Doop van Jezus C 2016

10 01 2016

Begroeting

Wij mogen hier samen zijn
in naam van + de Vader,
zijn Mensgeworden Zoon Jezus
en de altijd aanwezige Geest. Amen.

Openingswoord 1

We vieren vandaag ‘de doop van de Heer’,
een gebeuren dat het begin markeert van Jezus’ openbaar leven.
De onderdompeling in het Jordaanwater
veroorzaakt in Hem een ommekeer:
Hij ontvangt zijn zending,
én de kracht om die zending te volbrengen.
Onze doop zou ook zo’n ommekeer moeten betekenen:
bevrijd en schoongewassen van wat achter ons ligt en ons hindert,
ontvangen we de kracht om ook anderen te bevrijden.
Maar dan wel op voorwaarde
dat wij ons voor dat genadeaanbod willen openstellen.

Openingswoord 2

Jezus, de Messias, staat vandaag als Mens tussen de mensen
in de rij van het leven.
Met zijn doopsel in de Jordaan gaat Jezus met beide voeten
in het leven van staan van elke dag.
Met zijn voeten in het water staat hij
tegelijk kwetsbaar en breekbaar dicht bij ons.
Vandaag worden wij gevorderd om ook in die rij te gaan staan.
Menselijk, kwetsbaar en gebroken,
staan christenen in de rij van leven en dood, maar ook van hoop en zegen.
Vandaag worden wij opgevorderd om in de rij van Jezus Messias te gaan staan.
Kom in de rij van het Verbond
dat God sloot met de geschiedenis van mensen.
Ons eigen doopsel is meer dan een toevallig gebeuren.
Want God doopt ons elke dag opnieuw
met de dauw van zijn eeuwige Liefde.
Moge uit deze gemeenschap van gedoopten een rij mensen opstaan
die leven geven zoals ze leven ontvangen uit Gods handen.
Het kan een nieuw begin zijn.
Felix Van Meerbergen

Gebed om ontferming

-God,
er wordt ons zo vaak gezegd
dat Gij onze Schepper zijt,
dat Gij van ons houdt,
dat Gij ons leven ten goede wilt leiden.
Toch zijn wij vaak bang
om ons aan dat Woord toe te vertrouwen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Heer Jezus,
Gij hebt ons voorgeleefd
hoe wij aan liefde gestalte kunnen geven.
Gij roept ons tot het geluk dat besloten ligt
in het zich wegschenken aan anderen.
Toch voelen wij ons vaak geremd
om ons voor de ander open te stellen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Gij, Geest van God,
Bezieler van al wat leeft,
maak onze liefde actief
en laat ze creatief in ons doen en denken tot uiting komen.
Menselijk opzicht remt ons echter zo vaak af
en de gevestigde waarden van geld, macht en burgerlijk fatsoen
zijn vaak zo aanlokkelijk.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God,
bij de doop in de Jordaan
hebt Gij uw Zoon gezalfd met de heilige Geest
en Hem met kracht bekleed.
Hij is de verpersoonlijking van  uw Hart,
van het Woord van trouw dat Gij ons toespreekt.
Wij vragen
dat uw welbehagen ook op ons mag rusten
en dat ook wij al weldoende door het leven gaan,
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.
naar Kerk in Herent

Openingsgebed 2

Liefdevolle God,
toen Jezus bij zijn doop opstond  uit het water van de Jordaan
en de Geest over Hem neerdaalde,
hebt Gij Hem geopenbaard
als uw veelgeliefde Zoon.
Ook ons hebt Gij als uw kinderen aangenomen
toen wij uit het water en de heilige Geest zijn herboren.
Wij vragen U:
Blijf ons nabij,
Dat vragen wij U in naam van Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.
naar Kerk in Herent

Lezingen

Bij zijn doop door Johannes
treedt Jezus voor het eerst in de openbaarheid.
De drie Schriftlezingen belichten dit openbaringsgebeuren.

Jesaja roept op tot het banen van de weg voor de Heer
die in aantocht is als Redder van zijn volk.

