H. Drie-eenheid C 2019

16 06 2019

Begroeting

Vandaag, op de feestdag van de Heilige Drie-eenheid
maken wij het kruisteken drukkelijker en bewuster dan anders.
Want elke keer als wij dit kruisteken maken bevestigen wij ons geloof in God,
zijn drievoudige aanwezigheid in ons bestaan.
Laten wij dan deze viering beginnen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Broechem

Openingswoord 1

Meer dan andere zondagen
staat ons samenzijn in het teken van Vader, Zoon en Geest.
Drievuldigheidszondag is het vandaag.
Geen feestdag om moeilijk over te doen
en te verzuchten dat we zo’n ingewikkeld geloof hebben.
Het is vandaag veel meer een dag waarop we bemoedigd worden
omdat God een levende God is,
een God die gemeenschap is in zichzelf, die liefde is.
Een God die zijn liefde laat uitgaan naar alle mensen, wereldwijd.
naar Kees Pannekoek

Openingswoord 2

Liefde is het sleutelwoord in ons geloof.
Het is de liefde van zijn Vader
die Jezus deelt met zijn leerlingen.
Het is de liefde voor Christus
die ons drijft om zijn Boodschap te beleven en uit te dragen.
Het is uit liefde voor ons
dat de Heer ons zijn Geest zendt.
Laten we in die liefde hier samen zijn
en bidden om ontferming.

Vergevingsmoment 1

Wij weten dat we mogen rekenen
op de barmhartigheid van onze God.
Leggen we dan ook ons leven
in zijn liefdevolle handen.

-God, Gij neemt ons zoals wij zijn
met onze fouten en onze gebreken.
Gij zijt voor ons een goede Vader.
Daarom mogen wij bidden:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Gij toont ons de weg naar het hart van onze medemensen,
naar samenleven in liefde.
Jezus, Gij zijt onze Broeder, onze God.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Gij zijt de kracht in ons
die ons helpt goed te zijn,
geduldig, vreugdevol, vredestichtend en vergevingsgezind.
Geest van God in ons, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God de Vader ons de Geest van Jezus, zijn Zoon, schenken.
Hij is vergeving van onze zonden.
Hij zal ons leiden tot eeuwig leven. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Heer, soms leven wij alsof wij de heersers zijn
over alle leven en over al wat bestaat.
Dan vergeten we dat Gij onze Schepper zijt.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij hebt ons de liefde van uw Vader getoond.
Gij zijt heel uw leven een toonbeeld van liefde geweest,
zelfs tot in de dood.
Gij hebt ons gevraagd elkaar lief te hebben zoals Gij ons dat hebt voorgedaan.
Al te dikwijls vergeten wij dit.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, als Geest bezielt Gij ons
om uw Boodschap verder uit te dragen,
om vuur te zijn voor anderen
als ze zich eenzaam, verdrietig of niet begrepen voelen.
Maar vaak zetten wij een demper op uw Geest,
doven wij soms de vlaspit in plaats van ze aan te wakkeren.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons tekortkomen,
wees ons barmhartig,
zoals uw Zoon dat was
en zend ons uw Geest om het in de toekomst beter te doen. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn blijde boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

God, onze Vader, Gij wilt ons nabij zijn.
Gij spreekt ons toe in verhalen van liefde en hoop,
in gebaren van gerechtigheid,
in het delen van brood en wijn.
Wij willen U inademen, God,
bij U verwijlen.
Wij willen op weg gaan, gezonden door uw Zoon,
en gesterkt door uw krachtbron, uw Geest,
die met ons blijft tot in eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 2

Ik wil zorg voor je dragen – zegt God –
zoals een vader en een moeder voor hun kind.
Ik wil je beschermen en van je houden,
alle dagen.
Als blijk van mijn liefde
heb Ik je zelfs mijn Zoon gegeven,
opdat mijn tederheid een gezicht zou krijgen
en opdat mijn droom van een hemelse wereld
werkelijkheid zou worden.
Wil van Hem leren
hoe je je leven kunt afstemmen op de adem van mijn Geest
en hoe je een mens van vrede en liefde kunt worden. Amen.
Erwin Roosen

Lezingen (Spr.8,22-31 ; Joh.16,12-15)

Laten wij samen luisteren naar de woorden uit de Schrift.

