Feest H. Familie B 2020


27 12 2020


Begroeting

Tweede keer hier samen vieren in een paar dagen.
Maar daarom niet minder welkom
rond Gods’ Woord
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1 

Jezus was veertig dagen oud
toen zijn vader en moeder Hem naar de tempel in Jeruzalem brachten.
Dat was zo de gewoonte in die tijd.
Iedere joodse vader ging met zijn eerstgeboren zoon naar de tempel
en offerde dan twee jonge duiven.
Dit evangelie is één van de weinige ‘kindheidsverhalen’ over Jezus.
Het is als een soort familieportret.
De H. Familie als ideaalbeeld,
maar dat betekent nog niet dat alles er rozengeur en maneschijn was.
Ook Maria ondervond dit op het moment dat ze de oude Simeon hoorde.

Openingswoord 2 

Kerstdag is net voorbij en Nieuwjaarsavond en -dag zijn in zicht.
Familiebezoek zit er ditmaal helaas niet in omwille van de coronamaatregelen,
maar de Kerk viert vandaag – ook intiem, in beperkt gezelschap –
het kleine gezin van Nazareth:
het feest van de H. Familie.
Een gelegenheid voor ons om toch dankbaar te zijn
voor onze familie, ons gezin, onze vrienden,
die we nu – helaas op afstand, maar toch met een telefoontje of een bericht –
kunnen laten weten hoe dierbaar ze ons zijn.

Gebed om ontferming 1

De overgang van oud naar nieuw
is een goede gelegenheid
om even terug te blikken.
Voor wat wij in het voorbije jaar verkeerd deden
vragen wij om vergeving.

-Heer, we besteden massa’s tijd om te doen wat we graag doen,
maar wij vergeten wel eens tijd vrij te maken
om een ander blij te maken.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, elk jaar opnieuw starten we met veel goede voornemens,
maar terugblikkend naar het jaar dat achter ons ligt
moeten we bekennen dat die mooie woorden,
lang niet altijd daden zijn geworden.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, van de dagen die achter ons liggen
zijn er heel wat voorbijgegaan
dat wij U onverschillig zijn voorbij gelopen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

Omdat wij zo vaak tekortschieten
in geloof en in Godsliefde,
in ouderliefde en in kinderliefde,
vragen wij vergeving
aan de Heer en aan de moeder van onze Heer.

-Omdat wij te weinig bereid zijn
onze persoonlijke belangen opzij te zetten
voor het geluk van hen
met wie we dagelijks samenleven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat wij zo gemakkelijk vergeten
dat ons leven en onze kwaliteiten
ons gegeven zijn als een geschenk,
en dat wij daarom, zoals Maria,
onszelf tot een geschenk moeten maken voor anderen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Omdat de grondhouding van ons leven
zo heel anders is
dan die welke Maria bezielde
tot een leven van echte trouw in dienende liefde.
Heer, ontferm u over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
op dit feest van de heilige Familie
brengt Gij ons bijeen rond uw Boodschap van vreugde,
een Woord van hoop en vrede voor alle mensen.
Wij danken U voor het voorbije jaar
waarin we met elkaar
vreugde en verdriet mochten delen.
Laat ons in het komende jaar meer en meer leven
als kinderen van het éne grote gezin
waarvan Gij de Vader zijt.
Dit vragen wij door Christus, onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

Met Kerstmis ben je familie van Mij geworden – zegt God –
omdat Ik in jou mens werd
en omdat mijn liefde door jou handen en voeten kreeg.
Graag wil Ik jouw Vader zijn
en zorg voor je dragen.
Ik wil met je meegaan op je levensweg
waarheen die weg je ook voert.
Hopelijk durf je Mij vertrouwen
en jouw hand in mijn hand leggen
om samen aan een nieuwe toekomst
van hoop, geloof en liefde te werken.
Jij bent mijn kind van wie Ik zielsveel hou.
Ik geloof in je
omdat Ik je het leven heb gegeven.
Geloof ook in Mij!
Het zal je gelukkig maken.
Erwin Roosen

Lezingen

Eerste lezing (Sir., 3, 2-6. 12-14)

Uit het boek Eccleasticus.

