3e zondag door het jaar A 2014

26 01 2014

Begroeting

Gij die gehoor hebt gegeven aan Jezus’ uitnodiging ‘Kom en volg Mij’,
van harte welkom
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vandaag horen we hoe Jezus predikt in Kafarnaüm.
Deze druk bezochte plaats op het kruispunt van de wegen,
vlakbij het meer van Galilea,
is een trefpunt voor een bonte menigte mensen.
En juist daar gaat Jezus mensen uitzoeken,
eenvoudige vissers,
om zijn Boodschap mee uit te dragen.
Hij maakt van hen ‘mensenvissers’.
Mensen opvissen, om hen geven,
is essentieel in het Rijk dat Jezus komt prediken.
Het is ook onze opdracht vandaag
als wij, christenen,
leerlingen van Jezus willen zijn.
naar viering werelddag van de melaatsen

Openingswoord 2

Vandaag laat de evangelist Mattheus ons Jezus zien
als rondtrekkende leraar.
Hij verkondigt de komst van het Rijk Gods
niet alleen met woorden,
maar Hij nodigt mensen ook persoonlijk uit
om samen met Hem de handen aan de ploeg te slaan.
“Kom en volg Mij”, roept Hij hen en ons toe.

Openingswoord 3

Jezus roept vissers achter zich aan,
doodgewone mensen zoals wij.
Zij hoeven geen strak uitgetekende wegen te gaan,
maar paden van licht en leven aan te wijzen.
Hoop geven, muren afbreken,
vreemden tot vrienden maken,
mensen de weg voorgaan die Jezus liep.
Waar mensen zo bijeenkomen,
komen God en zijn Rijk in zicht.
Moge dat ook in ons midden gebeuren.

Vergevingsmoment 1

-Als wij Jezus’ leer misbruiken
door misdeelden zoete compensaties te beloven
in het eeuwig leven,
vergeef ons dan, Heer.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Als wij uit egoïsme of laksheid de mond vol hebben
over rechtvaardige verdeling van arbeid en goederen,
maar concreet daarvoor geen moeite doen,
vergeef ons dan, Heer.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als wijzelf verdeeld zijn, enggeestig of onverzoenlijk,
en daardoor Jezus’ Boodschap besmeuren
en geen vrede aan de wereld brengen,
vergeef ons dan, Heer.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar Levensecht

Vergevingsmoment 2

-God, uw Zoon Jezus nodigde eenvoudige vissers uit
om zijn leerlingen te worden en Hem te volgen,
om Gods Koninkrijk te verkondigen
in woorden en zorg voor mensen.
Vergeef ons als wij op andere christelijke kerken neerkijken
en niet samen werken aan uw droom over deze wereld.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, in heel Palestina door zijt Gij rondgetrokken
om het Goede Nieuws over uw Vader te vertellen
en Gij hebt hulp geboden aan wie op U een beroep deden.
Vergeef ons als we geen tijd maken
om te luisteren naar andere mensen
of om mensen te helpen en hen moed in te spreken.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, telkens opnieuw roept Gij mensen op
om uw Zoon Jezus te volgen
en Hem te ontmoeten in gebed,
in het breken van het brood
en de hartelijke zorg voor medemensen.
Vergeef ons als we uw Koninkrijk
te radicaal vinden
en gemakshalve liever niet luisteren naar uw uitnodiging.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar federatie Kana

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Goede God,
in deze wereld met al zijn goed en kwaad
zoeken wij de weg van Jezus, uw Zoon.
Hij heeft ons leven geleefd,
onze vreugden gedeeld
en in liefde ons lijden op zich genomen tot voorbij de dood.
Voor alle tijden en alle mensen
is Hij de ware weg ten leven.
Maak ons bereid Hem te volgen,
hoe moeizaam en aarzelend ook.
Dan zullen we uitkomen bij het Licht
waar Hij leeft met U in eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 2

