Doop van de Heer B 2015

11 01 2015

Begroeting

Wij zijn gedoopt
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest.
Christenen.
Moge die naam op ons blijven rusten. Amen.

Openingswoord 1

Voor Hij in de openbaarheid treedt
daalt Jezus af naar de Jordaan,
geeft Hij gehoor aan de oproep van Johannes
en ondergaat Hij het doopsel van bekering.
Daar wordt Hij genoemd bij zijn,
en eigenlijk ook onze diepste naam:
‘Mens naar mijn hart’.

Openingswoord 2

Met zijn doopsel in de Jordaan staat Jezus met beide voeten
in het leven van elke dag.
Met zijn voeten in het water
staat Hij tegelijk kwetsbaar en breekbaar dicht bij ons.
Vandaag worden wij gevorderd om ook in de rij te gaan staan.
Menselijk en kwetsbaar staan christenen in de rij van leven en dood,
maar ook van hoop en zegen.
Kom in de rij van het verbond
dat God sloot met de geschiedenis van mensen, wordt ons vandaag gevraagd.
Ons eigen doopsel, de hernieuwing van onze doopbeloften
zijn meer dan een toevallig gebeuren geweest.
Wij geloven dat God ons elke dag opnieuw doopt
met de dauw van zijn eeuwige liefde.
Moge uit deze gemeenschap van gedoopten
een rij mensen opstaan die leven geeft
zoals ze leven ontvangen uit Gods handen.
Het kan een nieuw begin zijn.
Diest

Vergevingsmoment 1

-Heer,
we zeggen het misschien niet met zoveel woorden,
maar het doopsel is vaak in de eerste plaats een familiefeest
om het nieuwe leven te vieren
en in de tweede plaats een administratieve aangelegenheid,
waarvan je nooit weet waarvoor het goed is.
Omdat ons geloof te weinig diepgang heeft vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
soms zien we het doopsel als een vrijgeleide voor de eeuwigheid
en niet als een belofte om te leven zoals Gij.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
als christenen hebben wij een verantwoordelijkheid in deze wereld,
maar vaak vergeten wij dat gemakshalve.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar Levensecht

Vergevingsmoment 2

-Heer,
wij spreken gemakkelijk over ‘goed zijn’,
maar ons ‘doen’ valt vaak anders uit.
Wij voelen ons vlug geraakt en gekwetst,
maar al even vlug doen we anderen pijn
en stappen dáár wel licht over heen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
de gebreken van anderen vergroten wij nogal gemakkelijk uit,
maar als anderen iets negatiefs over ons zeggen,
dan voelen wij ons benadeeld.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
Gij zijt nederig in de rij komen staan om gedoopt te worden.
Wij daarentegen staan graag op de eerste rij
en dienstbaarheid is een mooi woord
als het onze levenswijze maar niet te ingrijpend beïnvloedt.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God,
Gij hebt geduld met ons tekortschieten.
Daarom willen wij werk maken
van onze bekering tot een leven
dat een christen waardig is. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God, onze Vader,
met vele mensen zijn wij samen onderweg.
Wij zijn gedoopt in uw naam.
Geef ons in deze viering een duwtje in de rug
om goed samen te werken,
zodat iedereen kan zien
dat wij leven zoals het gedoopten betaamt,
mensen voor wie de liefde voor U en voor elkaar
het allerbelangrijkste is. Amen.

Openingsgebed 2

Stem uit de verte,
Stem in ons hart,
verzameld rond deze tafel
brengt Gij ons Jezus in herinnering,
Mens onder de mensen,
maar bezield met uw vuur.
Gij hebt Hem geroepen en genoemd: “Mijn welbeminde”.
Wij bidden U, Vader,
doop ook ons met het vuur van uw Geest,
roep ons toe: “Mijn welbeminden”.
Dan worden wij herboren
en zullen wij, zoals Jezus,
ons thuis voelen bij U. Amen.

