Driekoningen C 2016

03 01 2016

Begroeting

Van harte welkom in deze viering
waarin wij samen met de drie wijzen hulde willen brengen aan het Kerstekind,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Leen Vansintjan

Openingswoord 1

In deze Kerstperiode zingen we: Nu syt wellecome.
Was Jezus wel zo welkom?
Terwijl wijzen uit het Oosten naar Hem op zoek gaan,
blijkt een andere koning heel andere plannen te hebben met die Nieuwgeborene.
In het kerstverhaal worden herders vertederd door het kleine Kind,
maar uit dit eerste verhaal na de geboorte blijkt
dat Hij misschien toch niet zo heel welkom is.
Die wijzen uit het Oosten ontdekten
dat in Hem een nieuw Licht is opgegaan.
Willen ook wij dit weer opnieuw ontdekken
of blijven we hangen achter kaarslicht en kerstversiering?
Het zal van ons afhangen of het verhaal van de wijzen
ook vandaag werkelijkheid wordt.
naar Guido Steeman

Openingswoord 2

Welkom op deze eerste zondag van het nieuwe jaar.
Wij mogen deze zondag vieren in gezelschap van notoire gasten:
de drie wijzen uit het Oosten: Melchior, Caspar en Balthasar.
En hoewel ze op het eerste zicht er totaal verschillend uit zien,
zijn ze toch één van hart.
Zij zijn immers
Jezus van Nazareth in Bethlehem op het spoor gekomen.
De aanblik van dit weerloos Kind was voor hen alle drie terstond voldoende
om langs een andere weg naar huis te gaan.
Neen, niet de weg terug naar Herodes om Jezus te verraden.
Verder in de evangeliën wordt er over hen niet meer gesproken,
maar we veronderstellen
dat die ontmoeting voor hen alledrie cruciaal is geweest
en dat die hun hele leven heeft beïnvloed.
Geraakt door het Kind, wij ook?
vrij naar Zandvoorde

Gebed om ontferming 1

In het kind van Bethlehem openbaart God zich als Licht der wereld.
Het Licht dat ieder mens verlicht en tot liefde roept.
Maar dikwijls kiezen wij voor de duisternis en wijzen wij dat Licht af.
Laten we daarom eerst biddend  vragen om vergeving.

-Heer, Gij zijt het Licht in onze duisternis.
Laat uw Geest over ons komen opdat wij zouden handelen naar uw Licht.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,  Gij zijt de Ster van hoop in deze koude wereld.
Laat uw Liefde ons aanzetten tot daden van verbondenheid.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij zijt de stralende Dageraad van nieuw leven.
Laat uw Licht alle duisternis in ons verdrijven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God zijn Licht over ons laten stralen,
alle duisternis verdrijven
n ons geleiden naar Jezus, de Redder van de wereld. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Heer, wij zijn zo gemakkelijk gecharmeerd door wat blinkt als goud,
door uiterlijke schijn,
veel meer dan door iemand met een hart van goud.
Toch is juist uw Boodschap:
‘Heb lief met heel je hart.’
Omdat ons hart soms van steen is en niet van goud,
vragen wij U:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
de wijzen uit het Oosten gaven U ook wierook ten geschenke
als eerbetoon voor wie Gij zijt.
Wij vergeten zo dikwijls anderen eens te bewieroken voor wie ze zijn
of voor wat ze doen.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, het derde geschenk dat de Wijzen voor U meebrachten was mirre,
een geurende olie die spreekt van zachtheid, van tederheid.
Onze houding tegenover U en onze medemensen is vaak het tegenovergestelde.
Daarom vragen we U:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze kleinmenselijkheid
en kom ons tegemoet met uw Liefde. Amen.

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn Boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

Goede God,
Gij hebt uw Licht als een ster in deze wereld laten schijnen.
Drie wijzen uit het Oosten zijn naar U op zoek gegaan
en hebben U als een weerloos Kind in de kribbe ontmoet.
Wij vragen U, laat ook uw Licht over ons schijnen.
Zo kunnen wij het komende jaar nieuwe wegen bewandelen
op weg naar uw Rijk Gods.
Dat vragen wij U door Jezus Christus, onze Heer. Amen.
naar Zandvoorde

Openingsgebed 2

God,
Gij die over alle grenzen heen
uw Zoon aan mensen hebt gegeven,
wij vragen U:
maak ons ontvankelijk voor uw Blijde Boodschap,
zodat wij ook over alle grenzen heen
uw Licht in de wereld doorgeven,
daarin geleid door Jezus, uw Zoon,
die met U en de heilige Geest leeft in eeuwigheid. Amen.
Felix Van Meerbergen

Lezingen

In Jezus openbaart God zich aan de wereld.
Deze gedachte wordt vandaag in de Schriftlezingen ontvouwd.