2   De Heer heeft aan de vader
aanzien gegeven bij zijn kinderen,
en Hij heeft het oordeel van de moeder
bindend gemaakt voor haar zonen.
3  Wie zijn vader hoogacht
krijgt vergeving van zijn zonden
4   en wie zijn moeder eert
is als iemand die schatten verzamelt.
5  Wie zijn vader hoogacht
zal vreugde aan zijn kinderen beleven
en als hij bidt, wordt hij verhoord.
6  Wie zijn vader eert, zal lang leven
en wie luistert naar de Heer
geeft zijn moeder aanzien.
12 Kind, verzorg je vader als hij oud is,
en doe hem geen verdriet, zo lang hij leeft.
13 Ook al is zijn verstand verzwakt,
je moet het hem niet kwalijk nemen,
en hem niet verachten,
jij die nog al je kracht hebt.
14 Want een goede daad, aan je vader bewezen,
wordt niet vergeten:
wat de zonden afbreken, bouwt zij weer voor je op.
KBS Willibrord 1995

Eerste lezing
uit het boek Jesus Sirach

Jesus Sirach is een filosoof in het begin van de tweede eeuw voor Christus. Hij woont in Jeruzalem waar vele mensen denken volgens de Griekse filosofie. Ze kijken neer op godsdienstigheid. Sirach brengt echte wijsheid in relatie met God. Hij wijst op het gevaar van intellectuele hoogmoed en roept op om te leven volgens Gods liefdesgebod en zorg te dragen voor elkaar. We beluisteren het belang van eerbied voor de ouders.

Wie de waarde van zijn vader erkent,
herstelt zijn fouten en herpakt zich.
En wie zijn moeder graag ziet,
verzamelt schatten in zijn hart.
Wie zijn ouders eer bewijst,
beleeft vreugde met zijn eigen kinderen,
en God verhoort hem in zijn gebed.
Wie zijn ouders eer bewijst,
kent een leven in schoonheid.
Wie zijn leven in liefde afstemt op de Heer,
zorgt ervoor dat zijn ouders leven in rust en vree.
Het goede dat je doet voor je ouders,
wordt niet vergeten.
Zonen en dochters,
wees een steun voor je ouders in hun oude dag,
doe hun geen verdriet zolang zij leven.
Als ze hulpbehoevend zijn, toon dan begrip.
Kijk niet neer op hen, jij die nog in je volle kracht bent.
Je mededogen voor je ouders wordt nooit vergeten.
Het bouwt weer op wat door hun fouten werd afgebroken.
Brussels Catechesehuis

Tweede lezing (Kol., 3, 12-21)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse.

Broeders en zusters,

Bekleed u,
als Gods heilige en geliefde uitverkorenen,
met tedere ontferming,
goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld.
Verdraag elkaar en vergeef elkaar,
als de een tegen de ander een grief heeft.
Zoals de Heer u vergeven heeft,
zo moet ook u vergeven.
14         Voeg bij dit alles de liefde,
die de band van de volmaaktheid is.
En laat de vrede van Christus heersen in uw hart;
daartoe bent u immers geroepen,
als ledematen van één lichaam.
En wees dankbaar.
Laat het woord van Christus in volle rijkdom onder u wonen.
Leer en vermaan elkaar met alle wijsheid.
Zing voor God met een dankbaar hart
psalmen, hymnen en geestelijke liederen.
Doe alles wat u in woord of daad verricht
in de naam van de Heer Jezus,
God de Vader dankend door Hem.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

In de brief aan de Kolossenzen geeft Paulus richtlijnen voor de relaties binnen het gezin. Hij gaat in tegen de patriarchale gezinsstructuur van de Grieks-Romeinse maatschappij waar de man alle gezag heeft. Paulus spreekt ook vrouwen en kinderen aan als zelfstandige individuen, maar respecteert de patriarchale hiërarchie en houdt zo rekening met de kritiek dat het christendom tot sociale wanorde leidt.

