Driekoningen C 2019

06 01 2019

Begroeting

Van harte welkom op deze eerste zondag van het nieuwe jaar.
De ster van verlangen brengt ons bij het Kind van Bethlehem,
in de naam van + de Vader, Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Driekoningen is het feest waarmee we de Kerstkring afsluiten.
De drie magiërs of wijzen of  koningen, zoals ze later werden genoemd,
waren geen Joden die zochten naar hun lang verwachte Messias,
maar geleerden  uit Oosterse landen,
die op zoek gingen naar een bijzondere koning.
Diens geboorte was aangekondigd via een speciale ster
en nieuwsgierig gaan ze op zoek naar dat Kind.
In dit Kerstverhaal hebben ze elk ook heel symbolische geschenken mee:
mirre, een parfum waarmee doden werden ingewreven,
goud, ten teken dat Hij Koning der koningen zou zijn
en wierook als teken van eerbied.
Hebben ook wij het Kind gevonden
en willen wij Hem eren?

Openingswoord 2

Vandaag, Driekoningen,
feest van de Openbaring,
gedenken wij dat Jezus zich ook laat vinden
door rijken en verstandigen, en door vreemden.
Niet alleen zijn eigen volk Israël
mag weten dat God tussen de mensen wil leven,
ook vreemdelingen die op zoek zijn,
mogen God vinden
in het kleine,
het eenvoudige,
het alledaagse van een klein Kind in de armen van zijn moeder.

Gebed om ontferming 1

-Heer, ook in onze maatschappij wonen heel wat mensen met weinig aanzien.
We weten dat wel,
maar hen betrekken in onze kring,
daar hebben we bepaald geen zin in,
want we voelen ons een beetje te goed daarvoor.
Het zou maar eens gebeuren dat ons eigen imago daardoor wordt aangetast.
Nochtans waren zij welkom als uw eerste bezoekers.
Om onze pretentie, vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, in heel uw schepping, in al onze medemensen laat Gij U zien,
maar we zijn zo zelden op zoek naar U.
Wij hebben genoeg aan onszelf
en gaan maar op zoek naar U als we willen gedepanneerd worden.
Om onze zelfgenoegzaamheid:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, net zoals Herodes willen we bepaalde informatie graag voor onszelf houden
om zo anderen te kunnen manipuleren,
om zelf meer macht en aanzien te verwerven.
Niet dat het grote dingen zijn,
maar alle beetjes helpen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, laat ons elke dag weer op zoek gaan naar U
en U vinden in elk kind. Amen.

Vergevingsmoment 2

Als mensen met elkaar zouden omgaan met diep respect
– alsof er in elke mens een koning zou schuilen –
dan zou het veel beter gaan in deze wereld.
Omdat dit nog niet zo is,
vragen wij om vergeving.

-Heer,
eenvoudige herders gingen op zoek naar U
en vonden U,
omwille van hun eenvoud en hun warm hart.
Soms zijn wij hooghartig…
wat ons belet U te vinden.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
wijze mannen uit het Oosten gingen op zoek naar U
en vonden U
omwille van hun wijsheid.
Soms zijn wij dwaas
en verdwalen we in ons zoeken naar U.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
Herodes en de schriftgeleerden wisten waar Gij zoudt worden geboren,
maar zij waren niet bereid U te erkennen en te aanvaarden.
Soms doen wij net hetzelfde.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God en Vader,
maak ons eenvoudig en wijs,
zodat wij U altijd weten te vinden
in en bij mensen die onze steun en hulp nodig hebben. Amen.
naar Schiplaken

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn Boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

Heer God, uw Zoon Jezus belichaamt
– vanaf het begin –
vele tekens van tegenspraak.
Geef ons de moed
teken te blijven van uw liefde,
ook als wij op onbegrip stuiten.
Wij willen geloven dat onze inzet niet vergeefs is.
Moge Jezus ons daarbij helpen,
die met U en de H. Geest
onze wegen verlicht,
ook in de duistere ogenblikken. Amen.

Openingsgebed 2

Goede God, wij zijn op zoek naar U.
Wij hopen U te vinden
in het gewone leven van elke dag.
Wij bidden U:
maak uw naam aan ons bekend,
kom onweerstaanbaar aan het licht.
Wees onze God in woord en daad
en in het leven dat wij met elkaar delen,
vandaag en alle dagen. Amen.

Lezingen

In Jezus openbaart God zich aan de wereld.
Deze gedachte wordt vandaag in de Schriftlezingen ontvouwd.

