H. Drie-eenheid C 2016

22 05 2016

Begroeting

Op het feest van onze Drie-ene God
willen we het kruisteken waarmee wij deze viering beginnen
wat meer reliëf geven:

In de naam van + de Vader,
die ons het leven geeft,
die antwoordt op onze vragen
en ons vrij laat.

In de naam van de Zoon,
die in de wereld komt,
het mensenleven deelt,
onze Broeder wil zijn
en ons voorgaat.

In de naam van de Geest,
die onze harten verwarmt,
ons denken verlicht,
richting geeft aan ons handelen
en ons krachtig maakt. Amen.
Kees Pannekoek

Openingswoord 1

Vandaag, het feest van de H. Drieëenheid.
Wie blijft stilstaan bij de cijfertjes,
geraakt niet ver.
Feest van de Drieëenheid wil namelijk zeggen:
wij willen uitdrukken dat we geloven
in een Vader die Schepper is,
in een Zoon die ons gezonden werd om onze roeping voor te leven,
in een Geest die ons helpt.
Maar toch geloven wij in één God.
Je ziet: wiskundig klopt het niet.
Maar gelukkig heeft God niets te maken met rekenen.
God vraagt ons enkel en alleen te geloven dat Hij met ons bezig is,
dat Hij van ons houdt.
Laten we dat dan ook vieren.
naar Lovendegem

Openingswoord 2

Een week na Pinksteren vieren we
het feest van de  Drie-eenheid:
God, die Vader, Zoon en Geest is.
Waar vorige week de schijnwerpers gericht stonden op Gods Geest,
vieren we vandaag de totaliteit van onze God:
Hij die als een Vader met moederlijke liefde voor ons zorgt,
Hij die Jezus zond om aan die liefde een gezicht te geven,
Hij die ons door zijn Geest laat delen in die liefde.

Vergevingsmoment 1

Wij weten dat we mogen rekenen
op de barmhartigheid van onze God.
Leggen we dan ook ons leven
in zijn liefdevolle handen.

-Heer, onze God,
Gij hebt ons gezegd dat God een vader is
en dat wij broers en zusters zijn van elkaar.
Vergeef het ons als wij niet openstaan voor uw liefde
en als wij uw liefde voor de mensen niet voldoende voorleven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Jezus Christus,
Gij zijt de Weg, de Waarheid en het Leven.
Vergeef het ons als wij zelf onze weg kiezen
en onze waarheid zelf bepalen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heilige Geest,
Gij zijt de bezieler van eenheid en verbondenheid.
Gij roept ons tot gemeenschap.
Vergeef het ons wanneer wij ons krampachtig vastklampen
aan onze eigen ideeën en zo vaak verdeeldheid zaaien.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God, de Vader, ons de Geest van Jezus, zijn Zoon, schenken
en ons leiden naar zijn Koninkrijk voor eeuwig. Amen.

Vergevingsmoment 2

Heer, wij beluisteren uw Boodschap,
aarzelen en twijfelen
om U tenslotte toch te volgen.

-In onze omgang met elkaar beluisteren we Gods oproep om,
vanuit onze verscheidenheid,
elkaar te verrijken en te groeien naar eenheid.
Helaas,
in onszelf en in onze wereld ervaren we dikwijls zoveel onverdraagzaamheid.
We willen een beetje verdraagzamer worden,
kinderen als we zijn van één God, die we Vader noemen.
Heer, ontferm U daarbij over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-In onze omgang met elkaar beluisteren we Gods oproep om,
vanuit onze verscheidenheid,
elkaar te verrijken en te groeien naar eenheid.
Helaas,
in onszelf en in onze wereld ervaren we zoveel hebzucht en egoïsme.
We willen wat meer voorrang geven aan onze naasten,
broers en zussen als we zijn van Jezus, Zoon van God.
Christus, ontferm U daarbij over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-In onze omgang met elkaar beluisteren we Gods oproep om,
vanuit onze verscheidenheid,
elkaar te verrijken en te groeien naar eenheid.
Helaas,
in onszelf en in onze wereld ervaren we zoveel wangedrag.
We willen ons wat meer inzetten
om eenheid en vrede te verwezenlijken,
bezield als we zijn door de Geest van Jezus, Zoon van God.
Heer, ontferm U daarbij over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer,
moge wij U en uw Boodschap
consequent volgen
vandaag en alle dagen. Amen.                                                

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn blijde boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

God,
Gij die onze namen hebt geschreven in de palm van uw hand,
die als een Vader voor ons zijt
en naar ons omziet,
die ons in de Zoon nabij zijt gekomen
en ons liefde hebt geleerd,
die ons in de Geest weer naar U doet verlangen,
laten wij ons door U gezonden weten
om te wonen in uw huis van liefde,
nu reeds en in uw eeuwig nabij-zijn. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God, wij danken U voor Jezus, uw Zoon.
Zijn leven verwijst ons
naar het geheim van uw bestaan-in-liefde.
Help ons nederig te geloven
in het mysterie van de heilige Drievuldigheid,
in de liefde die gestalte krijgt
door de mildheid van mensen om ons heen.
Wij hopen op uw barmhartigheid
als wij U ontmoeten van aanschijn tot aanschijn. Amen.

