Feest H. Familie C 2021

26 12 2021


Begroeting

Twee dagen na elkaar,
maar daarom niet minder welkom
rond het altaar van de Heer.
Elk jaar vieren wij namelijk op het weekend na Kerstmis
het feest van de heilige Familie,
de familie die gevormd werd door Jozef, Maria en Jezus.
Laten ook wij als één familie, groot en klein, jong en oud,
eensgezind, samen eucharistie vieren
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord  1

Het is weer een drukke periode.
Kerstdag net voorbij en Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag in zicht.
Een familiebezoek hoort daar misschien ook wel bij.
Vandaag viert de Kerk dat kleine gezin in Nazareth:
het feest van de heilige Familie.
Voor ons een gelegenheid om dankbaar te zijn
voor onze familie, ons gezin, onze vrienden.
Een gelegenheid om te bidden om
niet alleen te worden gelaten.
Of misschien willen we, zoals Jezus,
niet mee naar huis
en willen we achterblijven in onze tempel.
Laten wij ons vandaag in deze viering
één voelen met allen die Christus
een plaats willen geven in hun leven.

Openingswoord 2

Een nieuw mensenleven wordt toevertrouwd aan de zorg van mensen.
Ouders worden geroepen om kinderen als herder nabij te zijn.
Maar kinderen worden groter…
en gaan eigen wegen.
Daarover gaat het in het evangelie van vandaag:
over een Kind uit Bethlehem en Nazareth,
dat zijn eigen weg begint te gaan,
weg van thuis…
Groeipijn en bange momenten voor de ouders.
naar Jacques Verhees

Een verhaal dat ons doet nadenken over ons eigen gezin,
over wat zich daar soms afspeelt
tussen man en vrouw,
tussen ouders en kinderen.
Dat ons doet nadenken ook over onszelf
en over de kronkelwegen die wij volgden
toen wij de ouderlijke zorg ontgroeiden.
Bidden wij God en elkaar om vergeving.

Openingswoord 3

De belangrijkste woorden uit het evangelie van vandaag
zijn de eerste woorden die Lucas Jezus laat uitspreken.
‘Wisten jullie dan niet
dat Ik bij mijn Vader moest zijn?’
Die woorden zijn een programmaverklaring.
Ze betekenen zoveel als:
Ik moet bezig zijn met de dingen
die mijn God ter harte gaan:
het welzijn van alle mensen,
hier en waar ook ter wereld.

Om de Geest die Jezus dreef,
in ons te laten groeien
en zo onze persoonlijke opdracht op het spoor te komen,
vieren we nu samen eucharistie.
En we hopen dat God ons tegemoet treedt,
dat we zijn aanwezigheid mogen ervaren
in ons samenzijn en samenleven.
naar Jos Devijver.

Gebed om ontferming 1

-Heer,
Gij schenkt ons leven doorheen de liefde en de vriendschap
van mensen om ons heen,
maar wij gaan er vaak zo achteloos aan voorbij.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
Gij wilt een band smeden tussen mensen,
maar wij zoeken eerder naar wat ons verdeelt
dan naar wat ons samenbrengt.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
Gij geeft ons steeds weer de kans opnieuw te beginnen,
maar wij grijpen die kans dikwijls niet
en veel begrip voor de tekortkomingen van een ander
brengen wij ook niet op.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Goede God,
keer U nogmaals naar ons toe
en genees ons van onze onvolkomenheid.
Dat vragen wij U in naam van Jezus, uw Zoon. Amen.

Gebed om ontferming 2

Laten we vandaag een verbond sluiten,
de handen in elkaar slaan
voor een nieuwe manier van leven
waarbij we gaandeweg elkaar opnieuw ontmoeten,
hoe verschillend we ook zijn,
en waarbij we elkaar het recht gunnen
om te zijn
wie we ten diepste zijn.
Daar wordt de norm van ons samenleven
niet bepaald door de wet van ‘Nooit Genoeg’,
de kwaliteit van leven niet afgemeten
aan wat mode en reclame voorschrijven.

