Doop van Jezus A 2010

12 01 2020

Begroeting

Beste mensen,
bij zijn doop in de Jordaan kwam de Geest over Jezus.
Voor Hem betekende dit een heel sterke innerlijke ervaring,
een Bron waaraan Hij zich levenslang kon laven.
Moge ook wij iets van die goddelijke kracht en inspiratie ervaren
nu wij hier samen zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vandaag mogen we opnieuw de figuur van Johannes de Doper ontmoeten.
In de advent riep hij ons op ons te bekeren
en ons voor te bereiden op het kerstfeest.
Nu staat hij midden in de Jordaan om de mensen te dopen.
En op het moment dat ook Jezus door hem gedoopt wordt,
breekt plots de hemel open
en klinkt er een stem die zegt:
“Jij bent mijn Zoon, van Wie Ik hou en in Wie Ik vreugde vind’.
Laten wij vandaag ook die hemel laten opengaan
en God laten zeggen:
“Jullie zijn mijn kinderen van wie Ik hou en in wie Ik vreugde schep.”
Daarom willen we eerst de donkere wolken wegblazen
en bidden om ontferming.
naar Erwin Roosen

Openingswoord 2

Vandaag staan we in de rij van het leven,
net als Jezus, de Messias,
Mens tussen de mensen.
In zijn doopsel in de Jordaan
staat Jezus met beide voeten in het leven van elke dag.
Met zijn voeten in het water staat hij tegelijk kwetsbaar en breekbaar
dicht bij ons.
Vandaag worden wij gevorderd om ook in de rij te gaan staan.
Menselijk, kwetsbaar en gebroken staan christenen in de rij van leven en dood, maar ook van hoop en zegen.
Kom in de rij van het verbond dat God sloot met de geschiedenis van mensen.
Ons eigen doopsel is meer dan een toevallig gebeuren.
Want God doopt ons elke dag opnieuw
met de dauw van zijn eeuwige liefde.
Moge uit deze gemeenschap van gedoopten een rij mensen opstaan
die leven geven zoals ze leven ontvangen uit Gods handen.
Het kan een nieuw begin zijn.
Felix Van Meerbergen

Gebed om ontferming

Telkens wanneer wij samenkomen
mogen wij ons tot God keren,
want hier komt Hij ons tegemoet.
Wij willen ons openstellen voor zijn Woord van leven,
en bidden om zijn tegemoetkoming en nabijheid.
God, wees aanwezig in ons midden.

-Heer,
die ons bij name roept
wanneer wij U uit het oog verliezen,
help ons hoop en vertrouwen te behouden.
Keer U tot ons en wees ons nabij.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
die terecht de Brenger van gerechtigheid genoemd wordt,
geef dat wij iedere medemens rechtvaardig behandelen.
Keer U tot ons en wees ons nabij.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
die ons telkens weer uitzendt,
verleen ons uw geestkracht
om uw goedheid en mildheid te delen met velen.
Keer U tot ons en wees ons nabij.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

De Heer, onze God,
Vader van alle liefde en van alle leven,
Hij kent ons en heeft een hart voor ons.
Moge Hij zich tot ons keren,
en ons vervullen met geluk en genade
op weg naar het volle leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God,
Gij dwingt ons niet,
maar tracht ons met eindeloos geduld voor U te winnen.
Wij bidden U:
doop ons hier en nu met vuur en geestkracht
en met goede moed,
opdat ook wij kiezen voor U
en ons volledig inzetten
voor de komst van uw Rijk van vrede en gerechtigheid,
zoals Jezus dat deed,
uw Dienaar en Mens onder de mensen. Amen.

Openingsgebed 2

Gij,
Woord van omhoog,
Stem in ons hart,
bij de doop in de Jordaan hebt Gij uw Zoon gezalfd
met de heilige Geest
en Hem met kracht bekleed.
Doop ons allen in zijn Geest,
beziel ons met zijn vuur,
opdat ook wij kiezen voor U
en leven vinden in overvloed.
Dat vragen wij U door Jezus, uw Welbeminde. Amen.