Lezingen

Luisteren wij nu naar God die ons toespreekt doorheen de Woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jes. 42, 1-4. 6-7)

Uit de profeet Jesaja

1           Ziehier mijn dienstknecht, die Ik ondersteun;
mijn uitverkorene, die Ik met genoegen gadesla.
Ik heb mijn geest op hem gelegd,
en hij maakt het recht bekend aan de volken.
2           Hij roept niet en schreeuwt niet,
hij laat zijn stem niet horen op straat.
3           Het geknakte riet zal hij niet breken
en de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit.
Werkelijk, hij zal recht brengen.
4           Hij zal niet zwak worden en niet worden geknakt,
maar hij vestigt het recht op de aarde
en de eilanden zullen naar zijn boodschap uitkijken.
6           Ik, de Heer, heb u geroepen om heil te brengen,
Ik neem u bij de hand,
Ik vorm u, en bestem u
tot een verbond met het volk, tot een licht voor de naties;
7           om blinde ogen te ontsluiten,
om gevangenen uit de kerker te bevrijden,
degenen die in de duisternis van de gevangenis wonen.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Hand., 10, 34-38)

Uit de Handelingen van de apostelen

Broeders en zusters,
34         Petrus nam het woord en zei:
`Nu weet ik zeker dat God geen aanzien des persoons kent,
35         maar dat iedereen, ongeacht het volk waartoe hij behoort,
Hem welgevallig is als hij godvrezend is en gerechtigheid doet.
36         U kent het woord dat Hij de Israëlieten heeft gezonden,
de goede boodschap van vrede door Jezus Christus
deze is de Heer over allen.
37         U weet wat er gebeurd is in heel het Joodse land,
het eerst in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde:
38         dat God Jezus uit Nazaret zalfde met heilige Geest en kracht;
Hij trok weldoende rond
en genas allen die in de macht waren van de duivel,
want God was met Hem.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mc., 1, 7-11)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

7           Johannes verkondigde:
`Na mij komt iemand die krachtiger is dan ik;
ik ben te min om mij te bukken
en de riem van zijn sandalen los te maken.
8           Ik heb u gedoopt met water,
maar Hij zal u dopen in heilige Geest.’
9           In die dagen kwam Jezus uit Nazaret in Galilea
en Hij liet zich in de Jordaan dopen door Johannes.
10         Meteen toen Hij uit het water kwam,
zag Hij de hemel openbreken
en de Geest als een duif op zich neerkomen.
11         En er klonk een stem uit de hemel:
`Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God
die hemel en aarde gemaakt heeft,
Bron van leven,
Vader voor altijd.

Daarom geloof ik dat het onmogelijke mogelijk wordt:
vrede op aarde,
levenskansen voor iedereen.

Ik geloof in Jezus,
zijn Zoon en Meestgeliefde van zijn mensenkinderen.

Die niet kwam om te heersen maar om te dienen,
die de macht van het kwaad heeft gebroken,
die gestorven is, maar ook verrezen,
die leeft in ons midden,
die ons voorgaat op de weg van elke dag.

Daarom geloof ik in de gemeenschap van liefde en geloof,
in een Kerk die het evangelie beleeft.

Ik geloof dat wij met vallen en opstaan,
maar gedragen door de Geest van God,
toekomst zullen vinden
en leven in overvloed. Amen.

