Doop van de Heer B 2009

ZONDAGSVIERINGEN
Doop van de Heer B (11 01 2009)

Begroeting

Moge Gods Goede Geest onder ons zijn,
de Geest die over Jezus is gekomen bij zijn doop in de Jordaan.
De Geest die ieder van ons heeft meegekregen
toen hij gedoopt werd in de naam  + van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

Goede Vrienden, wij richten vandaag de spots op Johannes de Doper.
Misschien zou Johannes hiertegen protesteren.
Hij vond zichzelf totaal onbelangrijk
en verwees steeds weg van zichzelf
naar God,
naar Gods komst, naar Gods oordeel.

Dat Godsrijk is niet iets dat zomaar uit de hemel komt vallen.
De realisatie ervan hangt mede af van onze inzet.
Daartoe roept Johannes op.

Ingaan op die uitnodiging veronderstelt bekering,
vraagt om bezinning over onze manier van leven.
Laten we daarom deze samenkomst beginnen met een moment van inkeer.

Openingswoord 2

Bekeer u, roept Johannes aan de oever van de Jordaan.
Strooi jezelf geen zand in de ogen,
maar heb het lef
om eerlijk in je eigen hart te kijken.

Wíj hebben het misschien wel goed.
Maar gaat het in onze samenleving eigenlijk wel zo goed?
Draait die volgens de spelregels
die God voor ogen had
toen Hij de mens schiep naar zijn beeld en gelijkenis?
Blijkbaar liep het destijds ook al mis.
Daarom zond God zijn Zoon
om de mensenwereld te doordesemen met zijn Geest.
Gaat het nu beter?
Indien het antwoord op die vraag negatief is,
dan moeten wij ons aangesproken voelen om,
omdat we erfgenamen zijn van Jezus,
vandaag Gods Geest-kracht werkzaam te laten zijn.

Vergevingsmoment 1

– Heer, vergeef ons het rusteloze jagen en jakkeren
zonder aan U te denken.
Heer, ontferm U over ons.

– Christus, vergeef ons dat wij kost wat kost op ons recht willen staan,
gelijk willen halen zonder aan vrede te denken.
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, vergeef ons dat wij kost wat kost het zelf goed willen hebben
zonder rekening te houden met hen
die quasi niets hebben om van te leven.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.Openingsgebed 1

Heer onze God,
wij bidden U:
doe ons, zoals destijds Johannes de Doper,
getuigen van Jezus, uw Zoon,
die midden onder ons aanwezig is
ook als wij Hem niet kunnen of willen herkennen.
Vaak verkondigen wij meer onszelf
en verduisteren wij uw boodschap
die het antwoord is en blijft
op ons diepste levensverlangen,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Openingsgebed 2

God,
zie ons hier bijeen als uw kinderen,
allen gedoopt in uw naam.
Maak ons ontvankelijk voor uw woord
en geef ons nieuw zicht op onze roeping als christen.
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen.
Kees Pannekoek


Lezingen
Luisteren wij nu naar God die ons toespreekt doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jesaja 42,1-4.6-7)
Uit de profeet Jesaja

1        Ziehier mijn dienstknecht, die Ik ondersteun;
mijn uitverkorene, die Ik met genoegen gadesla.
Ik heb mijn geest op hem gelegd,
en hij maakt het recht bekend aan de volken.
2        Hij roept niet en schreeuwt niet,
hij laat zijn stem niet horen op straat.
3        Het geknakte riet zal hij niet breken
en de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit.
Werkelijk, hij zal recht brengen.
4        Hij zal niet zwak worden en niet worden geknakt,
maar hij vestigt het recht op de aarde
en de eilanden zullen naar zijn boodschap uitkijken.
6        Ik, de Heer, heb u geroepen om heil te brengen,
Ik neem u bij de hand,
Ik vorm u, en bestem u
tot een verbond met het volk, tot een licht voor de naties;
7        om blinde ogen te ontsluiten,
om gevangenen uit de kerker te bevrijden,
degenen die in de duisternis van de gevangenis wonen.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(Handelingen 10,34-38)
Uit de Handelingen van de apostelen

34       Petrus nam het woord en zei:
`Nu weet ik zeker dat God geen aanzien des persoons kent,
35       maar dat iedereen, ongeacht het volk waartoe hij behoort,
Hem welgevallig is als hij godvrezend is en gerechtigheid doet.
36       U kent het woord dat Hij de Israëlieten heeft gezonden,
de goede boodschap van vrede door Jezus Christus
deze is de Heer over allen.
37       U weet wat er gebeurd is in heel het Joodse land,
het eerst in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde:
38       dat God Jezus uit Nazaret zalfde met heilige Geest en kracht;
Hij trok weldoende rond
en genas allen die in de macht waren van de duivel,
want God was met Hem.
KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Marcus 1,7-11)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

7        Johannes verkondigde:
`Na mij komt iemand die krachtiger is dan ik;
ik ben te min om mij te bukken
en de riem van zijn sandalen los te maken.
8        Ik heb u gedoopt met water,
maar Hij zal u dopen in heilige Geest.’
9        In die dagen kwam Jezus uit Nazaret in Galilea
en Hij liet zich in de Jordaan dopen door Johannes.
10       Meteen toen Hij uit het water kwam,
zag Hij de hemel openbreken
en de Geest als een duif op zich neerkomen.
11       En er klonk een stem uit de hemel:
`Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Mag ik u uitnodigen om te getuigen dat wij de weg willen gaan
die Jezus ons heeft voorgeleefd.

