Feest H. Familie C 2018

Begroeting

Weest welkom op deze laatste zondag van 2018.
Zo kort na de geboorte van Jezus vieren we al het feest van de H. Familie,
het feest van het gezin waarin Jezus opgroeide,
het feest ook van het grote gezin waartoe wij behoren als Gods kinderen,
die God wil zegenen en nabij zijn in de naam van
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 

Openingswoord 1

In de lezingen van vandaag wordt de focus gelegd op de ‘familie’,
‘het gezin’ waarin kinderen opgroeien naar volwassenheid,
naar een eigen leven.
Bij de jonge Jezus is het al snel duidelijk dat er voor Hem
nog een andere familiale verhouding bestaat:
nl. die met zijn goddelijke Vader
en dat die alle andere, ‘menselijke’ verhoudingen overstijgt. 
Op dat moment voor Maria en Jozef een harde noot om te kraken.
Is het ook niet zo dat, wanneer wij, als ouders, gewaar worden
dat onze kinderen een eigen weg beginnen te gaan,
we hen bezorgd en met een bang hart, moeten leren loslaten?
En toch zal voor die  het gezin waarin ze opgroeiden
voor altijd hun ‘thuis’ blijven.
Openingswoord 2

Tussen de feestdagen in
Gods geborgenheid vieren,
God nabij weten als hartelijke familie,
waar je kind aan huis mag zijn,
waar je mag komen en gaan,
waar je welkom blijft.
Tussen de feestdagen in,
toch naar God blijven zoeken,
omdat Hij naar ons blijft zoeken,
en weten dat Hij naar ons zoekt als een vader en een moeder naar hun kind,
ook als we koppig en eigenzinnig, eigen wegen gaan.
God, Vader-Moeder, laat de deur open staan,
ook als wij die soms dicht slaan.
Felix Van Meerbergen

Gebed om ontferming 1

-Heer, wij hebben allemaal een familie, groot of klein,
maar door een bloedband met elkaar verbonden.
Het is waar dat we daarin niet te kiezen hadden/hebben,
maar soms getroosten wij ons zo weinig moeite om die band te onderhouden
of te koesteren.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij zijt Mens geworden om ons te tonen en te zeggen
hoezeer God van elke mens houdt,
en dat wij broers en zussen zijn van elkaar.
Aan ons dagelijks gedrag is daar soms niet veel van te merken.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Jezus heeft ons uitdrukkelijk geleerd
dat ook wij U mogen aanspreken als ‘Abba, Vader’.
Ja, we spreken dat wel uit in het Onzevader, of bij aanhef van een gebed,
maar we staan er zo weinig serieus bij stil
wat dat woord eigenlijk inhoudt:
nl. dat Gij ons op elk moment – wat er ook gebeurt,
of wat wij ook doen – nabij zijt met uw onvoorwaardelijke liefde.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, leer ons steeds meer familie worden van U en van elkaar. Amen.

Vergevingsmoment 2

-God,
Jozef en Maria stonden open voor uw wil
in hun leven
en in dat van Jezus.
Vergeef ons als we gewoon onze eigen weg willen gaan
en niet luisteren naar wat Gij ons vraagt.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Jezus,
Gij hebt geleefd in sterke verbondenheid met God
die Gij uw Vader noemde.
In de tempel hebt Gij U bij Hem thuis gevoeld.
Vergeef ons als wij zo weinig tijd maken
om even thuis te komen bij U,
om even te bidden.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God,
uw Zoon Jezus, maar ook zijn ouders, Jozef en Maria,
hebben met een groot en edelmoedig geloof
uw Boodschap van liefde verkondigd en waargemaakt met hun leven.
Wij noemen onszelf christenen, volgelingen van uw Zoon,
maar uw Boodschap uitdragen blijft bij ons vaak steken bij goede voornemens,
vooral als het moeilijk wordt.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergeef ons Heer ons tekortkomen
en steun ons in onze keuzes om te leven naar het voorbeeld van uw Zoon. Amen.
vrij naar federatie Kana

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons Leven, Licht en Liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.