In de eerste lezing profeteert Jesaja
dat de glorie des Heren opgaat over Jeruzalem
en dat alle volkeren daar op afkomen.

In de tweede lezing heeft Paulus het
over de openbaring van Gods genade:
in Christus zijn joden en heidenen
samen erfgenamen van Gods belofte.

In het evangelie voert Mattheüs oosterse wijzen ten tonele:
heidenen die zich laten leiden door de lichtende ster
en het Kind als hun Koning aanbidden.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Jes., 60, 1-6)

Uit de profeet Jesaja

1 Sta op en schitter, want uw licht is gekomen,
de glorie van de Heer komt over u.
2 En zie, de duisternis bedekt de aarde,
en donkerte de volken,
maar over u gaat de Heer lichtend op,
zijn heerlijkheid verschijnt over u.
3 En volken komen naar uw licht,
koningen naar de glans van uw dageraad.
4 Sla uw ogen op en kijk om u heen,
allen verzamelen zich en komen naar u toe:
uw zonen komen uit de verte,
uw dochters worden op de heup gedragen.
5 U zult het zien en stralen van vreugde,
uw hart zal trillen en zwellen:
de schatten van de zee worden naar u toe gebracht,
de rijkdom van de volken komt naar u toe.
6 Een vloed van kamelen zal u bedekken,
dromedarissen van Midjan en Efa;
alle bewoners komen uit Seba,
met goud en wierook beladen;
zij verkondigen de lof van de Heer.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Ef., 3, 2-3a. 5-6)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,

2 U hebt toch gehoord van het beheer van Gods genade,
die Hij mij met het oog op u gegeven heeft;
3 aan mij is door openbaring de kennis van het geheim meegedeeld,
zoals ik al in het kort heb beschreven.
5 Nooit is het in eerdere generaties
aan de mensenkinderen bekendgemaakt,
zoals het nu door de Geest is geopenbaard
aan zijn heilige apostelen en profeten:
6 dat de heidenen mede-erfgenamen zouden zijn,
leden van hetzelfde lichaam
en deelgenoten van de belofte in Christus Jezus
door middel van het evangelie.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt., 2, 1-12)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Mattheüs

1           Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea,
ten tijde van koning Herodes,
kwamen er uit het Oosten magiërs in Jeruzalem aan.
2           Ze vroegen: `Waar is de pasgeboren koning van de Joden?
Want wij hebben zijn ster zien opkomen
en wij zijn gekomen om Hem te huldigen.’
3           Toen koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij,
en heel Jeruzalem met hem.
4           Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen
en wilde van hen weten waar de Messias geboren zou worden.
5           Ze zeiden hem: `In Bethlehem in Judea.
Want zo staat het geschreven bij de profeet:
6           Bethlehem, land van Juda,
u bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda,
want uit u zal een leider voortkomen,
die herder zal zijn van mijn volk Israël.’
7           Toen riep Herodes de magiërs in stilte bij zich
en vroeg nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was.
8           Hij stuurde hen naar Bethlehem met de woorden:
`Ga een nauwkeurig onderzoek instellen naar het kind.
Wanneer u het gevonden hebt, laat het mij dan weten;
dan kan ook ik het gaan huldigen.’
9           Toen ze de koning aanhoord hadden, gingen ze weg.
Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen uit,
tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind was.
10         Toen ze de ster zagen, werden ze met buitengewoon grote vreugde vervuld.
11         Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria.
Ze vielen op hun knieën en huldigden het.
Ze haalden hun schatten tevoorschijn
en gaven Hem goud, wierook en mirre als geschenk.
12         En omdat ze in een droom gewaarschuwd waren
om niet naar Herodes terug te keren,
namen ze de wijk en gingen ze langs een andere weg naar hun land terug.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Mag ik u uitnodigen om, samen, ons geloof uit te spreken
in God en in onze verbondenheid met álle mensen.

Ik geloof in God die liefde is
en die de wereld aan álle mensen geschonken heeft.

Ik geloof in Jezus Christus
die gekomen is om te genezen
en om ons te verlossen
van elke vorm van onderdrukking.

Ik geloof in de Geest van God
die aan het werk is
in alle mensen op zoek naar de waarheid.

Ik geloof in de geloofsgemeenschap
die geroepen is om álle mensen te dienen.

Ik geloof in de belofte van God,
die gezegd heeft
dat Hij een Rijk van rechtvaardigheid en vrede
zou uitbouwen voor alle mensen. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan de Heer aan te bieden.