Lezingen

Eerst legt Jesaja ons uit
op welke manier een ware dienaar Gods mensen nabij is.
In de evangelielezing horen wij
hoe de hemel zo’n solidaire levenshouding bevestigt in de persoon van Jezus.
Laten we samen daarnaar luisteren.

Eerste lezing (Jes., 42, 1-4, 6-7)

Uit de Profeet Jesaja

1           Ziehier mijn dienstknecht, die Ik ondersteun;
mijn uitverkorene, die Ik met genoegen gadesla.
Ik heb mijn geest op hem gelegd,
en hij maakt het recht bekend aan de volken.
2           Hij roept niet en schreeuwt niet,
hij laat zijn stem niet horen op straat.
3              Het geknakte riet zal hij niet breken
en de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit.
Werkelijk, hij zal recht brengen.
5           Zo spreekt de Heer God,
die de hemel geschapen en uitgespannen heeft
en de aarde heeft gespreid met alles wat zij voortbrengt,
die adem geeft aan de mensen die er wonen
en levensgeest aan iedereen die er zijn weg gaat.
6           Ik, de Heer, heb u geroepen om heil te brengen,
Ik neem u bij de hand,
Ik vorm u, en bestem u
tot een verbond met het volk, tot een licht voor de naties;
7           om blinde ogen te ontsluiten,
om gevangenen uit de kerker te bevrijden,
uit de gevangenis diegene die wonen in de duisternis.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (
Hand. 10, 34-38)

Uit de handelingen van de Apostelen

34
         Petrus nam het woord en zei:
`Nu weet ik zeker dat God geen aanzien van persoon kent,
35         maar dat iedereen, ongeacht het volk waartoe hij behoort,
Hem welgevallig is als hij godvrezend is en gerechtigheid doet.
36         U kent het woord dat Hij de Israëlieten heeft gezonden,
de goede boodschap van vrede door Jezus Christus –
deze is de Heer over allen.
37         U weet wat er gebeurd is in heel het Joodse land,
het eerst in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde:
38         dat God Jezus uit Nazaret zalfde met heilige Geest en kracht;
Hij trok weldoende rond
en genas allen die in de macht waren van de duivel,
want God was met Hem.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt., 3, 13-17)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

13         In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar Johannes bij de Jordaan
om zich door hem te laten dopen.
14         Johannes probeerde Hem tegen te houden.
Hij zei:
`Ik zou door U gedoopt moeten worden, en U komt naar mij?’
15         Jezus gaf hem ten antwoord:
`Laat nu maar,
want zo behoren wij de gerechtigheid volledig te vervullen.’
Toen liet hij Hem begaan.
16         Toen Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen uit het water.
En zie, daar opende zich de hemel voor Hem
en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen
en op Hem neerkomen.
17         Er kwam een stem uit de hemel, die zei:
`Dit is mijn geliefde Zoon,
in wie Ik vreugde vind.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Mag ik u uitnodigen om te getuigen dat wij de weg willen gaan
die Jezus ons heeft voorgeleefd.

Ik geloof in de mens,
in de innerlijke goedheid van de mens.
Ik geloof in een wereld waar wij allen kunnen leven
in respect en eerbied voor elkaar, wie we ook zijn.

Ik geloof niet in oorlog, onverschilligheid en hardheid
als basis voor ons bestaan;
maar in goedheid, liefde, vergeving en vrede.
Ik geloof dat we samen aan deze wereld van liefde
moeten bouwen, in woord en daad.

Ik geloof dat Jezus Christus ons de weg heeft getoond
om dit in deze wereld waar te maken.
Ik geloof dat Hij door zijn leven, lijden en dood
ons deed inzien welke de echte waarden zijn in het leven.

Ik geloof ook dat ik door navolging van Hem
opgenomen word in de verbondenheid met Hem
die Jezus Christus zijn Vader noemde.
En ik geloof op grond van de verrijzenis van de Heer
in de voltooiing van de wereld
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven
in de Geest van de Vader en de Zoon. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij onze persoonlij­ke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan de Heer op te dragen.