Voorbeden 1

Op het feest van de doop van Jezus, onze Heer,
bidden wij:

-Voor de Kerk van Christus hier op aarde.
Dat zij de keuzes die Hij heeft gemaakt,
blijft volgen,
door het geknakte riet niet te breken,
maar een Boodschap van bevrijding en liefde
te brengen aan alle mensen.
Laten wij bidden…

-Voor deze geloofsgemeenschap.
Dat zij Jezus’ voorbeeld mag blijven volgen
door te leven geïnspireerd door zijn Geest,
waarbij we de zwakke niet in de kou laten staan,
maar hem liefdevol helpen,
zodat er recht en vrede komt in deze wereld.
Laten wij bidden…

-Voor allen die gedoopt zijn in Jezus’ naam.
Dat hun geloof herkenbaar mag zijn
in het delen met elkaar,
in hun keuze voor de kansarmen,
in hun naastenliefde.
Laten wij bidden…
naar Marguerite Zouteriks

Voorbeden 2

-Bidden wij voor allen die verantwoordelijkheid dragen in de Kerk,
hier ter plaatse en wereldwijd.
Dat zij zich in hun spreken en hun handelen
laten leiden door de Geest van God
die zij bij hun doopsel ontvingen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle kinderen
die dit jaar gedoopt of gevormd zullen worden.
Dat zij in het spoor van Jezus groeien
in geloof en dienstbaarheid
vooral voor zieke en kwetsbare mensen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen die gedoopt zijn,
maar het geloof in God zijn kwijt geraakt.
Dat ze door het geloof en de vreugde van andere christenen,
Jezus Christus opnieuw ontdekken
als Bron van leven
en in hen Gods liefde en zorg voor mensen herkennen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen
die in hun leven worstelen
met ziekte, pijn, verdriet, onbegrip
of onrecht dat hen wordt aangedaan.
Dat zij mensen ontmoeten die,
zoals Jezus,
met heel veel eerbied naar hen luisteren
en hun pijn en onmacht meedragen.
Bidden we om Gods Geest
dat wij zo’n mensen mogen zijn.
Laten wij bidden…
naar federatie Kana

Gebed over de gaven 1

Goede God,
met deze gaven
gedenken wij uw uitverkoren Zoon.
Als brood gebroken en als wijn gedeeld
is Hij teken van uw menslievendheid.
Geef dat wij
als gedoopte mensen mogen groeien
naar zijn beeld en gelijkenis.
Dit vragen we U in Jezus’ naam. Amen.

Gebed over de gaven 2

Aan uw tafel van gastvrijheid schuiven ook wij aan, God.
Van de wijn die Jezus deelt willen wij drinken
om zelf teken van toewijding en liefde te zijn.
Van zijn brood willen wij delen
om onszelf te kunnen breken voor elkaar.
Zegen onze gaven van inzet en hoop,
zegen deze symbolen van Jezus’ oneindige liefde. Amen.

Tafelgebed

God, onze Heer en Vader,
wij zijn hier bijeen om U te danken,
te loven en te prijzen.
Bij U begint het leven en de liefde;
alles wat wij hebben
hebt Gij ons geschonken.

Gij kent ons, Gij houdt van ons.
Gij zijt de Schepper,
Gij zijt het Begin en het Einde van alles.

Uw zoon is mens geworden.
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt.
Samen met Jezus Christus en met elkaar
zijn wij hier om tot U te bidden.

Wij danken U voor heel de aarde:
voor de bergen en de bomen,
voor de zon en de zee,
voor alles wat er groeit en bloeit;
voor het leven en de liefde,
voor de mensen hier en overal.

Alle mensen zijn op weg naar U,
naar uw geluk en vrede voor altijd.
Daarom bidden wij samen:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekort schieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht
om beter mens te worden;
dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw Rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde,
vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”
Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Mogen wij allen eens opgenomen worden
in het Rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw Kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Bidden wij als kinderen van dezelfde Vader,
de woorden die zijn Zoon ons heeft voorgebeden:
Onze Vader,….

