Doop van Jezus C 2022

09 01 2022

Begroeting

Wie gaat aanzitten aan de Tafel van de Heer
wordt geconfronteerd met het diepste van zichzelf.
Als u bereid bent die confrontatie aan te gaan,
bent u welkom, in de naam +van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

In de woestijn stond Johannes te roepen:
“Zondaars, bekeert u want het einde der tijden is nabij.
God gaat jullie ter verantwoording roepen.”

In het rijtje van zondaars
die zich door Johannes willen laten dopen
als blijk van hun bekeringsbereidheid,
schuift ook een zekere Jezus van Nazareth aan.

Hij die zonder zonden is,
staat solidair in de rij van bekeringsgezinde zondaars…
solidair met mensen zoals u en ik
die altijd weer tekortschieten,
maar zich daarbij niet neerleggen.
Wie bereid is
te herbeginnen met een propere lei,
mag rekenen op Gods vergevingsgezinde nabijheid.

Openingswoord 2

Vandaag mogen we opnieuw de figuur van Johannes de Doper ontmoeten.
In de advent riep hij ons op tot bekering
en ons voor te bereiden op het Kerstfeest.
Nu staat hij midden in de Jordaan om mensen te dopen.
En op het moment dat ook Jezus door hem wordt gedoopt,
breekt plots de hemel open
en klinkt er een stem die zegt:
“Jij bent mijn Zoon, van wie Ik hou en in wie Ik vreugde vind’.
Laten wij vandaag ook die hemel laten opengaan
en God laten zeggen:
“Jullie zijn mijn kinderen van wie Ik hou en in wie Ik vreugde schep.”
Daarom willen we eerst de donkere wolken wegblazen
en bidden om ontferming.
naar Erwin Roosen

Gebed om ontferming 1

-Heer,
wij spreken gemakkelijk over ‘goed zijn’,
maar ons ‘doen’ valt vaak anders uit.
Wij voelen ons vlug geraakt en gekwetst,
maar al even vlug doen we anderen pijn
en dáár stappen we wel licht overheen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
de gebreken van anderen vergroten wij nogal gemakkelijk uit,
maar als anderen iets negatiefs over ons zeggen,
dan voelen wij ons tot in onze ziel geraakt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
Gijzelf zijt nederig in de rij komen staan om gedoopt te worden.
Wijzelf daarentegen staan graag op de eerste rij
en ‘dienstbaarheid’ is een mooi woord
zolang het onze levenswijze maar niet ingrijpend beïnvloedt.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God,
Gij hebt geduld met ons tekortschieten.
Daarom willen wij werk maken
van onze bekering tot een leven
dat een gedoopte waardig is. Amen.


Gebed om ontferming 2

Ons leven is een geschenk uit Gods hand.
Maar zonder zijn ontferming kunnen wij niet leven.

-Heer, Gij roept ons in het leven.
Gij neemt ons bij de hand en waakt over ons…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij zijt de Broer van alle mensen.
Het geknakte riet richt Gij weer op…
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, door het doopsel woont Gij in ons.
Gij roept ons op tot eenheid en liefde…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God, die groter is dan ons hart,
ons omgeven met vergeving en goedheid
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.
naar Liturgische Suggesties

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Stem uit de verte,
Stem in ons hart,
verzameld rond deze tafel
brengt Gij ons Jezus in herinnering,
Mens onder de mensen,
maar bezield met uw vuur.
Gij hebt Hem geroepen en genoemd: “Mijn Welbeminde”.
Wij bidden U, Vader,
doop ook ons met het vuur van uw Geest,
roep ons toe: “Mijn welbeminden”.
Dan worden wij herboren
en zullen wij, zoals Jezus,
ons thuis voelen bij U. Amen.


Openingswoord 2

Goede God,
Gij zendt uw welbeminde Zoon
Als Dienaar van gerechtigheid.
Hij schreeuwt niet,
Hij dwingt niet,
Hij nodigt uit.
Wij bidden U:
vervul ons met zijn gezindheid
die de zwakke mens niet breekt
en de kleine man in uw naam verheft. Amen.