In de eerste lezing profeteert Jesaja
dat de glorie des Heren opgaat over Jeruzalem
en dat alle volkeren daar op afkomen.

In de tweede lezing heeft Paulus het
over de openbaring van Gods genade:
in Christus zijn joden en heidenen
samen erfgenamen van Gods belofte.

In het evangelie voert Mattheüs oosterse wijzen ten tonele:
heidenen die zich laten leiden door de lichtende ster
en het Kind als hun Koning aanbidden.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Jes., 60, 1-6)

Uit de profeet Jesaja

1 Sta op en schitter, want uw licht is gekomen,
de glorie van de Heer komt over u.
2 En zie, de duisternis bedekt de aarde,
en donkerte de volken,
maar over u gaat de Heer lichtend op,
zijn heerlijkheid verschijnt over u.
3 En volken komen naar uw licht,
koningen naar de glans van uw dageraad.
4 Sla uw ogen op en kijk om u heen,
allen verzamelen zich en komen naar u toe:
uw zonen komen uit de verte,
uw dochters worden op de heup gedragen.
5 U zult het zien en stralen van vreugde,
uw hart zal trillen en zwellen:
de schatten van de zee worden naar u toe gebracht,
de rijkdom van de volken komt naar u toe.
6 Een vloed van kamelen zal u bedekken,
dromedarissen van Midjan en Efa;
alle bewoners komen uit Seba,
met goud en wierook beladen;
zij verkondigen de lof van de Heer.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Ef., 3, 2-3a. 5-6)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,

2 U hebt toch gehoord van het beheer van Gods genade,
die Hij mij met het oog op u gegeven heeft;
3 aan mij is door openbaring de kennis van het geheim meegedeeld,
zoals ik al in het kort heb beschreven.
5 Nooit is het in eerdere generaties
aan de mensenkinderen bekendgemaakt,
zoals het nu door de Geest is geopenbaard
aan zijn heilige apostelen en profeten:
6 dat de heidenen mede-erfgenamen zouden zijn,
leden van hetzelfde lichaam
en deelgenoten van de belofte in Christus Jezus
door middel van het evangelie.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt., 2, 1-12)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Matteüs

1         Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea,
ten tijde van koning Herodes,
kwamen er uit het Oosten magiërs in Jeruzalem aan.
2         Ze vroegen: `Waar is de pasgeboren koning van de Joden?
Want wij hebben zijn ster zien opkomen
en wij zijn gekomen om Hem te huldigen.’
3         Toen koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij,
en heel Jeruzalem met hem.
4         Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen
en wilde van hen weten waar de Messias geboren zou worden.
5         Ze zeiden hem: `In Bethlehem in Judea.
Want zo staat het geschreven bij de profeet:
6         Bethlehem, land van Juda,
u bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda,
want uit u zal een leider voortkomen,
die herder zal zijn van mijn volk Israël.’
7         Toen riep Herodes de magiërs in stilte bij zich
en vroeg nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was.
8         Hij stuurde hen naar Bethlehem met de woorden:
`Ga een nauwkeurig onderzoek instellen naar het kind.
Wanneer u het gevonden hebt, laat het mij dan weten;
dan kan ook ik het gaan huldigen.’
9         Toen ze de koning aanhoord hadden, gingen ze weg.
Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen uit,
tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind was.
10        Toen ze de ster zagen, werden ze met buitengewoon grote vreugde vervuld.
11        Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria.
Ze vielen op hun knieën en huldigden het.
Ze haalden hun schatten tevoorschijn
en gaven Hem goud, wierook en mirre als geschenk.
12        En omdat ze in een droom gewaarschuwd waren
om niet naar Herodes terug te keren,
namen ze de wijk en gingen ze langs een andere weg naar hun land terug.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de Ene God,
dat Woord aan het begin,
die leven geeft en leven doet.

Wij geloven in Jezus Messias,
Mens geworden Woord van God,
die liefhad, de armen eerst,
en voordeed wat echt leven is.

Ik geloof in de Goede Geest,
Drager van het Levende Woord,
die waait waar mensen samenzijn
en beweegt wat was verlamd.

Wij geloven in alle mensen
voor wie deze God het Leven is,
die samen Kerk willen zijn
en teken van hoop voor de wereld.

Wij geloven dat wij geroepen zijn
om te leven naar Gods Woord
in navolging van Jezus Messias
en in de verwachting van zijn Rijk.  Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan de Heer aan te bieden.

