Drie-eenheid A 2011

ZONDAGSVIERINGEN
Drie-eenheid A  (19/06/2011)


Begroeting

Laten wij ons afstemmen op Hem,
die wij + Vader noemen, Zoon en heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Op deze zondag na Pinksteren
belijden en vieren wij met heel de Kerk
“God is Liefde in zijn veelvoudige volheid”:
God Vader roept ons tot leven,
God Zoon wijst ons de weg,
en God heilige Geest is onze reisgenoot,
bron van inspiratie, kracht, geestdrift…
op de tocht naar heerlijk leven.
Zo is God met ons vanaf het begin,
tot op vandaag, en tot aan de voleinding.


Vergevingsmoment

Wij weten dat we mogen rekenen
op de barmhartigheid van onze God.
Leggen we dan ook ons leven
in zijn liefdevolle handen.

– Heer onze God,
Gij hebt ons gezegd dat God een ‘Vader’ is
en dat wij broers en zusters zijn van elkaar. Vergeef het ons als wij niet open staan voor uw liefde
en als wij uw liefde tot de mensen niet voorleven.
Heer, ontferm U over ons.

– Jezus Christus,
Gij zijt de Weg, de Waarheid en het Leven.
Vergeef het ons als wij zelf onze weg kiezen.
en onze waarheid zelf bepalen.
Christus, ontferm U over ons.

– Heilige Geest,
Gij zijt de bezieler van eenheid en verbondenheid.
Gij roept ons tot gemeenschap.
Vergeef ons als wij krampachtig vasthouden
aan onze eigen ideeën.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God de Vader ons de Geest van Jezus, zijn Zoon, schenken.
Hij is vergeving van onze zonden.
Hij zal ons leiden tot eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Heilige God,
Gij hebt ons geschapen,
Gij geeft ons toekomst.
Jezus leert ons hoe wij elkaar
overvloed van leven kunnen schenken.
De Geest is vuur in ons
dat kracht geeft tot vergeving.
Blijf in ons wonen, drie-ene God,
zodat wij ten volle deel hebben aan uw liefde,
vandaag, morgen, alle dagen tot in uw eeuwigheid. Amen.


Openingsgebed 2

Heer, onze God,
in het leven van elke dag
ervaren wij dat Gij onze Vader zijt.
En waar wij de draad van Jezus’ verhaal opnemen,
dáár wordt zijn Geest in ons werkzaam.
Wij willen proberen uw boodschappers te zijn
en U in woord en daad
te verkondigen als Vader, Zoon en Geest. Amen.

Lezingen

Laten wij samen luisteren naar de woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Exodus 34,4b-6.8-9)

Uit het boek Exodus

4b In die tijd beklom Mozes in alle vroegte de Sinai,
zoals de Heer hem bevolen had.
De twee stenen platen nam hij mee.
6        De Heer ging hem voorbij en riep: `Heer!
De Heer is een barmhartige en genadige God,
geduldig, groot in liefde en trouw,
8        Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer.
9        Toen sprak hij:
`Och Heer, wees zo goed en trek dan met ons mee.
Dit volk is wel halsstarrig,
maar vergeef ons onze ongerechtigheden en zonden,
en beschouw ons als uw eigen bezit.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (2 Korintiërs 13,11-13)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Zusters en broeders,
11       Laat alles weer goed komen,
neem mijn vermaning ter harte, wees eensgezind,
bewaar de vrede,
en de God van liefde en vrede zal met u zijn.
12       Groet elkaar met de heilige kus.
U groeten alle heiligen.
13       De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.

KBS Willibrord 1995

Evangelie (Johannes 3, 16-18)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot Nikodemus:
16       Zoveel heeft God van de wereld gehouden,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken,
zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat,
maar eeuwig leven bezit.
17       Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden
om de wereld te veroordelen,
maar om door Hem de wereld te redden.
18       Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld;
maar wie niet gelooft is al veroordeeld,
omdat Hij niet geloofd heeft
in de naam van de eniggeboren Zoon van God.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij samen ons geloof in de éne God, die Vader, Zoon en Geest is.

Ik geloof in de God van het verbond,
wiens naam is: “Ik ben er voor jou.”

Ik geloof in de God van Jezus,
als een Vader met ons op weg,
naast ons in goede momenten,
ons dragend als het moeilijk wordt.

Ik geloof in Jezus,
die van zichzelf kon zeggen:
“Ik ben de Weg.”

Hij is onze reisgezel, een vriend onderweg,
de betrouwbare gids die zijn leven geeft
opdat niemand onderweg zou bezwijken.

Ik geloof in de Geest,
de stille, ongeziene kracht op onze levensweg.
Hij houdt Gods licht in ons brandend.

Ik geloof in de gemeenschap samen op weg,
een gemeenschap van mensen
die blijven geloven in breken en delen.
Ik geloof dat wij samen op weg zijn
naar leven ten volle als een eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 1

Bidden wij om mensen die beeld van God willen zijn.

