Driekoningen A 2020

05 01  2020

Begroeting

Moge dit samenzijn rond de tafel van de Heer
ons sterken om nieuwe mensen te worden,
bezield met de liefde van God, die voor ons
+ Vader, Zoon en H. Geest wil zijn. Amen.

Openingswoord 1

Driekoningen, het feest van de ster:
een lichtpuntje dat straalt tegen de achtergrond van duisternis,
een lichtpuntje dat ons de richting wijst naar het echte leven.
Zien ook wij die ster die ons de weg wijst?
Willen wij ons wel laten leiden naar…
Ja, waarheen  eigenlijk?
Met de drie wijzen uit het Oosten
willen wij vandaag opnieuw het Kind in de kribbe vinden.
Want wie zich door het Kind laat raken
vindt het leven
en wordt zelf licht en leven.

Openingswoord 2

Driekoningen: de hele wereld vertegenwoordigd door drie wijzen.
Onafhankelijk van elkaar,
op verschillende plekken bestuderen ze de hemellichamen.
En er verschijnt een nieuwe ster.
Ze slaan hun boeken erop na
en vinden dat die ster de komst meldt van een bijzondere koning.
Waar? Ze weten het niet, maar ze gaan op weg.
Zo komen ze onderweg elkaar tegen
en belanden samen bij de stal van Bethlehem.
Niet bepaald de plaats die je zou verwachten voor een koning.
En alhoewel ze het Kind niet kennen,
hebben ze toch geschenken voor Hem meegebracht,
als eerbetoon,
maar ook omdat voor elk opgroeiend kind geschenken van levensbelang zijn.
Een sprookje, zo klinkt het in onze oren.
Dat verhaal houdt ons echter wel een spiegel voor:
zijn wij bereid de ster van het Kerstekind die ons wenkt, te volgen?
Zijn wij bereid pasgeboren kinderen die we niet kennen,
ons geschenk van naastenliefde daadwerkelijk aan te bieden,
zodat het – onbevooroordeeld – passend kan opgroeien?
vrij naar Leen Vansintjan


Gebed om ontferming 1

-Wie wil de stal nog binnenkomen?
Jij, gebroken kleine man of vrouw,
kom maar met je onmacht,
met je zonden als schamel geschenk
bij de God die alles vergeeft,
die om ons in de wereld is gekomen.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Wij willen wel binnenkomen,
wat onwennig,
want onze oren zijn niet meer afgestemd op de zang van engelen,
onze handen vinden de kribbe niet meer,
ons hart is gesloten voor het mysterie van deze eenvoudige stal.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Wij willen wel binnenkomen en genieten van deze stal,
van de woorden die wij op Kerstmis horen.
Wij willen wel ons best doen voor vrede,
maar soms hebben wij moeite om te geloven
dat God in de schamelheid van dit Kind
zijn grootheid heeft getoond
en ons in levende lijve nabij is gekomen.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God van alle mensen,
zegen onze goede wil,
vergeef wat verkeerd is gegaan,
neem alle angst en schuld van ons weg
en bemoedig ons in het goede. Amen.

Gebed om ontferming 2

Wij kunnen zoals Jezus een licht in de duisternis zijn,
maar we verbergen het licht soms in onszelf
en dat is niet de bedoeling.
Laten we daarom samen om een nieuwe kans vragen.

-Heer, Licht voor heel de wereld,
als wij onze ogen gesloten houden
vergeef dat dan en ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Licht voor heel de wereld,
als wij ons hart gesloten houden
vergeef dat dan en ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Licht voor heel de wereld,
als wij onrust en verdeeldheid zaaien,
vergeef dat dan en ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
moge Hij het Licht zijn dat ons de weg wijst
naar een vreugdevol leven. Amen.

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

Goede God, wij zijn op zoek naar U.
Wij hopen U te vinden
in het gewone leven van elke dag.
Wij bidden U:
maak uw naam aan ons bekend.
Kom onweerstaanbaar aan het licht.
Wees onze God in woord en daad
en in het leven dat wij met elkaar delen,
vandaag en alle dagen. Amen.

Openingsgebed 2

De wijzen uit het Oosten kwamen naar Bethlehem
om hulde te brengen aan de pasgeboren koning.
Toen zij Jezus gevonden hadden
werd hun hart vervuld van diepe vreugde.
Graag willen wij ons bij hen aansluiten, God.
Laat uw ster daarom ook voor ons opgaan
en ons de weg wijzen naar uw Zoon.
Dan zullen ook wij vervuld worden
van diezelfde diepe vreugde. Amen.