Lezingen (Spr.8,22-31 ; Joh.16,12-15)

Laten wij samen luisteren naar de Woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Spr. 8, 22-31)

Uit het boek der spreuken

Zo spreekt de Wijsheid van God:
22 De Heer schiep mij aan het begin van zijn weg,
nog voor zijn werken, van oudsher.
23 Uit eeuwigheid ben ik gevormd,
vanaf het begin, voordat de aarde ontstond.
24 Ik ben al ontstaan toen er nog geen oceaan was,
toen er nog geen bronnen waren, rijk aan water.
25 Voordat de bergen werden neergezet,
nog eerder dan de heuvels, ben ik ontstaan.
26 Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt,
zelfs niet de elementen van de wereld.
27 Ik was erbij toen Hij de hemel op zijn plaats zette,
toen Hij een boog spande over de oceaan,
28 en daarboven het machtige wolkengewelf zette;
toen Hij de geweldige bronnen van de oceaan maakte
29 en de zee haar grens gaf,
zodat het water zijn geboden niet overtrad,
en toen Hij de grondvesten van de aarde bouwde.
30 Ik stond als uitvoerster aan zijn zijde,
en ik was zijn vreugde, mij dag in dag uit
verheugend voor zijn aangezicht, steeds weer,
31 mij verheugend over zijn aardrijk
en ik vond mijn vreugde bij de mensen.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Rom., 5, 1-5)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

1         Gerechtvaardigd door het geloof
leven wij in vrede met God
door Jezus Christus onze Heer.
2         Hij is het die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten
tot die genade waarin wij staan;
door Hem ook mogen wij ons beroemen
op onze hoop op de heerlijkheid van God.
3         Meer nog, wij zijn zelfs trots op onze beproevingen,
in het besef dat verdrukking leidt tot volharding,
4         volharding tot beproefde deugd en die weer tot hoop.
5         En de hoop wordt niet teleurgesteld,
want Gods liefde is in ons hart uitgestort
door de heilige Geest die ons werd geschonken.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh., 16, 12-15)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

In zijn afscheidsrede zei Jezus tot zijn leerlingen:
12        Eigenlijk heb Ik jullie nog veel te zeggen,
maar je kunt het nu nog niet verwerken.
13        Wanneer de Geest der waarheid komt,
zal Hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn
– niet dat Hij eigenmachtig zal spreken,
Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt –
en wat komen gaat, zal Hij jullie meedelen.
14        Hij zal Mij verheerlijken,
want wat Hij jullie zal meedelen,
komt van Mij.
15        Alles wat de Vader heeft is ook van Mij;
daarom mag Ik zeggen dat
hetgeen Hij jullie zal meedelen,
van Mij komt.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij samen ons geloof in de éne God, die Vader, Zoon en Geest is.

Ik geloof in God,
schepper van hemel en aarde,
Vader van alle mensen.

Ik geloof in Jezus Christus,
die gekomen is
om te bemoedigen en te genezen,
om ons te bevrijden van alle onrecht,
om Gods vrede bij de mensen te verkondigen.

Hij heeft zich gegeven voor de wereld.
Hij is in ons midden de levende Heer.

Ik geloof in Gods Geest,
die werkzaam is
in alle mensen die er ontvankelijk voor zijn.

Ik geloof in de Kerk van Christus,
die, uitgerust met de kracht van de Geest,
gezonden is om de mensen te dienen.

Ik geloof in de vergevende liefde van God,
die de macht van de zonde zal breken
in ons en in alle mensen.

Ik geloof dat de mens zal leven
van Gods leven voor altijd. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met dit brood en deze wijn, en met uw gaven aan Hem aan te bieden.