– Bidden wij dat Gods mededogen aan het licht komt
in mensen bij wie niet het recht van de sterkste geldt,
maar bij wie de minste telt
en de zwakste de maat bepaalt.
Laten wij bidden…

– Bidden wij dat Gods barmhartigheid aan het licht komt
in mensen die mild zijn in hun oordeel,
mensen die weet hebben van vergeving
en anderen steeds van harte een nieuwe kans gunnen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij dat Gods kracht aan het licht komt
in mensen die met fantasie en vindingrijkheid
het kwade met het goede te lijf gaan.
Laten wij bidden…

– Bidden wij dat Gods trouw aan het licht komt
in mensen die niet opgeven als het moeilijk wordt,
maar elkaar blijven vasthouden in lief en leed.
Laten wij bidden…

– Bidden wij dat Gods troostende nabijheid aan het licht komt
in mensen die de kunst van het bemoedigen verstaan
en bereid zijn om een eind met anderen mee te trekken.
Laten wij bidden…

God, wees de kracht die mensen bijeen brengt,
wees de ruimte waarin zij elkaar ontmoeten en zien met nieuwe ogen. Amen.
Gerard Kock

Voorbeden 2

– Bidden wij voor hen
die de naam van de Vader wel noemen,
maar niet vanuit Hem leven.
Voor hen die van God een dode god maken of een afgod,
een naam voor alles wat we niet begrijpen
of een woord dat onze problemen moet oplossen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen
die van Jezus een naam maken om te vergeten,
een herinnering aan een gestorvene
of een vage naam uit het verleden.
Voor hen die geen oog hebben voor zijn bevrijdende levenskracht.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen
die van de Geest een naam maken
waardoor alles bij het oude blijft,
omdat zij bang zijn voor de spirituele kracht,
voor het verrassend nieuwe.
Laten wij bidden…
naar Jan Brok

Gebed over de gaven

God, onze Vader,
in brood en wijn belijden
wij dat wij geborgen willen blijven
in de genade van Jezus, uw Zoon.
Moge die genade ons bezielen
opdat onze kring van liefde groter wordt,
onze bereidheid tot delen onbeperkt.
Dan zullen wij ons verzekerd weten
van de gemeenschap van uw Geest
en van de kracht van uw liefde. Amen.

Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig …

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe verbond,
bezegeld met mijn bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit brood, en drink uit deze beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ woord, Vader,
breken wij hier dit brood
en danken U voor deze beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Bezield door zijn Geest,
naar het voorbeeld van zijn Zoon,
mogen wij bidden tot Hem die ook wij als ‘Vader’ mogen aanspreken:
Onze Vader,…

God en Vader,
uw Zoon sprak ons van liefde en gerechtigheid.
Als wij zijn boodschap ter harte nemen
en ons leven inrichten volgens die principes,
mogen wij vol vertrouwen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Heer, God,
schenk ons uw vrede en
maak ons tot vrede bekwaam
doorheen het leven
dat wij elke dag met elkaar delen.
Laat het licht en de warmte van uw liefde
ons woord en onze gebaren
inspireren tot teken van uw Rijk van liefde
en ingoede vrede.
Moge Gods vrede met ons zijn.
En wensen wij elkaar van harte vrede toe.

Lam Gods

Communie

Blijf bij ons Heer, en ga met ons aan tafel
om het leven van breken en delen niet te verleren.
Tot kracht en tot leven heeft Jezus zich gegeven
voor alle mensen tot op vandaag.
Zalig zij die mogen delen
in dit gebaar van brood breken.
Zie dan hoe Hij alle onvrede
uit ons leven en uit onze wereld wegneemt.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning

God,
wie ben Je nu eigenlijk ?
Vader, Zoon en Geest
zeggen ze.
Maar wie ben Je dan voor mij?

Wij, mensen willen Je grijpen, God,
vastklemmen, omarmen,
knuffelen, smeken,
voor onze kar spannen…

Maar Jij laat je niet grijpen, God.
Je grijpt ons, mensen,
niet beklemmend, niet versmachtend,
maar wel levengevend en teder.
Verrijzend voel ik me soms gegrepen.

Soms ben Je als een Vader voor mij.
Beschermend, vermanend, geduldig met me meegaand.
Soms ben Je als Zoon in mijn leven.
Je bent een voorbeeld voor mij om naar de kleinste mens
te gaan.
Soms ben Je Geest in mijn leven.
Je bent de inspirator om te getuigen van jouw Liefde.

God, wie Je ook bent.
Ik blijf geloven in je naam:
Ik zal er zijn voor jou.

Slotgebed

God-die-leeft, met ons verbonden.
Met woorden die niet toereikend waren,
hebben wij getracht U ter sprake te brengen.
In kleine, aarzelende gebaren
hebben wij rond uw tafel
Hem herdacht die ons hierin is voorgegaan.
Gij hebt uw Geest gemengd in onze woorden.
Wij danken U, Vader, en bidden:
kneed ons in al onze verscheidenheid
verder tot één gemeenschap
levend in uw Geest,
elkaar tot levend antwoord. Amen.

Zending en zegen

Goede mensen,
ga op weg,
herken de tekens waarin God zijn goedheid toont.
Volg de weg samen met Jezus.
Laat u begeesteren door de Geest.
Ga samen op weg als teken voor mekaar,
en onder de zegen van de drie-ene God,
+ de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.