Drie-eenheid


Begroeting

Op deze eerste zondag na Pinksteren
vieren wij Gods liefde in zijn veelvuldigheid:
de Vader roept ons tot leven,
de Zoon wijst ons de weg,
en de Geest is onze reisgenoot, Gods toekomst tegemoet.
Zo is God met ons vanaf het begin,
tot op vandaag,
en tot aan de voleinding.
Daarom willen wij,
blij en dankbaar,
hier samenzijn in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Van het feest van de Drie-eenheid,
dat wij vandaag vieren,
liggen de meesten van ons niet wakker.
‘Drie-eenheid’ is een woord
waarbij we ons weinig kunnen voorstellen,
en dat ons nauwelijks kan inspireren.

En toch is dit Godsmysterie
intens verweven met ons gebeds- en geloofsleven.
Onze God wil immers nabij zijn bij allen die gedoopt werden
in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest.
Langs die drie invalswegen
wil hij ons omsmeden tot één grote liefdesgemeen­schap,
tot één gemeenschap van Gods zonen en dochters.

Openingswoord 2

Vrienden, “genade en vrede zij U”.
Op dezelfde manier begroetten de eerste christenen elkaar ook al
bij het begin van hun samenkomst.
Bijna tweeduizend jaar later doen wij dat nog steeds.
Juist op een dag als vandaag, feest van de Drie-eenheid,
moeten wij weer ervaren: God is niet in mensenwoorden te vangen.
Je kunt God Vader, maar met evenveel recht ook Moeder noemen.
God blijft altijd uitdaging en geborgenheid tegelijk.
Vrede is Gods mooiste droom over de wereld.
Als wij allen zacht van hart zijn en ons nederig klein maken,
dan zal er vreugde en vrede zijn.
Moge God ons tijdens deze viering iets meer voedsel geven
om te werken aan die vrede.

Gebed om ontferming 1

-Kerk-zijn is gemeenschap vormen met mensen
die niet alleen geloven in de Heer,
maar ook bereid zijn
om door een leven van dienstbaarheid
de Boodschap van Jezus waar te maken.
Omdat wij daarin tekortschieten vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Kerk-zijn is veeleer beminnen en vergeven
dan oordelen en veroordelen,
want zonder liefde en vergeving
kan er geen goede en warme geloofsgemeenschap zijn.
Omdat wij daarin tekortschieten bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Kerk-zijn is delen,
de deur van je huis en je hart openstellen
voor iedereen.
Omdat wij daarin tekortschieten vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de God van liefde
onze fouten en tekortkomingen vergeven
en ons vervullen met zijn Geest.
Dit vragen wij U in naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen.
naar Levensecht, Elsum

Gebed om ontferming 2

-Heer,
wij staan soms ver van U,
wij hebben genoeg aan onszelf.
Aan U, Vader,
die oorsprong en bestemming
van ons leven zijt, vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
wij blijven soms ver van U weg,
wij gaan onze eigen wegen.
Aan U
die de Weg, de Waarheid en het Leven zijt,
vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
wij dolen soms ver van U
en wij zijn arm aan bezieling,
zonder dromen, zonder kracht.
Aan U, heilige Geest,
die liefde zijt, vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Trouwe God,
Gij hebt Uzelf geopenbaard als Schepper en Vader,
als onze Tochtgenoot door het leven.
Gij hebt ons leven zo totaal willen delen
dat Gij mens zijt geworden in Jezus, uw Zoon.
Hij heeft uw liefde voor ons zichtbaar gemaakt.
In die liefde willen wij leven.
En dat is mogelijk dankzij uw heilige Geest
die Gij ons geeft.
Uw Geest leeft in onze gemeenschap en zet ons leven in beweging.
Wij vragen U:
wees Gij als drie-ene God,
bron van onze liefde,
vandaag en morgen, en alle dagen van ons leven. Amen.


Openingsgebed 2

God, onze Schepper,
al wat is en leeft
hebt Gij in uw goedheid voortgebracht.
Gij zijt de oorsprong en het doel van ons bestaan.
Wij bidden U:
maak ons tot mensen naar uw hart
die het werk van uw handen behoeden en bewaren.
Dit vragen wij U
door Jezus uw Zoon,
die met U en de heilige Geest leeft in eeuwigheid. Amen.
André Janssen

Lezingen

Laten wij samen luisteren naar de woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Ex. 34, 4b-6. 8-9)

Uit het boek Exodus.

4b In die tijd beklom Mozes in alle vroegte de Sinai,
zoals de Heer hem bevolen had.
De twee stenen platen nam hij mee.
6           De Heer ging hem voorbij en riep: `Heer!
De Heer is een barmhartige en genadige God,
geduldig, groot in liefde en trouw,
8           Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer.
9           Toen sprak hij:
`Och Heer, wees zo goed en trek dan met ons mee.
Dit volk is wel halsstarrig,
maar vergeef ons onze ongerechtigheden en zonden,
en beschouw ons als uw eigen bezit.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(2 Kor., 13, 11-13)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Zusters en broeders,
11         Laat alles weer goed komen,
neem mijn vermaning ter harte, wees eensgezind,
bewaar de vrede,
en de God van liefde en vrede zal met u zijn.
12         Groet elkaar met de heilige kus.
U groeten alle heiligen.
13         De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.

KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh. 3, 16-18)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot Nikodemus
16         Zoveel heeft God van de wereld gehouden,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken,
zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat,
maar eeuwig leven bezit.
17         Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden
om de wereld te veroordelen,
maar om door Hem de wereld te redden.
18         Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld;
maar wie niet gelooft is al veroordeeld,
omdat Hij niet geloofd heeft
in de naam van de eniggeboren Zoon van God.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die onze Vader is.

Hij is de hartenklop van ons bestaan.
Stem en stilte, geven en ontvangen.
Hij heeft de wereld aan onze handen toevertrouwd.

Ik geloof in Jezus, Gods mensgeworden Zoon.

Hij heeft ons voorgeleefd wat liefde kan:
hoop en vreugde, sterven en verrijzen.
Hij blijft aanwezig in woord en lichaam tot Hij komt.

Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept.

Hij schenkt ons aan elkaar als licht en troost,
brood en vrede, danken en vergeven,
Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk.
Amen.

Voorbeden 1

Bidden wij om mensen die beeld van God willen zijn.

-Bidden wij dat Gods mededogen aan het licht komt
in mensen bij wie niet het recht van de sterkste geldt,
maar bij wie de minste telt
en de zwakste de maat bepaalt.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat Gods barmhartigheid aan het licht komt
in mensen die mild zijn in hun oordeel,
mensen die weet hebben van vergeving
en anderen steeds van harte een nieuwe kans gunnen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat Gods kracht aan het licht komt
in mensen die met fantasie en vindingrijkheid
het kwade met het goede te lijf gaan.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat Gods trouw aan het licht komt
in mensen die niet opgeven als het moeilijk wordt,
maar elkaar blijven vasthouden in lief en leed.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat Gods troostende nabijheid aan het licht komt
in mensen die de kunst van het bemoedigen verstaan
en bereid zijn om een eind met anderen mee te trekken.
Laten wij bidden…

God, wees de kracht die mensen bijeen brengt,
wees de ruimte waarin zij elkaar ontmoeten en zien met nieuwe ogen. Amen.
Gerard Kock

Voorbeden 2

-Bidden wij voor hen
die de naam van de Vader wel noemen,
maar niet vanuit Hem leven.
Voor hen die van God een dode god maken of een afgod,
een naam voor alles wat we niet begrijpen
of een woord dat onze problemen moet oplossen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen
die van Jezus een naam maken om te vergeten,
een herinnering aan een gestorvene
of een vage naam uit het verleden.
Voor hen die geen oog hebben voor zijn bevrijdende levenskracht.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen
die van de Geest een naam maken
waardoor alles bij het oude blijft,
omdat zij bang zijn voor de spirituele kracht,
voor het verrassend nieuwe.
Laten wij bidden…
naar Jan Brok

Voorbeden 3

-God,
wij danken U omdat wij het leven uit uw hand hebben ontvangen
en wij vragen U:
leer ons zorgvuldig en eerbiedig met uw schepping om te gaan.
Laten wij bidden…

-God,
wij danken U voor uw bevrijdende liefde,
duidelijk zichtbaar in Jezus van Nazareth
en wij bidden U
dat wij in navolging van Hem,
mogen werken aan een nieuwe wereld van vrede en rechtvaardigheid.
Laten wij bidden…

-God,
wij danken U voor uw Geest die ons leven bezielt
en wij bidden U
dat wij gehoor geven aan uw Woord,
en blijmoedig voortgaan
op weg naar uw toekomst.
Laten wij bidden…

God,
Gij die met ons zijt,
vandaag en alle dagen,
wij zegenen uw naam:
Vader, Zoon en H. Geest,
God van mensen, tot in eeuwigheid. Amen.
naar Jan Verheul

Gebed over de gaven 1

God,
zie ons hier samen rond brood en beker,
de tekenen waarin Jezus, uw Zoon,
zich geheel en al heeft gegeven.
Wij bidden U
dat wij tot breken en delen komen
en tot leven, zoals Hij.
Dan vinden wij U,
Vader, Zoon en heilige Geest,
als een God-met-ons
voor vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.


Gebed over de gaven 2

Goede God,
gaven van mensen
zijn hier bijeengebracht.
Gaven van werk en inzet,
bereidheid en verbondenheid,
teken van brood en wijn,
ons eigen leven,
wij bieden het U aan
door Jezus die zijn kracht bij U haalde
en ons laat leven van zijn Geest. Amen.

Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons werd geopenbaard
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw Boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de Beker van het nieuwe Verbond,
bezegeld met mijn bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit Brood, en drink uit deze Beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ Woord, Vader,
breken wij hier dit brood
en danken U voor deze beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Bezield door zijn Geest,
naar het voorbeeld van zijn Zoon,
mogen wij bidden tot Hem
die ook wij als ‘Vader’ mogen aanspreken:
Onze Vader,…

God en Vader, zegen ons
met de gave van vertrouwen in U en in elkaar.
Heer Jezus, vervul ons van uw hoop,
dan zullen wij de dag van morgen gesterkt tegemoet zien.
Geest, Gij die vuur en liefde zijt,
geef ons de moed en de kracht om uw wegen te gaan.
Dan mogen wij vol vertrouwen uitzien
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

Heer Jezus,
kom ons tegemoet.
Doorbreek de muren van ongeloof en onbegrip.
Neem alle twijfel en moedeloosheid weg uit ons hart
en vul het met uw vrede en vreugde.
Maak ons tot bewerkers van vrede en verzoening in uw naam.
Moge Gods vrede met ons zijn.
En wensen wij elkaar van harte vrede toe.

Vredeswens 2

Heer God,
schenk ons uw vrede
en maak ons tot vrede bekwaam in het leven
dat wij elke dag met elkaar delen.
Laat het licht en de warmte van uw liefde
onze woorden en onze gebaren inspireren
tot tekens van uw Rijk van liefde en ingoede vrede.
Moge Gods vrede met ons zijn.
En wensen wij elkaar van harte vrede toe.

Lam Gods

Communie

Blijf bij ons Heer, en ga met ons aan tafel
om het leven van breken en delen niet te verleren.
Tot kracht en tot leven heeft Jezus zich gegeven
voor alle mensen tot op vandaag.
Zalig zij die mogen delen
in dit gebaar van brood breken.
Zie dan hoe Hij alle onvrede
uit ons leven en uit onze wereld wegneemt.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

God,
wie zijt Gij nu eigenlijk ?
Vader, Zoon en Geest
zeggen ze.
Maar wie zijt Gij dan voor mij?

Wij, mensen willen U grijpen, God,
vastklemmen, omarmen,
knuffelen, smeken,
voor onze kar spannen…

Maar Gij laat U niet grijpen, God.
Gij grijpt ons, mensen,
niet beklemmend, niet versmachtend,
maar wel levengevend en teder.
Verrijzend voel ik me soms gegrepen.

Soms zijt Ge als een Vader voor mij.
Beschermend, vermanend, geduldig met me meegaand.
Soms zijt Ge als Zoon in mijn leven.
Ge zijt een voorbeeld voor mij om naar de kleinste mens
te gaan.
Soms zijt Ge Geest in mijn leven,
de inspirator om te getuigen van uw Liefde.

God, wie Ge ook zijt,
ik blijf geloven in uw naam:
Ik zal er zijn voor u.


Bezinning 2

Wie God zegt,
moet het verhaal vertellen
van Hem die heet: ‘ Ik zal er zijn voor u ‘,
die als een Vader aan de oorsprong staat van ons bestaan,
die ons de wereld heeft toevertrouwd
opdat wij ervoor zorg zouden dragen,
die met ons meegaat,
ons zegent en zendt
om een zegen te zijn voor anderen.

Wie God zegt
moet het verhaal vertellen
van Jezus Christus,
de Mens in wie duidelijk werd
wie God is,
die zijn naam ten volle heeft waargemaakt.
De Mens die er is voor anderen:
als brood aan mensen gegeven.

Wie God zegt
moet het verhaal vertellen
van zijn Geest die in ons leeft,
die in ons spreekt ‘ Ik ben er voor u ‘,
die ons bezielt en richt
om zijn naam in ons leven
waar te maken.

Onze God is een groot verhaal van liefde,
dat in ons leven te lezen is.                                                   

Slotgebed 1

God, Vader en Moeder van alle mensen,
wij danken U voor uw Woord.
Leer ons van harte bidden:
“Uw wil geschiede…”.
Moge uw Woord onze wet worden
op onze weg naar uw Rijk.

Christus, onze Heer,
moge door U en met U en in U
mens en wereld heil ervaren,
liefde leren schenken en ontvangen,
en een gemeenschap bewerken die allen omvat.

God, moge uw Geest,
Kerk en wereld inspireren,
volken en naties en godsdiensten bezielen,
onze harten veroveren,
onze aarde vruchtbaar maken,
uw Koninkrijk nabij brengen. Amen.

Slotgebed 2

God,
wij kwamen naar deze viering met onze zorgen en onze vreugden.
Gij hebt ons opgenomen in uw Drie-ene liefde.
Vergezel ons naar onze dagelijkse bezigheden
zodat wij, in de kracht van uw Geest,
de geborgenheid van ons geloof kunnen doorgeven aan onze medemensen.
Wij vragen het U omwille van Jezus Christus, onze Broeder en onze God. Amen.
H&M Malfet-Potters

Zending en zegen

Goede mensen,
ga op weg,
herken de tekens waarin God zijn goedheid toont.
Volg de weg samen met Jezus.
Laat u begeesteren door zijn Geest.
Ga samen op weg als teken voor mekaar,
en onder de zegen van de Drie-ene God,
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.