Openingsgebed 1

Heer, onze God,
Gij die sinds mensenheugenis met ons onderweg zijt,
maak ons ontvankelijk
voor de verrassingen die het leven in petto heeft.
Geef ons begrip en inzicht
als uw Licht moeizaam doorbreekt
in het jonge leven
dat zijn weg zoekt naar volwassenheid.
Leer ons ‘gisteren’ los te laten
om mee te kunnen gaan
met hen die geloven in ‘morgen’. Amen.

Openingsgebed 2

Goede God,
Gij wilt wonen onder de mensen.
Daarom hebt Gij het huis van Maria en Jozef uitverkoren
om uw Zoon tussen mensen te laten opgroeien.
Daar kreeg uw Woord stem
en hebt Gij uw leven met ons gedeeld.
Laat in onze huizen uw goede Geest wonen,
zodat wij elkaar bemoedigen met woorden ten leven
en zo uw leven vruchtbaar maken in deze wereld.
Dit vragen wij U door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lezingen  

Twee schriftlezingen over de groeipijn van ouders
die hun kind stilaan moeten loslaten.
Laten we luisteren naar wat God ons daarin te zeggen heeft.

Eerste lezing
(Sir., 3, 2-6. 12-14)

Uit het boek Eccleasticus.

2   De Heer heeft aan de vader
  aanzien gegeven bij zijn kinderen,
  en Hij heeft het oordeel van de moeder
  bindend gemaakt voor haar zonen.
3  Wie zijn vader hoogacht
  krijgt vergeving van zijn zonden
4   en wie zijn moeder eert
  is als iemand die schatten verzamelt.
5  Wie zijn vader hoogacht
  zal vreugde aan zijn kinderen beleven
  en als hij bidt, wordt hij verhoord.
6  Wie zijn vader eert, zal lang leven
  en wie luistert naar de Heer
  geeft zijn moeder aanzien.
12 Kind, verzorg je vader als hij oud is,
  en doe hem geen verdriet, zo lang hij leeft.
13 Ook al is zijn verstand verzwakt,
  je moet het hem niet kwalijk nemen,
  en hem niet verachten,
  jij die nog al je kracht hebt.
14 Want een goede daad, aan je vader bewezen,
  wordt niet vergeten:
  wat de zonden afbreken, bouwt zij weer voor je op.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Kol., 3, 12-21)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse.

 Broeders en zusters,

Bekleed u,
als Gods heilige en geliefde uitverkorenen,
met tedere ontferming,
goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld.
Verdraag elkaar en vergeef elkaar,
als de een tegen de ander een grief heeft.
Zoals de Heer u vergeven heeft,
zo moet ook u vergeven.
14         Voeg bij dit alles de liefde,
die de band van de volmaaktheid is.
En laat de vrede van Christus heersen in uw hart;
daartoe bent u immers geroepen,
als ledematen van één lichaam.
En wees dankbaar.
Laat het woord van Christus in volle rijkdom onder u wonen.
Leer en vermaan elkaar met alle wijsheid.
Zing voor God met een dankbaar hart
psalmen, hymnen en geestelijke liederen.
Doe alles wat u in woord of daad verricht
in de naam van de Heer Jezus,
God de Vader dankend door Hem.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 2, 41-52) 

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas.
                       
41         Elk jaar trokken zijn ouders voor het paasfeest naar Jeruzalem.
42         Toen Hij twaalf was geworden gingen ze weer, gewoontegetrouw.
43         Toen de feestdagen voorbij waren en ze naar huis terugkeerden,
bleef het kind Jezus in Jeruzalem achter,
zonder dat zijn ouders het wisten.
44         In de veronderstelling dat Hij zich bij het reisgezelschap bevond,
reisden ze een hele dag
voordat ze Hem gingen zoeken bij familie en kennissen.
45         Maar toen ze Hem niet vonden,
keerden ze naar Jeruzalem terug om Hem daar te zoeken.
46            Pas na drie dagen vonden ze Hem in de tempel;
Hij zat er midden tussen de rabbi’s,
luisterde naar hen en stelde hun vragen.
47         Allen die Hem hoorden, stonden versteld van zijn inzicht
en zijn antwoorden.
48            Toen ze Hem daar zagen, waren ze zeer ontdaan.
Zijn moeder zei:
`Kind, hoe kon je ons dit aandoen?
Wat waren je vader en ik ongerust toen we je kwijt waren.’
49            Hij zei tegen hen:
`Waarom hebben jullie mij gezocht?
Wisten jullie niet dat ik bij mijn Vader moest zijn?’
50 Maar zij begrepen deze uitspraak niet.
51 Hij ging met hen mee naar Nazareth,
en schikte zich naar hen.
Zijn moeder bewaarde alles in haar hart.
52         Jezus werd een wijs en volwassen man,
die steeds meer in de gunst kwam bij God en de mensen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God
die met mensen op weg gaat,
die van mensen houdt,
die mensen aan mensen toevertrouwt,
die ons Jezus zijn Zoon gezonden heeft.

