5e zondag van de vasten C 2019


07 04 2019

Begroeting

Aan schamele mensen en mensen die zich bewust zijn van hun kleinheid
schenkt Jezus Gods barmhartigheid.
Daar mogen wij in dit samenzijn
verwachtingsvol naar uitzien:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Mensen kunnen hard en wreed zijn voor anderen.
Een dagelijks fenomeen in de krant en op televisie.
In het evangelie van vandaag horen we ook zo iets.
Ze willen een overspelige vrouw stenigen.
Barbaarse praktijken uit een ver verleden, zo lijkt het.

Maar misschien hebben we zelf ook
allerlei grote en kleine stenen op zak:
harde woorden, een vernietigende blik,
spot, verwijten, afgunst, roddel,…

Jezus gooit geen steen naar de vrouw.
Hij vergeeft haar
en geeft haar een nieuwe kans om van haar leven iets goeds te maken.

Als je vergiffenis schenkt aan wie jou pijn of verdriet deed,
toon je dat je van die persoon echt veel houdt.
God heeft ons zozeer lief
dat Hij telkens weer bereid is om ons vergiffenis te schenken
en nieuwe kansen geven.
Laten we erkennen dat we die vergeving broodnodig hebben.
naar federatie Kana

Openingswoord 2

‘In uitzichtloze situaties is het God
die de ommekeer brengt en een nieuwe toekomst opent’
dat vertelt ons de Schrift vandaag.
Voor zijn volk in ballingschap
baant God een weg naar de vrijheid,
en Jezus, zo goed als God,
doorbreekt voor de overspelige vrouw
de ban van dreiging en geweld.
Baanbrekend, zo is het Woord van God.
Kerk in Herent

Openingswoord 3

‘God draait de rollen om’,
dat is de rode draad door de schriftlezingen van vandaag:
een volk in ballingschap kan onverwachts huiswaarts keren;
die in tranen zaaien, oogsten in vreugde;
een veroordeelde gaat vrij uit,
terwijl zij die oordelen niet zonder schuld blijken.
Kerk in Herent

Gebed om ontferming 1

God gooit niet met stenen,
Hij veroordeelt de mens niet,
maar geeft hem/haar steeds een nieuwe kans.

-God, niemand van ons is zonder fouten,
maar wij staan vaak dadelijk klaar om een ander die in de fout ging
met de vinger te wijzen.
Om onze woorden, vaak hard als stenen,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij hebt geen steen geworpen,
maar hebt de vrouw barmhartig een nieuwe kans gegeven.
Om de kansen die wij lieten liggen om barmhartig te zijn voor anderen
en zo hun een nieuwe toekomst te geven,
vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wat Gij juist geschreven hebt in het zand,
weten wij niet,
het is verwaaid.
Maar wijzelf schrijven vaak op harde steen,
zodat de kleinmenselijke kanten van anderen
dubbel en dik in de verf worden gezet.
Om onze hardheid vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, leer ons steeds meer naar anderen kijken met uw barmhartige ogen. Amen.

Gebed om ontferming 2

“Wie van u zonder zonde is
mag als eerste een steen op haar werpen”
horen we straks in het evangelie.
Niemand heeft gegooid…
Ook wij gaan geregeld in de fout,
maar we mogen hopen dat de Heer ons steeds nieuwe kansen geeft.

-Met kleine en grote stenen trekken we muren op
om ons erachter te verschuilen,
zodat wijzelf buiten schot blijven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Met kleine en grote stenen trekken we muren op
waarachter rijkdommen worden geproduceerd
die de aarde uitputten en tot een woestijn maken.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Met kleine en grote stenen trekken we muren op
waarachter driekwart van de mensheid in armoede moet leven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, sta ons bij
om de putten die we voor een ander hebben gegraven,
te dichten
en de bronnen vol mogelijkheden
die wij hebben dichtgegooid,
weer te openen.
Wij vragen om vergeving,
zodat we samen met U
een rechtvaardiger wereld kunnen opbouwen. Amen.