Broeders en zusters,

Omdat God je liefheeft en je heeft uitgekozen,
en jullie gelovige christenen zijn,
moeten jullie je op een goede manier gedragen:
vriendelijk voor elkaar, goed en bescheiden, zachtmoedig en geduldig.
Verdraag elkaar en vergeef elkaar
als iemand een ander iets te verwijten heeft.
Zoals de Heer je heeft vergeven, zo moet je ook elkaar vergeven.
Maar het allerbelangrijkste is: houd van elkaar.
De liefde is de band die jullie tot een volmaakte eenheid maakt.
Laat in je hart de vrede van Christus leven,
want als leden van één lichaam
zijn jullie geroepen tot een leven in vrede met elkaar.
En wees dankbaar.
Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in je wonen.
Gebruik al je wijsheid om elkaar uitleg te geven
en wijs elkaar terecht wanneer dat nodig is.
Zing met heel je hart
psalmen en hymnen voor God
en dankliederen die de Geest je vol vuur ingeeft.
Kortom, doe alles wat je zegt en doet in de naam van de Heer, Jezus Christus,
terwijl je God, de Vader dankt voor Hem.
Vrouwen, respecteer de positie van je man,
en heb hem lief, zoals het past voor een christenmens.
Mannen, houd van je vrouw, respecteer haar eigenheid
en behandel haar met liefde.
Kinderen, gehoorzaam je ouders en gedraag je zoals de Heer het wil.
Vaders en moeders, wees niet te streng voor je kinderen,
want daar worden ze onzeker van.
Brussels Catechesehuis

Evangelie (Lc., 2, 22-40)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

22         Toen de tijd gekomen was
dat zij zich volgens de wet van Mozes moesten reinigen,
brachten ze Hem naar Jeruzalem om Hem aan te bieden aan de Heer,
23         zoals in de wet van de Heer geschreven staat:
Al het mannelijke dat de moederschoot opent,
zal de Heer worden toegewijd,
24         en om een offer te brengen, volgens de wet van de Heer:
een koppel tortels of twee jonge duiven.
25         Daar in Jeruzalem woonde een zekere Simeon;
het was een rechtvaardige en vrome man;
hij verwachtte de vertroosting van Israël
en op hem rustte heilige Geest.
26         Door de heilige Geest was hem geopenbaard
dat hij de dood niet zou zien
voordat hij de Messias van de Heer had gezien.
27         Door de Geest geleid ging hij naar de tempel.
Toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten
om met Hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is,
28         nam hij Hem in zijn armen en loofde God met de woorden:
29         `Nu, Meester, laat U,
zoals U gezegd hebt,
uw knecht in vrede gaan;
30         want mijn ogen hebben uw heil gezien,
31         dat U ten aanschouwen van alle volken hebt toebereid,
32         een licht dat een openbaring zal zijn voor de heidenen
en een glorie voor uw volk Israël.’
33         Zijn vader en moeder stonden verbaasd
over wat er van Hem gezegd werd.
34         Simeon zegende hen en zei tegen zijn moeder Maria:
`Deze jongen zal velen in Israël ten val brengen of laten opstaan.
Hij zal een omstreden teken zijn
35         – ook door uw ziel zal een zwaard gaan –
en zo zal onthuld worden wat er in veler harten omgaat.’
36         Ook was daar de profetes Hanna,
een dochter van Penuël, uit de stam Aser.
Ze was hoogbejaard;
na haar meisjesjaren was ze zeven jaar getrouwd geweest
37         en daarna weduwe gebleven; nu was ze vierentachtig.
Ze was altijd in de tempel
en diende God dag en nacht met vasten en bidden.
38         Juist op dit moment voegde ze zich bij hen;
ze loofde God en sprak over de jongen tegen allen
die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten.
39         Toen zij alles hadden gedaan wat de wet van de Heer bepaalt,
keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth.
40         De jongen groeide op en werd steeds sterker,
omdat Hij vervuld werd van wijsheid
en door God rijkelijk werd begunstigd.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God

die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als zijn kinderen
en die er zal zijn al onze dagen.

