Christus Koning B 2021

21 11 2021

Begroeting

Koningskinderen zijn wij,
want onze God is op een bijzondere wijze ‘koning’,
een koningschap niet van deze wereld,
maar erkend en gevierd door allen
die aan het Rijk Gods gestalte willen geven in dit aardse bestaan.
Welkom in Gods naam: + de Vader,  de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Heeswijk


Openingswoord 1

Volgende week is het de eerste zondag van de advent,
en begint een nieuw kerkelijk jaar.
Vandaag sluiten wij het liturgisch jaar af
met het feest van Christus Koning.
Een feest dat niet zoveel indruk maakt.
De woorden ‘Christus’ en ‘koning’ lijken in onze ogen
moeilijk te combineren.
En toch horen we in de evangelielezing
dat Pilatus een Koning voor zich krijgt,
een machteloze Koning, zonder leger, zonder dienaars.
Maar wel een Koning die getuigt van zijn waarheid,
in dienst van mensen.

Openingswoord 2

Welkom op het feest van Christus Koning,
meteen ook de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Ja, Jezus is Christus Koning,
maar Hij draagt geen gouden kroon,
zwaait niet met een scepter.
Zijn koningschap is van een heel andere aard:
Hij is een hartelijke Herder-koning
die gewonden optilt met beide handen.
Maar als Hij het over dát koningschap heeft
worden zijn Woorden vaak niet beluisterd:
niet zelden blijven mensen doen
alsof Hij een wereldse koning is.
Ze beroepen zich op zijn naam
om hun eigen ideeën macht en gewicht toe te kennen.

Laten wij ons hart openstellen
voor Hem die onze Liefdesvorst wil zijn,
die hoopt koning te mogen zijn
in een rijk van mensen die gerechtigheid doen,
die vriendschap koesteren,
die zich heel eenvoudig thuis voelen bij God.

Gebed om ontferming 1

Geroepen om de koninklijke weg van Christus te gaan,
een weg van recht en gerechtigheid,
weten wij maar al te goed dat we kleine mensen zijn.
Bidden wij om Gods nabijheid en ontferming.

-Heer, Gij hebt ons geroepen om uw kinderen te zijn.
Vergeef ons, wanneer wij U teleurstellen
en wij ons klein en zelfzuchtig gedragen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, steeds hebt Gij iedere mens met respect behandeld.
Vergeef ons, wanneer wij, bewust of onbewust,
anderen discrimineren in ons spreken of ons handelen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij schenkt ons uw genade in overvloed.
Vergeef ons onze onverschilligheid,
ons tekort aan hoop en vertrouwen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de goede God zich over ons ontfermen,
onze tekorten en fouten vergeven
en ons eens geleiden naar het eeuwig leven.
naar Heeswijk

Gebed om ontferming 2

-Wij willen anderen wel gelukkig maken,
maar toch reageren we dikwijls
hard en meedogenloos.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Elke dag opnieuw zouden we bezield moeten zijn met veel goede wil.
Toch stoten wij op onze onmacht en onze onwil.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als christenen willen wij Christus navolgen.
Toch vergeten wij nogal eens ons af te stemmen op zijn golflengte.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God in zijn groot geduld zich over ons neerbuigen,
onze misstappen en tekortkomen vergeven
en ons thuis brengen in zijn liefde, door Christus, onze Heer. Amen.

Gebed om ontferming 3

-God, soms dromen wij ervan
de beste, de grootste of de voornaamste te zijn.
Wij denken dan alleen
aan onze eigen plannen en ons eigen geluk
en maken geen tijd om te luisteren naar andere mensen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, soms vinden we onze eigen visie de beste
en willen dan onze wil opdringen.
We staan niet altijd open voor andere ideeën
en geven anderen geen kans hun voorstellen op tafel te leggen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, uw Zoon Jezus ging naar mensen toe
om hen nieuwe kansen te geven.
Hij vergaf hun hun fouten
en gaf hun opnieuw een plaats in de samenleving.
Wij oordelen gemakkelijk over mensen
en sluiten hen uit.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
                                                                       federatie Kana

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.