Vergevingsmoment 3

-Heer, wij staan met onze handen vol stenen.
Voor onze harde woorden,
onze onbezonnen beschuldigingen,
onze verdachtmakingen en verwijten vragen wij U om vergeving.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-God, wij staan met onze handen vol stenen.
Wij durven anderen verachten en met de vinger wijzen.
Wij vinden de wet soms belangrijker dan goedheid en mildheid.
Voor die harde houding vragen wij om vergeving.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij staan met onze handen vol stenen.
Wij sluiten vaak ons hart voor wie nooit echte vergeving mochten ervaren,
voor wie wel gestraft, maar niet bemoedigd worden,
voor wie, na hun straf, nog niet aanvaard worden.
Voor die onbarmhartigheid vragen wij om vergeving.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar Wijnegem

Openingsgebed 1

God,
kom ons in dit uur
tegemoet met uw baanbrekend Woord
en til ons uit boven middelmaat en sleur.
Maak ons mild in ons oordeel
en vergevingsgezind.
Maak nieuwe mensen van ons
die anderen tot zegen zijn.
Dat vragen wij U door Jezus,
uw mensgeworden goedheid,
voor nu en alle dagen tot in uw eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 2

God, Gij spijkert niemand vast op zijn verleden,
maar geeft steeds nieuwe kansen, een nieuw begin.
Wij gooien niet letterlijk met stenen,
maar we veroordelen anderen wel.
Laat Jezus’ houding van barmhartigheid en vergevingsgezindheid
ons tot voorbeeld zijn.
Dat vragen wij U,
in de naam van Jezus, uw Zoon. Amen.
naar Beveren

Lezingen

In de eerste lezing horen wij de beeldende taal van Jesaja:
“Denk niet meer aan het verleden.
Ik onderneem iets nieuws. Ziet ge het niet?”
Zo’n nieuwe weg opent zich ook
voor de overspelige vrouw uit onze evangelielezing.
Ik nodig u uit om u te laten inspireren
door deze twee hoopvolle lezingen uit de Schrift.

Eerste lezing 1 (Jes. 43, 16-21)

Uit de profeet Jesaja

16 Zo spreekt de Heer,
die een weg in de zee legt,
en in machtige wateren een pad,
17 die wagens en paarden
en heel de macht van het leger liet uitrukken:
nu liggen zij alsof zij nooit meer opstaan,
gedoofd en als een vlaspitje uitgegaan.
18 Gedenk niet langer wat vroeger gebeurd is
en geef niet al uw aandacht aan wat eens is geschied;
19 zie, Ik ga iets nieuws maken,
het is al aan het kiemen, weet u dat niet?
Ik ga een weg leggen in de woestijn,
en rivieren in het dorre land.
20 Wilde dieren zullen Mij verheerlijken,
jakhalzen en struisvogels;
want Ik geef water in de woestijn,
rivieren in het dorre land,
om mijn uitverkoren volk te laven.
21 Het volk dat Ik voor Mij heb gevormd,
zal mijn lof verkondigen.
KBS Willibrord 1995

Eerste lezing 2

Uit de profeet Jesaja 43, 16-21

Al vele jaren leven de volksgenoten van Jesaja
in een vreemd land waar ze onderdrukt worden.
Ze hebben geen hoop of uitzicht op beterschap.

In Gods naam spreekt Jesaja hun moed in.
Hij herinnert hen eraan hoe hun voorouders werden gered
uit Egypte, waar ze ook in ellendige omstandigheden leefden.

En Jesaja vervolgt:
‘Blijf niet bij het verleden hangen,
want de Heer gaat iets nieuws voor jullie doen.
Het is zelfs al begonnen,
ook al hebben jullie het nog niet bemerkt.’

In poëtische beelden schildert Jesaja dat nieuwe:
‘De Heer baant een weg door de woestijn,
en laat er rivieren stromen.
De wilde dieren zullen Hem eren,
omdat Hij water schept in de woestijn.
Ook jullie zullen water drinken,
want jullie zijn het volk
dat Hij heeft uitverkoren.’

