Driekoningen B 2015

04 01 2015

Begroeting

Van harte welkom in deze eerste viering van het nieuwe jaar
waarin wij samen met de drie wijzen hulde willen brengen aan het Kerstekind.
Het Kerstekind dat tot ons kwam
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Liturgische vieringen

Openingswoord 1

Drie wijze mannen uit het Oosten,
hadden het lef om hun vertrouwde omgeving te verlaten
om een pasgeboren koning te zoeken.
Ze kwamen van ver.
Vreemde mensen, heidenen,
betuigden als eersten eer aan Jezus,
terwijl zijn eigen volk Hem niet herkende.
Wie zouden de wijzen van vandaag zijn?
Misschien zijn het wel mensen die anders leven dan wij,
andere gewoontes en waarden hebben,
misschien zelfs anders geloven dan wij.
Zij roepen ons op om onze vooroordelen opzij te schuiven
en hen als vrienden te ontvangen.
naar Schiplaken

Openingswoord 2

Driekoningen: de hele wereld vertegenwoordigd door drie wijzen.
Onafhankelijk van elkaar,
op verschillende plekken bestuderen ze de hemellichamen.
En er verschijnt een nieuwe ster.
Ze slaan hun boeken erop na
en vinden dat die ster de komst meldt van een bijzondere koning.
Waar? Ze weten het niet, maar ze gaan op weg.
Zo komen ze onderweg elkaar tegen
en belanden samen bij de stal van Bethlehem.
Niet bepaald de plaats die je zou verwachten voor een koning.
En alhoewel ze het Kind niet kennen,
hebben ze toch geschenken voor Hem meegebracht,
als eerbetoon,
maar ook omdat voor elk opgroeiend kind geschenken van levensbelang zijn.
Een sprookje, zo klinkt het in onze oren.
Dat verhaal houdt ons echter wel een spiegel voor:
zijn wij bereid de ster van het Kerstekind die ons wenkt, te volgen?
Zijn wij bereid pasgeboren kinderen die we niet kennen,
ons geschenk van naastenliefde daadwerkelijk aan te bieden,
zodat het – onbevooroordeeld – passend kan opgroeien?
vrij naar Leen Vansintjan

Vergevingsmoment

Als mensen met elkaar zouden omgaan met diep respect
– alsof in elke mens een koning schuilgaat –
dan zou het veel beter gaan op deze wereld.
Omdat we nog lang niet zover zijn
vragen wij om vergeving.

-Heer,
eenvoudige herders gingen naar U op zoek
en vonden U
omwille van hun eenvoud en hun warm hart.
Soms zijn wij hooghartig…
en dat belet ons U te vinden.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
wijze mannen uit het Oosten gingen naar U op zoek
en vonden U
omwille van hun wijsheid.
Soms zijn wij dwaas
en verdwalen we in ons zoeken naar U.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
Herodes en de schriftgeleerden wisten waar Gij zoudt worden geboren,
maar zij waren niet bereid U te herkennen en te aanvaarden.
Soms doen wij net hetzelfde.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God en Vader,
maak ons eenvoudig en wijs,
zodat wij U altijd weten te vinden
in en bij mensen die onze steun en hulp nodig hebben. Amen.
naar Schiplaken

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
over alle grenzen heen
hebt Gij uw heerlijkheid geopenbaard.
De wijzen uit het Oosten hebben uw ster gezien;
de volken der aarde hebben uw Licht aanschouwd.
Wij vragen U:
laat uw Zoon onze Leidsman zijn
op onze pelgrimstocht naar U.
Laat ons allen uitzien naar uw Licht
en de weg vinden naar uw Koninkrijk,
door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon. Amen.

Openingsgebed 2

De wijzen uit het Oosten kwamen naar Bethlehem
om hulde te brengen aan de pasgeboren koning.
Toen zij Jezus gevonden hadden
werd hun hart vervuld van diepe vreugde.
Graag willen wij ons bij hen aansluiten, God.
Laat uw ster daarom ook voor ons opgaan
en ons de weg wijzen naar uw Zoon.
Dan zullen ook wij vervuld worden
van diezelfde diepe vreugde. Amen.