-Wees hier aanwezig,
God, Ster van ons leven.
Wees de Kern van ons bestaan,
wek in ons het verlangen naar wat wezenlijk is.
Laten we bidden…

-Breek ons open
voor wat er aan zorgzaamheid,
liefde en gerechtigheid diep in ons leeft.
Dat wij door te delen van het goud van ons hart,
de wierook van onze inzet
en de mirre van onze naastenliefde,
op onze beurt een ster voor elkaar mogen zijn.
Laten we bidden…

-Leid ons op uw weg,
houd ons in beweging,
maak ons tot reisgenoten van elkaar.
Laten we bidden…
                                                    naar Ineke Wackers

Voorbeden 2

De wijzen uit het Oosten werden geleid
door het Licht dat voor hen uitging.
Laten wij bidden
dat God zijn Licht ook voor ons doet opgaan:

-Goede God,
wij bidden U voor heel de wereld.
Om heelheid waar gebrokenheid heerst,
om vrede waar oorlog is.
Moge uw Licht schijnen voor iedereen.
Laten wij bidden…

-Goede God,
wij bidden U voor de Kerken wereldwijd.
Dat zij rechtvaardigheid, gelijkheid en vrede
verkondigen én laten zien.
Dat zij niemand uitsluiten van de Blijde Boodschap.
Moge uw Licht schijnen voor iedereen.
Laten wij bidden…

-Goede God
wij bidden U voor alle mensen die kleingehouden worden:
geknechte mensen, levend in verdrukking.
Dat ze opgetild worden uit hun situatie
en dat zij bevrijd worden uit hun onderdrukking.
Moge uw Licht schijnen voor iedereen.
Laten wij bidden…

Goede God,
wij bidden U voor alle zoekers in de wereld,
mensen op zoek naar de zin van hun leven,
naar een goede toekomst.
Dat zij in vertrouwen hun weg blijven gaan,
dat zij zich geleid weten door uw Ster,
uw Licht dat voor hen uitgaat.
Laten wij bidden…

Goede, God, ga voor ons uit met uw Licht,
help ons uw Ster te zien,
uw Zoon te volgen en onze weg door het leven te vinden
tot wij bij U mogen leven in het Licht dat duurt tot in alle eeuwigheid. Amen.
naar Felix Van Meerbergen

Gebed over de gaven 1

De drie koningen brachten goud, wierook en mirre als teken van hun vreugde. Goede Vader, ook wij willen U blij maken.
Samen met brood en wijn bieden wij U heel ons hart aan, met al onze goede wil,
om samen mee te werken aan uw Rijk van vrede en gerechtigheid.
Neem ons offer aan en laat ons delen in uw Liefde. Amen.
naar Leen Vansintjan

Gebed over de gaven 2

God van mensen,
uw zorg gaat uit naar allen, zonder onderscheid.
Al uw mensenkinderen wilt Gij laten delen
in de overvloed van uw genade.
Wij bidden U:
voed ons met deze gaven van brood en wijn,
verruim onze liefde,
maak haar onbegrensd
in de Geest van Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, heilige en sterke God.
De wereld draagt Gij in uw hand
en Gij waakt over alle mensen.
Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap
om uw Woord te horen
en met toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon.
Hij is de Weg die leidt naar U,
Hij is de Waarheid,
geen andere waarheid maakt ons vrij.
Hij is het Leven dat ons van vreugde vervult.
Wij danken U voor de liefde
die Gij ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen
en prijzen uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw Liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het Brood.

Daarom bidden wij, liefdevolle God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed.

Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende Verbond;
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de Liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen Zoon
die zijn leven heeft gegeven
en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven
van zijn Lichaam en zijn Bloed
en maak nieuwe mensen van ons
opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus Franciscus en onze bisschop N.,
leer alle gelovigen van uw Kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw Liefde leidt.

Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het Licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren,
met de heiligen
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de H. Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Onze Vader die in de mensen leeft,
moge in ons leven uw naam geheiligd worden.

Moge in ons samenzijn uw Rijk zichtbaar worden.
Moge in onze dagelijkse inzet uw wil geschieden
als een teken en een oproep voor de mensen op aarde.

Maak ons voor elkaar en voor de wereld tot levengevend brood,
tot krachtig voedsel van vriendschap en vertrouwen,
van perspectief en hoop.

Maak ons, over onze fouten en tekorten heen,
tot mensen van verzoening en vrede,
zoals Gij voor ons verzoening en vrede zijt.

Maak ons vrij van angst en van alles wat denken en doen kan verlammen
en laat ons niet verzinken in de bekoring van middelmatigheid.

Maar wees voor ons kracht en uitdaging
om ten volle te leven vandaag en in eeuwigheid. Amen.
naar Levensecht

Vredeswens 1

God,
Gij zijt naar ons gekomen in de kwetsbare gestalte van een kind
en juist zo laat Gij ons de weg naar vrede zien,
niet via geweld, macht, praal en pracht,
maar in eenvoud, in kleine stappen, in een glimlach en open armen.
Maak dan van ons, uw leerlingen, vredestichters in uw naam.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En laten wij ook elkaar die vrede van harte toewensen.

