Driekoningen B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
Driekoningen B (8/01/2012)

Begroeting

Driekoningen, symbool van mensen onderweg.
Laten we samen op weg gaan, door de Heer gezegend:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Vandaag vieren we dat wijze mensen hoopvol op weg wilden gaan.
Zij lieten zich leiden door een ster,
attent voor het nieuwe dat zich aandiende,
op zoek naar het goede dat gebeurt.
Zij lieten zich raken door een ontmoeting,
zo echt en aangrijpend
dat zij een andere levenshouding aan de dag legden.
Wie zich laat raken door Jezus en zijn Boodschap,
vervolgt zijn levenstocht langs een andere weg.
naar Levensecht

Vergevingsmoment

– Heer, meer dan 2000 jaar geleden trokken wijzen op zoek naar het licht.
Ze gaven het niet op,
hoe dwaas hun onderneming op sommige momenten ook leek.
Wij echter geven de moed vaak nogal vlug op.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

– Christus, die wijzen waren geen Joden
en aan een Messias verwachtten zij zich al helemaal niet.
Toch volgden zij consequent uw ster,
bleven zij de goede richting zoeken.
Wij weten vaak wat van ons wordt verlangd,
maar we kijken de andere kant op,
omdat we schrik hebben voor de consequenties.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, de wijzen uit het Oosten lieten zich niet misleiden
door wat anderen hun wijsmaakten.
Wij laten ons zo dikwijls vangen aan schone schijn
of laten ons verblinden door eigenbelang.
Dan is er op dat moment geen plaats voor U en uw Boodschap.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze kleinmenselijkheid
en kom ons tegemoet met uw liefde. Amen.


Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed

God,
Gij die over alle grenzen van landen en rassen heen
uw Zoon aan mensen hebt gegeven,
wij vragen U:
maak ons ontvankelijk voor uw Blijde Boodschap,
zodat ook wij, over alle grenzen heen,
uw licht zouden doorgeven
in het voetspoor van Jezus, uw Zoon. Amen.

Lezingen

Luisteren wij dan nu naar de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jesaja 60,1-6)

Uit de profeet Jesaja

1 Sta op en schitter, want uw licht is gekomen,
de glorie van de Heer komt over u.
2 En zie, de duisternis bedekt de aarde,
en donkerte de volken,
maar over u gaat de Heer lichtend op,
zijn heerlijkheid verschijnt over u.
3 En volken komen naar uw licht,
koningen naar de glans van uw dageraad.
4 Sla uw ogen op en kijk om u heen,
allen verzamelen zich en komen naar u toe:
uw zonen komen uit de verte,
uw dochters worden op de heup gedragen.
5 U zult het zien en stralen van vreugde,
uw hart zal trillen en zwellen:
de schatten van de zee worden naar u toe gebracht,
de rijkdom van de volken komt naar u toe.
6 Een vloed van kamelen zal u bedekken,
dromedarissen van Midjan en Efa;
alle bewoners komen uit Seba,
met goud en wierook beladen;
zij verkondigen de lof van de Heer.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Efesiërs 3,2-3a.5-6)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,

2 U hebt toch gehoord van het beheer van Gods genade,
die Hij mij met het oog op u gegeven heeft;
3 aan mij is door openbaring de kennis van het geheim meegedeeld,
zoals ik al in het kort heb beschreven.
5 Nooit is het in eerdere generaties
aan de mensenkinderen bekendgemaakt,
zoals het nu door de Geest is geopenbaard
aan zijn heilige apostelen en profeten:
6 dat de heidenen mede-erfgenamen zouden zijn,
leden van hetzelfde lichaam
en deelgenoten van de belofte in Christus Jezus
door middel van het evangelie.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Matteüs 2,1-12)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Matteüs

