en daad aan onze naaste doorgeven,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
Lovendegem

Slotgebed 6

God,
wij mochten uw nabijheid hier ervaren.
Wij danken U daarvoor en bidden U:
laat ons niet gaan met lege handen.
Vermeerder ons geloof,
sterk onze hoop
en doe ons groeien in liefde.
Dan draagt ons leven van elke dag
uw merktekens. Amen.

Slotgebed 7

Vader, Zoon en heilige Geest
wij danken U omdat wij dit samenzijn weer mochten beleven
rond uw Woord en uw Tafel.
Wij danken U voor de verbondenheid die onder ons is gegroeid.
Geef dat wij de vrede en innerlijke rust
die Gij ons hier hebt gegeven
meedragen in ons hart,
opdat wij ten volle onszelf kunnen geven
in onze taken van elke dag.
Blijf voor ons de Bron waaruit wij onze liefde putten,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Slotgebed 8

Dank U, God, dat ik mag leven en liefhebben,
dat ik U “Vader” mag noemen,
dat Gij mij geschapen hebt naar uw beeld.
Gij hebt mij de vrijheid geschonken
om zelf mijn leven uit te bouwen
en zo de schepping te voltooien.

Dank U, God, dat Gij mij in Jezus tegemoet komt.
Gij weet wat het inhoudt:
dromen van liefde en botsen op het kwaad.
Bij momenten mij door U verlaten voelen
en toch blijven geloven dat Gij mij nabij zijt.

Dank U, God, Geest van liefde en heiligheid,
Geest van wijsheid en verstand,
Gij bezielt mij met uw gloed,
Gij maakt mij zacht en mild,
Gij begeestert mijn broze geloof en mijn kwetsbare liefde.

U, “Vader, Zoon en heilige Geest”
brengen wij hulde
in de gemeenschap van uw Kerk.
U, Heer, zij lof gebracht
in alle eeuwigheid.  Amen.

Slotgebed 9

God,
wij kwamen naar deze viering met de vreugden en de zorgen van ons leven.
Gij hebt ons opgenomen in uw Drie-ene liefde.
Vergezel ons naar onze dagelijkse bezigheden
zodat wij in de kracht van uw Geest
de geborgenheid van ons geloof kunnen doorgeven aan onze medemensen.
Wij vragen het U omwille van Jezus Christus, onze Broeder en onze Heer. Amen.
4-ingen

Zending en zegen 1

Moge de Drie-ene God ons zegenend nabij zijn:
in de naam van + de Vader, bron van alle leven,
in de naam van de Zoon, onze Broeder die wil dat wij allen één zouden zijn,
in de naam van de Geest van waarheid en liefde,
die ons begeestert en bemoedigt als wij gaan getuigen van het evangelie. Amen.

Zending en zegen 2

Moge uw gezichten stralen van vreugde,
want God is onze Vader.
Hij is liefde.

Moge uw handen vrede brengen,
want Gods Zoon is onze Broeder.
Hij is vergeving en genezing.

Moge uw voeten u leiden
op de weg van het leven,
want de Geest van God stuwt ons.
Hij is onze Gids en Reisgenoot.

Moge de drie-ene God ons zegenen:
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
Kees Pannekoek


Zending en zegen 3

‘Ga dan en maak alle volkeren tot mijn leerling’.
Moge die opdracht door ons waargemaakt worden
door hoop en blijheid te brengen
waar we zijn of verblijven onder de naam van God die is:
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
naar Heeswijk

Zending en zegen 4

In het evangelie hoorden we Jezus tot ons zeggen:
“Zie, Ik ben met jullie alle dagen”.
In goed gezelschap worden wij gezonden en gezegend
om zijn Goede Boodschap uit te dragen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 5

Zoals Jezus’ vrienden toen
worden vandaag wij uitgezonden
tot vrede voor allen die wij vandaag en morgen zullen ontmoeten.
Moge ter vervulling van die opdracht
de hemel ons zegenen met het licht van vriendelijkheid,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Jacques Verhees

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie met de tags . Bookmark de permalink.