Ik geloof in Jezus van Nazareth

in wie God zichtbaar is geworden:
mens onder de mensen,
voor mensen geleefd en gestorven,
maar opgestaan ten leven.

Ik geloof in Gods Geest

die ons in beweging zet
om te helen wat gebroken is,
om te troosten wie te lijden heeft,
om hoop te bieden aan wie vertwijfeld is.
Hij brengt mensen samen in liefde.

Ik geloof in de kerkgemeenschap

geroepen om dienstbaar te zijn aan deze wereld.

Ik geloof in het leven

dat sterker is dan de dood. Amen.

Voorbeden 1

God, Gij die als een vader en een moeder zijt
voor al uw mensenkinderen, wij bidden U…

-Voor alle gezinnen die dit jaar getroffen werden door ziekte of dood.
Dat zij uw liefde en uw kracht mogen ervaren,
dat zij wijze mensen mogen ontmoeten
en zo met nieuwe moed het nieuwe jaar kunnen tegemoet zien.
Laten wij bidden…

-Voor families waar ruzie is, onenigheid.
Dat wijsheid over hen mag komen,
dat dienstbaarheid en barmhartigheid mogen zegevieren.
Laten wij bidden…

-Voor de gezinnen zonder ouders,
voor kinderen die geen kind mogen zijn,
voor alle mensen in nood.
Laten wij bidden…

-Voor onszelf, onze gezinnen en families.
Dat we mogen groeien in wijsheid
en gerechtigheid doen waar onrecht geschiedt.
Laten wij bidden…

Wil ons behoeden en bewaren, God.
Laat uw wijsheid over ons neerdalen als dauw uit de hemel
en zegen ons vandaag en alle dagen van het jaar dat voor ons ligt. Amen.
naar Nel Hogervorst-van Kampen

Voorbeden 2

-Bidden we voor elk kind dat geboren wordt.
Dat het lieve en zorgzame ouders mag treffen
die het een thuis bieden,
geborgenheid schenken
en het ook de diepere waarden van het leven
overdragen en doorgeven.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor ouderen en jongeren.
Dat zij elkaar niet uit de weg gaan,
maar elkaar vinden als medemens.
Dat zij bereid mogen zijn naar elkaar te luisteren
en het als een verrijking zien
met elkaar om te gaan en van elkaar te leren.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor gezinnen
waarin de onderlinge verbondenheid definitief gebroken is.
Dat zij begrip ondervinden voor hun onmacht,
zodat hun pijn wordt verzacht
en de schade beperkt blijft.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf.
Dat respect voor de ander en oprechte zorg
onze enige drijfveer mogen zijn
en dat wij niet zouden vastroesten in ons denken,
maar creatief mogen blijven om een ander steeds zijn ruimte te gunnen.
Laten wij bidden…

God van leven,
vervul ons met zorg en eerbied voor elkaar,
zodat wij elkaar nooit laten vallen,
maar mekaar samenbrengen tot één gezin,
als kinderen van eenzelfde Vader. Amen.
naar Gerard Kock

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
met blijdschap bieden wij U onze gaven
van brood en wijn aan.
Maak ze tot Lichaam en Bloed van uw Zoon,
om met zijn kracht in vrede en liefde te leven.
Laat in elk huis, in elke familie het teken aan de hemel zien,
een ster om te volgen,
een weg om te gaan
naar Jezus, Kind en Man uit Nazareth,
uw Zoon. Amen.