Hendrik Van Moorter
Catechesehuis

Tweede lezing (Fil. 3, 8-14)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters
8 Ik beschouw alles als verlies,
want het kennen van mijn Heer Christus Jezus gaat alles te boven.
Om Hem heb ik alles prijsgegeven,
en ik beschouw alles als vuilnis
als het erom gaat Christus te winnen
9en één te zijn met Hem;
mijn gerechtigheid steunt niet op de wet
maar op het geloof in Christus:
zij komt van God en steunt op het geloof.
10Ik wil Christus kennen,
de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden;
ik wil steeds meer op Hem lijken in zijn dood
11 om eens te mogen komen tot de opstanding uit de doden.
12 Niet dat ik dat alles al bereikt heb of al volmaakt ben!
Maar ik streef er vurig naar het te grijpen,
gegrepen als ik ben door Christus Jezus.
13 Nee, broeders en zusters,
ik beeld mij niet in dat ik het al in mijn bezit heb.
Alleen dit: vergetend wat achter me ligt
en me richtend op wat voor me ligt,
14 streef ik naar het doel:
de prijs van de hemelse roeping,
die God in Christus Jezus tot mij richt.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh. 8, 1-11)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

1 Jezus begaf zich eens naar de Olijfberg.
2 Maar in de vroegte was Hij alweer in de tempel
en heel het volk stroomde naar Hem toe.
Hij ging zitten en onderrichtte hen.
3 Nu kwamen de schriftgeleerden en de farizeeën aanzetten
met een vrouw die betrapt was op echtbreuk.
Ze brachten haar voor Hem
4 en zeiden: `Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op echtbreuk.
5 Mozes heeft ons in de wet voorgeschreven zulke vrouwen te stenigen.
Hoe staat U daar tegenover?’
6 Met deze vraag wilden ze Hem op de proef stellen,
om te zien of ze een aanklacht tegen Hem konden indienen.
Maar Jezus bukte zich om met zijn vinger op de grond te schrijven.
7 Toen ze op een antwoord bleven aandringen, keek Hij op en zei:
`Wie van u zonder zonde is,
moet dan maar als eerste een steen op haar werpen.’
8 En weer bukte Hij zich om op de grond te schrijven.
9 Zij echter trokken na die woorden weg, de een na de ander,
te beginnen met de oudsten,
zodat Hij alleen achterbleef met de vrouw daar vóór Hem.
10 Jezus keek op en vroeg haar:
`Waar zijn ze gebleven, vrouw? Heeft niemand u veroordeeld?’
11 `Nee Heer, niemand’, antwoordde ze.
Waarop Jezus zei: `Ik veroordeel u ook niet.
Ga nu maar, en zondig voortaan niet meer.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Onze God is een God die toekomst schept
voor allen die bereid zijn hun tekortkomen onder ogen te zien.
Laten wij samen getuigenis afleggen
van ons geloof in die God van Leven.

Ik geloof in de mens,
in de innerlijke goedheid van de mens.
Ik geloof in een wereld waar wij allen kunnen leven
in respect en eerbied voor elkaar, wie we ook zijn.

Ik geloof niet in oorlog, onverschilligheid en hardheid
als basis voor ons bestaan;
maar in goedheid, liefde, vergeving en vrede.
Ik geloof dat we samen aan deze wereld van liefde
moeten bouwen, in woord en daad.

Ik geloof dat Jezus Christus ons de weg heeft getoond
om dit in deze wereld waar te maken.
Ik geloof dat Hij door zijn leven, lijden en dood
ons deed inzien welke de echte waarden zijn in het leven.

Ik geloof ook dat ik door navolging van Hem
opgenomen word in de verbondenheid met Hem
die Jezus Christus zijn Vader noemde.
En ik geloof op grond van de verrijzenis van de Heer
in de voltooiing van de wereld
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven
in de Geest van de Vader en de Zoon. Amen.

Voorbeden 1

Bidden is recht voor God staan en uitspreken wat ons op het hart ligt.
Leggen wij dan onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan Hem aan te bieden.

-Bidden wij voor de vrouw die met de vinger wordt gewezen,
over wie allerlei slechts wordt gefluisterd.
Voor de vrouw die wegliep omdat ze het niet kon uithouden.
Voor de vrouw die treurt omdat ze alleen door het leven moet.
Voor de oude vrouw die weggestopt zit in het verzorgingstehuis.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de man die niet meer van tel is, zonder werk, de hele dag thuis.
Voor de man die ooit in de gevangenis zat en nu door de buurt wordt nagewe­zen.
Voor de man die droomt van vrouw en kind die hij niet heeft.
Voor de oude man, weggemoffeld in het verzorgingstehuis.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor het kind dat nooit mag meedoen,
van wie niemand iets moet hebben.
Voor het kind dat nooit kán meedoen door ziekte of handicap.
Voor het kind dat misbruikt werd en getekend is voor het leven.
Voor het kind dat moet stelen om te overleven.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden we voor de Kerk en voor de priesters.
Dat zij mensen niet veroordelen en afwijzen,
maar mild blijft voor het falen van mensen
en hun telkens opnieuw een kans geven om te herbeginnen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen
die anderen niet kunnen vergeven
of zelf niet om vergeving durven vragen.
Dat ze iemand mogen ontmoeten
die hun hart opent voor Gods goedheid en vergeving.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf en alle christenen.
Dat we zoals Jezus geen stenen gooien,
maar met Gods ogen naar medemensen kijken
en vanuit de eigen ervaring van fouten en onmacht,
mild zijn tegenover de kleine kanten van anderen.
Laten wij bidden…