-Bidden we voor de Kerk,
die dikwijls zoveel moeite heeft
om om te gaan met wat de wetenschap leert en mogelijk maakt,
en met de inzichten die erdoor veranderen.
Dat zij het aandurft in ontdekkingen en nieuwe theorieën
Gods mogelijkheden te zien.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die voorgaan in de Kerk.
Dat ze met wijsheid de signalen volgen
die leiden naar een vervolmaking van Gods schepping.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die wetenschappelijk onderzoek verrichten.
Dat zij met eerbied omgaan met alle leven
en hun vorsen richten op het welzijn van iedereen,
zeker van de zwaksten.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf en deze geloofsgemeenschap.
Dat we God zouden eren in onze medemens
en respect zouden opbrengen voor de schepping
door onze aarde zo goed mogelijk te bewaren
voor de generaties die na ons komen.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat we er ook eens aan denken God te danken
voor zijn oneindige liefde,
mensgeworden in Jezus, onze Broeder.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden wij voor mensen die hun toekomst proberen te lezen in de sterren,
voor hen die absolute zekerheden proberen te zoeken.
Dat ze U mogen vinden, God,
in de liefde en nabijheid van medemensen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen die op zoek gaan
in oost en west,
in noord en zuid,
om U te vinden.
Dat zij U mogen vinden in eenvoudige dingen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die op zoek zijn naar wijsheid,
voor de wetenschappers.
Dat zij uw hand herkennen in al het mooie en wonderlijke van de schepping.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de machthebbers.
Dat zij de wijsheid en het inzicht hebben
om díe beslissingen te treffen
die meer vrede en rechtvaardigheid in de wereld garanderen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf.
Dat wij ons de goede voornemens die we met Nieuwjaar maakten,
heel dit nieuwe jaar blijven herinneren
en ernaar leven.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

God van leven,
zie in uw goedheid
naar de gaven die wij aanbieden.
Goud, wierook en mirre zijn er niet bij,
maar onze verbondenheid,
onze goede wil en onze aandacht
dragen wij aan U op.
Wij bidden U:
aanvaard deze gaven
en kom ons in dit brood en deze wijn nabij. Amen.

Gebed over de gaven 2

Gij, God,
maakt geen verschil tussen vriend en vreemde.
Allen gaan U evenzeer ter harte.
Voed ons met uw gaven, met uw geestkracht,
opdat ook wij zouden liefhebben zonder onderscheid
en trouw blijven ten einde toe.
Dat vragen wij U door Jezus,
Gestalte van uw menslievendheid,
onze Leidsman ten leven voor tijd en eeuwigheid. Amen.
naar Herent

Tafelgebed

Wij danken U, heilige en sterke God.
De wereld draagt Gij in uw hand
en Gij waakt over alle mensen.
Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap
om uw Woord te horen
en met toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon.
Hij is de Weg die leidt naar U,
Hij is de Waarheid,
geen andere waarheid maakt ons vrij.
Hij is het Leven dat ons van vreugde vervult.
Wij danken U voor de liefde
die Gij ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen
en prijzen uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw Liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het Brood.

Daarom bidden wij, liefdevolle God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed.

Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende Verbond;
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de Liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen Zoon
die zijn leven heeft gegeven
en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven
van zijn Lichaam en zijn Bloed
en maak nieuwe mensen van ons
opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus N. en onze bisschop N.,
leer alle gelovigen van uw Kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw Liefde leidt.

Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het Licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren,
met de heiligen
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de H. Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

In het spoor van de Ster die ons de weg toont,
mogen wij bidden tot God, onze Vader:
Onze Vader…..

Goddelijk Licht,
trek voor ons uit, altijd en overal.
Dan zal geen nacht op aarde
ons vertwijfeld of bang maken.
Als Gij ons blijft voorgaan,
en wij uw weg, uw waarheid en uw leven blijven volgen
zullen wij vol verwachting mogen uitzien naar Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk, …

Vredeswens 1

Niet voor de listigheid van een Herodes,
niet voor de hooghartigheid van alleswetende schriftgeleerden,
maar voor de ontvankelijkheid van zwervende magiërs
heeft het onooglijk Kind zich geopenbaard als Vredesvorst.
Daarom, God, ontsteek het licht in onze ogen,
plant vrede in ons hart opdat wij vrede mogen uitdragen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij die vrede door aan de mensen rondom ons.