Openingsgebed 1

Gij, Schepper van alle dingen,
wees hier aanwezig,
hoor ons gebed.
Maak onze oude aarde nieuw
en herschep ons tot uw mensen,
die deze wereld omvormen tot uw Koninkrijk,
naar het voorbeeld van Jezus
die niet heerste maar diende
en zó koning werd voorgoed,
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Openingsgebed 2

Op het feest van Christus Koning
bidden wij U:
wees aanwezig bij die ontelbare mensen
die vandaag gebukt gaan onder lijden, geweld, vervolging,
ziekte of eenzaamheid.
Houd uw ogen gericht op de mensen van deze tijd
die rechteloos en weerloos door het leven gaan.
Wij willen geloven dat eens het leven en de liefde
een overwinning behalen op alle verdrukking en kwaad,
dat eens alle machthebbers inzien dat de aarde behoort aan iedereen.
Dat die aarde in handen moet zijn van mensen
die macht aanwenden ten goede,
mensen die teder zijn en geen geweld gebruiken,
die niet haten, maar leven geven.
Mensen naar uw beeld,
zoals Jezus Christus, uw Zoon en onze Koning. Amen.
naar Van hemel en aarde thuis, (KAV)

Lezingen

De Schriftlezingen belichten het Koningschap van Jezus.

Eerste lezing (Dan., 7, 13-14)

13         In mijn nachtelijk visioen zag ik toen
met de wolken van de hemel iemand aankomen
die op een mensenzoon leek.
Hij ging naar de Hoogbejaarde
en werd voor Hem geleid.
14         Toen werd hem heerschappij gegeven,
pracht en koninklijke macht;
alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde.
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat,
koninkrijk gaat nooit te gronde.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Apok., 1, 5-8)

Broeders en zusters,
5           Genade zij u van Jezus Christus, de getrouwe getuige,
de eerstgeborene van de doden
en de vorst van de koningen van de aarde.
Aan Hem die ons liefheeft
en ons verlost heeft van onze zonden door zijn bloed,
6           die ons gemaakt heeft tot een koninklijk geslacht van priesters
voor zijn God en Vader,
aan Hem zij de heerlijkheid
en de macht tot in alle eeuwigheid! Amen.
7           Zie, Hij komt met de wolken,
en elk oog zal Hem aanschouwen,
ook zij die Hem doorstoken hebben;
en alle stammen op aarde zullen over Hem weeklagen.
Ja, amen!
8           `Ik ben de alfa en de omega’, zegt God de Heer,
Hij die is en die was en die komt,
de Albeheerser.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh., 18, 33b-37)

33         `Bent U de koning van de Joden?’ vroeg Pilatus.
34         Jezus antwoordde:
`Bent u daar zelf op gekomen
of hebben anderen u over Mij verteld?’
35         `Ben ik soms een Jood?’ zei Pilatus.
`Uw eigen volk, uw hogepriesters, hebben U aan mij overgeleverd.
Wat hebt U gedaan?’
36         Jezus antwoordde:
`Mijn koningschap is niet van deze wereld.
Als mijn koningschap van deze wereld was,
zouden mijn dienaars er wel voor gevochten hebben
dat Ik niet aan de Joden werd overgeleverd.
Mijn koningschap is echter niet van deze wereld.’
37         `U bent dus toch koning?’ zei Pilatus.
`Ja’, zei Jezus,
`Ik ben koning:
met geen andere bestemming ben Ik geboren
en in de wereld gekomen
dan om te getuigen van de waarheid.
Iedereen die uit de waarheid is, luistert naar mijn stem.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij ons geloof in Christus-Koning,
die ons aankijkt door de ogen van de geringsten.

Ik geloof in God,

niet zichtbaar, niet tastbaar,
maar toch aanwezig in elke mens.

Ik geloof in Jezus,

omdat hij hoopvolle Woorden sprak,
maar ook omdat Hij doorheen lijden, dood en verrijzenis,
Weg, Waarheid en Leven is.

Ik geloof in de Geest,

Bron van hoop en toekomst voor elke mens
die met ons op weg gaat
naar een hoopvolle toekomst,
ook doorheen de moeilijke momenten van het leven.