-Bidden wij voor alle jongens en meisjes
die zich voorbereiden op de hernieuwing van hun doopbeloften
en daarmee willen aangeven
dat zij persoonlijk ervoor kiezen als christenen te leven.
En vergeten we de vormselcatechisten niet
die hen op die stap voorbereiden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om creativiteit bij de voorgangers.
Dat zij op een eigentijdse manier de essentie van de Blijde Boodschap
verkondigen en vieren.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen,
die in de doop de Geest van Jezus ontvangen hebben.
Dat zij steeds meer gaan beseffen
dat zij daardoor dragers zijn van de Messiaanse belofte
en dus geroepen zijn om mensen te bemoedigen
en te bevestigen in hun waarde.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-God, wij danken U
dat Gij ons vaak geknakte bestaan
omgeeft met mededogen en mildheid.
Dat hebben wij gezien aan Jezus
die het geknakte riet niet heeft gebroken,
de kwijnende vlaspit niet heeft gedoofd.
Gij hebt hem daarom opgericht uit de dood.
Laten we bidden…

-In zijn naam zijn wij gedoopt.
Gij hebt ons opgericht tot een nieuw leven.
Blijf met ons opdat wij overeind blijven,
en ons tegelijkertijd verwant blijven voelen
met hen die door het leven gehavend zijn.
Maak gebruik van ons hart
om uw helende liefde te doen uitstromen.
Laten we bidden…

-Wees een licht en een kracht
in hen die verantwoordelijkheid dragen
in de Kerken en in de samenleving.
Dat er zorg en aandacht blijft
voor allen die lijken op geknakt riet
en op een kwijnende vlaspit.
Dat wij elkaar overeind helpen en aanvuren.
Laten we bidden…
                                                                       Hein Schaeffer

Gebed over de gaven 1

Hoe kleingelovig ook,
toch wisten de leerlingen heel goed
wat Jezus heilig was
en waarvoor Hij zijn leven had gegeven.
Daarom kwamen ze na zijn dood bijeen
om brood te breken zoals Hij had gedaan,
om te bidden zoals Hij hun had geleerd,
om te delen in zijn leven.
Ze hoorden Hem nog zeggen:
‘Kan je de beker drinken die Ik te drinken krijg?
Kan je de doop verdragen die Ik te verduren krijg?’
In hun spoor bidden wij U, Vader,
help ons op weg,
doe ons thuiskomen bij U,
sterk ons hart met brood en beker
en zet ons op het spoor van uw waarheid. Amen.

Gebed over de gaven 2

God,
met deze gaven gedenken wij uw uitverkoren Zoon.
Als brood gebroken en wijn gedeeld
is Hij teken van uw menslievendheid.
Geef dat wij, in zijn naam gedoopt,
groeien naar zijn beeld en gelijkenis. Amen.

Tafelgebed

God, onze Heer en Vader,
wij zijn hier bijeen om U te danken,
te loven en te prijzen.
Bij U begint het leven en de liefde;
alles wat wij hebben
hebt Gij ons geschonken.

Gij kent ons, Gij houdt van ons.
Gij zijt de schepper,
Gij zijt het begin en het einde van alles.

Uw Zoon is mens geworden.
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt.
Samen met Jezus Christus en met elkaar
zijn wij hier om tot U te bidden.

Wij danken U voor heel de aarde:
voor de bergen en de bomen,
voor de zon en de zee,
voor alles wat er groeit en bloeit;
voor het leven en de liefde,
voor de mensen hier en overal.

Alle mensen zijn op weg naar U,
naar uw geluk en vrede voor altijd.
Daarom bidden wij samen:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekort schieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht
om beter mens te worden;
dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw Rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde,
vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”
Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet
en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Mogen wij allen eens opgenomen worden
in het rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw Kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Bidden wij als kinderen van dezelfde Vader,
de woorden die zijn Zoon ons heeft voorgebeden.
Onze Vader,….