Lezingen

Luisteren wij dan nu naar de Woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jes., 60, 1-6)

Uit de profeet Jesaja

1 Sta op en schitter, want uw licht is gekomen,
de glorie van de Heer komt over u.
2 En zie, de duisternis bedekt de aarde,
en donkerte de volken,
maar over u gaat de Heer lichtend op,
zijn heerlijkheid verschijnt over u.
3 En volken komen naar uw licht,
koningen naar de glans van uw dageraad.
4 Sla uw ogen op en kijk om u heen,
allen verzamelen zich en komen naar u toe:
uw zonen komen uit de verte,
uw dochters worden op de heup gedragen.
5 U zult het zien en stralen van vreugde,
uw hart zal trillen en zwellen:
de schatten van de zee worden naar u toe gebracht,
de rijkdom van de volken komt naar u toe.
6 Een vloed van kamelen zal u bedekken,
dromedarissen van Midjan en Efa;
alle bewoners komen uit Seba,
met goud en wierook beladen;
zij verkondigen de lof van de Heer.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Ef., 3, 2-3a. 5-6)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,

2 U hebt toch gehoord van het beheer van Gods genade,
die Hij mij met het oog op u gegeven heeft;
3 aan mij is door openbaring de kennis van het geheim meegedeeld,
zoals ik al in het kort heb beschreven.
5 Nooit is het in eerdere generaties
aan de mensenkinderen bekendgemaakt,
zoals het nu door de Geest is geopenbaard
aan zijn heilige apostelen en profeten:
6 dat de heidenen mede-erfgenamen zouden zijn,
leden van hetzelfde lichaam
en deelgenoten van de belofte in Christus Jezus
door middel van het evangelie.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt., 2, 1-12)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Mattheüs

1           Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea,
ten tijde van koning Herodes,
kwamen er uit het Oosten magiërs in Jeruzalem aan.
2           Ze vroegen: `Waar is de pasgeboren koning van de Joden?
Want wij hebben zijn ster zien opkomen
en wij zijn gekomen om Hem te huldigen.’
3           Toen koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij,
en heel Jeruzalem met hem.
4           Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen
en wilde van hen weten waar de Messias geboren zou worden.
5           Ze zeiden hem: `In Bethlehem in Judea.
Want zo staat het geschreven bij de profeet:
6           Bethlehem, land van Juda,
u bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda,
want uit u zal een leider voortkomen,
die herder zal zijn van mijn volk Israël.’
7           Toen riep Herodes de magiërs in stilte bij zich
en vroeg nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was.
8           Hij stuurde hen naar Bethlehem met de woorden:
`Ga een nauwkeurig onderzoek instellen naar het kind.
Wanneer u het gevonden hebt, laat het mij dan weten;
dan kan ook ik het gaan huldigen.’
9           Toen ze de koning aanhoord hadden, gingen ze weg.
Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen uit,
tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind was.
10         Toen ze de ster zagen, werden ze met buitengewoon grote vreugde vervuld.
11         Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria.
Ze vielen op hun knieën en huldigden het.
Ze haalden hun schatten tevoorschijn
en gaven Hem goud, wierook en mirre als geschenk.
12         En omdat ze in een droom gewaarschuwd waren
om niet naar Herodes terug te keren,
namen ze de wijk en gingen ze langs een andere weg naar hun land terug.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij zijn leven ervoor heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen’. Amen.


Voorbeden 1

Uitgenodigd door uw ster,
gingen de koningen op zoek.
En zij vonden het Kind in de kribbe.
Omdat Gij U wilt laten vinden, God,
geeft Gij tekens en signalen,
zendt Gij mensen uit als lichtbakens en wegwijzers.
Biddend willen ook wij op zoek gaan,
in het volste vertrouwen dat wij U zullen vinden.

-We bidden voor hen
die op zoek zijn naar zin en richting in hun leven.
Dat zij mensen mogen ontmoeten
die als tochtgenoot met hen op weg gaan
om samen te vinden wat zij zoeken.
Laten wij bidden…

-We bidden voor hen
die het zoeken hebben opgegeven,
verbitterd en lam geslagen door teleurstellingen.
Dat er mensen mogen opstaan die hun de hand reiken
en hen weer op de been helpen.
Laten wij bidden…

-We bidden voor mensen
die vastgeroest zitten in oude denkbeelden en valse zekerheden,
die zich angstvallig vastbijten in eigen gelijk.
Dat zij bevrijd worden van huiver voor wat nieuw en onbekend is;
dat hun blikveld mag worden verruimd.
Laten wij bidden…

-We bidden ook voor onszelf,
zo vaak in beslag genomen door bijkomstigheden.
Dat wij onze blik richten op wat echt waardevol is
en ons geluk zoeken waar het echt te vinden is.
Laten wij bidden…

-We bidden voor deze geloofsgemeenschap,
gezegend met licht en geloof.
Dat wij nieuwe wegen durven gaan
en – van groot tot klein – deugd beleven aan elkaar.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

God, Gij die met ons onderweg zijt,
geef dat wij elkaar toebehoren.
Help ons wegen te vinden
om elkaar in het komende jaar van dienst te zijn.

