Doop van Jezus C 2019

13 01 2019

Begroeting

Van harte welkom
op deze eerste zondag na de sluiting van de Kerstkring (Kerstperiode)
in de naam van+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Het evangelie van vandaag zet ineens een grote stap voorwaarts
in het leven van Jezus:
van zijn geboorte naar ongeveer 30 jaar later:
naar zijn doop door Johannes in de Jordaan,
het startmoment van Jezus’ openbare leven.
Jezus wil op dat moment openlijk zijn engagement uitspreken,
Gods Goede Boodschap verkondigen:
dat God elke mens oneindig liefheeft.
Wij als christenen, als gedoopten, als leerlingen van die Jezus,
willen ook wij ons elke dag inzetten om in ons doen en laten
te getuigen van die Blijde Boodschap?

Openingswoord 2

Goede Vrienden,
wij richten vandaag de spots op Johannes de Doper.
Misschien zou Johannes hiertegen protesteren.
Hij vond zichzelf totaal onbelangrijk
en verwees steeds, weg van zichzelf,
naar God, naar Gods komst, naar Gods oordeel.

Dat Godsrijk is niet iets dat zomaar uit de hemel komt vallen.
De realisatie ervan hangt mede af van onze inzet.
Daartoe roept Johannes op.

Ingaan op die uitnodiging veronderstelt bekering,
vraagt om bezinning over onze manier van leven.
Vandaar dat wij deze samenkomst beginnen met een moment van inkeer.

God voor ogen stonden
toen Hij de mens schiep naar zijn beeld en gelijkenis?
Destijds niet.
Daarom zond Hij zijn Zoon
om de mensenwereld te doordesemen met zijn Geest.
Draait het nu beter?
Indien het antwoord op die vraag negatief is,
dan moeten wij ons aangesproken weten,
wij, erfgenamen van Jezus,
geroepen om vandaag Gods Geest-kracht werkzaam te laten zijn.

Gebed om ontferming 1

-Heer, wij hebben soms watervrees om in de Jordaan te gaan staan
om openlijk uw Blijde Boodschap te verkondigen en ze voor te leven.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij zijt onopvallend in de rij gaan staan van de mensen die zich wilden laten dopen.
Geen toeters of  bellen, maar stil en nederig.
Als wij iets doen, hebben wij daarbij liefst zoveel mogelijk sympathiesanten
en de schijnwerpers op ons gericht.
Nederigheid klinkt in onze oren als een ouderwetse deugd,
niet meer voor deze moderne maatschappij.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij houdt zielsveel van elke mens.
Wij falen regelmatig in onze opdracht
om te leven zoals uw Zoon het ons heeft voorgeleefd.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, vergeef ons ons tekortkomen
en neem ons mee op de weg van uw Zoon. Amen.

Gebed om ontferming 2

God, er wordt ons zo vaak gezegd
dat Gij onze Schepper zijt,
dat Gij van ons houdt
en ons leven leidt,
dat onze naam sinds ons doopsel
staat geschreven in de palm van uw hand.
Toch zijn wij soms bang om op uw Woord te vertrouwen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij hebt ons voorgeleefd
hoe wij die liefde en zorg van God
concreet kunnen maken in onze manier van leven.
Toch zien we soms niet
wanneer iemand ons nodig heeft
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, in ons doopsel
hebt Gij ons de kracht van uw Geest gegeven.
Telkens opnieuw vergeeft Gij ons
als we ons door andere dingen laten leiden.
Toch kunnen we anderen soms zo moeilijk van harte vergeven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Federatie Kana

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Heer onze God,
wij bidden U:
doe ons, zoals weleer Johannes de Doper,
getuigen van Jezus, uw Zoon,
die midden onder ons aanwezig is
ook als wij Hem niet kunnen of willen herkennen.
Vaak verkondigen wij meer onszelf
en verduisteren wij uw Boodschap
die het antwoord is en blijft
op ons diepste levensverlangen,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Openingsgebed 2

Heer God,
wij danken U voor twintig eeuwen evangelie.
Maar geef ons de moed
om desnoods alle randgebruiken
die in de loop der tijden zijn ontstaan,
overboord te gooien
om zo opnieuw de kern van uw Boodschap bloot te leggen.
Dan zullen wij ons met velen kunnen thuis voelen
in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde
die Gij ons toch hebt beloofd. Amen.