Lezingen

Luisteren wij dan nu naar de Woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jes., 60, 1-6)

Uit de profeet Jesaja

1 Sta op en schitter, want uw licht is gekomen,
de glorie van de Heer komt over u.
2 En zie, de duisternis bedekt de aarde,
en donkerte de volken,
maar over u gaat de Heer lichtend op,
zijn heerlijkheid verschijnt over u.
3 En volken komen naar uw licht,
koningen naar de glans van uw dageraad.
4 Sla uw ogen op en kijk om u heen,
allen verzamelen zich en komen naar u toe:
uw zonen komen uit de verte,
uw dochters worden op de heup gedragen.
5 U zult het zien en stralen van vreugde,
uw hart zal trillen en zwellen:
de schatten van de zee worden naar u toe gebracht,
de rijkdom van de volken komt naar u toe.
6 Een vloed van kamelen zal u bedekken,
dromedarissen van Midjan en Efa;
alle bewoners komen uit Seba,
met goud en wierook beladen;
zij verkondigen de lof van de Heer.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Ef., 3, 2-3a. 5-6)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,

2 U hebt toch gehoord van het beheer van Gods genade,
die Hij mij met het oog op u gegeven heeft;
3 aan mij is door openbaring de kennis van het geheim meegedeeld,
zoals ik al in het kort heb beschreven.
5 Nooit is het in eerdere generaties
aan de mensenkinderen bekendgemaakt,
zoals het nu door de Geest is geopenbaard
aan zijn heilige apostelen en profeten:
6 dat de heidenen mede-erfgenamen zouden zijn,
leden van hetzelfde lichaam
en deelgenoten van de belofte in Christus Jezus
door middel van het evangelie.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt., 2, 1-12)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Matteüs

1           Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea,
ten tijde van koning Herodes,
kwamen er uit het Oosten magiërs in Jeruzalem aan.
2           Ze vroegen: `Waar is de pasgeboren koning van de Joden?
Want wij hebben zijn ster zien opkomen
en wij zijn gekomen om Hem te huldigen.’
3           Toen koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij,
en heel Jeruzalem met hem.
4           Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen
en wilde van hen weten waar de Messias geboren zou worden.
5           Ze zeiden hem: `In Betlehem in Judea.
Want zo staat het geschreven bij de profeet:
6           Betlehem, land van Juda,
u bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda,
want uit u zal een leider voortkomen,
die herder zal zijn van mijn volk Israël.’
7           Toen riep Herodes de magiërs in stilte bij zich
en vroeg nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was.
8           Hij stuurde hen naar Betlehem met de woorden:
`Ga een nauwkeurig onderzoek instellen naar het kind.
Wanneer u het gevonden hebt, laat het mij dan weten;
dan kan ook ik het gaan huldigen.’
9           Toen ze de koning aanhoord hadden, gingen ze weg.
Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen uit,
tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind was.
10         Toen ze de ster zagen, werden ze met buitengewoon grote vreugde vervuld.
11         Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria.
Ze vielen op hun knieën en huldigden het.
Ze haalden hun schatten tevoorschijn
en gaven Hem goud, wierook en mirre als geschenk.
12         En omdat ze in een droom gewaarschuwd waren
om niet naar Herodes terug te keren,
namen ze de wijk en gingen ze langs een andere weg naar hun land terug.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in het leven,
mij gegeven als enige kans om mens te worden.

Ik geloof in de Vader van dit leven,
die zin geeft aan mijn bestaan.

Ik geloof in Jezus Christus.

Mensgeworden God van liefde,
Mens voor de anderen,
gekruisigd, maar levend voorgoed,
een Mens om nooit te vergeten.

Ik geloof in zijn Geest.

Die levend maakt en kracht geeft,
die werkt in mens en tijd,
die kwaad en onrecht aandurft
en niet ophoudt de liefde waar te maken.

Ik geloof in zijn Kerk van mensen,
die op weg is naar verlossing toe.

Ik geloof in dit leven,
als weg en mogelijkheid
naar de liefde die volkomen is. Amen.

Voorbeden 1

Uitgenodigd door uw ster,
gingen de koningen op zoek.
En zij vonden het Kind in de kribbe.
Omdat Gij U wilt laten vinden, God,
geeft Gij tekens en signalen,
zendt Gij mensen uit als lichtbakens en wegwijzers.
Biddend willen ook wij op zoek gaan,
in het volste vertrouwen dat wij U zullen vinden.

-We bidden voor hen
die op zoek zijn naar zin en richting in hun leven.
Dat zij mensen mogen ontmoeten
die als tochtgenoot met hen op weg gaan
om samen te vinden wat zij zoeken.
Laten wij bidden…

-We bidden voor hen
die het zoeken hebben opgegeven,
verbitterd en lam geslagen door teleurstellingen.
Dat er mensen mogen opstaan die hun de hand reiken
en hen weer op de been helpen.
Laten wij bidden…

-We bidden voor mensen
die vastgeroest zitten in oude denkbeelden en valse zekerheden,
die zich angstvallig vastbijten in eigen gelijk.
Dat zij bevrijd worden van huiver voor wat nieuw en onbekend is;
dat hun blikveld mag worden verruimd.
Laten wij bidden…

-We bidden ook voor onszelf,
zo vaak in beslag genomen door bijkomstigheden.
Dat wij onze blik richten op wat echt waardevol is
en ons geluk zoeken waar het echt te vinden is.
Laten wij bidden…

-We bidden voor deze geloofsgemeenschap,
gezegend met licht en geloof.
Dat wij nieuwe wegen durven gaan
en – van groot tot klein – deugd beleven aan elkaar.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

God, Gij die met ons onderweg zijt,
geef dat wij elkaar toebehoren.
Help ons wegen te vinden
om elkaar in het komende jaar van dienst te zijn.