-Bidden wij tot de drie-ene God,
die ons als Vader nabij wil zijn.
Dat wij erop mogen vertrouwen in Hem geborgen te zijn,
in Hem geliefd te zijn
ook als wij door tegenslag en tegenkanting
onderuit worden gehaald.
Laten wij bidden…

-Bidden wij tot de drie-ene God,
die zich in zijn Zoon aan ons liet kennen.
Moge wij Hem navolgen
op de weg die Hij ons voorging:
de weg van bevrijding, gerechtigheid en onderlinge verbondenheid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij tot de drie-ene God,
die ons in zijn Geest begeestert tot creatief spreken en doen,
zodat de Jezusboodschap in deze tijd
overtuigend kan klinken.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-God,
wij danken U dat wij het leven uit uw hand hebben ontvangen
en wij vragen U:
leer ons zorgvuldig en eerbiedig met uw schepping om te gaan.
Laten wij bidden…

-God,
wij danken U voor uw bevrijdende liefde,
duidelijk zichtbaar in Jezus van Nazareth
en wij bidden U:
dat wij, in navolging van Hem,
mogen werken aan een nieuwe wereld van vrede en rechtvaardigheid.
Laten wij bidden…

-God,
wij danken U voor uw Geest die ons leven bezielt
en wij bidden U:
dat wij gehoor mogen geven aan uw Woord
en blijmoedig voortgaan
op weg naar uw toekomst.
Laten wij bidden…

God,
Gij die met ons zijt,
vandaag en alle dagen,
wij zegenen uw naam:
Vader, Zoon en H. Geest,
God van mensen, tot in eeuwigheid. Amen.
naar Jan Verheul

Gebed over de gaven 1

God, onze Vader,
wees hier aanwezig in het brood en de wijn,
die ons door uw Zoon werden nagelaten
als teken van zijn blijvende aanwezigheid onder ons.
Hij stuurt ons op weg
om zijn Boodschap van bevrijding uit te dragen.
Beziel ons met uw creatieve Geest
zodat wij die taak aandurven
zonder aarzeling of faalangst.
Wij weten dat Gij, als God van liefde,
ons nabij zijt en met ons meegaat,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Gebed over de gaven 2

Vader,
uw naam is mooi en eenvoudig:
‘Ik zal er zijn voor U’.
Met dit brood belijden wij onze inzet voor elkaar.
Met deze wijn willen wij drinken van uw Geest
die ons doet getuigen van Jezus,
uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Tafelgebed

Dank U, God,
omdat Gij voor ons een Vader wilt zijn
die zorg draagt voor ons
en bij wie we steeds mogen thuiskomen.
Dank U, Jezus, Zoon van de Vader,
omdat Gij ons Gods Liefde hebt getoond
en omdat Gij allen die met U op stap willen gaan,
in uw vriendenkring opneemt.
Dank U, heilige Geest,
omdat Gij ons met uw Licht
Jezus en de Vader openbaart,
omdat Gij ons leven kracht geeft.
Dank U, drie-ene God,
omdat Gij ons laat delen in uw Liefde.
Graag willen wij U dank zeggen en samen bidden:
naar Daniël Neetesonne

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij danken U voor Jezus, de Christus,
de man uit Nazareth,
die U ‘Abba’, zijn lieve Vader noemde.
Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren
als toen Hij op onze aarde was.

Gedreven door gerechtigheid en goedheid
openbaarde Hij uw naam in deze wereld.
Door zijn woorden van begrip en vergeving,
door zijn attentie voor gekwetste mensen,
door blinden uitzicht te geven en lammen veerkracht,
toonde Hij uw menslievendheid.

Hij was met mensen begaan,
deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet.
Hij veroordeelde niet,
maar gaf mensen nieuwe kansen.

Vooral in de nacht, die de laatste van zijn leven werd,
heeft Hij een subliem gebaar van liefde gesteld.

Hij nam brood in zijn handen en dankte U.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn vrienden en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen.
Dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker.
Hij sprak een dankgebed en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Vader, wij zijn U dankbaar
omdat wij in deze tekenen van brood en beker
Jezus van Nazareth mogen gedenken.
Zend ons zijn Geest
opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn,
hoe onvolkomen ook.

Geef dat wij elkaar waarderen,
dat we niet blind zijn voor de mens naast ons
of doof en onverschillig voor zijn nood.

Dan zal er vreugde zijn op aarde
liefde, vrijheid  en vriendschap in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Bezield door zijn Geest, naar het voorbeeld van zijn Zoon,
mogen wij bidden tot Hem die ook wij als ‘Vader’ mogen aanspreken:
Onze Vader,…

God en Vader,
uw Zoon sprak ons van liefde en gerechtigheid.
Als wij zijn Boodschap ter harte nemen
en ons leven inrichten volgens die principes,
mogen wij vol vertrouwen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

Als uw zonen en dochters maakt Gij ons tot deelgenoot
aan uw creatieve liefdesgemeenschap van Vader, Zoon en Geest.
Laten wij dit vredevolle genieten van elkaar
uitdragen naar de vier windstreken.
Laten wij die Godsvrede doorgeven van mens tot mens
tot een vredesketen die de hele wereld omspant.
Die vrede van de drie-ene God zij altijd met u.
En wensen wij elkaar van harte vrede toe.