Lezingen

Bij zijn doop door Johannes
treedt Jezus voor het eerst in de openbaarheid.
De drie Schriftlezingen belichten dit openbaringsgebeuren.

Jesaja roept op tot het banen van de weg voor de Heer
die in aantocht is als Redder van zijn volk.

Paulus verkondigt dat Gods goedheid en mensenliefde
op aarde verschenen zijn in Jezus.

En in het evangelie klinkt,
na het getuigenis van de Doper over Jezus,
de stem van God zelf:
‘Gij zijt mijn Zoon, de Welbeminde’.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Jes., 42, 1-4. 6-7)

Uit de profeet Jesaja

1 Ziehier mijn dienstknecht, die Ik ondersteun;
mijn uitverkorene, die Ik met genoegen gadesla.
Ik heb mijn geest op hem gelegd,
en hij maakt het recht bekend aan de volken.
2 Hij roept niet en schreeuwt niet,
hij laat zijn stem niet horen op straat.
3 Het geknakte riet zal hij niet breken
en de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit.
Werkelijk, hij zal recht brengen.
4 Hij zal niet zwak worden en niet worden geknakt,
maar hij vestigt het recht op de aarde
en de eilanden zullen naar zijn boodschap uitkijken.
6 Ik, de Heer, heb u geroepen om heil te brengen,
Ik neem u bij de hand,
Ik vorm u, en bestem u
tot een verbond met het volk, tot een licht voor de naties;
7 om blinde ogen te ontsluiten,
om gevangenen uit de kerker te bevrijden,
degenen die in de duisternis van de gevangenis wonen.
KBS Willibrord 1995
Tweede lezing (Hand., 10, 34-38)

Uit de handelingen van de apostelen

Broeders en zusters,

34         In dier tijd Petrus opende zijn mond en zei:
`Nu weet ik zeker dat God geen aanzien des persoons kent,
35         maar dat iedereen, ongeacht het volk waartoe hij behoort,
Hem welgevallig is als hij godvrezend is en gerechtigheid doet.
36         U kent het woord dat Hij de Israëlieten heeft gezonden,
de goede boodschap van vrede door Jezus Christus
– deze is de Heer over allen.
37         U weet wat er gebeurd is in heel het Joodse land,
het eerst in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde:
38         dat God Jezus uit Nazaret zalfde met heilige Geest en kracht;
Hij trok weldoende rond
en genas allen die in de macht waren van de duivel,
want God was met Hem.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 3, 15-16. 21-22)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

15         In die tijd leefde het volk in gespannen verwachting,
en allen vroegen zich af of Johannes niet de Messias was,
16         maar Johannes gaf hun allen ten antwoord:
`Ik doop u met water.
Maar er komt iemand die krachtiger is dan ik;
ik ben te min om de riem van zijn sandalen los te maken.
Hij zal u dopen in heilige Geest en vuur.
21
        Het gehele volk liet zich dopen,
en zo ook Jezus.
Tijdens zijn gebed opende zich de hemel
22         en daalde de heilige Geest
in lijfelijke gedaante als een duif
op Hem neer;
er klonk een stem uit de hemel:
`Jij bent mijn geliefde Zoon,
in wie Ik vreugde vind.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in God
die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als zijn kinderen
en die er zal zijn, al onze dagen.

En in Jezus Christus
die onder ons is gekomen
om ons de weg te tonen naar het ware geluk.
Daarvoor heeft Hij zijn leven gegeven.

In Gods Geest geloven wij,
die ons roept tot recht en vrede;
om te helen wat gebroken is,
om hoop te bieden aan wie lijden moet.

Wij geloven in de Kerk
die werkt aan Godse droom:
arme en kleine mensen
een stukje hemel geven op aarde. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan de Heer aan te bieden.