God, Gij die licht brengt in onze duisternis
en ons telkens weer oproept tot verbondenheid,
maak ons hart ontvankelijk voor uw Bevrijdend Woord
dat in Jezus is mens geworden.
Bevrijd ons van alles wat ons verhindert
om uw droom waar te maken,
vandaag, morgen en al de dagen dat we leven mogen. Amen.
naar Puurs

Openingsgebed 3

Barmhartige God,
laat uw verwarmend Licht over ons schijnen
opdat ook wij mild en barmhartig worden.
Laat uw Geest in ons wonen,
ons oprichten als we traag en moedeloos zijn
en ons in beweging houden op de weg
die Jezus ons is voorgegaan.
Dan zullen wij elkaar kunnen bemoedigen en steunen. Amen.
naar Ben van Delden ss.cc.

Lezingen
In de eerste lezing belooft God helder licht en vreugde aan het volk
dat nu nog ronddwaalt in de duisternis.
Dat Licht is verschenen in de persoon van Jezus,
verkondigt de evangelist Mattheüs.
Laten we samen luisteren naar deze twee Schriftlezingen.

Eerste lezing (Jes., 8, 23b-9, 3)

Uit de Profeet Jesaja

23b In het verleden bracht God vernedering
over het land van Zebulon en over het land van Naftali,
In de toekomst brengt hij weervoorspoed in dit gebied aan de zee,
in het land over de Jordaan
en ook in de streek waar de heidenen wonen.
1           Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet een helder licht.
Over hen die wonen in een land vol duisternis
gaat een stralend licht op.
2           Uitbundig laat U hen juichen
en U overstelpt hen met vreugde;
zij verheugen zich voor uw aanschijn
zoals er vreugde is bij de oogst
en gejuich bij het verdelen van de buit.
3           Want het drukkende juk,
de stang op hun schouders,
de stok van de drijver,
U breekt ze stuk als op de dag van Midjan.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(1 Kor. 1, 10-13. 17)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

10
        In de naam van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters,
doe ik een beroep op u:
wees allen eensgezind,
laat er geen verdeeldheid onder u zijn;
wees volkomen één van zin en één van gevoelen.
11         Ik heb namelijk van Chloë’s huisgenoten gehoord, broeders en zusters,
dat er onenigheid onder u heerst.
12         Ik bedoel dit:
Ieder van u schijnt zijn eigen leus te hebben:
`Ik ben van Paulus.’
`Ik van Apollos.’ `Ik van Kefas.’
`Ik van Christus.’
13         Is Christus dan in stukken verdeeld?
Is Paulus soms voor u gekruisigd?
Of bent u gedoopt in de naam van Paulus?
14         God zij dank dat ik niemand van u gedoopt heb,
behalve dan Crispus en Gajus.
15         Dus niemand kan zeggen dat u in mijn naam gedoopt bent.
16         O ja, ik heb ook nog het gezin van Stefanas gedoopt;
verder zou ik niet weten dat ik iemand gedoopt heb.
17         Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen,
maar om het evangelie te verkondigen;
en dat niet met geleerde woorden,
want dan had het kruis van Christus zijn kracht verloren.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt., 4, 12-23 of 12-17)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

12
Toen Jezus hoorde dat Johannes overgeleverd was,
nam Hij de wijk naar Galilea.
13 Met voorbijgaan van Nazareth
vestigde Hij zich in Kafarnaüm bij het meer,
in het gebied van Zebulon en Naftali,
14 opdat vervuld zou worden wat bij monde van de profeet Jesaja gezegd is:
15 Land van Zebulon en land van Naftali,
aan de weg naar zee,
aan de overkant van de Jordaan,
Galilea van de heidenen!
16 Het volk dat in duisternis zit
heeft een groot licht gezien,
en over hen die in het land
en in de schaduw van de dood zitten,
over hen is een licht opgegaan.
17 Vanaf toen begon Jezus te verkondigen.
Hij zei: `Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is ophanden.’
18 Toen Hij eens langs het meer van Galilea liep,
zag Hij twee broers – Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas – het net uitwerpen in het meer;
want het waren vissers.
19 Hij sprak hen aan:
`Kom achter Mij aan,
en Ik zal jullie tot vissers van mensen maken.’
20 Meteen lieten ze hun netten achter en volgden Hem.
21 Verderop zag Hij nog twee broers, Jakobus van Zebedeüs
en zijn broer Johannes;
ze waren in de boot met hun vader Zebedeüs hun netten aan het klaren.
Hij riep hen.
22
 Meteen lieten ze de boot en hun vader achter en volgden Hem.
 23 Hij trok rond in heel Galilea,
terwijl Hij in hun synagogen onderricht gaf,
de goede boodschap verkondigde van het koninkrijk,
en elke ziekte en elke kwaal onder het volk genas.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij samen ons geloof in Jezus,
die ons tot kerkgemeenschap heeft omgevormd
opdat niemand door de mazen van het net verloren zou gaan.