Gebed over de gaven 2

Goede God die voor ons als een Moeder en als een Vader zijt,
we zouden zo graag kunnen uitdrukken
hoe we ons willen aansluiten bij U.
We komen aanzitten aan uw tafel
en brengen brood en wijn mee,
dé symbolen van uw aanwezigheid onder ons.
Deze gaven zijn maar eenvoudig,
maar wel teken van onze goede wil.
Aanvaard ze en heilig ze,
zodat we hier als één familie met U kunnen vieren. Amen.

Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw Boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe Verbond,
bezegeld met mijn Bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit Brood, en drink uit deze Beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ Woord, Vader,
breken wij hier dit brood
en danken U voor deze beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Door Jezus opgeroepen om veelvoudig vrucht voort te brengen,
willen wij met Hem bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader,…

Laat het waar zijn, God, wat in Jezus waar geworden is:
dat wij vandaag zijn Lichaam zijn,
zijn Hart en Handen tot opstanding van mensen.
Laat het waar zijn dat uit ons samenleven
nieuwe verbondenheid mag groeien.
Dan zullen wij in vreugde mogen uitzien naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van u is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

Heer, Jezus Christus,
uw Woord is een Bron van vreugde,
spreekt van vrede,
van geluk en zegen,
van licht in de duisternis.
Leg uw Woord in ons hart
opdat wij uw vrede zouden uitdragen
in onze gezinnen,
rondom ons,
in deze wereld.
De vrede van onze God moge altijd met u zijn.
En geven wij elkaar een teken van vrede en verbondenheid.

Vredeswens 2

Heer, Jezus Christus,
Gij hebt ons vrede toegezegd.
Geef dan vandaag uw vrede aan alle mensen:
aan hen die iedereen vergeet,
aan hen die verdrukt en vernederd worden,
aan hen die leven in oorlog en geweld,
aan hen die het moeilijk hebben in het leven.
En geef die vrede ook aan ons allen,
zodat wij ze ronddragen met open handen.
Vervul uw eens gedane belofte
en maak ons allen één,
Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.
De vrede van de Heer zij altijd met U.
En laten we elkaar een hartelijk teken van vrede geven.

Lam Gods

Communie

We kunnen God enkel ‘Vader’ noemen
als we in elk ander
een zus of een broer herkennen.
Laten wij daarom dit brood breken en delen
in eenheid en vrede.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Opvoeden is een kunst

Kinderen zijn voor ouders een gave.
Ze worden met vreugde verwacht.
Ze bepalen heel hun verdere leven.
Maar tegelijk zijn ze ook een opgave.
Kinderen doen een aanhoudend beroep
op hun verantwoordelijkheid.
Ze zijn afhankelijk
en groeien op tot zelfstandigheid.
Daartussen is het de kunst
om hen richting te geven
in alle geborgenheid en liefde.
Het is de kunst om het gevoel te geven,
dat ze zich gedragen mogen weten
en toch hun eigen richting mogen gaan.
Het is de kunst om in diepe verbondenheid
ruimte te scheppen voor nieuwe wegen.

Opvoeden van kinderen:
daarvoor bestaat geen opleiding.
Het is telkens weer improviseren,
proberen er het beste van te maken.
Het is door je manier van leven
wegen wijzen naar geluk en innerlijke vrede.
Het leven van het gezin van Bethlehem
is voor ons een voorbeeld:
door menselijke onvrede en teleurstellingen heen
bleef het vertrouwen vinden
in God en in elkaar.

Opvoeden: het is een grote kunst
en een grote verantwoordelijkheid tegelijk.
Maar het is al onze moeite waard,
omdat we daardoor meewerken
aan de wereld van de toekomst.
En dat is een goddelijke opdracht.
Wim Holterman osfs

Bezinning 2

Het lijkt heel knus:
het jonge gezinnetje uit Bethlehem.
Engelengezang en herders,
sterren in de nacht:
alles doet denken aan
glorie aan God en vrede op aarde.