Laten we een verbond sluiten
om samen werk te maken
van een nieuwe manier van leven.
Gods eigen naam ’Ik zal er zijn voor u’
zal daarin de leidraad zijn
voor ons omgaan met mensen en dingen.
Dan hoeft niemand meer te zeggen:
“Waar is uw God?”.
Hij zal immers te zien zijn in ons.
Hij zal gebeuren.

Gebed om ontferming 3

Omdat wij zo vaak tekortschieten
in geloof en in Godsliefde,
in ouderliefde en in kinderliefde,
vragen wij vergeving
aan de Heer en aan de moeder van onze Heer.

-Omdat wij te weinig bereid zijn
onze persoonlijke belangen opzij te zetten
voor het geluk van hen
met wie we dagelijks samenleven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat wij zo gemakkelijk vergeten
dat ons leven en onze kwaliteiten
ons gegeven zijn als een geschenk,
en dat wij daarom, zoals Maria,
onszelf tot een geschenk moeten maken voor anderen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Omdat de grondhouding van ons leven
zo heel anders is
dan de houding die Maria bezielde
tot een leven van echte trouw in dienende liefde.
Heer, ontferm u over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
op dit feest van de heilige Familie
brengt Gij ons bijeen rond uw Boodschap van vreugde,
een Woord van hoop en vrede voor alle mensen.
Wij danken U voor het voorbije jaar
waarin we vreugde en verdriet met elkaar mochten delen.
Laat ons in het komende jaar meer en meer leven
als kinderen van het éne grote gezin
waarvan Gij de Vader zijt.
Dit vragen wij door Christus, onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

Met Kerstmis ben je familie van Mij geworden – zegt God –
omdat Ik in jou mens werd
en omdat mijn Liefde door jou handen en voeten kreeg.
Graag wil Ik jouw Vader zijn
en zorg voor je dragen.
Ik wil met je meegaan op je levensweg
waarheen die weg je ook voert.
Hopelijk durf je Mij te vertrouwen
en jouw hand in mijn Hand te leggen
om samen aan een nieuwe toekomst
van hoop, geloof en liefde te werken.
Jij bent mijn kind van wie Ik zielsveel hou.
Ik geloof in je
omdat Ik je het leven heb gegeven.
Geloof ook in Mij!
Het zal je gelukkig maken.
Erwin Roosen

Lezingen

Twee schriftlezingen die op een verschillende manier
de relatie tussen ouders en kinderen belichten.
Laten we daar samen naar luisteren.

Eerste lezing (Sir., 3, 2-6. 12-14)

Uit het boek Eccleasticus.

2   De Heer heeft aan de vader
aanzien gegeven bij zijn kinderen,
en Hij heeft het oordeel van de moeder
bindend gemaakt voor haar zonen.
3  Wie zijn vader hoogacht
krijgt vergeving van zijn zonden
4   en wie zijn moeder eert
is als iemand die schatten verzamelt.
5  Wie zijn vader hoogacht
zal vreugde aan zijn kinderen beleven
en als hij bidt, wordt hij verhoord.
6  Wie zijn vader eert, zal lang leven
en wie luistert naar de Heer
geeft zijn moeder aanzien.
12 Kind, verzorg je vader als hij oud is,
en doe hem geen verdriet, zo lang hij leeft.
13 Ook al is zijn verstand verzwakt,
je moet het hem niet kwalijk nemen,
en hem niet verachten,
jij die nog al je kracht hebt.
14 Want een goede daad, aan je vader bewezen,
wordt niet vergeten:
wat de zonden afbreken, bouwt zij weer voor je op.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Kol., 3, 12-21)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse.