Gij Heer, die ons ruimte en vrijheid gunt,
leer ons die zo te gebruiken dat wij anderen die ruimte niet ontnemen.
Dat wij iedere mens op onze weg in zijn waarde laten
en hem proberen te zien met uw ogen.
Als Gij ons ontvankelijk maakt voor elkaar
zullen wij hoopvol kunnen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

Heer God, in Jezus hebt Gij ons vrede beloofd.
Wij willen die vrede naar elkaar uitstralen.
Daarom reiken wij elkaar de hand
en we hopen dat wij door dit gebaar naar elkaar toegroeien.
Moge wij ook in ons dagelijks leven eraan herinnerd worden
dat wij uw vrede aan elkaar moeten doorgeven.
Die Jezusvrede zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede van Godswege toe.

Lam Gods

Communie

Voor de laatste maal met zijn leerlingen aan tafel,
gaf Jezus te kennen dat het Gods liefde was die Hem bezielde.
Hij brak het brood en deelde daarin Zichzelf.
Opnieuw ligt dit brood voor ons.
Moge ook wij in ons leven kiezen voor de liefde.
Dan mogen wij delen in zijn droom.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Het is het geheim van uw liefde, God,
en het verlangen van uw hart
om bij ons te zijn,
om met ons het leven te delen.
In Jezus, uw Veelgeliefde,
zijt Gij één van de onzen geworden,
weerloos en kwetsbaar als een mensenkind.
Hem herkennen we als uw Zoon,
onherroepelijk teken van uw menslievendheid.
Rondom Hem verzamelt Gij ons,
altijd weer opnieuw, als uw volk, uw Kerk.
Zie om naar uw Kerk.
Geef haar voldoende moed en geloof
om op uw woord te vertrouwen
en uit uw liefde te leven,
zodat ze iets betekenen kan voor de mensen.
Niet heersend maar dienend,
niet opdringerig maar overtuigend,
niet in haar recht, maar op haar plaats.
Geef dat zij, weerloos en kwetsbaar,
teken mag zijn van hoop en bevrijding
voor alle mensen.
Mgr. J. De Kesel

Bezinning 2

God, Gij die mij roept,
mijn oren zijn doof geworden,
mijn ogen blind voor het onrecht op uw aarde.

Open mijn oren, open mijn ogen
opdat ik uw stem versta
en de stem van uw stemloze mensen.

God, open mijn hart
voor wie niet tot zijn recht komt
voor wie niet mag zijn wie hij of zij is of wil zijn,
voor wie opnieuw beginnen wil.

God, help mij recht doen
aan wie onrecht overkomt:
geen baan, ziekte, pesterijen, geen geluk.
Of wie dreigt te verdrinken.

God, leer mij uw sporen zien in mensen,
in al het geschapene.
Leer mij leven in welbehagen, in vrede.
Misschien is dat opnieuw beginnen,
eindelijk echt gedoopt worden.
naar Felix Van Meerbergen

Slotgebed 1

Maak mijn hart eenvoudig, God,
en laat me groeien in verbondenheid met U
en met mijn medemensen.
Breek de hemel open
en laat me ervaren dat Gij mijn God zijt
en dat ik uw kind mag zijn.
En als ik het af en toe niet meer zie zitten
om op een blije manier van U te getuigen,
fluister het dan alsjeblieft opnieuw in mijn hart:
dat Gij veel van me houdt
en dat Gij bij mij uw vreugde vindt!
Dank U wel, Heer.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

God, onze Vader,
met Woorden van leven hebt Gij ons gevoed.
Wij bidden U:
zegen ons met geestkracht en vertrouwen
opdat wij uw levenwekkend Woord ter harte nemen,
het met ons mee dragen en ten uitvoer brengen.
Dat vragen wij U door Jezus,
uw Uitverkorene tot in eeuwigheid. Amen.

Zending en zegen

Wij kregen vandaag de opdracht mee
om, door onze manier van leven,
aan het Koninkrijk Gods
een gezicht te geven.
Laten wij dat proberen
zodat God, onze Vader, ook tot ons zal kunnen zeggen:
“Jij bent mijn geliefde zoon,
jij bent mijn geliefde dochter,
in wie Ik vreugde vind”.

Laten we van hier weggaan,
vergezeld van Gods zegen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen. Bookmark de permalink.