Eerste lezing 1 (Spr. 8, 22-31)

Uit het boek der spreuken

Zo spreekt de Wijsheid van God:
22 De Heer schiep mij aan het begin van zijn weg,
nog voor zijn werken, van oudsher.
23 Uit eeuwigheid ben ik gevormd,
vanaf het begin, voordat de aarde ontstond.
24 Ik ben al ontstaan toen er nog geen oceaan was,
toen er nog geen bronnen waren, rijk aan water.
25 Voordat de bergen werden neergezet,
nog eerder dan de heuvels, ben ik ontstaan.
26 Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt,
zelfs niet de elementen van de wereld.
27 Ik was erbij toen Hij de hemel op zijn plaats zette,
toen Hij een boog spande over de oceaan,
28 en daarboven het machtige wolkengewelf zette;
toen Hij de geweldige bronnen van de oceaan maakte
29 en de zee haar grens gaf,
zodat het water zijn geboden niet overtrad,
en toen Hij de grondvesten van de aarde bouwde.
30 Ik stond als uitvoerster aan zijn zijde,
en ik was zijn vreugde, mij dag in dag uit
verheugend voor zijn aangezicht, steeds weer,
31 mij verheugend over zijn aardrijk
en ik vond mijn vreugde bij de mensen.
KBS Willibrord 1995

Eerste lezing 2 (Uit het boek Spreuken 8, 22-31)

Een filosoof-dichter nodigt ons uit om naar de Wijsheid te luisteren.
Hij stelt haar voor als Vrouw
en toont haar grote rol bij Gods scheppingswerk.
Zij, Vrouwe Wijsheid, is niet zo maar onderdeel van de schepping,
ze wordt deel van God zelf.

‘Nog voor Hij aan zijn scheppingswerk begon, zegt Vrouw Wijsheid,
‘heeft de Heer mij, verworven.’

En de dichter overloopt dan de verschillende fases van de schepping: van de aarde, de oceanen, de rivieren en de bergen.

Vervolgens wordt Vrouw Wijsheid directe getuige
hoe de aarde wordt klaargemaakt voor het leven:
‘Ik was erbij toen Hij de hemel zijn plaats gaf
en een cirkel om het water trok,
toen Hij aan de zeeën grenzen stelde,
de fundamenten van de aarde legde.’

Ten slotte bezingt Vrouw Wijsheid de innige band tussen haar en God:
‘Ik was zijn lieveling, zijn troetelkind,
bron van zijn vreugde, dag in, dag uit.
Het was heerlijk om bij Hem te zijn.’

In het laatste vers verbindt Vrouw Wijsheid zich met de mens.
Ook voor de mens wil ze een bron van geluk zijn
en aanwezig als mensen iets ondernemen dat van belang is.
Ze zegt: ‘Ik vond vreugde in de aarde die God had geschapen
en was blij met alle mensen.’
Hendrik Van Moorter
Catechesehuis

Tweede lezing (Rom., 5, 1-5)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

1           Gerechtvaardigd door het geloof
leven wij in vrede met God
door Jezus Christus onze Heer.
2           Hij is het die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten
tot die genade waarin wij staan;
door Hem ook mogen wij ons beroemen
op onze hoop op de heerlijkheid van God.
3           Meer nog, wij zijn zelfs trots op onze beproevingen,
in het besef dat verdrukking leidt tot volharding,
4           volharding tot beproefde deugd en die weer tot hoop.
5           En de hoop wordt niet teleurgesteld,
want Gods liefde is in ons hart uitgestort
door de heilige Geest die ons werd geschonken.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh., 16, 12-15)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

In zijn afscheidsrede zei Jezus tot zijn leerlingen:
12         Eigenlijk heb Ik jullie nog veel te zeggen,
maar je kunt het nu nog niet verwerken.
13         Wanneer de Geest der waarheid komt,
zal Hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn
– niet dat Hij eigenmachtig zal spreken,
Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt –
en wat komen gaat, zal Hij jullie meedelen.
14         Hij zal Mij verheerlijken,
want wat Hij jullie zal meedelen,
komt van Mij.
15         Alles wat de Vader heeft is ook van Mij;
daarom mag Ik zeggen dat
hetgeen Hij jullie zal meedelen,
van Mij komt.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Drie-ene God,
‘Vader’ noemen wij U,
oorsprong van al wat leeft.
Hemel en aarde komen uit uw hand.
Uw grootheid ervaren wij in heel de schepping.