Broeders en zusters,

Bekleed u,
als Gods heilige en geliefde uitverkorenen,
met tedere ontferming,
goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld.
Verdraag elkaar en vergeef elkaar,
als de een tegen de ander een grief heeft.
Zoals de Heer u vergeven heeft,
zo moet ook u vergeven.
14         Voeg bij dit alles de liefde,
die de band van de volmaaktheid is.
En laat de vrede van Christus heersen in uw hart;
daartoe bent u immers geroepen,
als ledematen van één lichaam.
En wees dankbaar.
Laat het woord van Christus in volle rijkdom onder u wonen.
Leer en vermaan elkaar met alle wijsheid.
Zing voor God met een dankbaar hart
psalmen, hymnen en geestelijke liederen.
Doe alles wat u in woord of daad verricht
in de naam van de Heer Jezus,
God de Vader dankend door Hem.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 2, 41-52)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas.

41         Elk jaar trokken zijn ouders voor het paasfeest naar Jeruzalem.
42         Toen Hij twaalf was geworden gingen ze weer, gewoontegetrouw.
43         Toen de feestdagen voorbij waren en ze naar huis terugkeerden,
bleef het kind Jezus in Jeruzalem achter,
zonder dat zijn ouders het wisten.
44         In de veronderstelling dat Hij zich bij het reisgezelschap bevond,
reisden ze een hele dag
voordat ze Hem gingen zoeken bij familie en kennissen.
45         Maar toen ze Hem niet vonden,
keerden ze naar Jeruzalem terug om Hem daar te zoeken.
46            Pas na drie dagen vonden ze Hem in de tempel;
Hij zat er midden tussen de rabbi’s,
luisterde naar hen en stelde hun vragen.
47         Allen die Hem hoorden, stonden versteld van zijn inzicht
en zijn antwoorden.
48            Toen ze Hem daar zagen, waren ze zeer ontdaan.
Zijn moeder zei:
`Kind, hoe kon je ons dit aandoen?
Wat waren je vader en ik ongerust toen we je kwijt waren.’
49            Hij zei tegen hen:
`Waarom hebben jullie mij gezocht?
Wisten jullie niet dat ik bij mijn Vader moest zijn?’
50 Maar zij begrepen deze uitspraak niet.
51 Hij ging met hen mee naar Nazareth,
en schikte zich naar hen.
Zijn moeder bewaarde alles in haar hart.
52         Jezus werd een wijs en volwassen man,
die steeds meer in de gunst kwam bij God en de mensen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, die liefde is
en ons de wereld schenkt.

Ik geloof ook dat God ons roept en zendt
om van deze wereld een thuis te maken:
een wereld zonder honger,
zonder oorlog, zonder haat,
een wereld vol goedheid,
rechtvaardigheid en vrede.

Ik geloof in Jezus Christus,
die geroepen en gezonden werd
om lief en leed met ons te delen
om, geborgen in Gods liefde,
zich te geven aan de mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om lief en leed te delen in liefde met elkaar.

Ik geloof dat de Heer zijn Geest van liefde
schenkt aan alle mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om van zijn Blijde Boodschap te getuigen
in woord en daad,
opdat alle mensen van de wereld
broers en zusters zouden worden
in de Kerk van zijn liefde,
op weg naar zijn Rijk van vrede
en vriendschap voor altijd. Amen.

Voorbeden 1

Aan onze God, geboren en getogen in een mensengezin,
mogen wij onze hoop en onze zorgen voorleg­gen.

-Bidden wij om openheid in het gezin,
openheid naar buiten, naar Kerk en samenleving,
openheid ook naar binnen, tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen,
opdat men tegenover elkaar
onbedreigd zijn gedachten en gevoelens zou kunnen uiten.
Laten wij bidden…

