Feest van de Heilige Familie A 2019

29 12 2019


Begroeting

Op Kerstmis stond een nieuw geboren Kind centraal.
Vandaag, een paar dagen later,
gaat onze aandacht naar het gezin, de heilige Familie,
waarin dat Kind geboren werd.
Moge God, in dit Kind mens geworden,
hier in ons midden zijn,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Kerstmis ligt achter ons.
Aan ons om in het komende jaar
de geest van Kerstmis,
de geest van vrede en verdraagzaamheid
tot werkelijkheid te maken.

Traditioneel vieren we op de zondag na Kerstmis het feest van de H. Familie.
Vandaag willen wij dit feest verbreden
en gedenken
dat wij allen samen
– eenheid in verscheidenheid –
één grote mensenfamilie vormen.

Het evangelie brengt ons in herinnering dat,
ook nog op onze dagen,
Jozef, het Kind en zijn moeder op de vlucht zijn.
In veelkleurige rassen, talen en culturen verblijven zij onder ons,
als vreemdelingen,
als vluchtelingen.

Zoals uit de lezingen blijkt
draagt God al wie op de vlucht is,
een warm hart toe.
Als ons hart voor deze mensen koud en kil is,
als wij onze deuren ongastvrij gesloten houden,
dan roept God ons op
om ons te bekeren tot de geest van het evangelie.

Openingswoord 2

Elk jaar, op de eerste zondag na Kerstmis,
zet de christengemeenschap
het gezin in de schijnwerpers.
Met het oog op zo’n feest
is de invalshoek van onze evangelielezing
wel heel onverwacht.
Jozef krijgt van Gods boodschapper te horen:
`Sta op, neem het Kind en zijn moeder mee
en vlucht naar Egypte.
Want Herodes staat het Kind naar het leven.’
En dus trekt het gezin naar dat vreemde land,
een duistere toekomst tegemoet.
Durven wij het wel en wee van ons en ons gezin
in Gods handen leggen?
Wellicht doen we er goed aan om samen even na te denken
hoe wij Gods aanwezigheid voelbaar kunnen maken
in ons gezins- en familieleven.

Gebed om ontferming 1

Onze dagelijkse omgang als broers en zussen
is getekend door veel goeds, maar ook door zwakheid en onwil.
Vergeving schenkt ons nieuwe kansen.

-Vergeef ons Heer,
wanneer de liefde in ons gezin te veel afhankelijk is
van onze ingesteldheid en ons humeur.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Vergeef ons Heer,
als we te weinig tijd vrij maken
om in onderling vertrouwen
met onze kinderen een ernstig gesprek te voeren.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Vergeef ons Heer,
als we te weinig delen in het leven van vluchtelingen,
als wij ons te veel in ons warme huis opsluiten.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Onze God komt ons nabij.
Hij vergeeft ons onze fouten
en leidt ons naar nieuw en liefdevol leven. Amen.

Gebed om ontferming 2

Jezus moest met zijn ouders vluchten naar Egypte.
Dit verhaal raakt ons soms veel meer
dan de verhalen en de beelden van zovele vluchtelingen vandaag.
Om onze weinig geëngageerde houding tegenover die mensen
vragen we:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Het verhaal van de wijzen leert ons
dat God mens is geworden
voor het geluk van alle mensen en volkeren.
Wij voelen ons soms zo weinig verbonden met mensen
buiten onze kerkgemeenschap.
Om onze weinig begripvolle houding tegenover  anders-gelovigen
vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Jozef vertrouwde zo rotsvast op U, Heer,
dat hij onmiddellijk gevolg gaf aan de boodschap van de engel.
Ons geloof en vertrouwen zijn vaak zo klein
dat we enkel op onze eigen inzichten vertrouwen.
Om onze meestal weinig vertrouwvolle houding tegenover U
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar federatie Kana