Lam Gods

Communie

Het Brood dat wij mogen breken
geeft gemeenschap met het Lichaam van Christus.
Zoals het Brood één is, vormen wij allen één lichaam.
Zie het Lam Gods…

Bezinning 1

Wie God zegt,
moet het verhaal vertellen
van Hem die heet: ‘ Ik zal er zijn voor u ‘,
die als een Vader aan de oorsprong staat van ons bestaan,
die ons de wereld heeft toevertrouwd
opdat wij ervoor zouden zorg dragen,
die met ons meegaat,
ons zegent en zendt
om een zegen te zijn voor anderen.

Wie God zegt
moet het verhaal vertellen
van Jezus Christus,
de Mens in wie duidelijk werd
wie God is,
die zijn naam ten volle heeft waargemaakt.
De Mens die er is voor anderen:
als brood aan mensen gegeven.

Wie God zegt
moet het verhaal vertellen
van zijn Geest die in ons leeft,
die in ons spreekt ‘ Ik ben er voor u ‘,
die ons bezielt en richt
om zijn naam in ons leven
waar te maken.

Onze God is een groot verhaal van liefde,
dat in ons leven te lezen is.                                         

Bezinning 2

Intreden in het mysterie

Geloven is iets anders dan godsdienstkennis
en het aanvaarden van waarheden en leerstellingen.

Geloven begint met het binnentreden in een groot mysterie,
tastend en zoekend,
vragend en bedelend om licht,
tot op een dag God naar je toekomt
en je zijn aanwezigheid laat voelen in duizend dingen van elke dag.

Geloven is dan verder zien,
door de dingen heen kijken naar Diegene
die er achter staat.

Geloven is de eigen aardse veiligheid verlaten en over het water wandelen,
zich toevertrouwen aan een Wezen
dat je werkzaam aanwezig weet
en dat je steeds verder lokt.

Geloven is zich laten opnemen in een nieuwe, diepere dimensie,
in een ruimte waar alle grenzen verdwenen zijn.

Geloven is in volle vertrouwen in het duister springen.
Het is een sterke vorm van liefhebben.
Phil Bosmans

Bezinning 3

Het is ons mensen eigen
om een beeld te vormen van God.
We vinden dit al in het eerste bijbelboek:
de scheppende Geest boven de wateren.
En verderop is Hij als een lichtende Wolk,
die de weg wijst door de woestijn.
Er is het beeld van de Herder,
die waakt over zijn kudde;
of van de moeder, die zorg draagt
voor haar kwetsbare mensenkind.
Hét beeld van God is Jezus,
een Mensenkind uit Nazareth,
Gods welbeminde.
Hij is sprekend zijn Vader,
zijn volmaakte Beeld en Gelijkenis.
Zijn woorden en daden:
zij wijzen allen in Gods richting.

God laat zich anders aan ons zien
naargelang onze situatie anders is.
Soms is Hij ver weg,
omdat we zelf onze richting kwijt zijn.
Hij is onbegrijpelijk en hard,
als een geliefde van ons is weggenomen.
Maar Hij kom ook in zicht,
als onze dankbaarheid niet op kan
bij de geboorte van nieuw leven.
God heeft vele gezichten,
omdat zijn naam is: Ik ben er voor jou.
Hij is er op elk moment van onze levensweg,
in goede en in kwade dagen.
Hij is als een mantel om ons heen.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

God-die-leeft met ons verbonden,
met woorden die niet toereikend waren
hebben wij getracht U ter sprake te brengen.
In kleine, aarzelende gebaren
hebben wij rond uw tafel
Hem herdacht die ons hierin is voorgegaan.
Gij hebt uw Geest gemengd in onze woorden.
Wij danken U, Vader, en bidden:
kneed ons in al onze verscheidenheid
verder tot één gemeenschap,
levend vanuit uw Geest . Amen.

Slotgebed 2

God,
wij kwamen naar deze viering met de vreugden en de zorgen van ons leven.
Gij hebt ons opgenomen in uw Drie-ene liefde.
Vergezel ons naar onze dagelijkse bezigheden
zodat wij in de kracht van uw Geest
de geborgenheid van ons geloof kunnen doorgeven aan onze medemensen.
Wij vragen het U omwille van Jezus Christus, onze Broeder en onze Heer. Amen.
4-ingen

Zending en zegen

Zoals Jezus’ vrienden toen
worden vandaag wij uitgezonden
tot vrede voor allen die wij vandaag en morgen zullen ontmoeten.
Moge ter vervulling van die opdracht
de hemel ons zegenen met het licht van vriendelijkheid,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Jacques Verhees

Zending en zegen

Zoals Jezus’ vrienden toen
worden vandaag wij uitgezonden
tot vrede voor allen die wij vandaag en morgen zullen ontmoeten.
Moge ter vervulling van die opdracht
de hemel ons zegenen met het licht van vriendelijkheid,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Jacques Verhees

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.