Vredeswens 2

Als we met anderen Gods vrede delen
hoeft niemand meer vreemdeling te blijven.
Herders van Bethlehem en Wijzen van ver weg
voelen zich thuis bij elkaar
in het licht van God-met-ons.
Zo mogen ook wij bij elkaar thuis zijn,
elkaars vrienden worden,
overal waar Gods vrede met ons zal meegaan.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En laten wij ook elkaar die vrede van harte toewensen.

Lam Gods

Communie

Wees welkom aan de tafel van de Heer.
Moge deze maaltijd ons sterken
om samen nieuwe mensen te worden,
bezield door de vrede en vreugde van het Kerstkind.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Ooit waren er drie Wijzen op stap
op zoek naar een droom,
een verlangen achterna,
met een ster die wees naar een Kind in een stal.
Samen met drie,
elk met een geschenk:
wierook, mirre en goud.
Het beste van zichzelf
gewoon voor het Kind in de stal.

Vandaag zijn mensen op stap,
samen maar alleen,
met geschenken voor zichzelf:
welzijn voor mijzelf,
macht voor mijzelf,
geluk voor mijzelf.

God, we zoeken reeds lang.
Toon ons de ster
zodat we zien wie naast ons stapt.
Zodat we voelen voor wie onze gaven zijn:
voor de mens die naast ons gaat,
voor Het Kind in de stal.
naar Leen Vermeire

Bezinning 2

De weg der wijzen

De wijzen gaan op weg.
Er is een licht opgegaan
in de nacht van hun leven.
Ze waren wijs, zochten inzicht.
De ster die hun weg verlichtte,
doofde in Jeruzalem,
dat bolwerk van macht.
Daar was geen zicht op toekomst.
Ze hadden er alleen maar oog
voor eigen hebben en houden.
Zelfs de bijbelkenners,
die ‘beroepsgelovigen’,
zagen die ster niet schijnen.
Om wijs te worden
moet je blijkbaar nieuwe wegen gaan,
blijven zoeken naar licht.
Wijzen zijn mensen
die verder kijken dan macht,
die oog hebben voor een Pasgeborene.
Ze gaan andere wegen
op zoek naar een echte thuis,
naar een zich echt geborgen weten.
Ze durven te geven van wat ze hebben;
ze geven zichzelf vol overgave.
De ster, die zij ontdekt hebben,
blijft in hen branden,
doet hen nieuwe wegen gaan.
Ze worden er door bekeerd.
Geloven in die Kribbe-koning
is voor hen een vreugde.
Het maakt hun levensweg goed.
naar Wim Holterman osfs

Bezinning 3  (thema: nieuwjaar)

Bij de geboorte van Jezus
hebben we de menslievendheid
van Hem erkend,
die zich noemt:
‘Ik zal er zijn voor u’.

Zoals Hij ons heeft voorgeleefd
zullen we proberen:

zacht te zijn
voor wie door hardheid van mensen is verwond

medelevend te luisteren
naar het verhaal van wie vereenzaamd leeft

waardering te laten blijken
voor wie alle zelfvertrouwen mist

trouw nabij te blijven
bij wie niet meer in de goedheid van het leven gelooft

in iedere ontmoeting
telkens weer het beste van onszelf te leggen.

Zo hopen we hier en nu
Jezus’ zegen voor elkaar te zijn.
Valeer Deschacht

Slotgebed 1

Goede God, wij danken U voor Jezus.
Hij is uw Licht in onze duisternis.
Hij wijst ons de weg naar U en naar elkaar.
Wij bidden U:
richt ons leven naar uw droom over mens en wereld,
ons aangereikt en voorgeleefd door Jezus Christus,
uw Zoon, onze Koning en onze Broeder. Amen.

Slotgebed 2

God en Vader,
voor U zijn wij allemaal een beetje koningen,
op zoek naar U.
Geef ook ons
sterren om U te vinden
en sterren die schitteren in onze ogen,
van verwondering
om het grote wonder van uw menswording. Amen.

Zending en zegen

Wij verlaten Bethlehem,
in het besef dat de kribbe een teken is
dat het Kind telkens opnieuw geboren moet worden in ons hart,
dat onze God er is voor jou, altijd,
en jij voor Hem.
Keer terug naar de plaats vanwaar je gekomen bent,
brand er wierook met de korrels van je geloof,
bied mirre aan, de balsem van de hoop,
deel er het goud uit van je liefde en je vriendschap.

Als Boodschappers van zijn vrede, rust op ons Gods zegen:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.