Bidden wij voor allen die verantwoordelijkheid dragen in de Kerk.
Dat zij zich in hun spreken en hun handelen
laten leiden door de Geest van God
die zij bij hun doopsel ontvingen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle kinderen
die dit jaar gedoopt of gevormd zullen worden.
Dat zij, in het spoor van Jezus,
groeien in geloof en dienstbaarheid
vooral voor zieke en kwetsbare mensen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen
die gedoopt zijn, maar het geloof in God zijn kwijt geraakt.
Dat ze door het geloof en de vreugde van andere christenen,
Jezus Christus opnieuw ontdekken
als Bron van leven
en in hen Gods liefde en zorg voor mensen herkennen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen
die in hun leven worstelen
met ziekte, pijn, verdriet, onbegrip
of onrecht dat hen wordt aangedaan.
Dat zij mensen ontmoeten
die, zoals Jezus, met heel veel eerbied
naar hen luisteren en hun pijn en onmacht meedragen.
Bidden we om Gods Geest
dat wij zulke mensen mogen zijn.
Laten wij bidden…
naar federatie Kana

Voorbeden 2

-Bidden wij voor hen die verantwoordelijkheid dragen in de Kerk.
Dat zij mensen die gekwetst zijn door het leven
mogen omgeven met barmhartigheid en mildheid,
wetend dat de Heer het geknakte riet niet breekt
en de smeulende vlaspit niet uitblaast.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor deze geloofsgemeenschap.
Dat zij zich, in het spoor van Johannes de Doper,
geroepen weet om als actieve Kerkmensen
wegbereiders te zijn
voor een wereld zoals onze God die voor ons heeft gedroomd.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die
omwille van ziekte, handicap of leeftijd
niet in deze viering kunnen aanwezig zijn.
Moge zij zich met ons verbonden weten,
en wij met hen.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

God, onze Vader,
aanvaard in dit brood en deze beker
onze dank omwille van Jezus,
die, trouw aan U tot in de dood,
zijn leven ten dienste heeft gesteld van ons geluk.
Wij bidden U om kracht
als onze trouw op de proef wordt gesteld.
Help ons dan
om, desondanks, te blijven investeren in de liefde
en maak ons, zoals Johannes de Doper,
tot getuigen van U. Amen.

Gebed over de gaven 2

Goede God,
om Jezus te gedenken,
ons zijn manier van leven voor de geest te halen,
nemen wij – telkens weer – brood en beker in handen.
Doe ons allen,
brekend en delend hier tot zijn gedachtenis,
steeds meer op Hem gelijken.
Dat vragen wij U door diezelfde Jezus, uw Welbeminde,
voor tijd en eeuwigheid.
naar Kerk in Herent

Tafelgebed

God, onze Heer en Vader,
wij zijn hier bijeen om U te danken,
te loven en te prijzen.
Bij U begint het leven en de liefde;
alles wat wij hebben
hebt Gij ons geschonken.

Gij kent ons, Gij houdt van ons.
Gij zijt de Schepper,
Gij zijt het begin en het einde van alles.

Uw Zoon is mens geworden.
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt.
Samen met Jezus Christus en met elkaar
zijn wij hier om tot U te bidden.

Wij danken U voor heel de aarde:
voor de bergen en de bomen,
voor de zon en de zee,
voor alles wat er groeit en bloeit;
voor het leven en de liefde,
voor de mensen hier en overal.

Alle mensen zijn op weg naar U,
naar uw geluk en vrede voor altijd.
Daarom bidden wij samen:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekortschieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht
om beter mens te worden;
dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw Rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die Brood en Wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde,
vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:

“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”
Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet
en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Moge wij allen eens opgenomen worden
in het Rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw Kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Bidden wij als kinderen van dezelfde Vader,
de woorden die zijn Zoon ons heeft voorgebeden:
Onze Vader,….