Lezingen

Luisteren wij nu naar God die ons toespreekt doorheen de Woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jes., 42, 1-4. 6-7)

Uit de profeet Jesaja

1 Ziehier mijn dienstknecht, die Ik ondersteun;
mijn uitverkorene, die Ik met genoegen gadesla.
Ik heb mijn geest op hem gelegd,
en hij maakt het recht bekend aan de volken.
2 Hij roept niet en schreeuwt niet,
hij laat zijn stem niet horen op straat.
3 Het geknakte riet zal hij niet breken
en de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit.
Werkelijk, hij zal recht brengen.
4 Hij zal niet zwak worden en niet worden geknakt,
maar hij vestigt het recht op de aarde
en de eilanden zullen naar zijn boodschap uitkijken.
6 Ik, de Heer, heb u geroepen om heil te brengen,
Ik neem u bij de hand,
Ik vorm u, en bestem u
tot een verbond met het volk, tot een licht voor de naties;
7 om blinde ogen te ontsluiten,
om gevangenen uit de kerker te bevrijden,
degenen die in de duisternis van de gevangenis wonen.
KBS Willibrord 1995Tweede lezing
(Hand., 10, 34-38)

Uit de handelingen van de apostelen

Broeders en zusters,

34         In dier tijd Petrus opende zijn mond en zei:
`Nu weet ik zeker dat God geen aanzien des persoons kent,
35         maar dat iedereen, ongeacht het volk waartoe hij behoort,
Hem welgevallig is als hij godvrezend is en gerechtigheid doet.
36         U kent het woord dat Hij de Israëlieten heeft gezonden,
de goede boodschap van vrede door Jezus Christus
– deze is de Heer over allen.
37         U weet wat er gebeurd is in heel het Joodse land,
het eerst in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde:
38         dat God Jezus uit Nazaret zalfde met heilige Geest en kracht;
Hij trok weldoende rond
en genas allen die in de macht waren van de duivel,
want God was met Hem.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 3, 15-16. 21-22)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

15         In die tijd leefde het volk in gespannen verwachting,
en allen vroegen zich af of Johannes niet de Messias was,
16         maar Johannes gaf hun allen ten antwoord:
`Ik doop u met water.
Maar er komt iemand die krachtiger is dan ik;
ik ben te min om de riem van zijn sandalen los te maken.
Hij zal u dopen in heilige Geest en vuur.
21
        Het gehele volk liet zich dopen,
en zo ook Jezus.
Tijdens zijn gebed opende zich de hemel
22         en daalde de heilige Geest
in lijfelijke gedaante als een duif
op Hem neer;
er klonk een stem uit de hemel:
`Jij bent mijn geliefde Zoon,
in wie Ik vreugde vind.’
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis 1

Laten wij samen getuigen dat wij de weg willen gaan
die Jezus ons heeft voorgeleefd.

Ik geloof in de mens,
in de innerlijke goedheid van de mens.
Ik geloof in een wereld waar wij allen kunnen leven
in respect en eerbied voor elkaar, wie we ook zijn.

Ik geloof niet in oorlog, onverschilligheid en hardheid
als basis voor ons bestaan;
maar in goedheid, liefde, vergeving en vrede.
Ik geloof dat we samen aan deze wereld van liefde
moeten bouwen, in woord en daad.

Ik geloof dat Jezus Christus ons de weg heeft getoond
om dit in deze wereld waar te maken.
Ik geloof dat Hij door zijn leven, lijden en dood
ons deed inzien welke de echte waarden zijn in het leven.

Ik geloof ook dat ik door navolging van Hem
opgenomen word in de verbondenheid met Hem
die Jezus Christus zijn Vader noemde.
En ik geloof op grond van de verrijzenis van de Heer
in de voltooiing van de wereld
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven
in de Geest van de Vader en de Zoon. Amen.

Geloofsbelijdenis 2

Wij geloven in God
die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als zijn kinderen
en die er zal zijn, al onze dagen.

En in Jezus Christus
die onder ons is gekomen
om ons de weg te tonen naar het ware geluk.
Daarvoor heeft Hij zijn leven gegeven.

In Gods Geest geloven wij,
die ons roept tot recht en vrede;
om te helen wat gebroken is,
om hoop te bieden aan wie lijden moet.