God, we vertrouwen U onze gebeden toe
samen met alles wat leeft in ons hart
en wat anderen aan ons gebed toevertrouwden.
We geloven op Jezus’ Woord
dat Gij onvoorwaardelijk en grenzeloos van ons houdt,
door Christus, onze Heer. Amen.
naar federatie Kana

Gebed over de gaven 1

God,
wij bieden U brood aan dat wordt gebroken
en wijn die rondgaat en wordt gedeeld.
Doe ons in dit breken en delen
Jezus, uw Zoon, ontmoeten.
Geef ons zijn ruime en milde geest.
Alleen met Hem vinden wij leven dat toekomst heeft,
voor nu en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 2


God, onze Vader,
aanvaard dit brood en deze wijn,
die we met elkaar willen delen in naam van Jezus
die ons voorging in mildheid en zorg
voor wie faalde en door mensen werd veroordeeld.
Zend ons uw Geest
opdat wij met uw ogen zien
en onze handen openen voor uw liefde en vergeving.
Dat vragen we U,
voor vandaag en alle dagen van ons leven
tot in eeuwigheid. Amen.
naar federatie Kana

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn Lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn Bloed,
mijn Levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de Geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw Goedheid brandend houden,
die uw Licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer, onze God,
die ons doet leven dankzij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Verzoenende God, maak van ons nieuwe mensen
die anderen tot zegen zijn
en die in uw naam altijd rechtvaardig en barmhartig handelen.
Daarvoor bidden wij samen:
Onze Vader, …

Goede God, zet ons op weg naar een nieuwe wereld
waar mensen geen concurrenten zijn,
maar bondgenoten in de uitbouw van een nieuwe toekomst.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.

Want van U is het Koninkrijk …

Vredeswens

Verhoor ons als wij U bidden, Vader,
om vergeving en vrede.
Bevrijd de wereld van ruzie, uitsluiting en oorlog
die wij elkaar aandoen.
Smeed onze wapens van giftige woorden om tot woorden van troost en opbeuring.
Dan zal er hoop en vreugde ontkiemen voor allen.
Dan zal uw vrede op aarde ontluiken door onze handen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij die vrede Gods door aan elkaar.

Lam Gods

Communie

Heer, uw tafel is gedekt, de gaven staan klaar.
Wees onze Gastheer in ons midden.
Geef dat wij allen mogen genieten van uw maaltijd
in uw geest van gulheid en vergevingsgezindheid,
en dat ook wij anderen steeds een bijkomende kans mogen geven.
Neem en eet hiervan want dit is het Lam Gods
dat wegneemt de zonden der wereld.
                                                    Heer, ik ben niet waardig….
Schiplaken

Bezinning 1

Ik zou zo graag…
… zo mild zijn als Hij:
met de vinger in het zand schrijven
in plaats van mensen
met de vinger te wijzen.

… zo stil zijn als Hij:
kunnen leven vanuit een bestendige
inwendige rust,
een biddende vrede.

… zo verontwaardigd zijn als Hij:
me daadwerkelijk ergeren aan onrecht
en me geriskeerd inzetten
voor mijn diepste overtuiging.

… zo gegeven zijn als Hij:
zonder voorwaarde, zonder voorbehoud,
zo gratis als genade,
goddelijke ontmoeting.

… zo genezend en tactvol zijn als Hij:
helend heilzaam voor duizenden mensen.

Ik zou zo graag
wat minder christen zijn
en wat meer ‘Christus’ zijn.

Bezinning 2

En Jezus schreef in ’t zand

Jezus schreef met zijn vinger in het zand.
Hij bukte zich en schreef in ’t zand, wij weten
niet wat Hij schreef, Hij was het zelf vergeten,
verzonken in de woorden van zijn hand.