-Bidden we tegen de hardvochtigheid van onze opgeklopte welvaart,
tegen de wreedheden van ons economisch bestel,
tegen de drogredenen en halve waarheden van politieke propaganda,
tegen de wapenhandel en de dood van duizenden, elke dag opnieuw,
tegen de vernedering van anders gekleurde mensen,
uitgebuit, gestigmatiseerd, geschuwd en gevreesd.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die het goed hebben.
Dat ze bereid zijn te delen met anderen.
Bidden we voor onszelf,
dat wij zouden inzien hoe wij elkaar kunnen helpen.
Voor de sterksten onder ons,
dat zij zich niet ontoegankelijk opstellen maar barmhartig,
zodat ze met hun kracht nieuwe levenskansen weten te scheppen
voor de zwakkeren.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die hun lot moeilijk kunnen dragen,
voor hen die lijden, geen zin of uitkomst zien,
voor mensen die verbitterd zijn,
angstig, verkrampt, onzeker, ten einde raad.
Dat zij bij ons een luisterend oor vinden.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die
onverschillig het hoofd afwenden
voor al wat fout loopt in onze wereld.
Maar ook voor hen die kracht uitstralen
omdat ze blijven geloven
dat het ooit weer zal goedkomen
als mensen de handen in elkaar slaan.
Dat we zulke positieve mensen in ons midden mogen aantreffen.
Laten wij bidden…
naar Huub Oosterhuis

Voorbeden 3

Gods Woord wil ons raken.
Gods Licht wil ons op weg zetten naar elkaar.
Richten wij ons daarom tot Hem met onze beden.

-Laten we bidden om het licht van God
voor mensen die macht en invloed hebben.
Dat zij hun beslissingen uitvoeren
met wijsheid en inzicht
en zo meer vrede en rechtvaardigheid in onze wereld brengen.
Laten wij bidden…

-Laten we bidden om het licht van God
voor allen die in dit nieuwe jaar
geen positieve verwachtingen meer hebben.
Voor hen die geen ster meer zien,
geen vreugde meer vinden.
Dat zij mensen op hun weg mogen ontmoeten
die hen weer opmerkzaam maken
op de positieve tekenen in hun leven.
Laten wij bidden…

-Laten we bidden om het licht van God
voor alle volkeren van deze wereld,
voor alle rangen, rassen en standen.
Dat zij leren om broederlijk naast en met elkaar te leven
als mensen die in vertrouwen de weg van gelijkheid volgen.
Laten wij bidden…

-Laten we bidden om het licht van God over onze dopelingen.
Heer, verwarm met uw liefde hen die in het huwelijk willen treden.
Sterk met uw ontferming de zieken
en schenk uw genade aan onze overledenen.
Laten wij bidden…

Eeuwige God,
maak ons tot getuigen van uw Licht dat onder ons geboren is,
Jezus Messias, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 1

Goede God,
wij zijn hier samen
om het brood te breken en te delen,
om elkaar de beker wijn aan te reiken.
Terwijl wij U onze gaven aanbieden,
spreken wij ons verlangen uit
om echt brood en drank te willen zijn
voor elke medemens. Amen.
Liturgische vieringen

Gebed over de gaven 2

De drie koningen brachten goud, wierook en mirre als teken van hun vreugde. Goede Vader, ook wij willen onze gaven aanbieden.
Samen met brood en wijn geven wij U heel ons hart en onze goede wil
om samen mee te werken aan uw Rijk van vrede.
Neem onze gaven aan en laat ook ons delen in uw liefde. Amen.
naar Liturgische vieringen

Tafelgebed

Wij danken U, heilige en sterke God.
De wereld draagt Gij in uw hand
en Gij waakt over alle mensen.
Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap
om uw woord te horen
en met toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon.
Hij is de weg die leidt naar U,
Hij is de waarheid,
geen andere waarheid maakt ons vrij.
Hij is het leven dat ons van vreugde vervult.
Wij danken U voor de liefde
die Gij ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen
en prijzen uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het brood.

Daarom bidden wij, almachtige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.

Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen Zoon
die zijn leven heeft gegeven
en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven
van zijn lichaam en zijn bloed
en maak nieuwe mensen van ons
opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus en onze bisschop,
leer alle gelovigen van uw kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren,
met de heiligen
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de H. Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

In het spoor van de ster die ons de weg toonde,
mogen wij bidden tot God, onze Vader:
Onze Vader…..

Goddelijk Licht,
trek voor ons uit, altijd en overal,
dan zal geen nacht op aarde
ons vertwijfeld of bang maken.
Als Gij ons blijft voorgaan,
en wij uw Weg, uw Waarheid en uw Leven blijven volgen
zullen wij vol verwachting mogen uitzien naar Jezus Messias, uw Zoon,
Want van U is het koninkrijk, …

Vredeswens

In een Kind wordt ons de weg naar vrede gewezen.
De ontmoeting met dit jonge leven
doet allen nieuwe wegen gaan.
Daarom bidden wij:
Heer, Jezus Christus,
met de ogen van een kind kijkt Gij ons aan
en nodigt ons uit tot liefde.
Maak ons mild
en geef ons de kracht om vrede te stichten,
de vrede zoals Gij die voor ons droomt in eeuwigheid.
De vrede des Heren zij altijd met u.
En wensen wij elkaar ook Gods vrede toe.
naar Liturgische vieringen

Lam Gods

Communie

De Heer laat ons proeven van zijn Brood,
dat ons geloof laat groeien.
Hij laat ons proeven van zijn Leven,
dat de dood overwint.
Hij laat ons proeven van zijn Liefde,
zodat we grensverleggend kunnen beminnen.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Wie zijn de wijzen?

Zij die naar boven kijken,
naar de hemel en zijn tekens,
die thuis zijn in de nacht en de geheimen,
die waken en uitzien naar de ster.

Maar wijzen hebben ook oog voor wat beneden ligt,
voor de aarde en haar wegen,
voor de dag en het licht.

Wijzen durven omwegen maken.
Want wie lijnrecht naar zijn doel wil,
doet de wereld en de mensen geweld aan.

Want de goede weg is gehoorzaam aan de aarde,
voegt zich naar haar hoogten en laagten
en volgt de kronkellijn van de rivieren.
En wie de wijsheid van de weg heeft geleerd,
weet dat we worden geleid door vreemde paden.
Want niet wij maken de weg.
De weg maakt ons.

Wijzen zijn zij
die altijd op weg willen gaan,
altijd opnieuw willen beginnen.
Want wat in één keer wordt gevonden
is voorbarig en onbetrouwbaar.
Wijzen zijn zij
die terugkeren naar huis,
verdwijnen in stilte,
terug naar hun werk
en naar hun plaats onder de mensen.
Want daar wacht het leven.
Frans Cromphout

Bezinning 2

De cirkel van verwondering

Wie verwonderd kan zijn,
komt tot waardering.
Wie waardering kent,
die wordt attent.
Wie attent is,
is lief en sluit vriendschap.

Wie vriendschap sluit,
opent bondgenootschap
en verruimt de kring.
Wie een ruime kring beoogt,
die sluit niemand uit.

Wie niemand uitsluit,
komt op voor rechtvaardigheid.
Wie kiest voor rechtvaardigheid,
gunt iedereen kansen
om aan bod te komen in de maatschappij.

Wie ijvert om anderen aan bod te laten komen,
die werkt aan het Rijk Gods.
Wie werkt aan het Rijk Gods,
heeft een aanvoelen van wie God is,
hoezeer Hij ook een geheim blijft.

Wie een vermoeden heeft van God,
die heeft weet van liefde.
Wie weet heeft van liefde,
die ziet wat door mensen mogelijk is.

Wie ziet wat door mensen mogelijk is,
die kan verwonderd zijn, leven en samenleven!
Luc Vandenabeele

Slotgebed 1

God en Vader,
voor U zijn wij allemaal een beetje koningen,
op zoek naar U.
Geef ook ons
sterren om U te vinden
en sterren die schitteren in onze ogen,
van verwondering
om het grote wonder van uw menswording. Amen.

Slotgebed 2

God, in hemels licht hebt Gij U aan ons geopenbaard.
Als een Ster zijt Gij ons voorgegaan
en als een Kind aan ons verschenen
in Jezus van Nazareth.
Blijf ons verlichten en voorgaan.
Wees ons nabij, alle dagen van ons leven. Amen.
naar St.-Lievens-Houtem

Zending en zegen

De wijzen uit het Oosten
die naar Bethlehem gekomen waren
zijn daar niet voorgoed gebleven.
Ze zijn naar huis teruggegaan.
Ook wij gaan straks weer naar huis.
En zoals die wijzen toen,
mogen ook wij iets naar huis meenemen:
het licht van Gods vrede.
Moge God ons daarbij helpen en zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. Amen.
Leen Declercq

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.