Ik geloof in de verrezen Christus.
Naar zijn voorbeeld
moeten wij voor elkaar dienstbaar zijn.


Ik geloof in zijn droom:
mensen gelukkig maken
in een wereld van vriendschap en liefde voor elkaar.

Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept.
Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop,
als brood en wijn,
als dank en vergeving.
Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk. Amen.Voorbeden 1

Aan onze God, geboren en getogen in een mensengezin,
mogen wij onze hoop en onze zorgen voorleg­gen.

-Bidden wij voor alle gezinnen.
Dat zij, zoals de H. Familie een warme eenheid vormen
waarin zorg en bekommernis om elkaar
het warme nest vormen wat wij ’thuis’ noemen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor gezinnen die elkaar niet konden vasthouden
en definitief gebroken zijn.
Dat zij begrip ondervinden voor hun onmacht,
en dat er medemensen mogen zijn die hen over hun teleurstelling
heen kunnen tillen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de kinderen
die getekend zijn door de scheiding van hun ouders.
Dat ze mensen om hen heen vinden die hun een houvast kunnen aanreiken,
zodat ze later in staat zijn om te geloven dat levenslange liefde en geborgenheid
mogelijk is.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onze Kerk.
Dat ze vol liefde begrip opbrengt voor haar mensen.
Dat zij zich realiseert dat onze maatschappij voortdurend in verandering is
en dat ook zij zich daaraan moet aanpassen.
Dat ze daarom haar woorden op een goudschaaltje weegt,
zodat zij mensen verbindt en niet uit elkaar jaagt,
of voor sommigen de weg naar God verspert.
Laten wij bidden…

-Bidden we tenslotte voor onszelf.
Dat, in onze omgang met elkaar,
het respect voor de ander steeds op de eerste plaats mag komen.
Dat wij niet vastgeroest raken in eigen denken,
maar creatief  ruimte scheppen voor de mening van anderen.
Laten wij bidden…

God, onze Vader,
leer ons steeds meer te leven in eerbied en respect voor elkaar,
zodat we één grote familie worden, van U en elkaar. Amen. 

Voorbeden 2

-Bidden we voor alle ouders van nu:
om liefde voor hun kinderen,
om een goede onderlinge verstandhouding,
om geduld bij het opvoeden,
om wijsheid bij conflicten.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de tijd en de maatschappij waarin wij leven:
om respect voor het verleden,
om oprechte zorg voor de toekomst,
om verlangen naar diepgang,
om openheid voor uw Woord, Heer.
Laten wij bidden…

Bidden we voor de Kerk in onze dagen:
om waarachtigheid in het verkondigen,
om mededogen in de dienstbaarheid,
om creativiteit in het vieren,
om een lange adem bij de opbouw van de geloofsgemeenschap.
Laten wij bidden…

-Bidden we tenslotte voor allen die ons gebed vroegen:
om steun voor hen die het moeilijk hebben,
om uitzicht voor hen die zorgen hebben,
om kracht en genezing voor onze zieken,
om troost voor hen die bedroefd zijn.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
zoals graan en druiven werden bijeengebracht tot deze gaven,
zo mogen wij – man en vrouw, kind en ouder –
één worden met elkaar.
Moge elkeen zichzelf blijven
en toch in zijn diepste wezen
broer en zuster zijn voor de ander.
Dat bidden wij U
door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, Bron van alle leven,
aanvaard dit brood en deze beker
en zegen ons samenzijn hier.
Dat ons breken en delen
voorproef mag zijn van wat U voor ogen staat:
uw Rijk van verbondenheid van mens tot mens,
uw Rijk van liefde en gerechtigheid,
ons voorgeleefd in Jezus, uw mens-geworden Zoon. Amen.
naar Kerk in Herent