Ik geloof in God,
die vrede in de wereld wil,
die ons vraagt aan die vrede mee te bouwen,
zodat leven in geluk mogelijk wordt voor iedereen.

Ik geloof in Jezus Christus,
die ons bevrijdt van angst en vooroordelen,
en die ons doet hopen,
de dood voorbij.

Ik geloof in de Geest,
die gerechtigheid schept,
die ons verantwoordelijk maakt om,
door inzet en inkeer,
een wereld uit te bouwen die bewoonbaar is voor allen.

Ik geloof in een gemeenschap
die deze taak op zich neemt.
Ik geloof in een God die belooft
dat Hij ons leven zal voltooien
in zijn Rijk van vrede voor altijd. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlij­ke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer aan te bieden.

-Bidden wij voor alle mensen van het woord.
Voor hen die wikken en wegen,
voor hen die spreken en getuigen,
voor hen die schrijven en zingen.
Wij bidden voor allen die voeding geven aan Gods droom,
die nieuwe wegen durven wijzen
en anderen weten te bezielen.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor alle mensen van de daad.
Voor hen die niet wachten tot morgen, maar vandaag al beginnen.
Voor hen die heelmaken en genezen,
voor hen die troosten en bemoedigen.
Wij bidden voor allen die zich steeds weer laten raken door de nood van anderen,
die helpen waar zij kunnen
en gewoon doen wat moet worden gedaan.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor allen die geloven.
Voor hen die zoeken en niet vinden,
voor hen die vastzitten.
Wij bidden voor alle mensen die de moed opbrengen
om te blijven groeien in eenheid en verbondenheid over alle scheidsgrenzen heen.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor onze zieken,
voor hen die in nood zitten,
voor allen die door verdriet getroffen zijn.
Voor allen die wij missen.
Laten we bidden…
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

Voor de Kerk van Christus bidden wij.

-Dat zij zich elke dag ervan bewust mag zijn
dat haar enige taak en zending is
getuigenis af te leggen van de waarheid.
Laten wij bidden…

-Dat zij zich meer en meer ervan bewust mag zijn
dat niet uiterlijke schijn en status heil brengen,
maar innerlijke kracht.
Laten wij bidden…

-Dat alle christenen de zaligsprekingen zouden beschouwen
als het richtsnoer van hun leven
en dat dit zichtbaar mag worden in hun denken en handelen.
Laten wij bidden…
naar Levensecht

Voorbeden 3

-Bidden we voor allen die leerling van Jezus zijn.
Dat zij trouw blijven aan hun geloof,
een hartelijke gemeenschap vormen
en Gods zorg voor mensen laten zien
in hun goedheid en zorg voor medemensen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen
die zich door Jezus geroepen weten
om zich met heel hun leven in te zetten
voor het evangelie en het Koninkrijk van God.
Dat ze vreugde vinden in hun roeping,
elkaar steunen en steeds opnieuw zoeken
naar een taal en een manier van leven
om mensen Jezus te leren kennen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen
die niet kunnen geloven in het Koninkrijk van God
omdat ze veel tegenslag kennen
of alleen staan met hun verdriet en hun vragen.
Dat ze mensen mogen ontmoeten
die naar hen luisteren zoals Jezus
en die hen nieuwe hoop geven.
Laten wij bidden…
naar federatie Kana