Maar het was zo anders.
Voor het Kind was geen plaats.
Vanaf het begin was het
een teken van tegenspraak.
Het zal aan mensen een spiegel voorhouden
en dat is zwaar.
Al vanaf het begin
wees zijn leven
in de richting van het kruis.
Het zwaard van pijn en lijden
stond midden in hun leven.
Maar toch zeiden ze samen ‘ja’
tegen hun levensopdracht.
Vanuit de geschiedenis van hun volk
wisten ze, dat het leven
een woestijntocht is.
Maar ze durfden die weg te gaan:
God zou hen nooit in de steek laten.
Het gezin van Nazareth
is voor ons een voorbeeld
in de kunst van het geloven.
In goede en in kwade dagen
bleven ze vertrouwen,
wetend dat God hun leven
op handen bleef dragen.
Wim Holterman osfs

Bezinning 3

Ontmoeting met God

Simeon en Hanna, hoogbejaard
en vol Godsvertrouwen,
staan oog in oog
met het kind van Nazareth.
Ze spreken hun dank uit
voor deze ontmoeting.
In het broze, breekbare kind
zien zij Gods redding aanbreken.
Waar zij vol verwachting
en vol vertrouwen naar uitzien:
dat zij dit mogen meemaken!
In dit kind gaat een nieuw licht op
over hen en over heel het volk.
Meer nog: er zal redding zijn
over de grenzen van Israël heen.
Op dit kind zal Gods kracht rusten.
Er breekt een nieuwe toekomst aan:
God komt voorgoed aan het licht.

God komt mensen tegemoet
in een kwetsbaar kind.
Voor kleine mensen is Hij bereikbaar.
Zij, die leven in hoop en verwachting,
mogen Hem zien als een oplichtend geluk.
Hun leven krijgt nieuw perspectief.
In mensen, klein en kwetsbaar,
gebroken en vernederd, komt God aan het licht.
Zij hebben in Zijn ogen voorrang.
Zij geven bij uitstek licht en vrede door,
omdat ze delend en gevend in het leven staan.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Laat mij, God,
zoals Simeon en Hanna,
inzien dat in het Jezuskind uw Liefde zichtbaar is geworden.
Geef mij de durf om mij aan Hem toe te vertrouwen
en zijn vriendschap in mijn hart
te koesteren als een kostbare parel.
Maak van mij
een profeet van uw liefde en tederheid.
En laat mij aan iedereen
de vreugde van mijn geloof uitzingen. Amen.
naar Erwin Roosen

Slotgebed 2

Soms hoop Ik dat je een beetje
zoals die oude Simeon wordt – zegt God –
en dat je mijn Zoon in je armen neemt
en van Hem probeert te houden.
Want in Hem geef Ik je mijn vrede
en wil Ik je laten delen in mijn geluk.
Hij is mijn mensgeworden liefde.
In Hem kun je mijn tederheid voelen.
Alle angst zal Hij van je wegnemen.
Zelfs de dood zal je niet meer afschrikken
omdat zijn liefde nooit sterft.
Hij zal je leven geven, in overvloed en in eeuwigheid.
Als je je aan Hem durft toevertrouwen
zul je in je hart een pracht van een parel ontdekken,
mooier en kostbaarder dan de prachtigste diamant.
Erwin Roosen

Zending en zegen

God heeft helpende handen nodig:
zachte handen,
krachtige handen,
verrimpelde handen,
vaardige handen, bekwaam en open.

God heeft helpende handen nodig:
handen die kunnen zalven, strelen, hulp bieden,
handen om te groeten,
handen om vriendschap uit te drukken;
handen om te genezen,
handen om zieken op te richten,
om doven te leren spreken,
om blinden de weg te wijzen,
om aan wie gehandicapt is
steun en evenwicht te geven,

Het scheppingswerk van zijn handen
moet verder voltooid worden
en de Blijde Boodschap van zijn Zoon voorgezet…

Opdat we daartoe de kracht zouden hebben,
moge de Barmhartige God ons zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen. Bookmark de permalink.