1        Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea,
ten tijde van koning Herodes,
kwamen er uit het Oosten magiërs in Jeruzalem aan.
2        Ze vroegen: `Waar is de pasgeboren koning van de Joden?
Want wij hebben zijn ster zien opkomen
en wij zijn gekomen om Hem te huldigen.’
3        Toen koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij,
en heel Jeruzalem met hem.
4        Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen
en wilde van hen weten waar de Messias geboren zou worden.
5        Ze zeiden hem: `In Betlehem in Judea.
Want zo staat het geschreven bij de profeet:
6        Betlehem, land van Juda,
u bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda,
want uit u zal een leider voortkomen,
die herder zal zijn van mijn volk Israël.’
7        Toen riep Herodes de magiërs in stilte bij zich
en vroeg nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was.
8        Hij stuurde hen naar Betlehem met de woorden:
`Ga een nauwkeurig onderzoek instellen naar het kind.
Wanneer u het gevonden hebt, laat het mij dan weten;
dan kan ook ik het gaan huldigen.’
9        Toen ze de koning aanhoord hadden, gingen ze weg.
Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen uit,
tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind was.
10       Toen ze de ster zagen, werden ze met buitengewoon grote vreugde vervuld.
11       Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria.
Ze vielen op hun knieën en huldigden het.
Ze haalden hun schatten tevoorschijn
en gaven Hem goud, wierook en mirre als geschenk.
12En omdat ze in een droom gewaarschuwd waren
om niet naar Herodes terug te keren,
namen ze de wijk en gingen ze langs een andere weg naar hun land terug.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God

die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als zijn kinderen,
en die er zal zijn al onze dagen

Ik geloof in Jezus van Nazareth

in wie God zichtbaar is geworden:
mens onder de mensen
voor mensen geleefd en gestorven,
maar opgestaan ten leven.

Ik geloof in Gods Geest

die ons in beweging zet
om te helen wat gebroken is,
om te troosten wie te lijden heeft,
om hoop te bieden aan wie vertwijfeld is.
Hij brengt mensen samen in liefde.

Ik geloof in de kerkgemeenschap
geroepen om deze wereld van dienst te zijn.

Ik geloof in het leven
dat sterker is dan de dood. Amen.

Voorbeden

Gods woord wil ons raken.
Gods licht wil ons op weg zetten naar elkaar.
Richten wij ons daarom tot Hem met onze beden.

– Laten we bidden om het licht van God
voor mensen die macht en invloed hebben.
Dat zij hun beslissingen uitvoeren
met wijsheid en inzicht
en zo meer vrede en rechtvaardigheid in onze wereld brengen.
Laten wij bidden…

– Laten we bidden om het licht van God
voor allen die in dit nieuwe jaar
geen positieve verwachtingen meer hebben.
Voor hen die geen ster meer zien,
geen vreugde meer vinden.
Dat zij mensen op hun weg mogen ontmoeten
die hen weer opmerkzaam maken
op de positieve tekenen in hun leven.
Laten wij bidden…

– Laten we bidden om het licht van God
voor alle volkeren van deze wereld,
voor alle rangen, rassen en standen.
Dat zij leren om broederlijk naast en met elkaar te leven
als mensen die in vertrouwen de weg van gelijkheid volgen.
Laten wij bidden…

– Laten we bidden om het licht van God over onze dopelingen.
Heer, verwarm met uw liefde hen die in het huwelijk willen treden.
Sterk met uw ontferming de zieken
en schenk uw genade aan onze overledenen …
Laten wij bidden…

Eeuwige God,
maak ons tot getuigen van uw Licht dat onder ons geboren is,
Jezus Messias, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven

Hoe gemakkelijk is het
om brood te breken en te delen,
om elkaar de beker wijn aan te reiken.
Maar hoe moeilijk valt het ons, God,
om een lichtend voorbeeld te zijn voor anderen.
Terwijl wij U onze gaven aanbieden,
spreken wij ons verlangen uit
om echt brood en drank te zijn
voor onze medemensen. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, heilige en sterke God.
De wereld draagt Gij in uw hand
en Gij waakt over alle mensen.
Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap
om uw woord te horen
en met toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon.
Hij is de weg die leidt naar U,
Hij is de waarheid,
geen andere waarheid maakt ons vrij.
Hij is het leven dat ons van vreugde vervult.
Wij danken U voor de liefde
die Gij ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen
en prijzen uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig …

Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het brood.

Daarom bidden wij, almachtige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.

Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen Zoon
die zijn leven heeft gegeven
en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven
van zijn lichaam en zijn bloed
en maak nieuwe mensen van ons
opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus en onze bisschop,
leer alle gelovigen van uw kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren,
met de heiligen
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de H. Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

In het spoor van de ster die ons de weg toonde,
mogen wij bidden tot God, onze Vader:
Onze Vader…

Goddelijk Licht,
trek voor ons uit, altijd en overal,
dan zal geen nacht op aarde
ons vertwijfeld of bang maken.
Als Gij ons blijft voorgaan,
en wij uw Weg, uw Waarheid en uw Leven blijven volgen
zullen wij vol verwachting mogen uitzien naar Jezus Messias, uw Zoon,
Want van U is het koninkrijk, …

Vredewens

Vrede voor u allen vanwege God.
Hij is de Bron waaruit alle leven ontspringt,
het Licht dat ons doet zien,
de Warmte die onze harten neigt tot goedheid voor elkaar.
Niemand heeft ooit God gezien,
maar wij geloven dat Hij aanwezig is
overal waar mensen zijn naam in dankbaarheid uitspreken
en in liefde elkaar tot vrede zijn.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En laten wij ook elkaar die vrede van harte toewensen.

Lam Gods

Communie

Als wij hier breken en delen
worden wij deelgenoot aan Gods belofte
van vrede en verzoening.
Kom dan naar deze tafel
en word mens zoals wij bedoeld zijn:
kinderen van het Licht,
allen het lichaam van Christus.
Heer, ik ben niet waardig…
naar Liturgische vieringen

Bezinning 1

Leer mij, als toen ik kind was,
weer van de sterren houden
en met verbazing kijken
naar de tintelende wonderen
die Gij in duizendvoud
door mijn gewone dagen weeft.

Leer mij opnieuw ontroering
om  dageraad en avondrood,
om zomertijd en herfstgetij
en om de regenboog van vreugden,
die Gij over mijn leven spant.

Dat ik weer juich
om tederheid en vriendelijk licht,
om gras dat groen is
en om blauwe lucht,
om suizende bomen, verse sneeuw
en donkerrode rozen.

Leer mij opnieuw van sterren houden
en van hun glanzend spiegelbeeld,
in vijvers waarop lelies dromen,
in open kinderogen,
in ogen van allen die eenvoudig zijn
en van uw wonderen leven.

Leer mij, als toen ik kind was,
weer van de sterren houden,
van zachte gensters goedheid
die tussen mensen zijn te zien,
van stille woorden
die mijn diepste geheim onthullen,
van liederen die uw naam bezingen,
van toekomst waar Gij op mij wacht.

Bezinning 2

Zoeken naar een ster van hoop

Eeuwig heimwee drijft ons voort
en houdt ons gaande
in goede en kwade dagen.

Heimwee naar geborgenheid,
hunker naar een warme thuis
en naar de veilige plek
waar een mens aanvaard,
bemind mag zijn zoals hij is.
Onvoorwaardelijk,
de eenzaamheid voorbij.

Nood aan ruzieloos samenleven.
Droom van vrede,
van een wereld
waar eenieder tot zijn recht kan komen
en waar alles wordt gedeeld met allen.

Diep verlangen naar geluk;
zien en voelen
en van harte weten:
het is goed te mogen leven.
Tijd om op adem te komen;
grond onder de voeten te voelen;
iemand die ons draagt.

Eeuwig heimwee drijft ons voort.
Sterk is het zoeken van de mens
naar een ster van hoop.
Ward Vanoverbeke

Slotgebed, zending en zegen

Drie Koningen toen en nu.
Zijn ook wij op zoek naar Jezus?
Gaan ook wij het Licht tegemoet?
Op een feest als dit kan niemand om deze vraag heen.
Het vraagt moed en fijngevoeligheid
om in alle opstandigheden van het leven
zo veel mogelijk het Licht tegemoet te gaan.
Laten wij het toch maar proberen,
laten wij ons best doen
en God doet wel de rest.
Moge Hij ons daarbij zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
naar Bas Rentmeester en Huub Schumacher

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.