Wij geloven in de Kerk
die werkt aan Godse droom:
arme en kleine mensen
een stukje hemel geven op aarde. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan de Heer aan te bieden.

-God, liefdevolle Vader,
in onze samenleving heerst veel onverschilligheid,
hardheid en geweld.
Help ons opdat we daaraan niet zouden meedoen,
maar zouden proberen elkaar te verstaan en te dragen.
Laten wij bidden…

-God, liefdevolle Vader,
in onze Kerk is verdeeldheid en verscheurdheid.
Por ons aan om ons daar niet bij neer te leggen
maar te proberen elkaar te verstaan en te dragen.
Laten wij bidden…

-God, liefdevolle Vader,
in onze gezinnen zien we kinderen die zich verzetten tegen hun ouders,
en ouders die zich geen raad meer weten met hun kinderen.
Help hen dat ze blijven zoeken
hoe ze elkaar kunnen verstaan en dragen.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Keren wij ons hart tot God,
en stellen wij ons open voor zijn Geest.

-God van mensen,
Gij die blij zijt met elke mens die geboren wordt,
wij danken U dat we mogen zijn wie we zijn.
Help ons te groeien in mens-zijn
opdat wij steeds meer die geliefde mens worden
zoals Gij ons hebt bedoeld.
Laten wij bidden…

-God van mensen,
wees bij uw mensenkinderen die niet gewenst zijn.
Dat zij mensen mogen ontmoeten bij wie ze welkom zijn.
Dat ze mogen zijn wie ze zijn,
en ervaren dat Gij er ook voor hen zijt.
Laten wij bidden…

-God van mensen,
wees bij ons zoals wij hier samen zijn
en open onze ogen voor mensen in nood.
Inspireer ons, vuur ons aan
en zegen ons met uw Geest,
alle dagen van ons leven.
Laten wij bidden…
                        Nel Hogervorst-van Kampen

Gebed over de gaven 1

Hoe kleingelovig ook,
toch wisten de leerlingen heel goed
wat Jezus heilig was
en waarvoor Hij zijn leven had gegeven.
Daarom kwamen ze na zijn dood bijeen
om brood te breken zoals Hij had gedaan,
om te bidden zoals Hij hun had geleerd,
om te delen in zijn leven.
Ze hoorden Hem nog zeggen:
‘Kun je de beker drinken die Ik te drinken krijg?
Kun je de doop verdragen die Ik te verduren krijg?’
In hun spoor bidden wij U, Vader,
help ons op weg,
doe ons thuiskomen bij U,
sterk ons hart met Brood en Beker,
zet ons op het spoor van uw Waarheid. Amen.

Gebed over de gaven 2

Goede God,
met deze gaven
gedenken wij uw uitverkoren Zoon.
Als brood gebroken
en als wijn gedeeld
is Hij teken van menslievendheid.
Geef dat wij
als gedoopte mensen mogen groeien
naar zijn beeld en gelijkenis.
Dit vragen we U in Jezus’ naam. Amen.

Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw Boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het Brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe Verbond,
bezegeld met mijn Bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit Brood, en drink uit deze Beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ Woord, Vader,
breken wij hier dit brood
en danken U voor deze beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Bidden wij als kinderen van dezelfde Vader,
de woorden die zijn Zoon ons heeft voorgebeden:
Onze Vader,….

Gij Heer, die ons ruimte en vrijheid gunt,
leer ons die zo gebruiken dat wij anderen die ruimte niet ontnemen,
dat wij ieder mens op onze weg in zijn waarde laten,
en hem proberen te zien met uw ogen.
Als Gij ons ontvankelijk maakt voor elkaar
zullen wij hoopvol kunnen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Gij die onvermoeibaar zijt in het maken van nieuw begin,
Gij die steeds opnieuw uw hoop vestigt op mensen,
wees met de moedelozen die niet meer durven dromen,
wees met hen die niet meer durven hopen dat de wereld
ooit nog leefbaar wordt voor al uw mensen.
Doe hen en ons weer opleven.
Doe hen en ons weer geloven dat onheil ten goede gekeerd kan worden
als wij ons willen en durven inzetten.
Doe hen en ons weer geloven
dat Gij uw beloofde vrede zult schenken als wij ze waarmaken met elkaar.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij die vrede van harte aan elkaar toe.