-Bidden we tegen de hardvochtigheid van onze opgeklopte welvaart,
tegen de wreedheden van ons economisch bestel,
tegen de drogredenen en halve waarheden van politieke propaganda,
tegen de wapenhandel en de dood van duizenden, elke dag opnieuw,
tegen de vernedering van anders gekleurde mensen,
uitgebuit, gestigmatiseerd, geschuwd en gevreesd.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die het goed hebben.
Dat ze bereid zijn te delen met anderen.
Bidden we voor onszelf,
dat wij zouden inzien hoe wij elkaar kunnen helpen.
Voor de sterksten onder ons,
dat zij zich niet ontoegankelijk opstellen maar barmhartig,
zodat ze met hun kracht nieuwe levenskansen weten te scheppen
voor de zwakkeren.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die hun lot moeilijk kunnen dragen,
voor hen die lijden, geen zin of uitkomst zien,
voor mensen die verbitterd zijn,
angstig, verkrampt, onzeker, ten einde raad.
Dat zij bij ons een luisterend oor vinden.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die
onverschillig het hoofd afwenden
voor al wat fout loopt in onze wereld.
Maar ook voor hen die kracht uitstralen
omdat ze blijven geloven
dat het ooit weer zal goedkomen
als mensen de handen in elkaar slaan.
Dat we zulke positieve mensen in ons midden mogen aantreffen.
Laten wij bidden…
naar Huub Oosterhuis

Voorbeden 3

Gods Woord wil ons raken.
Gods Licht wil ons op weg zetten naar elkaar.
Richten wij ons daarom tot Hem met onze beden.

-Laten we bidden om het licht van God
voor mensen die macht en invloed hebben.
Dat zij hun beslissingen uitvoeren
met wijsheid en inzicht
en zo meer vrede en rechtvaardigheid in onze wereld brengen.
Laten wij bidden…

-Laten we bidden om het licht van God
voor allen die in dit nieuwe jaar
geen positieve verwachtingen meer hebben.
Voor hen die geen ster meer zien,
geen vreugde meer vinden.
Dat zij mensen op hun weg mogen ontmoeten
die hen weer opmerkzaam maken
op de positieve tekenen in hun leven.
Laten wij bidden…

-Laten we bidden om het licht van God
voor alle volkeren van deze wereld,
voor alle rangen, rassen en standen.
Dat zij leren om broederlijk naast en met elkaar te leven
als mensen die in vertrouwen de weg van gelijkheid volgen.
Laten wij bidden…

-Laten we bidden om het licht van God over onze dopelingen.
Heer, verwarm met uw liefde hen die in het huwelijk willen treden.
Sterk met uw ontferming de zieken
en schenk uw genade aan onze overledenen.
Laten wij bidden…

Eeuwige God,
maak ons tot getuigen van uw Licht dat onder ons geboren is,
Jezus Messias, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 1

Goede Vader,
wij zijn vaak zozeer aan onszelf gehecht
dat wij niet bij machte zijn
aan uw goedheid en menslievendheid gestalte te geven.
Neem bezit van dit brood en deze wijn
en deel ze aan ons uit als kracht
die ons omvormt tot uw Blijde Boodschappers van liefde en vriendschap
over alle grenzen heen. Amen.

Gebed over de gaven 2

Hoe gemakkelijk is het
om brood te breken en te delen,
om elkaar de beker wijn aan te reiken.
Maar hoe moeilijk valt het ons, God,
om een lichtend voorbeeld te zijn voor anderen.
Terwijl wij U onze gaven aanbieden,
spreken wij ons verlangen uit
om echt brood en drank te zijn
voor onze medemensen. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, heilige en sterke God.
De wereld draagt Gij in uw hand
en Gij waakt over alle mensen.
Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap
om uw woord te horen
en met toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon.
Hij is de weg die leidt naar U,
Hij is de waarheid,
geen andere waarheid maakt ons vrij.
Hij is het leven dat ons van vreugde vervult.
Wij danken U voor de liefde
die Gij ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen
en prijzen uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het brood.

Daarom bidden wij, almachtige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.

Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende Verbond;
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen Zoon
die zijn leven heeft gegeven
en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven
van zijn lichaam en zijn bloed
en maak nieuwe mensen van ons
opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus en onze bisschop,
leer alle gelovigen van uw kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren,
met de heiligen
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de H. Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

In het spoor van de ster die ons de weg toonde,
mogen wij bidden tot God, onze Vader:
Onze Vader…..