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

God,
relaties tussen mensen kunnen ongrijpbaar diep groeien:
genegenheid en liefde tussen man en vrouw,
tussen ouders en kinderen,
tussen vrienden.
Die banden zijn zalig en heilig.
Laten wij op dit feest van de H. Familie
even daarbij stilstaan
en U daarvoor danken.
Help ons steeds meer te leven
als kinderen van het ene grote gezin,
waarvan Gij de Vader zijt.
Dit vragen wij U door Jezus, uw Zoon,
voor ons mens geworden. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
het gezin van Nazareth is voor ons
het teken van uw liefdevolle aanwezigheid
in de relaties van mensen die elkaar zijn toegedaan.
Geef dat ook wij in ons gezin
iets laten zien van die onuitputtelijke liefde,
het standvastige geduld en de verdraagzaamheid
die Maria, Jozef en Jezus elkaar hebben betoond.
Wij vragen U dit in Jezus’ naam. Amen.

Lezingen

Luisteren we nu naar verhalen van geloof uit de Schrift.

Eerste lezing (Sir., 3, 2-6, 12-14)

Uit het boek Ecclesiasticus

2           De Heer heeft aan de vader
aanzien gegeven bij zijn kinderen,
en Hij heeft het oordeel van de moeder
bindend gemaakt voor haar zonen.
3           Wie zijn vader hoogacht
krijgt vergeving van zijn zonden
4           en wie zijn moeder eert
is als iemand die schatten verzamelt.
5           Wie zijn vader hoogacht
zal vreugde aan zijn kinderen beleven
en als hij bidt, wordt hij verhoord.
6           Wie zijn vader eert, zal lang leven
en wie luistert naar de Heer
geeft zijn moeder aanzien.
12         Kind, verzorg je vader als hij oud is,
en doe hem geen verdriet, zo lang hij leeft.
13         Ook al is zijn verstand verzwakt,
je moet het hem niet kwalijk nemen,
en hem niet verachten,
jij die nog al je kracht hebt.
14         Want een goede daad, aan je vader bewezen,
wordt niet vergeten:
wat de zonden afbreken, bouwt zij weer voor je op.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Kol., 3, 12-17)

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

Broeders en zusters
12         Bekleed u, als Gods heilige en geliefde uitverkorenen,
met tedere ontferming,
goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld.
13         Verdraag elkaar en vergeef elkaar,
als de een tegen de ander een grief heeft.
Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook u vergeven.
14         Voeg bij dit alles de liefde,
die de band van de volmaaktheid is.
15         En laat de vrede van Christus heersen in uw hart;
daartoe bent u immers geroepen,
als ledematen van één lichaam.
En wees dankbaar.
16         Laat het woord van Christus in volle rijkdom onder u wonen.
Leer en vermaan elkaar met alle wijsheid.
Zing voor God met een dankbaar hart psalmen,
hymnen en geestelijke liederen.
17         Doe alles wat u in woord of daad verricht
in de naam van de Heer Jezus,
God de Vader dankend door Hem.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt., 2, 13-15, 19-23)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

13         Toen de Wijzen de wijk genomen hadden,
verscheen aan Jozef in een droom een engel van de Heer,
die zei:
`Sta op, neem het kind en zijn moeder mee
en vlucht naar Egypte,
en blijf daar tot ik u waarschuw.
Want Herodes staat het kind naar het leven.’
14         Hij stond op en nam nog die nacht met het kind
en zijn moeder de wijk naar Egypte
15         en bleef daar tot de dood van Herodes,
opdat vervuld zou worden wat door de Heer
bij monde van de profeet gezegd is:
Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen.
19            Toen Herodes gestorven was,
verscheen in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer,
die zei:
20         `Sta op, ga met het kind en zijn moeder naar het land Israël,
want zij die het kind naar het leven stonden, zijn dood.’
21         Hij stond op, nam het kind en zijn moeder mee
en ging naar het land Israël.
22         Toen hij hoorde dat Archelaüs
zijn vader Herodes was opgevolgd als koning van Judea,
was hij bang om daarheen te gaan.
In een droom gewaarschuwd,
week hij uit naar het gebied van Galilea,
23         en vestigde zich in de stad Nazaret,
opdat vervuld zou worden
wat bij monde van de profeten gezegd is:
Hij zal Nazoreeër genoemd worden.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij dat wij door God geroepen zijn
om als mensengemeenschap zorg te dragen voor elkaar.