Gij Heer, die ons ruimte en vrijheid gunt,
leer ons die zo gebruiken dat wij anderen die ruimte niet ontnemen,
dat wij ieder mens op onze weg in zijn waarde laten,
en hem proberen te zien met uw ogen.
Als Gij ons ontvankelijk maakt voor elkaar
zullen wij hoopvol kunnen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Gedoopt met Gods Geest
mogen wij de vruchten voortbrengen die mensen zo broodnodig hebben:
blijheid en geborgenheid,
toewijding en nabijheid,
moed en bemoediging,
vriendschap en vruchtbaarheid voor elkaar.
Dan zal de wereld een plaats van vrede worden.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede van Godswege toe.

Lam Gods

Communie

Wij, die gedoopt werden met water en Geest,
zijn uitgenodigd aan de maaltijd van de Heer.
Kom en eet, en zoek de Heer die zich hier en nu laat vinden.
Dit is het Lam Gods dat wegneemt…

Bezinning 1

Erfzonde is voor jonge mensen een vreemd woord geworden.
Ze laten hun kind dan ook niet meer zo snel mogelijk na de geboorte dopen,
om het schoon te wassen van die erfzonde,
eerder om het te laten opnemen in de gemeenschap van christenen,
zoals Jezus door zijn doop in de Jordaan
toetrad tot de vernieuwingsbeweging
die door Johannes de Doper op gang was gebracht.

Wens bij een huidige doop:
‘Om in woord en gebaar
openlijk te belijden en van harte te vieren,
wat wij in jouw leven zien,
wat we je zo graag toewensen,
aan welk toekomst
wij je willen toevertrouwen –
in Wie je naar wij hopen
een voorbeeld voor het leven
zult zoeken en vinden: Jezus Christus,
een Mensenkind en Zoon van God.
Om Hem,
om het wonder te vieren,
om ons vertrouwen uit te spreken
zijn wij hier
en dopen je in Gods naam’.
vrij naar Peer Verhoeven

Bezinning 2

Gedoopt zijn
is bevrijding mogen ervaren.
De toekomst krijgt kansen in je.
De kracht van het Goede haalt het.

Gedoopt zijn
is altijd opnieuw ja zeggen aan Gods Geest
in jezelf en in anderen.

Gedoopt zijn
is een voortdurende uitnodiging en opdracht
tot solidariteit met medemensen,
tot delen van je tijd, je aandacht,
om je talenten in te zetten voor Gods droom.

Gedoopt ben je heel je leven.
Het is een Verbond tussen jou en de Geest van God.
Een liefdesverbond!

Slotgebed 1

Vader in de hemel,
doop ons steeds opnieuw
met de Geest van uw Zoon,
en wek in ons
de bewogenheid die ons doet getuigen
van de Boodschap van Jezus,
opdat de wereld een plaats moge worden
waar alle mensen in vrede kunnen samenwonen met elkaar,
een plaats waar Gij het Licht zult zijn
dat mensen de weg wijst naar uw heerlijkheid. Amen.

Slotgebed 2

Net zoals Ik het eertijds aan Jezus toevertrouwde,
zo wil Ik het vandaag ook in jouw oor fluisteren, zegt God:
Ik heb je lief!
Ik hou van je
zoals een moeder en een vader van hun kind!
Als Ik je mensen zie troosten
dan weet Ik
dat je mijn Boodschap begrepen hebt.
Als Ik je zie lachen
dan ben Ik blij dat je mijn kind bent
en dat Ik jouw God mag zijn.
Ik wil voor je zorgen
als een Herder en een Gids,
en je mijn Liefde geven,
want liefde maakt je mooi,
vanbinnen én vanbuiten!
Erwin Roosen

Zending en zegen

Beste mensen,
geloof maar dat het kan, een nieuwe wereld.
Want kijk eens naar je handen.
Handen heb je om te delen van je eigen overvloed.
En kijk eens naar je voeten.
Die heb je gekregen om ermee op weg te gaan
naar mensen die jou nodig hebben.
Na zijn doop ging Jezus ook naar de mensen toe.
Laten wij, als gedoopten in zijn naam,
zijn voorbeeld volgen
en moge dan Gods zegen ons vergezellen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.