Goddelijk Licht,
trek voor ons uit, altijd en overal,
dan zal geen nacht op aarde
ons vertwijfeld of bang maken.
Als Gij ons blijft voorgaan,
en wij uw Weg, uw Waarheid en uw Leven blijven volgen
zullen wij vol verwachting mogen uitzien naar Jezus Messias, uw Zoon,
Want van U is het Koninkrijk, …

Vredeswens

In een Kind wordt ons de weg naar vrede gewezen.
De ontmoeting met dit jonge leven
doet allen nieuwe wegen gaan.
Daarom bidden wij:
Heer, Jezus Christus,
met de ogen van een kind kijkt Gij ons aan
en nodigt ons uit tot liefde.
Maak ons mild
en geef ons de kracht om vrede te stichten,
de vrede zoals Gij die voor ons droomt in eeuwigheid.
De vrede des Heren zij altijd met u.
En wensen wij elkaar ook Gods vrede toe.
naar Liturgische vieringen

Lam Gods

Communie 1

Wees welkom aan de tafel van de Heer.
Moge deze maaltijd ons sterken
om samen nieuwe mensen te worden,
bezield door de vrede en de vreugde van het Kerstkind.
Heer, ik ben niet waardig…

Communie 2

Als wij hier breken en delen
worden wij deelgenoot aan Gods belofte
van vrede en verzoening.
Kom dan naar deze tafel
en word mens zoals wij bedoeld zijn:
kinderen van het Licht,
allen het lichaam van Christus.
Heer, ik ben niet waardig…
naar Liturgische vieringen

Bezinning 1

Als ’t nieuwjaar is
– ’t is schoon om zien –
schijnt elke mens een maatje groter,
de gebaren wat ruimer,
de glimlach veel breder.

Als ’t nieuwjaar is
– ’t is schoon om horen –
wordt elke mens een beetje kleiner
met meer en betere voornemens in de mond
en wat uitgesproken spijt.

Als ’t nieuwjaar is
– ’t is goed om voelen –
wordt elke mens een beetje week van binnen,
zou hij ieder willen kussen en omhelzen
en ieder mens het beste wensen.
Manu Verhulst

Bezinning 2

Leer mij, als toen ik kind was,
weer van de sterren houden
en met verbazing kijken
naar de tintelende wonderen
die Gij in duizendvoud
door mijn gewone dagen weeft.

Leer mij opnieuw ontroering
om  dageraad en avondrood,
om zomertijd en herfstgetij
en om de regenboog van vreugden,
die Gij over mijn leven spant.

Dat ik weer juich
om tederheid en vriendelijk licht,
om gras dat groen is
en om blauwe lucht,
om suizende bomen, verse sneeuw
en donkerrode rozen.

Leer mij opnieuw van sterren houden
en van hun glanzend spiegelbeeld,
in vijvers waarop lelies dromen,
in open kinderogen,
in ogen van allen die eenvoudig zijn
en van uw wonderen leven.

Leer mij, als toen ik kind was,
weer van de sterren houden,
van zachte gensters goedheid
die tussen mensen zijn te zien,
van stille woorden
die mijn diepste geheim onthullen,
van liederen die uw Naam bezingen,
van toekomst waar Gij op mij wacht.

Bezinning 3

Zoeken naar een ster van hoop

Eeuwig heimwee drijft ons voort
en houdt ons gaande
in goede en kwade dagen.

Heimwee naar geborgenheid,
hunker naar een warme thuis
en naar de veilige plek
waar een mens aanvaard,
bemind mag zijn zoals hij is.
Onvoorwaardelijk,
de eenzaamheid voorbij.

Nood aan ruzieloos samenleven.
Droom van vrede,
van een wereld
waar eenieder tot zijn recht kan komen
en waar alles wordt gedeeld met allen.

Diep verlangen naar geluk;
zien en voelen
en van harte weten:
het is goed te mogen leven.
Tijd om op adem te komen;
grond onder de voeten te voelen;
iemand die ons draagt.

Eeuwig heimwee drijft ons voort.
Sterk is het zoeken van de mens
naar een ster van hoop.
Ward Vanoverbeke

Slotgebed 1

Ooit hebt Gij gezegd, God:
het worde licht en het werd licht.
Sindsdien kan het niet meer gedoofd worden.
Help ons nu zelf op weg te gaan,
een ster te zijn in de nacht,
die een lichtstraal van hoop mag brengen voor de anderen. Amen.

Slotgebed 2

Goede God,
als wij soms bang zijn in het donker,
geef dan dat we opnieuw uw Licht zien,
het volgen en ernaar handelen,
vandaag en alle dagen die komen. Amen.

Zending en zegen

Nadat de magiërs Jezus hulde hadden betuigd,
keerden zij ‘langs een andere weg’ naar huis terug.
Blijkbaar had die ontmoeting andere mensen van hen gemaakt.
Echt gebed maakt een mens anders, anders is het geen echt gebed.

Aan u allen, die van hier weggaan,
misschien een klein beetje anders dan u hier bent binnengekomen,
aan u schenkt God zijn zegen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.