Gebed over de gaven 1

God, onze Vader,
aanvaard in onze gaven onze bereidheid
Jezus te volgen
en laat uw Koninkrijk op aarde komen,
vandaag en tot in eeuwigheid. Amen.
Henk Jongerius

Gebed over de gaven 2

Goede God,
Gij gunt ons het goede.
Aanvaard uit onze handen deze bescheiden gaven van brood en wijn
en maak ons tot een gemeenschap,
verbonden met U en met elkaar.
Doe ons samenzijn in de geest van Jezus van Nazareth,
vandaag en alle dagen dat we leven mogen. Amen.

Tafelgebed

God, onze Vader,
wij willen U danken voor al die mensen,
die, door de eeuwen heen, uw oproep hebben gehoord en beantwoord.

Wij danken U voor al die mannen en vrouwen
die op stap zijn gegaan naar een betere wereld,
naar de realisatie van uw Rijk van vrede en gerechtigheid.

Wij danken U voor hen die ons in vreugde en verdriet nabij zijn,
voor hen die onbaatzuchtig weten te delen,
voor de moedigen, die het nooit opgeven.

Wij kijken met bewondering op naar Jezus,
omdat Hij ons uw droom voorgeleefd heeft

hoe wij met elkaar kunnen omgaan
armen kunnen helpen,
bedroefden kunnen troosten,
voor zieken kunnen zorgen
en een hart kunnen hebben voor mensen die nergens meetellen.

Om zijn voorbeeld,
om de manier waarop Gij ons lief hebt
willen wij U danken en zeggen daarom:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


God, onze Vader, die het vuur van uw liefde gelegd hebt
in de harten van de mensen,
hou dit in ons brandend.
Zend ons uw Geest om te doen wat Jezus deed.
Naar zijn voorbeeld zijn wij hier samen
om het brood te delen met elkaar.

Op die laatste avond waarop Hij zijn afscheid voorbereidde,
nam Hij brood, zegende het,
en deelde het met zijn leerlingen,
zoals Hij zijn leven met hen had gedeeld.
Toen zei Hij:
“Neem en eet
dit is meer dan brood,
dit is ‘mijn leven, mijn liefde voor jullie, een leven lang.’

Zo nam Hij ook de beker met wijn,
gevuld als teken van hun vriendschap.
Hij gaf hem rond en zei:
“Neem en drink
dit is meer dan wijn,
dit is ‘mijn leven, mijn liefde voor jullie, een leven lang.’

Vergeet dit niet en doe ook wat Ik heb gedaan.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

God, wij danken U
omdat Gij Jezus niet in de steek gelaten hebt,
maar Hem nieuw leven gegeven hebt voor altijd.

Jezus heeft ons geleerd
dat niemand groter liefde heeft
dan Hij die zijn leven geeft voor de andere.
Moge die Boodschap in ons verder groeien.

Zo kan in verbondenheid van de ene mens met de andere
wereldwijd een nieuwe wereld ontstaan
van vrede en vriendschap.

Door Jezus en met Hem en in Hem
moge zo Gods Rijk meer en meer gestalte krijgen,
vandaag en alle dagen die komen
tot in uw eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

“Kom achter Mij aan. Ik zal van jullie vissers van mensen maken.
Kom en bid met Mij tot mijn en uw Vader, zoals Ik het u heb geleerd”:
Onze Vader…
Waar wij onszelf zoeken, God,
klinkt uw woord: “Gooi uw netten uit om mensen op te vangen”.
Waar uw opdracht ons zwaar valt,
zegt Gij: “Vrees niet. Ik ben met u”.
Blijf ons nabij met uw Woord en uw genade
die ons tot doeners van uw Boodschap maken.
Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk,…

Vredeswens 1

Als je op weg gaat,
heb dan oog voor wie klein is,
verloren en gebroken.
Loop op het ritme van de traagste,
draag wie moe is.
Troost wie bedroefd is,
groet wie eenzaam is.
Wens ieder die je ontmoet vrede toe
en maak vrede in je eigen hart,
zodat je vanuit jouw vrede kan delen met al je tochtgenoten.
Dan moge de vrede van Jezus met u zijn.
En laten wij die vrede doorgeven aan elkaar.