Ik geloof in de mens,
in de innerlijke goedheid van de mens.
Ik geloof in een wereld waar wij allen kunnen leven
in respect en eerbied voor elkaar, wie we ook zijn.

Ik geloof niet in oorlog, onverschilligheid en hardheid
als basis voor ons bestaan;
maar in goedheid, liefde, vergeving en vrede.
Ik geloof dat we samen aan deze wereld van liefde
moeten bouwen, in woord en daad.

Ik geloof dat Jezus Christus ons de weg heeft getoond
om dit in deze wereld waar te maken.
Ik geloof dat Hij door zijn leven, lijden en dood
ons deed inzien welke de echte waarden zijn in het leven.

Ik geloof ook dat ik door navolging van Hem
opgenomen word in de verbondenheid met Hem
die Jezus Christus zijn Vader noemde.
En ik geloof op grond van de verrijzenis van de Heer
in de voltooiing van de wereld
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven
in de Geest van de Vader en de Zoon. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze, samen met uw gaven,
en dit brood en deze wijn aan de Heer op te dragen.

– Mogen zij die verantwoordelijkheid dragen in de Kerk
mensen die gekwetst zijn door het leven,
omgeven met mededogen en mildheid,
wetend dat de Heer het geknakte riet niet breekt
en de smeulende vlaspit niet uitblaast.
Laten wij bidden…

– Mogen allen die zich thuis voelen in deze geloofsgemeenschap,
zich, in het spoor van Johannes de Doper,
geroepen weten om als actieve kerkmensen
wegbereiders te zijn van een wereld
zoals onze God die voor ons gedroomd heeft.
Laten wij bidden…

– Moge de Heer, in wiens naam wij werden gedoopt,
ons oprich­ten tot nieuw leven.
Moge Hij erover waken
dat wij ons verwant blijven voelen
met hen die door het leven gehavend werden.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor allen die omwille van ziekte, handicap of leeftijd
niet in deze viering kunnen aanwezig zijn.
Mogen zij zich met ons verbonden weten en wij ons met hen.
Laten wij bidden…


Voorbeden 2

In de geest van Jezus
in wie een christen wordt gedoopt,
bidden wij:

– Voor allen die, in kracht van hun geloof,
onvermoeid en vastberaden
handen en voeten geven aan gerechtigheid.
Dat zij mogen volharden.
Laten wij bidden…

– Voor allen die zich verloren voelen,
niet bij machte overeind te blijven
in de maalstroom van het leven:
om bevrijding voor hen,
om licht in hun duisternis.
Laten wij bidden…

– Voor gemeenschappen van gelovigen
die door de doop de geest van Jezus vieren en doorgeven.
Dat het hart van het evangelie
er mag blijven kloppen.
Laten wij bidden…

– Voor onszelf,
met al onze kwetsbaarheid en onze kracht,
met ons verdriet en ons verlangen.
Dat we ons wagen aan de weg
die we, omwille van ons doopsel, te gaan hebben.
Laten wij bidden…

Hoor ons bidden, God,
en geef dat waar mag worden
waarop wij hopen. Amen.
Jan Groot en Henk Sechterberger, Doorgegeven. Gooi&Sticht,2003


Gebed over de gaven 1

God onze Vader,
aanvaard in brood en beker
onze dank omwille van Jezus,
die, trouw aan U tot in de dood,
zijn leven ten dienste heeft gesteld van ons geluk.
Wij bidden U om kracht
als onze trouw op de proef wordt gesteld.
Help ons dan,
om, desondanks, te blijven investeren in de liefde
en maak ons, zoals Johannes de Doper,
tot doorzichtige getuigen van U. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, die naar mensen uitziet,
op deze dag hebt Gij Jezus Christus
aan ons getoond als uw geliefde Zoon.
Hij heeft ons opnieuw met U verbonden.
Door Hem komen wij tot U.
Zie dan onze gaven waarmee wij U danken
en waarmee wij wensen uit te drukken
dat wij de weg willen gaan van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Tafelgebed

God, onze Heer en Vader,
wij zijn hier bijeen om U te danken,
te loven en te prijzen.
Bij U begint het leven en de liefde;
alles wat wij hebben
hebt Gij ons geschonken.

Gij kent ons, Gij houdt van ons.
Gij zijt de schepper,
Gij zijt het begin en het einde van alles.

Uw zoon is mens geworden.
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt.
Samen met Jezus Christus en met elkaar
zijn wij hier om tot U te bidden.

Wij danken U voor heel de aarde:
voor de bergen en de bomen,
voor de zon en de zee,
voor alles wat er groeit en bloeit;
voor het leven en de liefde,
voor de mensen hier en overal.