Paulus verkondigt dat Gods goedheid en mensenliefde
op aarde verschenen zijn in Jezus.

En in het evangelie klinkt,
na het getuigenis van de Doper over Jezus,
de stem van God zelf:
‘Gij zijt mijn Zoon, de Welbeminde’.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Jes., 42, 1-4. 6-7)

Uit de profeet Jesaja

1 Ziehier mijn dienstknecht, die Ik ondersteun;
mijn uitverkorene, die Ik met genoegen gadesla.
Ik heb mijn geest op hem gelegd,
en hij maakt het recht bekend aan de volken.
2 Hij roept niet en schreeuwt niet,
hij laat zijn stem niet horen op straat.
3 Het geknakte riet zal hij niet breken
en de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit.
Werkelijk, hij zal recht brengen.
4 Hij zal niet zwak worden en niet worden geknakt,
maar hij vestigt het recht op de aarde
en de eilanden zullen naar zijn boodschap uitkijken.
6 Ik, de Heer, heb u geroepen om heil te brengen,
Ik neem u bij de hand,
Ik vorm u, en bestem u
tot een verbond met het volk, tot een licht voor de naties;
7 om blinde ogen te ontsluiten,
om gevangenen uit de kerker te bevrijden,
degenen die in de duisternis van de gevangenis wonen.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Hand., 10, 34-38)

Uit de handelingen van de apostelen

Broeders en zusters,

34        In dier tijd Petrus opende zijn mond en zei:
`Nu weet ik zeker dat God geen aanzien des persoons kent,
35        maar dat iedereen, ongeacht het volk waartoe hij behoort,
Hem welgevallig is als hij godvrezend is en gerechtigheid doet.
36        U kent het woord dat Hij de Israëlieten heeft gezonden,
de goede boodschap van vrede door Jezus Christus
– deze is de Heer over allen.
37        U weet wat er gebeurd is in heel het Joodse land,
het eerst in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde:
38        dat God Jezus uit Nazaret zalfde met heilige Geest en kracht;
Hij trok weldoende rond
en genas allen die in de macht waren van de duivel,
want God was met Hem.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 3, 15-16. 21-22)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

15        In die tijd leefde het volk in gespannen verwachting,
en allen vroegen zich af of Johannes niet de Messias was,
16        maar Johannes gaf hun allen ten antwoord:
`Ik doop u met water.
Maar er komt iemand die krachtiger is dan ik;
ik ben te min om de riem van zijn sandalen los te maken.
Hij zal u dopen in heilige Geest en vuur.
21
       Het gehele volk liet zich dopen,
en zo ook Jezus.
Tijdens zijn gebed opende zich de hemel
22        en daalde de heilige Geest
in lijfelijke gedaante als een duif
op Hem neer;
er klonk een stem uit de hemel:
`Jij bent mijn geliefde Zoon,
in wie Ik vreugde vind.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de Vader van het leven,
Zin en Grond van  mijn bestaan,
Hoop en Uitzicht door alles heen.

Ik geloof in Jezus,
mensgeworden God van Liefde,
Mens  voor anderen,
gekruisigd en gedood,
maar levend voorgoed.

Ik geloof in zijn Geest,
die levend maakt en kracht geeft,
hoop en toekomst biedt.
Die werkt in mens en tijd.

Ik geloof in zijn Kerk van mensen,
op weg van donker naar Licht,
van nacht naar dag.
Ik geloof in dit leven
als weg en werkelijkheid
naar Liefde die volkomen is. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan de Heer aan te bieden.

-Bidden wij voor hen die zich geroepen weten
en heel hun leven in dienst stellen van God of hun naaste,
maar ook voor hen
die zich telkens weer door God aangesproken voelen
waar een medemens in nood verkeert.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die zich ervan bewust zijn
dat de Geest van God hen gaande houdt en leidt,
maar ook voor hen die dit niet beseffen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die vast geloven,
onwankelbaar vertrouwen,
maar ook voor hen
voor wie de hemel gesloten blijft,
voor hen die hun leven lang niet verder komen
dan tastend zoeken en aarzelend geloven.
Laten wij bidden…

God, waar wij lauw zijn,
maak ons vurig.
Waar wij bang zijn,
geef ons moed.
Zalf ons met uw Geest. Amen.
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

Laten we bidden tot God
in naam van Hem,
die het geknakte riet niet zal breken,
de kwijnende vlaspit niet zal doven.