Wij geloven in God, de Vader,
die zijn schepping in onze handen heeft gegeven
om er een woning van te maken
waarin het goed is om te leven.

Wij geloven in de Zoon, Jezus Christus,
die bij ons kwam wonen en nu leeft
in de harten van de mensen.
Hij is ons voorbeeld van liefde tot het uiterste.

Wij geloven in Gods Geest,
die ieder van ons de kracht geeft
om aan het rijk van God mee te bouwen.

Wij geloven in een gemeenschap
waarin elkeen zorg draagt voor de ander;
waarin eenieder aan de Blijde Boodschap
gestalte geeft door woord en daad.

Wij geloven dat een mensenleven
nooit zal eindigen
en dat we hoopvol mogen uitzien
naar het eeuwig geluk bij de Vader. Amen.


Voorbeden 1

Aan onze God, geboren en getogen in een mensengezin,
mogen wij onze hoop en onze persoonlijke zorgen voorleg­gen.

-Bidden wij om openheid in het gezin,
openheid naar buiten, naar Kerk en samenleving,
openheid ook naar binnen, tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen,
opdat men tegenover elkaar onbedreigd zijn gedachten en gevoelens
zou kunnen uiten.
Laten wij bidden…

-Mijn vanzelfsprekendheden zijn lang niet altijd vanzelfspre­kend voor een ander. Bidden wij dat hardheid en selectieve doofheid
plaats mogen maken voor begrip en luisterbereid­heid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij opdat  elk kind zou mogen gedijen
binnen de warmte van mens-makende ouderliefde;
liefde, die het vertrou­wen waard is
dat God in de mensen heeft gesteld.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor kinderen
die ongevraagd schade ondervinden van de scheiding van hun ouders.
Bidden wij voor ouders die treuren
omdat hun kinderen de deur achter zich hebben dichtgeslagen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die ongewild kinderloos bleven.
Dat zij wegen mogen vinden om vorm en gestalte te geven
aan hun be­reid­heid tot gevende liefde.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Heer, onze God,
wij bidden U voor allen
die geduldig, verdraagzaam en vergevingsgezind zijn
in hun omgang met hun naasten.
Moge hun inzet vruchtbaar zijn
en uw licht doen stralen in deze wereld.
Laten wij bidden…

-Heer, onze God,
wij bidden U voor allen
die gestalte geven
aan liefde, wijsheid en vrede in de samenleving.
Moge hun inzet vruchtbaar zijn
en uw licht doen stralen in deze wereld.
Laten wij bidden…

-Heer, onze God,
wij bidden U voor ouders
die door armoede of onmacht niet in staat zijn
hun kinderen te geven wat ze nodig hebben.
Dat ze mensen ontmoeten die hen steunen.
Moge hun inzet vruchtbaar zijn
en uw licht doen stralen in deze wereld.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

God van alle mensen,
wij plaatsen brood en wijn op dit altaar
en wijden deze gaven aan U toe.
Wij kunnen dit brood echter niet smaken
en van deze wijn niet genieten
zonder een diep verlangen naar vrede en vreugde
voor iedereen op aarde.
Daarom bidden wij:
zegen deze gaven,
zegen ons,
opdat wij bereid zouden zijn daadwerkelijk hulp te bieden
aan allen die, veraf en dichtbij, een beroep op ons doen.
Laat ons zo aan de wereld tonen
dat wij uw Zoon hebben begrepen
en willen meewerken aan zijn komst op aarde. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, die voor ons tegelijk Vader en Moeder zijt,
wij zijn hier bijeen rond uw tafel als één grote familie.
In dit brood en deze wijn bieden wij U
het werk van al onze moeders aan,
de inzet van al onze vaders,
de goede wil van onze kinderen en jongeren.
Samen willen we werken aan een liefdevolle wereld
zoals Gij die voor ons bedoeld hebt. Amen.

Tafelgebed

God, wij danken U
omdat Gij een God van liefde zijt,
een God die oog en hart heeft
voor ons, zoekende mensen.

