Doop van de Heer B 2021

10 01 2021

Begroeting

Moge Gods Goede Geest onder ons zijn,
de Geest die over Jezus is gekomen bij zijn doop in de Jordaan.
De Geest die ieder van ons heeft meegekregen
toen hij werd gedoopt in de naam  + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

In de woestijn stond Johannes te roepen:
“Zondaars, bekeer u want het einde der tijden is nabij:
God gaat u ter verantwoording roepen.”

In het rijtje van zondaars
die zich door Johannes laten dopen
als blijk van hun bekeringsbereidheid,
schuift ook een zekere Jezus van Nazareth aan.

Hij die zonder zonden is,
staat solidair in de rij
van bekeringsgezinde zondaars,
solidair met mensen zoals u en ik
die altijd weer tekortschieten…
maar die zich niet daarbij neerleggen.
Wie bereid is opnieuw te beginnen met een propere lei,
mag rekenen op Gods vergevingsgezinde nabijheid.

Openingswoord 2

De Kerk herdenkt vandaag de doop van Jezus.
In Jezus’ doop werd openlijk duidelijk
wat zijn leven voor de mensen en voor God betekende.

Vele jaren geleden werden ook wij gedoopt.
Wat is de impact daarvan op ons dagelijks leven?
Maken we in ons doen en laten duidelijk
wat onze doopbelofte voor ons leven te betekenen heeft?
Het feest van Jezus’ doopsel
confronteert ons met deze vraag.
Daarover willen wij in deze eucharistieviering
even nadenken.
geïnspireerd door Sacerdos

Gebed om ontferming 1

-Heer, vergeef ons het rusteloze jagen en jakkeren
zonder aan U te denken.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, vergeef ons dat wij kost wat kost op ons recht willen staan,
gelijk willen halen zonder aan vrede te denken.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, vergeef ons dat wij kost wat kost het zelf goed willen hebben
zonder rekening te houden met hen
die quasi niets hebben om van te leven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

Ons leven is een geschenk uit Gods hand.
Maar zonder zijn ontferming kunnen wij niet leven.

-Heer, Gij roept ons in het leven.
Gij neemt ons bij de hand en waakt over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij zijt de Broer van alle mensen.
Het geknakte riet richt Gij weer op.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, door het doopsel woont Gij in ons.
Gij roept ons op tot eenheid en liefde.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God die groter is dan ons hart,
ons omgeven met vergeving en goedheid
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.
naar Liturgische Suggesties

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de Oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Heer God,
wij danken U voor twintig eeuwen evangelie.
Maar geef ons de moed
om desnoods alle randgebruiken
die in de loop der tijden zijn ontstaan, overboord te gooien,
om zo opnieuw de kern van uw Boodschap bloot te leggen.
Dan zullen wij ons met velen kunnen thuis voelen
in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde
die Gij ons hebt beloofd. Amen.

Openingswoord 2

God,
Gij dwingt ons niet
maar tracht ons, met eindeloos geduld, voor U te winnen.
Wij bidden U:
doop ons hier en nu met vuur en geestkracht
en met goede moed
opdat ook wij kiezen voor U
en ons volledig inzetten
voor de komst van uw Rijk van vrede en gerechtigheid,
zoals Jezus dat deed,
uw Dienaar en Mens onder de mensen. Amen.

Lezingen (Jes. 42,1-4.6-7 ; Mc. 1,7-11)

Luisteren wij nu naar God die ons toespreekt doorheen de Woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jes. 42, 1-4. 6-7)

Uit de profeet Jesaja

1           Ziehier mijn dienstknecht, die Ik ondersteun;
mijn uitverkorene, die Ik met genoegen gadesla.
Ik heb mijn geest op hem gelegd,
en hij maakt het recht bekend aan de volken.
2           Hij roept niet en schreeuwt niet,
hij laat zijn stem niet horen op straat.
3           Het geknakte riet zal hij niet breken
en de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit.
Werkelijk, hij zal recht brengen.
4           Hij zal niet zwak worden en niet worden geknakt,
maar hij vestigt het recht op de aarde
en de eilanden zullen naar zijn boodschap uitkijken.
6           Ik, de Heer, heb u geroepen om heil te brengen,
Ik neem u bij de hand,
Ik vorm u, en bestem u
tot een verbond met het volk, tot een licht voor de naties;
7           om blinde ogen te ontsluiten,
om gevangenen uit de kerker te bevrijden,
degenen die in de duisternis van de gevangenis wonen.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Hand., 10, 34-38)

Uit de Handelingen van de apostelen

Broeders en zusters,
34         Petrus nam het woord en zei:
`Nu weet ik zeker dat God geen aanzien des persoons kent,
35         maar dat iedereen, ongeacht het volk waartoe hij behoort,
Hem welgevallig is als hij godvrezend is en gerechtigheid doet.
36         U kent het woord dat Hij de Israëlieten heeft gezonden,
de goede boodschap van vrede door Jezus Christus
deze is de Heer over allen.
37         U weet wat er gebeurd is in heel het Joodse land,
het eerst in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde:
38         dat God Jezus uit Nazareth zalfde met heilige Geest en kracht;
Hij trok weldoende rond
en genas allen die in de macht waren van de duivel,
want God was met Hem.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mc., 1, 7-11)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