-Mijn vanzelfsprekendheden zijn lang niet altijd vanzelfspre­kend voor de ander. Bidden wij dat hardheid en selectieve doofheid
plaats mogen maken voor begrip en luisterbereidheid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor kinderen
die ongevraagd schade ondervinden van de scheiding van hun ouders.
Bidden wij voor de ouders
die treuren omdat hun kinderen de deur achter zich hebben dichtgeslagen.
Bidden wij voor jongeren die het moeten rooien zonder thuis.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die ongewild kinderloos bleven.
Dat zij wegen mogen vinden om vorm en gestalte te geven
aan hun be­reid­heid tot gevende liefde.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden we voor onze geloofsgemeenschap.
Dat kinderen er altijd welkom zijn.
Dat zij zich geborgen mogen weten
niet alleen bij hun ouders,
maar bij ons allemaal.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen
aan wie de zorg en opvoeding van kinderen zijn toevertrouwd.
Dat zij deze taak met plezier mogen verrichten
en dat zij voor kinderen een voorbeeld van liefde mogen zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen voor wie het leven niet liefdevol verloopt:
kinderen die misbruikt worden,
gezinnen die uiteengescheurd worden door oorlog,
mannen en vrouwen die lijden onder elkaars geweld.
Dat zij wegen mogen vinden naar een rechtvaardiger en vrediger samenleven.
Laten wij bidden…

-Bidden we tenslotte voor onszelf.
Dat we met hoop en durf het nieuwe jaar ingaan,
zoekend naar gerechtigheid en vrede.
Laten wij bidden…
naar Bert Oosterveer en André Lascaris

Voorbeden 3

God, Gij die als een vader en een moeder zijt
voor al uw mensenkinderen, wij bidden U…

-Voor alle gezinnen die dit jaar getroffen werden door ziekte of dood.
Dat zij uw liefde en uw kracht mogen ervaren,
dat zij wijze mensen mogen ontmoeten
en zo met nieuwe moed het nieuwe jaar kunnen tegemoet zien.
Laten wij bidden…

-Voor families waar ruzie is, onenigheid.
Dat wijsheid over hen mag komen,
dat dienstbaarheid en barmhartigheid mogen zegevieren.
Laten wij bidden…

-Voor de gezinnen zonder ouders,
voor kinderen die geen kind mogen zijn,
voor alle mensen in nood.
Laten wij bidden…

-Voor onszelf, onze gezinnen en families.
Dat we mogen groeien in wijsheid
en gerechtigheid doen waar onrecht geschiedt.
Laten wij bidden…

Wil ons behoeden en bewaren, God.
Laat uw wijsheid over ons neerdalen als dauw uit de hemel
en zegen ons vandaag en alle dagen van het jaar dat voor ons ligt.
Ja, God, wees met ons alle dagen van ons leven. Amen.
                                                                                   naar Nel Hogervorst-van Kampen

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
met blijdschap bieden wij U onze gaven van brood en wijn aan.
Maak ze tot Lichaam en Bloed van uw Zoon,
om met zijn kracht in vrede en liefde te leven.
Laat in elk huis, in elke familie,
het teken aan de hemel zien,
een ster om te volgen,
een weg om te gaan
naar Jezus, Kind en Man uit Nazareth,
uw Zoon. Amen.

Gebed over de gaven 2

Als één familie willen wij hier in uw naam samen zijn, God,
en brood en wijn met elkaar delen.
Het is wel niet altijd gemakkelijk
om elkaar als zus en broer te zien,
maar we willen het toch blijven proberen.
Wij vragen U
dat Gij ons in deze gaven
uw liefdeskracht geeft,
elke dag opnieuw. Amen.

Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw Boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die Eén van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.
Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het Brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe Verbond,
bezegeld met mijn Bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit Brood, en drink uit deze Beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ Woord, Vader,
breken wij hier dit Brood
en danken U voor deze Beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Bidden we samen, als kinderen van dezelfde Vader,
het gebed dat Jezus ons heeft geleerd:
Onze Vader…

God, Vader die liefde zijt,
Gij kent ieder van ons
en allen die met ons verbonden zijn.
Wij komen naar U toe
elk met ons eigen eenvoudig mensenhart.
Geef ons allen de vrede, de vreugde en de vriendschap van Jezus,
en maak ons hart vrij en ontvankelijk,
diep en breed genoeg om allen te herbergen.
Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

De wereld van Bethlehem en Nazareth,
maar ook die van hier en nu,
heeft heimwee naar gisteren en droomt over morgen.
Waar die spanning wordt aanvaard,
wordt het leven boeiend.
Waar ruimte is voor gesprek
wordt een fundament voor vrede gelegd.
Moge Gods vrede altijd met u zijn.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Vredeswens 2