Lam Gods

Communie

Wij, die gedoopt werden met water en Geest,
zijn uitgenodigd aan de maaltijd van de Heer.
Kom en eet, en zoek de Heer die zich hier en nu laat vinden.
Dit is het Lam Gods dat wegneemt…

Bezinning 1

Toen ik gedoopt werd,
heb je mij dezelfde
liefdesverklaring toegefluisterd
als toen bij Jezus, God:
‘Jij bent mijn kind,
van wie Ik heel veel hou
en in wie Ik vreugde vind’.
Van kop tot teen
heb je me toen
ondergedompeld
in jouw vriendschap.
Helaas is dat in mijn leven
niet altijd te zien!
Laat mij daarom opnieuw
met heel mijn hart
geloven in jouw Liefde.
en help mij
om het stukje aarde
waarop ik leef
steeds meer hemels te maken.
Erwin Roosen

Bezinning 2

Verzonken in gebed na zijn doop
heeft Jezus zijn roeping verstaan.
De Geest van God maakte met Hem een nieuw begin.
Voortaan lag zijn Schaduw over zijn leven.
Als geen ander kreeg Hij de opdracht
om Gods schepping tot voltooiing te brengen.
Hij werd zo ondergedompeld in het mensenbestaan,
dat hij Gods welbeminde Zoon kon worden.
Zijn leven en zijn werken
stonden in het teken van zijn doop.
Alles wat Hij zei en deed
waren er de consequenties van.
Gedoopt zijn was voor Hem, levenslang,
in alles de wil van God te doen.

Ook wij zijn gedoopt tot Gods zoon en dochter.
De Geest van God kan zichtbaar worden
in onze daden van liefde en goedheid.
Hij wordt hoorbaar in onze woorden.
Ons is een leven lang toegemeten
om gehoor te geven aan onze roeping.
Gedoopt zijn is blijven geloven
in onszelf en in Hem die ons heeft gezalfd
tot volop mens-van-God zijn.

Jezus ontdekte biddend zijn roeping.
In verbondenheid met God, zijn Vader,
zag Hij zijn levensrichting.
Biddend mogen ook wij ontdekken,
dat God achter ons staat,
als we leven in de Geest van Jezus.
Wim Holterman osfs

Bezinning 3

Gedoopt zijn
is bevrijding mogen ervaren.
De toekomst krijgt kansen in je.
De kracht van het Goede haalt het.

Gedoopt zijn
is altijd opnieuw ja zeggen aan Gods Geest
in jezelf en in anderen.

Gedoopt zijn
is een voortdurende uitnodiging en opdracht
tot solidariteit met medemensen,
tot delen van je tijd, je aandacht,
om je talenten in te zetten voor Gods droom.

Gedoopt ben je heel je leven .
Het is een Verbond tussen jou en de Geest van God.
Een liefdesverbond!

Slotgebed 1

Maak mijn hart eenvoudig, God,
en laat me groeien in verbondenheid met U
én met mijn medemensen.
Breek de hemel open
en laat me ervaren dat Gij mijn God zijt
en dat ik uw kind mag zijn.
En als ik het af en toe niet meer zie zitten
om op een blije manier van U te getuigen,
fluister het dan alsjeblieft opnieuw in mijn hart:
dat Gij veel van me houdt
en dat Gij bij mij uw vreugde vindt!
Dank U wel, Heer.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

God, Bron van ons leven,
doop ons allen met uw heilige Geest
om met hoofd en hart goed te zijn voor elkaar,
om de zwakken niet voorbij te gaan,
maar op te richten en te sterken.
Zo moge uw Koninkrijk groeien onder ons
alle dagen dat wij leven tot in eeuwigheid.
naar Kerk in Herent

Zending en zegen

Wij kregen vandaag de opdracht mee
om, door onze manier van leven,
aan het Koninkrijk Gods
een gezicht te geven.
Laten we dat proberen
zodat God, onze Vader, ook tot ons zal kunnen zeggen:
“Jij bent mijn geliefde zoon,
jij bent mijn geliefde dochter;
in wie Ik vreugde vind”.

Laten we daartoe van hier weggaan,
vergezeld van Gods zegen:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.