Gij Heer, die ons ruimte en vrijheid gunt,
leer ons die zo gebruiken dat wij anderen die ruimte niet ontnemen,
dat wij ieder mens op onze weg in zijn waarde laten,
en hem proberen te zien met uw ogen.
Als Gij ons ontvankelijk maakt voor elkaar
zullen wij hoopvol kunnen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

Christenen worden elke dag opnieuw uitgenodigd
om in de Jordaan te stappen,
om zich onder te dompelen in het water
en om zo gereinigd van zonde en kwaad,
opnieuw te beginnen.
Enkel en alleen als we ons reinigen
zijn we in staat vrede uit te dragen naar de mensen om ons heen.
Moge die vrede van de Heer altijd met u zijn.
En laten wij elkaar een teken van die vrede geven.
Helchteren

Communie

Voor de laatste maal met zijn leerlingen aan tafel
gaf Jezus te kennen dat het Gods liefde was die Hem bezielde.
Hij brak het brood en deelde daarin zichzelf.
Opnieuw ligt dit brood voor ons:
mogen ook wij in ons leven kiezen voor de liefde.
Dan mogen wij delen in zijn droom.
Dit is het Lam Gods…
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Gedoopt zijn
is bevrijding mogen ervaren.
De toekomst krijgt kansen in je.
De kracht van het Goede haalt het.

Gedoopt zijn
is altijd opnieuw ja zeggen aan Gods Geest
in jezelf en in anderen.

Gedoopt zijn
is een voortdurende uitnodiging en opdracht
tot solidariteit met medemensen,
tot delen van je tijd, je aandacht,
om je talenten in te zetten voor Gods droom.

Gedoopt blijf je heel je leven.
Het is een contract tussen jou en de Geest van God.
Wat een geluk, wat een dynamiek!
Federatie Kana

Bezinning 2

Gedoopt met water en Geest

Jezus ging de Jordaan in.
Hij werd ondergedompeld
in het leven van zijn volk.
Hij zette de weg voort van Mozes.
Voortaan werd het zijn opdracht
om ‘Beloofd Land’ aan te zeggen.
Hij werd gedoopt om waar te maken,
dat Hij Gods veelgeliefde was.
Eenmaal gedoopt richtte Hij zich
uitsluitend op zijn droom
van recht en vrede voor iedereen.
Zijn doop wees in de richting
van liefde en solidariteit,
van een nieuwe hemel en aarde.

Gedoopt worden is in wezen
kiezen voor de weg van Jezus.
Daardoor draag je voortaan
zijn watermerk met je mee.
Je gaat voor zijn Boodschap,
voor zijn manier van leven.
Je sluit je aan bij mensen,
die in dezelfde richting kijken.
Je wilt je in woord en daad
inzetten voor een paradijs,
waarin elkeen vredig mag leven.
Gedoopt worden is opstaan
uit een waterig bestaan
en volstromen met nieuwe levensadem,
met de Geest van God.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

God, onze Vader,
met Woorden van leven hebt Gij ons gevoed.
Wij bidden U:
zegen ons met geestkracht en vertrouwen
opdat wij uw levenwekkend Woord ter harte nemen,
het met ons mee dragen en ten uitvoer brengen.
Dat vragen wij door Jezus,
uw Uitverkorene tot in eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 2

Maak mijn hart eenvoudig, God,
en laat me groeien in verbondenheid met U
en met mijn medemensen.
Breek de hemel open
en laat me ervaren dat Gij mijn God zijt
en dat ik uw kind mag zijn.
En als ik het af en toe niet meer zie zitten
om op een blije manier van U te getuigen,
fluister het dan alsjeblieft opnieuw in mijn hart
dat Gij veel van me houdt
en dat Gij bij mij uw vreugde vindt!
Dank U wel, Heer.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Wij kregen vandaag de opdracht mee
om, door onze manier van leven,
aan het Koninkrijk Gods
een gezicht te geven.
Laat ons dat proberen
zodat God, onze Vader, ook tot ons zal kunnen zeggen:
“Jij bent mijn geliefde zoon,
jij bent mijn geliefde dochter
in wie Ik vreugde vind”.

Laat ons daartoe van hier weggaan,
vergezeld van Gods zegen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.