Wij danken U
omdat Gij de naam van elke mens geschreven hebt
in de palm van uw hand.
Wij danken U omdat Gij herkenbaar zijt
in elke goede mens,
in ogen vol mildheid,
in een teder gebaar.
Overduidelijk hebt Gij dat getoond in Jezus,
uw mensgeworden Zoon.
Als geen ander gaf Hij
gestalte aan uw goedheid en uw liefde voor de mensen.

Gij zijt de hand op onze schouder,
de stem die ons moed inspreekt of tactvol corrigeert.
In alle mensen die om ons bekommerd zijn,
die ons vergeven en aanmoedigen,
mogen wij de warmte van uw hart vermoeden.
Als liefde ook ons hart beroert,
onthullen wij  iets van uw gelaat.
Omdat wij dit mochten ontdekken
noemen wij uw naam
en danken U schroomvol met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, God, voor Jezus, de Christus,
de man uit Nazareth,
die U ‘Abba’, zijn lieve Vader, noemde.
Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren
als toen Hij op onze aarde was.

Gedreven door gerechtigheid en goedheid
openbaarde Hij uw naam in deze wereld.
Door zijn woorden van begrip en vergeving,
door zijn attentie voor gekwetste mensen,
door blinden uitzicht te geven en lammen veerkracht,
toonde Hij uw menslievendheid.

Hij was met mensen begaan,
deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet.
Hij veroordeelde niet,
maar gaf mensen steeds nieuwe kansen
omdat Hij wist dat elke mens uniek is in de schepping.

Vooral in de nacht, die de laatste van zijn leven werd,
heeft Hij een subliem gebaar van liefde gesteld.

Hij nam brood in zijn handen en dankte U.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn vrienden en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen.
Dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker.
Hij sprak een dankgebed en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Vader, wij zijn U dankbaar
omdat wij rond deze tekenen van Brood en Beker
Jezus van Nazareth mogen gedenken.
Zend ons zijn Geest
opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn,
hoe onvolkomen ook.

Geef dat wij elkaar zouden waarderen,
dat we niet blind zouden zijn voor de mens naast ons
of doof en onverschillig voor zijn nood.

Dan zal er vreugde zijn op aarde
liefde, vrijheid  en vriendschap in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Door Jezus opgeroepen om één grote familie te vormen,
willen wij met Hem bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader…

Laat het waar zijn, God, wat in Jezus waar is geworden:
dat wij vandaag zijn lichaam zijn,
zijn hart en handen om de mens naast ons gelukkig te maken.
Laat het waar zijn dat wij in ons samenleven
uw droom van vrede en gerechtigheid werkelijkheid laten worden.
Dan mogen wij in vreugde uitzien naar de wederkomst van Jezus Messias,
uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

De wereld van Bethlehem en Nazareth,
maar ook die van hier en nu,
heeft heimwee naar gisteren en droomt over morgen.
Waar die spanning aanvaard wordt,
wordt het leven boeiend.
Waar ruimte is voor gesprek
wordt een fundament voor vrede gelegd.
Die vrede zij altijd met u.
En wensen wij elkaar van harte vrede toe.

Vredeswens 2

Heer, Jezus Christus,
bij uw geboorte zongen de engelen vrede toe
aan mensen van goede wil.
Geef ook vandaag uw vrede vooral aan mensen
die onderdrukt en vernederd worden,
aan mensen die leven midden oorlog en geweld,
aan gezinnen waar spanningen heersen,
aan mensen die het moeilijk hebben.
Geef die vrede ook aan ons
en moge wij ze met open handen doorgeven aan elkaar.

Lam Gods

Communie

Als kind van Maria en Jozef,
leerde Jezus dat met elkaar het brood delen,
gemeenschap opbouwt.
Ook nu nodigt Hij ons uit om aan te zitten aan zijn tafel,
en biedt Hij Zichzelf aan als voedsel.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Een vrouw, die een kindje aan haar boezem drukte,
vroeg de profeet om iets te vertellen over kinderen.
Toen sprak de profeet.