Vredeswens 2

Vrede voor u allen vanwege God.
Hij is de Bron waaruit alle leven ontspringt,
het Licht dat ons doet zien,
de Warmte die onze harten doet neigen tot goedheid voor elkaar.
Niemand heeft ooit God gezien,
maar wij geloven dat Hij aanwezig is
overal waar mensen zijn naam in dankbaarheid uitspreken
en in liefde elkaar tot vrede zijn.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En laten wij ook elkaar die vrede van harte toewensen.

Lam Gods

Communie

Goud, wierook en mirre,
eenmalige gaven voor een koningskind.
Brood en wijn,
bron van leven voor elke dag.
Zo geeft de Heer zich aan ons.
Zie dan dit gebroken Brood, het Lam Gods,
dat de zonden der wereld wegneemt.
Herent
          Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

De wijzen en wij

Het waren wijze mensen,
die de koningsster zagen.
Ze waren niet uit op eigenbelang,
maar waren eerder bereid
om door de knieën te gaan.
Het Kind dat ze vonden,
maakte hen tot solidaire mensen.
In hun geschenken gaven ze
van wat ze hadden en van wie ze waren.
Bij Herodes en zijn aanhangers
was er geen plaats voor het Licht
dat zij hadden ontdekt.
Zij hadden de wijsheid in pacht,
maar zij zagen niet.
Zij hadden de macht in handen,
maar zij waren geen herders.
Daarom liet het Kind
die wijzen andere en nieuwe wegen gaan.
Zij kunnen ook ons leren
om andere wegen te gaan:
wegen van geven in plaats van nemen,
van delen in plaats van hebben en houden.
Het is niet gemakkelijk
om samen met hen het Licht te volgen.
Het kan ons van ons stuk brengen.
En toch, als we zoeken naar Licht
dan weten we dat dáár voor ons
heil en zegen te vinden is.
Wim Holterman osfs

Bezinning 2

Ze kwamen uit het Oosten.
Moedig toch,
om die plaats van knusse geborgenheid te verlaten
en de ster te volgen.
Vragen in het hart toelaten en erop ingaan.
Want dat Oosten van consumptie is toch ook niet alles.

Het is een weg door de woestijn,
een verlies van zekerheden en gewoonten.
Het voelt ook onwennig aan
en een tegenstem in het binnenste herhaalt:
waarom zou je toch?
En toch maar verder gaan, wat eenzamer misschien,
alleen omdat je die ster mocht zien.

De stal is volop vreugde en ontmoeting:
eenvoud van leven, overgave en aanbidding,
geschenken van geloof,
een toekomst van Kerk-zijn wordt in de stal geboren,
om dan,
natuurlijk,
naar het eigen huis terug te keren,
of toch,
voor altijd en langs andere wegen.
Antoon Wullepit

Slotgebed 1

Goede Vader,
wij willen voortaan uw Wijsheid delen
dat goud, wierook en mirre veel meer zijn dan bezit.
Ze staan symbool voor vrijgevigheid,
liefdevolle gastvrijheid en grenzeloos geloof.
Die Blijde Boodschap willen wij niet alleen hier en nu uitdragen,
maar ook straks in het komende jaar.
Schenk ons dan ook uw Wijsheid
als wij samen eigentijdse wegen zoeken om uw Rijk te verwezenlijken.
Dat vragen wij U door Jezus Christus, onze Heer. Amen.
naar Zandvoorde

Slotgebed 2

De wijzen uit het Oosten
die naar Bethlehem waren gekomen,
zijn daar niet voorgoed gebleven.
Ze zijn naar huis teruggegaan.
Ook wij gaan straks weer naar huis.
En zoals die wijzen toen,
mogen ook wij iets naar huis meenemen:
het Licht van Gods vrede.
Moge God ons daarbij helpen. Amen.
Leen Vansintjan

Zegen 1

Nadat de magiërs Jezus hulde hadden betuigd,
keerden zij ‘langs een andere weg’ naar huis terug.
Blijkbaar had die ontmoeting andere mensen van hen gemaakt.
Echt gebed maakt een mens anders, anders is het geen echt gebed.

Aan u allen, die van hier weggaat,
misschien een klein beetje anders dan u hier bent binnengekomen,
aan u moge God zijn zegen schenken:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Wees zelf een ster                                             
die mensen uitnodigt op weg te gaan.

Wees zelf een ster
die mensen terugbrengt tot zichzelf.

Wees zelf een ster
die mensen brengt bij het Kind van Bethlehem,
Jezus, een Mens zo goed als God.

Dan kunnen we op weg,
gezegend door God:  + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.