De schriftgeleerden, die Hem aan de tand
hadden gevoeld over een vrouw, van hete
hartstochten naar een andere man bezeten,
de schriftgeleerden stonden aan de kant.

Zondig niet meer, zei Hij, Ik oordeel niet.
Ga heen en luister, luister naar het lied.

En Hij stond recht. De woorden lieten los
van hun figuur en brandden in de blos

waarmee zij heenging, als een kind zo licht.
Zo geestelijk schreef Jezus zijn gedicht.
Gerrit Achterberg (1947)

Bezinning  3

Had ik één keer de Heer in het zand zien schrijven,
ik had me wel drie keer bedacht
vóór ik ooit bij Hem een mens had gebracht.

Had ik één keer zijn hand zien tekenen in het zand,
ik had me wel drie keer bezonnen
eer ik ooit zo’n geding was begonnen.

Wie van u zonder zonde is,…zei de Heer.

Had ik één keer dat woord uit zijn mond gehoord,
ik had er wel drie keer over geslapen
eer ik ooit een steen van de grond had durven rapen.

En steen na steen zakt in het zand,
en hand na hand begint te beven
en wie nog bleven: één na één verhuist, verdwijnt, verdween.

Hij alleen blijft zonder zonde
en neemt geen steen ter hand,
Hij schrijft alleen maar in het zand
en blaast er over heen.

Had ik één keer zijn groet, zijn ogen ontmoet,
ik hoefde nooit meer te bedenken
of ik ooit nog die blik zou kunnen krenken,
ik hoefde mij nooit meer te bedenken.
Koninksem

Bezinning 4

Woorden zijn soms venijnig,
scherp als dolken en hard als stenen.
Ze doen pijn, ze kleineren,
ze slaan diepe wonden.
Woorden veroordelen,
pinnen vast op je fouten.
Ze zetten je gevangen,
drukken je in een hoek.
Ze maken een zondebok van je.
Eenmaal een dief, altijd een dief.
Woorden kunnen je maken
tot een gevangene van jezelf.
De ruimte om vrijuit te leven
wordt beperkt, afgebakend.
Je wordt het slachtoffer
van andermans oordeel.
De wet overwint het leven
en maakt het kapot.

Maar woorden kunnen ook ontwapenen.
Daarvoor moet je je eerst buigen
en niet op je strepen staan.
Je oordeel moet je in het zand schrijven,
zodat dat kan verwaaien.
Woorden kunnen leven geven,
als je je hart laat spreken.
Niet veroordelen,
maar nieuwe kansen geven.
Niet gooien met stenen,
maar ontvankelijk zijn
voor de mens die de ander is.
Een ontwapenend woord
geeft ruimte
waarin het leven de wet overwint.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Het doet me pijn – zegt God –
als Ik je zie staan met stenen in je hand,
klaar om mensen te veroordelen en in de grond te boren.
Wat Ik je wil vragen, is juist het tegenovergestelde.
Probeer een warm hart te hebben voor alle mensen om je heen.
Geef zoveel warmte en tederheid
dat mensen bij jou ‘nieuw leven’ vinden.
Alleen dan kun je duidelijk maken dat Ik een God van Liefde ben.
Want in de manier waarop jij mensen vergeving schenkt,
kunnen zij ervaren wat het betekent
‘leven in vrede’ met zichzelf en met elkaar – zegt God.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Soms sta ikzelf ook in de kring om mensen te veroordelen, God,
om mensen af te schrijven en ze monddood te maken,
om ze te stenigen en te kwetsen.
Maar als ik Jezus’ antwoord hoor
waarin Hij me vraagt eerst naar mezelf te kijken,
dan weet ik dat ik mijn steen moet neerleggen
en dat ook ik vergeving nodig heb.
Hou daarom alsjeblieft nooit op van mij te houden.
En laat me steeds opnieuw delen in de warmte van uw hart. Amen.
Erwin Roosen

Zending en zegen

“Ga nu maar, en zondig voortaan niet meer”
zei Jezus tot de vrouw,
zegt Jezus vandaag tot ons.
Telkens wij dat in de komende week echt willen proberen,
is God ons steunend nabij met zijn zegen:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Categorieen(n): Zondagsvieringen
Tags:

Comments are closed.