-Biddend voelen wij ons verbonden
met de meest kwetsbaren onder ons.
Wij denken in het bijzonder
aan de kinderen in ons midden,
al die jonge mensen, wier leven nog aan het begin staat
en als een onbeschreven blad is.
Dat wij hun een thuis bieden waar zij veilig zijn,
dat zij houvast en geborgenheid vinden
en dat er hen niets ergs mag overkomen.
Laten wij bidden…

-Biddend voelen wij ons verbonden
met hen die als een riet geknakt zijn, maar niet gebroken.
Wij denken in het bijzonder aan onze zieken en bejaarden,
naar lichaam verzwakt, maar vaak innerlijk heel sterk.
Dat wij van hen mogen leren
en dat zij met hun ervaring en levenswijsheid
onze jachtige wereld van dienst mogen zijn.
Laten wij bidden…

-Biddend voelen wij ons verbonden
met hen wier stem niet wordt gehoord,
wier leed niet wordt gezien.
Wij  denken in het bijzonder
aan de stille armen onder ons
en aan allen die – om welke reden dan ook –
niet voor zichzelf kunnen opkomen.
Dat zij worden opgemerkt
en onder ons bondgenoten vinden
die het voor hen opnemen.
Laten wij bidden…

-Biddend voelen wij ons verbonden
met onze overledenen
en met hen die in ons hart en in onze herinnering
aanwezig blijven.
Laten wij bidden…

God , met vele woorden bidden wij slechts om dit ene:
laat komen uw Rijk van vrede, mede door ons. Amen.

Gebed over de gaven 1

Aan uw tafel van gastvrijheid schuiven ook wij aan, Heer, onze God.
Van de Wijn die Jezus deelt willen wij drinken
om zelf teken van toewijding en liefde te zijn.
Van zijn Brood willen wij delen
om onszelf te kunnen breken voor elkaar.
Kom dan in onze gaven van inzet en hoop,
die wij U aanbieden in Jezus’ naam. Amen

Gebed over de gaven 2

Goede God,
met deze gaven
gedenken wij uw uitverkoren Zoon.
Als brood gebroken
en als wijn gedeeld
is Hij teken van menslievendheid.
Geef dat wij
als gedoopte mensen mogen groeien
naar zijn beeld en gelijkenis.
Dit vragen we U in Jezus’ naam. Amen.

Tafelgebed

God, onze Heer en Vader,
wij zijn hier bijeen om U te danken,
te loven en te prijzen.
Bij U begint het leven en de liefde;
alles wat wij hebben
hebt Gij ons geschonken.

Gij kent ons, Gij houdt van ons.
Gij zijt de Schepper,
Gij zijt het begin en het einde van alles.

Uw Zoon is mens geworden.
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt.
Samen met Jezus Christus en met elkaar
zijn wij hier om tot U te bidden.

Wij danken U voor heel de aarde:
voor de bergen en de bomen,
voor de zon en de zee,
voor alles wat er groeit en bloeit;
voor het leven en de liefde,
voor de mensen hier en overal.

Alle mensen zijn op weg naar U,
naar uw geluk en vrede voor altijd.
Daarom bidden wij samen:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekortschieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht
om beter mens te worden;
dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw Rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die Brood en Wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde,
vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:

“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”
Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet
en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Moge wij allen eens opgenomen worden
in het Rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw Kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Bidden wij als kinderen van dezelfde Vader,
de woorden die zijn Zoon ons heeft voorgebeden:
Onze Vader,….