Heer, Jezus Christus,
Gij hebt ons vrede toegezegd.
Geef dan vandaag uw vrede aan alle mensen:
aan hen die door iedereen vergeten worden,
aan hen die verdrukt en vernederd worden,
aan hen die leven in oorlog en geweld,
aan hen die het moeilijk hebben in het leven.
En geef die vrede ook aan ons allen,
zodat wij ze ronddragen met open handen.
Vervul uw eens gedane Belofte
en maak ons allen één.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En laten we elkaar een hartelijk teken van vrede geven.

Lam Gods

Communie

We kunnen God enkel ‘Vader’ noemen
als we in elk ander
een zus of een broer herkennen.
Laat ons daarom dit Brood breken en delen
in eenheid en vrede.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Vader en moeder
zien iets van zichzelf herleven
in hun kinderen, hun kleinkinderen.
Ze hebben dezelfde trekjes.
Met een fijne glimlach
verstaan zij de blik in hun ogen
en de trekken in hun karakter.
God heeft iets van Zichzelf
in de mens gelegd.
Zo zal Hij ook
teder glimlachen om onze explosies van creativiteit en energie.
We zijn wel groot geworden,
weg gegroeid van thuis,
maar Hij kan ons niet vergeten.
Geloven in God
is de weg naar huis inslaan.
Het is een oeroud geheim omzetten
in kleine gebaren.
En opnieuw familie worden.
God is onze beste familie.

Bezinning 2

De vreugde die wij opwekken,
zal ons hart verkwikken.
De duisternis die wij verdrijven,
zal ons de horizon laten zien.
De arme die wij een boterham geven,
zal onze geestelijke honger stillen.
Het slavenjuk dat wij afnemen,
zal onze verslaving milderen.
De schuld die wij bekennen,
zal ons volmaakter maken.
De hoop die wij bij anderen wekken,
zal ons moed geven.
Het vertrouwen dat wij geven,
zal het geloof in ons versterken.
De vergiffenis die we schenken,
zal ons verlichten.
Het licht dat wij verspreiden,
zal ons wekken.
De vrijheid die we geven,
zal ons bevrijden.
De aanvaarding van de mindere,
zal ons respect geven.
Het geloof in de ander zal ons vertrouwen brengen.
Alleen door te geven wat we willen ontvangen,
zullen we ontvangen wat we geven.
Luk Brutin, in  ‘Branden, baren, branden’

Slotgebed 1

God van mensen, die kleinen toevertrouwt aan de handen van groten,
herinner die groten eraan
dat Gij met uw hart bij hun kinderen zijt.
Leer hun een klimaat van vertrouwen te scheppen
waarin kinderen zichzelf kunnen worden
en hun eigen wegen leren gaan.
Leer ons – zo jong of zo oud als we zijn –
te zeggen wat er leeft in ons hart
opdat wij elkaars bondgenoten worden
op wegen van vrijmoedigheid, verbondenheid en vrede. Amen.

Slotgebed 2

God, die voor ons tegelijk Vader en Moeder zijt,
zegen het werk en de inzet van zoveel mensen:
mensen die niet kunnen werken,
mensen die nauwelijks resultaat zien van hun werk,
mensen die zich wijden aan de zorg voor het meest alledaagse,
mensen die het allemaal in hun eentje moeten klaren.
Zegen vooral ook de liefde die mensen samen willen dragen,
het vertrouwen dat mensen elkaar durven schenken in goede en kwade dagen,
de aandacht van ouders voor hun kinderen,
de erkentelijkheid van kinderen voor hun ouders.
Zegen alles wat goed en hartelijk is tussen mensen. Amen.

Zending en zegen

Wij gaan op weg,
ieder met haar of zijn verleden,
ieder met haar of zijn verwachtingen,
maar allen geroepen tot gemeenschap,
tot vriendschap en vrede.
Daartoe worden wij gezonden en gezegend:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.