7           Johannes verkondigde:
`Na mij komt iemand die krachtiger is dan ik;
ik ben te min om mij te bukken
en de riem van zijn sandalen los te maken.
8           Ik heb u gedoopt met water,
maar Hij zal u dopen in heilige Geest.’
9           In die dagen kwam Jezus uit Nazaret in Galilea
en Hij liet zich in de Jordaan dopen door Johannes.
10         Meteen toen Hij uit het water kwam,
zag Hij de hemel openbreken
en de Geest als een duif op zich neerkomen.
11         En er klonk een stem uit de hemel:
`Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.’
KBS Willibrord 1995
Geloofsbelijdenis

Mag ik u uitnodigen om te getuigen dat wij de weg willen gaan
die Jezus ons heeft voorgeleefd.

Ik geloof in de mens,
in de innerlijke goedheid van de mens.
Ik geloof in een wereld waar wij allen kunnen leven
in respect en eerbied voor elkaar, wie we ook zijn.

Ik geloof niet in oorlog, onverschilligheid en hardheid
als basis voor ons bestaan;
maar in goedheid, liefde, vergeving en vrede.
Ik geloof dat we samen aan deze wereld van liefde
moeten bouwen, in woord en daad.

Ik geloof dat Jezus Christus ons de weg heeft getoond
om dit in deze wereld waar te maken.
Ik geloof dat Hij door zijn leven, lijden en dood
ons deed inzien welke de echte waarden zijn in het leven.

Ik geloof ook dat ik door navolging van Hem
opgenomen word in de verbondenheid met Hem
die Jezus Christus zijn Vader noemde.
En ik geloof op grond van de verrijzenis van de Heer
in de voltooiing van de wereld
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven
in de Geest van de Vader en de Zoon. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze, samen met uw gaven,
en dit brood en deze wijn aan de Heer op te dragen.

-Moge zij die verantwoordelijkheid dragen in de Kerk
mensen die gekwetst zijn door het leven,
omgeven met mededogen en mildheid,
wetend dat de Heer het geknakte riet niet breekt
en de smeulende vlaspit niet uitblaast.
Laten wij bidden…

-Moge allen die zich thuis voelen in deze geloofsge­meen­schap,
zich, in het spoor van Johannes de Doper,
geroepen weten om als actieve kerkmensen
wegbereiders te zijn van een wereld
zoals onze God die voor ons heeft gedroomd.
Laten wij bidden…

-Moge de Heer, in wiens naam wij werden gedoopt,
ons oprich­ten tot nieuw leven.
Moge Hij erover waken
dat wij ons verwant blijven voelen
met hen die door het leven gehavend werden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die omwille van ziekte, handicap of leeftijd
niet in deze viering kunnen aanwezig zijn.
Moge zij zich met ons verbonden weten en wij ons met hen.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

In de Geest van Jezus
in wie een christen wordt gedoopt,
bidden wij:

-Voor allen die, in kracht van hun geloof,
onvermoeid en vastberaden
handen en voeten geven aan gerechtigheid.
Dat zij mogen volharden.
Laten wij bidden…

-Voor allen die zich verloren voelen,
niet bij machte overeind te blijven
in de maalstroom van het leven:
om bevrijding voor hen,
om licht in hun duisternis.
Laten wij bidden…

-Voor gemeenschappen van gelovigen
die door de doop de Geest van Jezus vieren en doorgeven.
Dat het hart van het evangelie
er mag blijven kloppen.
Laten wij bidden…

-Voor onszelf,
met al onze kwetsbaarheid en onze kracht,
met ons verdriet en ons verlangen.
Dat we ons wagen aan de weg
die we, omwille van ons doopsel, te gaan hebben.
Laten wij bidden…

Hoor ons bidden, God,
en geef dat waar mag worden
waarop wij hopen. Amen.
Jan Groot en Henk Sechterberger, Doorgegeven. Gooi&Sticht,2003

Gebed over de gaven 1

God, die naar mensen uitziet,
op deze dag hebt Gij Jezus Christus
aan ons getoond als uw geliefde Zoon.
Hij heeft ons opnieuw met U verbonden.
Door Hem komen wij tot U.
Zie dan onze gaven waarmee wij U danken
en waarmee wij wensen uit te drukken
dat wij de weg willen gaan van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Diest

Gebed over de gaven 2

Hoe kleingelovig ook,
toch wisten de leerlingen heel goed
wat Jezus heilig was
en waarvoor Hij zijn leven had gegeven.
Daarom kwamen ze na zijn dood bijeen
om brood te breken zoals Hij had gedaan,
om te bidden zoals Hij hun had geleerd,
om te delen in zijn leven.
Ze hoorden Hem nog zeggen:
‘Kun je de beker drinken die Ik te drinken krijg?
Kun je de doop verdragen die Ik te verduren krijg?’
In hun spoor bidden wij U, Vader,
help ons op weg,
doe ons thuiskomen bij U,
sterk ons hart met brood en beker,
zet ons op het spoor van uw Waarheid. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
Gij hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend zijt Gij, Bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw Blijde Boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het evenbeeld
en de gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke Mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God, zijn Vader.
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
zult gij dit doen tot mijn gedachtenis.”