Tafelgebed

Met hart en ziel danken wij U, God,
die door uw Geest
onze geest voortdurend vernieuwt
opdat wij de wereld
mensvriendelijker zouden maken.
Uw Geest stimuleert ons
om te geloven in Jezus
en Hem te belijden voor alle mensen
als de Heer,
als de Hoop van de wereld.
Daarom loven wij U met de woorden
die uw Geest ons heeft ingegeven:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Laten wij nooit vergeten, barmhartige Vader,
dat onze Verlosser Jezus Christus
de Heer is,
dat Hij mens is geworden,
die Emmanuel,
dat is: God-met-ons,
wordt genoemd.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij de wereld heeft gezien met onze ogen,
dat Hij onze woorden gesproken heeft,
dat Hij onze vreugde en onze nood heeft gekend,
dat Hij het werk van een mens heeft verricht
en dat Hij ons brood gegeten heeft.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij de Mensenzoon is
– Mens onder de mensen –
die meer heeft geloofd in de mens,
meer heeft gehoopt en bemind
dan wij ooit kunnen.

Laten wij nooit vergeten
dat ons geloof, dwars door alle leed,
dat onze hoop over de dood heen,
dat onze liefde tegen alle machten in,
ons doen gelijken op Hem
die Gods gelijke genoemd mocht worden.

Laten wij nooit vergeten dat ook Hij
weerloos heeft moeten buigen
voor het geweld en de macht.

Laten wij nooit vergeten
dat de machtigen Hem geslagen hebben
tot de dood toe
omdat Hij leerde dat Gij zijn Vader zijt,
dat wij gered worden door ons geloof in U,
dat onze hoop op U nooit wordt teleurgesteld,
dat uw Liefde geen grenzen kent
en dat vooral de armen en de kleinen
door die Boodschap blij kunnen worden.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij op de vooravond
van dat lijden en die dood
in het breken van het brood
en het rondreiken van de beker
het teken heeft gesteld
dat ons in zijn naam en zijn liefde samenbrengt.

Want die avond
heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God en Vader,
Hij heeft U dank gezegd,
het brood gebroken
en aan zijn leerlingen uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet,
dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet
en uit deze Beker drinkt,
doe het dan om Mij te gedenken.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij zijn hier bijeen in zijn naam,
omdat wij mensen willen worden zoals Hij,
mensen die geloven in elkaar
en vertrouwen op U,
die hopen dat Gij uw belofte
van een gelukkig leven zonder einde,
waar zult maken aan ieder van ons
en aan alle mensen van wie Gij houdt
en van wie wij houden,
en van wie wij blijven houden,
ook al zijn zij overleden.

Wij willen het Brood breken
en wij zullen het eten,
wij zullen de Beker rond reiken en drinken
in zijn naam
om de herinnering aan Hem levend te houden
en om niet te vergeten
dat Hij de armen,
de treurenden,
de zachtmoedigen,
de hongerigen,
de barmhartigen,
de zuiveren,
de vredelievenden,
de vervolgden
en al wie hulp nodig heeft,
gelukkig heeft genoemd.

Geef ons die Geest van deemoed en liefde;
dan zullen wij gelukkig en blij worden
en U dankbaar huldigen:
door Christus,
met Christus,
in Christus,
hier rond deze tafel
en overal,
nu en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.

Onze Vader

Door Jezus opgeroepen om veelvoudig vrucht voort te brengen,
willen wij met Hem bidden tot zijn en onze Vader:
            Onze Vader,…

Heer, ontvang mij
als kind, als naaste, als mens met een uniek verhaal.
Spreek mij aan,
noem me bij mijn naam.
Geef mij mijn eigen gezicht.
Begrijp mijn zoeken naar toekomst en zin.
Gun mij te leven in vrede!
Dan zal ik in vreugde kunnen uitzien naar de wederkomst van Jezus Messias,
uw Zoon.
            Want van u is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

Heer, Jezus Christus,
laat ons delen in uw vrede.
Leg uw vrede in ons hart,
in ons denken
en in ons handelen
zodat wij uw vrede uitstralen
naar al wie ons levenspad kruist.
            Moge Gods vrede altijd met u zijn.
En wensen wij elkaar van harte vrede toe.