Vredeswens 2

God,
wat wij ‘vrede’ noemen,
is vaak geen ‘vrede’ in uw ogen.
Laat ons niet berusten in valse vrede,
niet zwijgen uit zelfbehoud,
niet buigen voor geweld,
maar laat ons onze stem verheffen voor ontrechten en minder bedeelden.
Leer ons hongeren en dorsten en zoeken naar gerechtigheid.
Dan zal geboren worden wat de engelen destijds bedoelden met:
“vrede op aarde aan alle mensen”.
Die Godsvrede zij altijd met u
En geven wij die van harte aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

Maak ons tot mensen, Heer,
die als zusters en broeders het brood van deze wereld delen
en elkaar, in woord en daad, tot zegen zijn.
Sterk ons door uw voorbeeld:
uw lichaam, uw leven, gebroken en gedeeld tot voedsel voor ons allen.
Heer, ik ben niet waardig dat Gij…

Bezinning 1

God,
uw liefde vraag ik
om vereenzaamde, ‘overbodige’ mensen
warmte en geborgenheid te geven.
Uw troost vraag ik
om gebroken, geknakte mensen
te doen blijven hopen.
Uw zachtmoedigheid vraag ik
om de wereld, uw schepping,
een stukje goddelijker te maken.
Uw gerechtigheid vraag ik
om onrecht en egoïsme
in en rondom mij tegen te gaan.
Uw barmhartigheid vraag ik
om met een open hart
naar mensen toe te gaan.
Uw zuiverheid vraag ik
om uw stem in de stilte te horen.
Uw vrede vraag ik
om aan al uw kinderen
te vertellen dat Gij Vader zijt.
God,
hier ben ik.
Zend mij.
Opdat uw wil zou geschieden
ben ik bereid.

Bezinning 2

Verlegen om bondgenoten

Gedoopt door Johannes, trok Jezus erop uit.
Van meet af aan zoekt Hij
naar bondgenoten, naar medestanders.
Het evangelie is daarover heel duidelijk.
Er wordt geen algemene oproep geplaatst.
Mensen worden met naam en toenaam gevraagd.
Er klinkt iets in door van radicaal kiezen.
Het is ‘ja’ of ‘nee’. Er is geen tussenweg.
Marchanderen staat niet in zijn woordenboek.

Dat verhaal van toen is nu nog actueel.
Ook nu nog vraagt Jezus bondgenoten,
mensen die dezelfde droom dromen
en die hetzelfde ideaal in hun hart koesteren.
Aan het meer van ons druk bezet leven
staat Hij en nodigt ons met name uit.
De zaak waar Hij voor staat is geen eenmanszaak.
Zijn droom kan pas realiteit worden
waar mensen de handen ineenslaan.
Daarom is er aan ieder van ons de vraag:
“Word mensenvisser, word bondgenoot!”.
Hij vraagt om ons ‘ja’ of ‘nee’:
onvoorwaardelijk en terstond.
naar Wim Holterman osfs

Slotgebed

Goede God,
wij hebben hier uw Woord beluisterd en uw roepstem gehoord.
Maak dat ook wij nu bereid zijn
onze netten achter te laten en U te volgen.
Maak ons tot getuigen van uw liefde
en help ons om uw Rijk van vrede en vreugde op te bouwen.
Dat vragen wij U in Jezus’ naam.
Viering Vosselaar

Zending en zegen

“Vissers van mensen maak Ik van jullie” zegt Jezus tot zijn vrienden.
Naar zijn woord en voorbeeld moeten ook wij weldoende rondgaan:
zieken genezen, voedsel geven aan wie hongeren naar gerechtigheid,
lam geslagenen weer leren lopen,
en wie gevangen zitten in zichzelf, bevrijden.
Daartoe zegene ons + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.