Uw kinderen zijn uw kinderen niet.
Zij zijn de zonen en de dochters
van ’s levens hunkering naar zichzelf.
Zij komen door u, maar zijn niet van u.
En hoewel zij bij u zijn, behoren ze u niet toe.
Gij moogt hun geven van uw liefde, maar niet van uw gedachten,
want zij hebben hun eigen gedachten.
Gij moogt hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen,
want hun zielen toeven in het huis van morgen
dat gij niet bezoeken kunt, zelfs niet in uw dromen.
Gij moogt proberen hun gelijk te worden,
maar tracht hen niet aan u gelijk te maken.
Gij zijt de bogen, waarmee uw kinderen
als levende pijlen worden weggeschoten naar de toekomst.
naar Kahlil Gibran

Bezinning  2

Op mijn vraag ‘Ben ik de hoeder van mijn broeder’
werd mij geantwoord:

Voel je vooral verantwoordelijk
voor de mens aan wie jij
je ja-woord voor altijd hebt gegeven,
om alles te delen wat het leven biedt.
Stel daarom aan jezelf de hoogste eisen,
want zijn of haar geluk
ligt in jouw hand.
Als je de ander niet gelukkig maakt,
kan jouw geluk ook niet volkomen zijn.

Voel je vooral verantwoordelijk
voor je kinderen, leven van jouw leven.
Je doen en laten van elke dag
drukt op hen een onuitwisbare stempel.
Wees voor hen een veilige gids
in een bedreigende wereld,
die alsmaar meer van hun draagkracht eist.
Geef hun vooral de ruimte om zichzelf te zijn.

Voel je vooral verantwoordelijk
voor je goede vrienden
met wie je hebt gelachen,
met wie je hebt geweend
en die je, door zoveel wisselvalligheden heen,
nabij bent gekomen.
Wat de toekomst ook wordt,
niets mag je te veeleisend zijn
om hen trouw te blijven.

Voel je vooral verantwoordelijk
voor de mensen die je ontmoet
in je taak van iedere dag,
in het vervullen van je plicht.
Denk nooit dat het alleen om zaken gaat,
want altijd zijn er mensen bij betrokken
die recht hebben op je bekwaamheid
en op je grote dienstvaardigheid.

Bezinning 3

Heb je al eens goed naar kinderen gekeken?
Ze kijken heel anders tegen het leven aan.
Ze staan op hun tenen om alles beter te zien.
Ze lopen met hun neus dichter bij de grond
en dichter bij de werkelijkheid.
Ze winden er geen doekjes om,
ze denken rechtlijnig,
ze voelen de dingen met hun hart.
Ze stellen vragen waarop geen antwoord is.
Ze ontwapenen je met hun grote ogen.
Uit hun mond hoor je de echte waarheid
en soms komt die hard aan.
Ze kunnen je doen blozen.
Kinderogen kunnen je heel klein doen worden… en goed.

Slotgebed 1

God van mensen,
die kleinen toevertrouwt aan de handen van groten,
herinner die groten eraan
dat Gij met uw hart bij hun kinderen zijt.
Leer hun een klimaat van vertrouwen scheppen
waarin kinderen zichzelf kunnen worden
en hun eigen wegen leren gaan.
Leer ons – zo jong of zo oud als we zijn –
te zeggen wat er leeft in ons hart
opdat wij elkaars bondgenoten worden
op wegen van vrijmoedigheid, verbondenheid en vrede. Amen.

Slotgebed 2

Vanaf het prilste begin
heeft mijn Boodschap mensen geërgerd – zegt God.
Vaak begrepen ze Mij niet.
Soms wilden ze Mij zelfs niet begrijpen
omdat Ik andere waarden naar voor schoof
dan degene die zij belangrijk vonden.
Hoeveel geld of macht je hebt, telt voor Mij niet.
Waar Ik naar kijk
is de manier waarop je probeert lief te hebben.
Daarom stuur Ik engelen op jouw weg
die je in mijn naam zullen beschermen
en je zullen voorgaan naar een land
waar jouw verhaal dichter bij mijn verhaal zal komen,
tot we elkaar zullen vinden,
jij Mij en Ik jou, in vrede en vrijheid – zegt God.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Heer, onze God,
Gij hebt ons geroepen om van mekaar te houden
en om elkaar tot vreugde te zijn.
Zegen onze families en blijf ons nabij
in goede en kwade dagen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags , . Bookmark de permalink.