Alle mensen zijn op weg naar U,
naar uw geluk en vrede voor altijd.
Daarom bidden wij samen:

Heilig, heilig, heilig …

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekort schieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht
om beter mens te worden;
dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde,
vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”
Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Mogen wij allen eens opgenomen worden
in het rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Bidden wij als kinderen van dezelfde Vader,
de woorden die zijn Zoon ons heeft voorgebeden:
Onze Vader…

Gij Heer, die ons ruimte en vrijheid gunt,
leer ons die zo gebruiken dat wij anderen die ruimte niet ontnemen,
dat wij ieder mens op onze weg in zijn waarde laten,
en hem proberen te zien met uw ogen.
Als Gij ons ontvankelijk maakt voor elkaar
zullen wij hoopvol kunnen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…


Vredewens 1

Aan deze tafel worden wij uitgenodigd
om het lichaam van Christus te vormen,
de gemeenschap waarin zijn liefde leeft.
Maar wij weten dat we daaraan nog lang niet toe zijn.
Moge dit brood dat we zullen delen met elkaar
ons helpen om te leven naar zijn woord.
Dan kan de vrede die ons met Kerstmis is toegezegd
werkelijkheid worden.
De vrede van de Heer zij dan met u allen.
En geven wij die vrede in een hartelijk teken aan elkaar door.

Vredewens 2

Gedoopt met Gods Geest
mogen wij de vruchten voortbrengen die mensen zo broodnodig hebben:
blijheid en geborgenheid,
toewijding en nabijheid,
moed en bemoediging,
vriendschap en vruchtbaarheid voor elkaar.
Dan zal de wereld een plaats van vrede worden.
Die vrede van de Heer, zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede van Godswege toe.

Communie

Wij, die gedoopt werden met water en Geest,
zijn uitgenodigd aan de maaltijd van de Heer.
Kom en eet, zoek de Heer die zich hier en nu laat vinden.
Dit is het Lam Gods dat wegneemt…
Heer, ik ben niet waardig…


Bezinning

Er is een groot verschil
tussen zeggen dat er ergens een Bron moet zijn
en drinken van die Bron.
Pas als je drinkt van de Bron,
heb je geen dorst meer.
Daarom blijf ik je uitnodigen:
zoek de Bron en drink als het droog wordt.

Er is een groot verschil
tussen zeggen dat er ergens een Vuur is
en je verwarmen aan dat Vuur.
Pas als je je warmt aan het Vuur,
heb je  geen kou meer.
Daarom blijf ik je uitnodigen:
zoek het Vuur en warm je als het koud wordt.

Er is een groot verschil
tussen zeggen dat er ergens een Kracht is
en je optrekken aan die Kracht.
Pas als je Nieuwe Kracht ervaart,
ben je niet langer zwak.
Daarom blijf ik je uitnodigen:
zoek de Kracht en word sterk in moeilijke dagen.

Er is een groot verschil
tussen zeggen dat er ergens een Licht is
en je verlicht weten door dat Licht.
Pas als je het Licht ziet,
is er geen duisternis meer.
Daarom blijf ik je uitnodigen:
zoek het Licht en wees innerlijk verlicht in donkere momenten.

Er is een groot verschil
tussen zeggen dat er ergens een Rots is
en kunnen steunen op die Rots.
Pas als je de Rots onder je voeten voelt,
sta je stevig.
Daarom blijf ik je uitnodigen:
zoek de Rots en sta stevig in de storm.

Er is een groot verschil
tussen zeggen dat er ergens een God is
en de zekerheid van zijn Aanwezigheid proeven.
Pas als je een relatie met God beleeft,
verandert je leven.
Daarom blijf ik je uitnodigen:
zoek de levende God en leef vanuit Hem.

Slotgebed 1

Vader in de hemel,
doop ons steeds opnieuw
met de Geest van uw Zoon
en wek in ons
de bewogenheid die ons doet getuigen
van de boodschap van Jezus
opdat de wereld een plaats mag worden
waar alle mensen in vrede mogen wonen met elkaar,
een plaats waar Gij het licht zult zijn
dat mensen de weg wijst naar uw heerlijkheid. Amen.


Slotgebed 2

Toen ik gedoopt werd, God,
hebt Gij mij dezelfde liefdesverklaring toegefluisterd
als destijds bij Jezus:
“Jij bent mijn kind, van wie Ik heel veel hou
en in wie Ik vreugde vind.”
Gij hebt mij toen van kop tot teen
ondergedompeld in uw vriendschap.
Helaas is dat in mijn leven niet altijd te zien.
Laat me daarom opnieuw
met heel mijn hart geloven in uw liefde.
En help me om het stukje aarde waarop ik leef
steeds meer hemels te maken. Amen.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Beste mensen,
geloof maar dat het kan, een nieuwe wereld.
Want kijk eens naar je handen.
Handen heb je om te delen van je eigen overvloed.
En kijk eens naar je voeten.
Die heb je gekregen om ermee op weg te gaan
naar mensen die jou nodig hebben.
Na zijn doop ging Jezus ook naar de mensen toe.
Laten wij, als gedoopten in zijn naam,
zijn voorbeeld volgen
en moge dan Gods zegen ons vergezellen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.