Gij Heer, die ons ruimte en vrijheid gunt,
leer ons die zo gebruiken dat wij anderen die ruimte niet ontnemen,
dat wij ieder mens op onze weg in zijn waarde laten,
en hem proberen te zien met uw ogen.
Als Gij ons ontvankelijk maakt voor elkaar
zullen wij hoopvol kunnen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Gij die onvermoeibaar zijt in het maken van nieuw begin,
Gij die steeds opnieuw uw hoop vestigt op mensen,
wees met de moedelozen die niet meer durven dromen,
wees met hen die niet meer durven hopen dat de wereld
ooit nog leefbaar wordt voor al uw mensen.
Doe hen en ons weer opleven.
Doe hen en ons weer geloven dat onheil ten goede gekeerd kan worden
als wij ons willen en durven inzetten.
Doe hen en ons weer geloven
dat Gij uw beloofde vrede zult schenken als wij ze waarmaken met elkaar.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij die vrede van harte aan elkaar toe.

Lam Gods

Communie

Wij, die gedoopt werden met water en Geest,
zijn uitgenodigd aan de maaltijd van de Heer.
Kom en eet, en zoek de Heer die zich hier en nu laat vinden.
Dit is het Lam Gods dat wegneemt…

Bezinning 1

Jezus gaat de Jordaan in.
Hij wordt er gedoopt tot ‘Zoon van God’.
Hij weet zich er toe geroepen
om aan mensen nieuwe wegen te wijzen.
De Geest van God, de Geest van het begin,
kondigt een nieuwe schepping aan.
Zoals het was in het begin,
zo zal Hij werken aan een aards paradijs.
Hij verzet zich tegen onderdrukking.
Hij kiest voor een goddelijke harmonie.
Bij Hem is er geen plaats
voor onderdrukking en onvrede.
Mensen worden door Hem
op een goddelijk plan gebracht;
op het plan van vrede, recht en gerechtigheid.
Om daartoe gedoopt te worden,
gaat Jezus het water door.
Het is als een nieuwe geboorte,
een nieuwe bevrijdende uittocht.
Hij wordt ondergedompeld
in ons gewone mensenbestaan.
Hij moet door de dood heengaan,
maar staat ook weer op
tot een leven in volheid.
Hij gaat ons voor,
opdat ook wij Gods zonen en dochters worden,
mensen, die Hem behagen.
naar Wim Holterman osfs

Bezinning 2

Heel graag wil ik mensen in uw naam
tot bij Jezus brengen, God,
net zoals Johannes dat deed.
Bij mijn vormsel hebt Gij me immers
uw Geest gegeven om,
met alles wat ik heb en kan,
mee te werken aan uw Koninkrijk.
En ik zal niet alle zonden van de wereld kunnen wegnemen,
maar ik geloof dat ik die wereld
wel mooier kan maken door vergeving aan te reiken.
Wil me helpen mijn roeping als christen
waar te maken
en met heel mijn hart uw kind te zijn.

Slotgebed 1

God, onze Vader,
met Woorden van leven hebt Gij ons gevoed.
Wij bidden U:
zegen ons met geestkracht en vertrouwen
opdat wij uw levenwekkend Woord ter harte nemen,
het met ons mee dragen en ten uitvoer brengen.
Dat vragen wij door Jezus,
uw Uitverkorene tot in eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 2

God,
Gij hebt vandaag uw hemel voor ons geopend,
ons gewezen op Jezus als de Mens in wie Gij behagen schept.
Maak ook ons tot mensen van uw Welbehagen,
die uw Woord ter harte nemen en het ten uitvoer brengen.
Dat vragen wij U door diezelfde Jezus, uw Welbeminde,
voor tijd en eeuwigheid.
naar Kerk in Herent

Zending en zegen

Wij kregen vandaag de opdracht mee
om, door onze manier van leven,
aan het Koninkrijk Gods
een gezicht te geven.
Laten we dat proberen
zodat God, onze Vader, ook tot ons zal kunnen zeggen:
“Jij bent mijn geliefde zoon,
jij bent mijn geliefde dochter;
in wie Ik vreugde vind”.

Laten we daartoe van hier weggaan,
vergezeld van Gods zegen:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.