Verkondigen wij de essentie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.

Zend ons uw Geest, die Leven is, Gerechtigheid en Licht.
Gij, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer, onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Bidden wij als kinderen van dezelfde Vader,
de woorden die zijn Zoon ons heeft voorgebeden:
Onze Vader,….

Gij Heer, die ons ruimte en vrijheid gunt,
leer ons die zo gebruiken dat wij anderen die ruimte niet ontnemen,
dat wij ieder mens op onze weg in zijn waarde laten,
en hem proberen te zien met uw ogen.
Als Gij ons ontvankelijk maakt voor elkaar
zullen wij hoopvol kunnen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Gedoopt met Gods Geest
mogen wij de vruchten voortbrengen die mensen zo broodnodig hebben:
blijheid en geborgenheid,
toewijding en nabijheid,
moed en bemoediging,
vriendschap en vruchtbaarheid voor elkaar.
Dan zal de wereld een plaats van vrede worden.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede van Godswege toe.

Lam Gods

Communie

Wij, die gedoopt werden met water en Geest,
zijn uitgenodigd aan de maaltijd van de Heer.
Kom en eet, zoek de Heer die zich hier en nu laat vinden.
Dit is het Lam Gods dat wegneemt…
            Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Heel graag wil ik mensen in uw naam
tot bij Jezus brengen, God,
net zoals Johannes dat deed.
Bij mijn vormsel hebt Gij me immers
uw Geest gegeven om,
met alles wat ik heb en kan,
mee te werken aan uw koninkrijk.
En ik zal niet alle zonden van de wereld kunnen wegnemen,
maar ik geloof dat ik die wereld
wel mooier kan maken door vergeving aan te reiken.
Wil me helpen mijn roeping als christen
waar te maken
en met heel mijn hart uw kind te zijn.

Bezinning 2

Ondergedompeld in het leven

Jezus werd gedoopt in de Jordaan.
Op de scheiding tussen woestijn
en een nieuw beloofd land,
kreeg Hij zicht op zijn leven.
Geworteld in de geschiedenis van zijn volk
zag Hij de hemel open.
Op de grens van dood en leven
wist Hij zich Gods lieve Zoon.
De scheppende Geest van de oorsprong
van hemel en aarde maakte een nieuw begin.
Ondergedompeld in de Jordaan
en in het leven van Israël,
begint Hij zijn werk
voor Gods Rijk op deze aarde.
Hij wist dat God daarbij
helemaal aan zijn kant stond
in goede en kwade dagen.

Gedoopt met water,
ondergedompeld in het leven en in deze wereld,
bekennen we ons tot zijn levensstijl.
Verbonden met allen in heden en verleden,
weten we ons verplicht
om te doen zoals Hij,
om te werken aan recht en gerechtigheid,
om ons in te zetten voor vrede en liefde.
We zijn gedoopt om Gods zoon of dochter te worden:
Gods lieve mens, vol van zijn Geest;
gezonden om leven waar te maken;
om te bouwen aan een wereld
als een land van belofte,
een land van melk en honing
voor iedereen.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Net zoals Ik het eertijds aan Jezus toevertrouwde,
zo wil Ik het vandaag ook in jouw oor fluisteren, zegt God:
Ik heb je lief!
Ik hou van je
zoals een moeder en een vader van hun kind!
Als Ik je mensen zie troosten
dan weet Ik
dat je mijn Boodschap begrepen hebt.
Als Ik je zie lachen
dan ben Ik blij dat je mijn kind bent
en dat Ik jouw God mag zijn.
Ik wil voor je zorgen
als een herder en een gids,
en je mijn liefde geven,
want liefde maakt je mooi,
vanbinnen én vanbuiten!
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Toen ik gedoopt werd, God,
hebt Gij mij dezelfde liefdesverklaring toegefluisterd
als destijds bij Jezus:
“Jij bent mijn kind, van wie Ik heel veel hou
en in wie Ik vreugde vind.”
Gij hebt mij toen van kop tot teen
ondergedompeld in uw vriendschap.
Helaas is dat in mijn leven niet altijd te zien.
Laat me daarom opnieuw
met heel mijn hart geloven in uw liefde.
En help me om het stukje aarde waarop ik leef
steeds meer hemels te maken. Amen.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Beste mensen,
geloof maar dat het kan, een nieuwe wereld.
Want kijk eens naar je handen.
Handen heb je om te delen van je eigen overvloed.
En kijk eens naar je voeten.
Die heb je gekregen om ermee op weg te gaan
naar mensen die jou nodig hebben.
Na zijn doop ging Jezus ook naar de mensen toe.
Laten wij, als gedoopten in zijn naam,
zijn voorbeeld volgen
en moge dan Gods zegen ons vergezellen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie met de tags . Bookmark de permalink.