Wees uw mensen nabij.
Vergezel ons op onze weg
zoals Gij eertijds meetrok met uw volk Israël
om het thuis te brengen in het land van belofte.

Drie-ene God,
‘Zoon’ en ‘Broeder’ noemen wij U.
Als mens van vlees en bloed
zijt Gij ons tegemoet gekomen
in Jezus van Nazar­eth.
Op de weg die naar de Vader leidt,
zijt Gij onze gids en leidsman.
In uw voetspoor mogen wij gaan.

Wees ons nabij.
Laat ons zien hoe wij, mensen,
kunnen leven met en voor elkaar,
zorgzaam en liefdevol tot het uiterste.

Drie-ene God,
‘Heilige Geest’, ‘Levensadem’ noemen wij U,
kracht van ons bestaan.
Alles wat leeft
doordringt Gij met warmte en licht.

Wees ons nabij
zodat wij, mensen, durven leven
in vreugde- en vredevolle gemeenschap met elkaar.

Drie-ene God,
wij danken U
dat Gij er zijt
voor ons en met ons,
vandaag en alle dagen. Amen.


Voorbeden 1

Moge God, als Vader, Zoon en Geest,
ons nabij zijn als wij tot Hem bidden.

-Vader, wij bidden U,
vergeef ons wanneer wij uw opdracht misvormen,
als wij elkaar pijn doen door onze hardheid,
elkaar kwetsen door onze liefdeloosheid.
Wanneer wij eenheid doen scheuren
en uw vrede onmogelijk maken in deze wereld.
Laten wij bidden…

-Heer Jezus Christus, wij bidden U,
maak dat wij tweedracht en verdeeldheid als pijnlijk aanvoelen
zodat we werk maken van samenhorigheid en eenheid.
Laat die vrede onder ons komen
die niet alleen afwezigheid van oorlog is,
maar vrede waarin de warmte van uw aanwezigheid voelbaar is.
Laten wij bidden…

-God, Heilige Geest, wij bidden U,
begeester onze harten,
verdrijf onze vooroordelen en onbegrip,
verenig ons,
en door ons
alle volkeren, in waarachtige vrede en eenheid.
Zo kan vrede groeien op aarde voor alle mensen van goede wil.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Drie-ene God,
Vader, Zoon en H. Geest,
wij aanbidden U
en komen vol vertrouwen vragen:
zie naar ons om.

-Zie naar de wereld,
hoe verdeeld zij is geraakt
en hoe ver we verwijderd zijn
van eenheid in liefde.
Verbind ons weer als uw mensen
en neem ons op in uw schoot van liefde.
Laten wij bidden…

-Zie naar uw Kerk,
de gemeenschap rondom Jezus, uw Zoon,
samengevoegd door uw H. Geest.
Ook zij is verdeeld geraakt in veel groeperingen
die elkaar soms zelfs bestrijden.
Wij bidden U:
voer ons weer naar de eenheid
die voortvloeit uit uw onderlinge band van liefde.
Laten wij bidden…

-Zie ook om naar onze gezinnen
en naar alle samenlevingsverbanden.
Geef ons de moed, de kracht en de wijsheid
om eenheid en samenhorigheid te bewaren
en zo levende getuigen te zijn
van uw mysterievolle eenheid.
Laten wij bidden…

-Zie ook om
naar allen die eenzaam door het leven gaan.
Laat hen liefde ervaren
en verbondenheid met anderen,
opdat ook zij kunnen getuigen
dat Gij bron van liefde zijt.
Laten wij bidden…
Hans Koenen

Gebed over de gaven 1

God, onze Vader,
wees hier aanwezig in het brood en de wijn,
die ons door uw Zoon werden nagelaten
als tekens van zijn blijvende aanwezigheid onder ons.
Beziel ons met uw creatieve Geest
zodat wij liefde en vriendschap aandurven,
want Gij zijt een God van liefde,
altijd en tot in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, wij bieden U onze gaven aan
opdat de kracht van uw liefde in ons aanwezig mag zijn.
Jezus heeft ons brood en onze wijn genomen
om zijn leven door te geven,
om zijn liefde op alle plaatsen en in alle tijden
zichtbaar en voelbaar te maken.
Moge de kracht van zijn Geest ons vervullen
vandaag en alle dagen. Amen.

Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe Verbond,
bezegeld met mijn Bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit Brood, en drink uit deze Beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ Woord, Vader,
breken wij hier dit Brood
en danken U voor deze Beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Bezield door zijn Geest, naar het voorbeeld van zijn Zoon,
mogen wij bidden tot Hem die ook wij als ‘Vader’ mogen aanspreken:
Onze Vader,…

God en Vader,
uw Zoon sprak ons van liefde en gerechtigheid.
Als wij zijn Boodschap ter harte nemen
en ons leven inrichten volgens die principes,
mogen wij vol vertrouwen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Heer, Jezus Christus,
neem alle verdeeldheid weg uit ons midden.
Schenk ons uw Geest.
Dat Hij ons leert nieuwe wegen te gaan
en te getuigen van Gods aanwezigheid in ons midden.
De vrede van de drie-ene God zij altijd met u.
En wensen wij elkaar van harte die vrede toe.

Lam Gods

Communie

Het Brood dat wij mogen breken
geeft gemeenschap met het Lichaam van Christus.
Zoals het Brood één is, vormen wij allen één lichaam.
Zie het Lam Gods…

Bezinning 1

Met een handjevol kleine, zwakke mensen
is het ooit begonnen.
Vanuit onmacht, angst en ontgoocheling
hebben zij de handen in elkaar geslagen
en zijn ze op weg gegaan.
Waarheen?
Ze wisten het zelf niet.
Ze deelden wat ze hadden
en hielden de droom wakker die Jezus in hen had gewekt.
Vanuit hun verbondenheid
zetten ze kleine, dagelijkse stappen die haalbaar waren.
En dat was heel wat!
Zo groeide indertijd nieuw leven.
Waarom zou dat nu, tweeduizend jaar later, niet opnieuw kunnen?
Ja, waarom niet?
naar Manu Verhulst

Bezinning 2

Drievuldigheidszondag is zoveel
als het naamfeest van God:
één God, vele namen.
De klassieke namen:
één God in drie personen,
een God die we noemen: Vader, Zoon en Geest.

Men zou ook kunnen zeggen:
God in het verleden: de Vader, de Schepper die ons het leven gaf.
God in het heden: de Zoon, God hier-en-nu, die zijn tent opslaat in ons midden.
En God in de toekomst: de Geest die de komende dingen aankondigt
en ons ten volle de waarheid brengt.

Vele namen…zoals
de God boven mij (de Vader, de Heer van al wat bestaat),
de God naast mij (Jezus, die onze broeder werd),
en God in mij (de Geest die in ons woont).
Maar het meest van al verbaast mij
dat deze grote God zich met kleine mensen inlaat.
‘Wat is dan die mens dat Gij aan hem denkt?’
Hebt Gij niet gezegd: “Ik zal er zijn voor u?”
Olen

Slotgebed 1

God, onze Vader,
leer ons U te vinden als de Ene die ons geluk en vrede gunt.
Jezus Christus,
Gij stuurt ons op pad om uw Boodschap van bevrijding te verkondigen.
Geest van God,
begeleid ons op die weg van zorg en recht voor iedereen.
Drie-ene God,
wees de toetssteen voor ons doen en laten.
Moge Gij zichtbaar worden in onze omgang met mensen,
iedere dag opnieuw en alle dagen van ons leven. Amen.

Slotgebed 2

Ik wil U binnenlaten in de kern van mijn bestaan, God,
en mij van kop tot teen laten inpalmen
door uw liefde, net zoals Jezus.
Laat uw Geest mij daarom leiden,
vooral op ongebaande wegen
en op tochten
vol hindernissen en valkuilen.
Reik mij uw hand en breng mij naar de plaats
waar de waarheid het wint van de leugen
en waar alleen maar liefde is.
Dan weet ik
dat ik ’thuis’ ben.
naar Erwin Roosen
Zending en zegen

Moge de Drie-ene God ons zegenend nabij zijn:
in de naam van + de Vader, Bron van alle leven,
in de naam van de Zoon, onze Broeder die wil dat wij allen één zouden zijn,
in de naam van de Geest van waarheid en liefde,
die ons begeestert en bemoedigt als wij gaan getuigen van het evangelie. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.