Vredeswens 2

Heer Jezus,
in uw omgaan met mensen
stonden liefde en respect centraal.
Gij vraagt ons hetzelfde te doen.
Wees onze steun
wanneer wij moeizaam proberen
gestalte te geven aan vrede en eenheid,
aan liefde en hartelijkheid.
            Die vrede zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Op die laatste avond met zijn vrienden
heeft Jezus brood geheiligd tot Brood van Leven.
Wij mogen het delen
tot verbondenheid met Hem en met elkaar.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Uw kinderen zijn uw kinderen niet.
Zij zijn de zonen en de dochtersvan ’s levens hunkering naar zichzelf.
Zij komen door u, maar zijn niet van u.
En hoewel zij bij u zijn, behoren ze u niet toe.
Gij moogt hun geven van uw liefde, maar niet van uw gedachten.
Gij moogt hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen,
want hun zielen toeven in het huis van morgen
dat gij niet bezoeken kunt, zelfs niet in uw dromen.
Gij moogt proberen hun gelijk te worden,
maar tracht hen niet aan u gelijk te maken.
Gij zijt de bogen, waarmee uw kinderen
als levende pijlen worden weggeschoten naar de toekomst.
naar Kahlil Gibran

Bezinning 2
Gebed

God, zegen onze kinderen en jongeren.

Maak ze scherpzinnig en sterk,
bestand tegen leugens en schijnwaarden.

Beloof ze uw Licht op hun wegen
en de moed om ook in het donker
hun weg te zoeken.

Zegen hen met vriendschap en liefde
en met kracht in uren van eenzaamheid.

Zegen hen met vreugde
Zegen hen met tranen.

Vul hun dagen met werk en rust,
met ernst en spel.

Roep ze tot vrijheid,
roep ze tot dienstbaarheid.

Laat ze toch groeien
en maak ze hoopvol voor de dagen die komen.

Bezinning 3

God, doe ons ervaren wat het betekent
dat Gij voor ons een Vader of een Moeder zijt.
Doe ons ervaren dat Gij achter ons staat
en van ons houdt.
Wijs ons de weg,
maar laat ons merken dat we vrij zijn
om zelf op zoek te gaan.

En wij bidden U voor alle vaders en moeders en allen
die die rol vervullen.
Geef dat ze een beetje op U gelijken.
Wij bidden U ook voor alle kinderen
die geen goede ervaringen hebben met hun ouders.
Geef dat ze anderen vinden die hen begrijpen en helpen.
Greet Brokerhof-van der Waa

Slotgebed 1

Door uw geboorte op Kerstmis
zijt Gij familie van ons geworden, God.
Graag wil ik U daarvoor danken.
Bij U voel ik me thuis!
Misschien heeft Jezus dat ook ervaren
toen Hij U, op zijn twaalfde al, ‘Vader’ noemde.
Het doet in elk geval heel veel deugd
wanneer ik af en toe
mag voelen dat Gij er zijt voor mij. Amen.
naar Erwin Roosen

Slotgebed 2

Heer, onze God,
overal om ons heen kunnen wij U zorgzaam aanwezig zien:
in vaders en moeders,
in grootouders en kinderen,
in zovele luisterende en liefdevolle mensen.
Wij bidden U,
leer ons uw rijkdom en uw heerlijkheid zien
in de ogen van elkeen die ons levenspad kruist.
Leer ons dank zeggen voor de grote en kleine dingen
die wij van zovelen dagelijks ondervinden.
Dit vragen wij U
op voorspraak van Maria,
uw en onze moeder tot in eeuwigheid. Amen.

Zending en zegen

God, onze Vader,
wij danken U voor dit samenzijn.
Laat ons meer en meer leven
als kinderen van dat ene grote gezin,
waarvan Gij de Vader zijt.
Geef ons hiervoor de kracht in het nieuwe jaar,
want Gij hebt ons geroepen
om van elkaar te houden
en om elkaar tot vreugde te zijn.
Zegen ons
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Borsbeek


Dit bericht is geplaatst in Geen categorie, Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.