Ik geloof in de verrijzenis van de mens,

Ik geloof dat echt mens-zijn mogelijk is
omdat God ons tot nieuw leven roept
omwille van de liefde die sterker is dan de dood. Amen.

Voorbeden 1

Bidden wij tot God
die zijn Zoon heeft aangesteld tot Koning van het heelal.

-Voor de Kerk.
Dat zij een zichtbaar teken mag zijn van Gods Rijk hier op aarde.
Dat zij, naar het voorbeeld van Jezus,
zorg draagt voor het geluk van alle mensen
en zo een plaats mag zijn waar niemand wordt uitgesloten.
Laten we bidden…

-Voor de leiders in Kerk en wereld.
Dat zij hun macht niet misbruiken,
zich niet laten leiden door zucht naar aanzien,
maar door dienstbetoon en vergevingsgezindheid.
Laten we bidden…

-Voor onszelf.
Dat wij ons vorstelijk gedragen door milde en meelevende mensen te zijn.
Dat wij ons in een wereld waarin nog zo veel geweld en onrecht heerst,
mogen inzetten voor vrede en gerechtigheid.
Laten we bidden…

God,
Gij die onze Koning zijt,
maak ons tot een koninklijk volk van mensen
die elkaar liefhebben en dienen.
Voer ons uw paradijs tegemoet
en doe ons wonen in uw Rijk van vrede,
hier en nu, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.
                                                           naar Bert Robben

Voorbeden 2

-Richten we ons biddend tot onze God
voor de mensen en volken
die moeten leven op de schroeiplekken van deze aarde.
Dat de monden die protesteren niet zwijgen
en handen die kunnen helpen zich niet sluiten.
Laten we bidden…

-Richten we ons biddend tot onze God
voor allen die de aarde regeren
en verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn van mensen.
Dat hun doen en laten beheerst wordt
door een vurig verlangen naar vrede op aarde
en door de vaste wil om mensen recht te doen.
Laten we bidden…

-Richten we ons biddend tot onze God
voor alle mensen die zich – hoe dan ook – inzetten
voor vrede en recht, voor een leefbare wereld.
Voor hen die zeggen: in Gods naam,
en voor hen die zeggen: ter wille van mensen.
Voor hen die hardop protesteren
en voor hen die werken in alle stilte.
Voor hen die er de moed in houden
en voor hen die dreigen te bezwijken.
Laten we bidden…

-Richten we ons biddend tot onze God
tegen alle gewelddadigheid,
tegen elk goedpraten van onrecht,
tegen de honger naar macht en bezit,
tegen het gebrek aan moed en geloof,
tegen alles wat zijn goede aarde maakt
tot een slagveld, een wildernis,
in plaats van een land van belofte.
Laten we bidden…

Laat uw Koninkrijk komen, Heer,
hier en nu, midden onder ons,
in woorden van hoop,
in gebaren van liefde,
in tekenen van vrede,
door Hem dankzij wie uw Koninkrijk ons zeer nabij gekomen is,
Jezus Christus, de Mensenzoon, onze Koning en Heer. Amen.

Voorbeden 3

-Bidden we voor onze Kerk.
Dat wij nooit vergeten dat Jezus’ koningschap
zichtbaar werd in zijn goedheid
en liefdevolle zorg voor mensen.
Laten we bidden…

-Bidden we voor slachtoffers van geweld en macht,
voor mensen die men met de nek blijft aankijken
omwille van fouten uit het verleden.
Dat ze mensen ontmoeten
die hen waarderen en nieuwe kansen geven.
Laten we bidden…

-Bidden we voor mensen die zich met hart en ziel
ten dienste stellen van Gods liefde voor elke mens.
Dat die inzet hen gelukkig mag maken
en anderen aanmoedigt
om zich eveneens voor hun medemensen
en voor onze samenleving in te zetten.
Laten we bidden…
                                                                       naar federatie Kana

Gebed over de gaven 1
 
Heer, te midden van een wereld
die steeds schreeuwt om meer, nieuwer en duurder,
nemen wij genoegen met wat brood en een beker wijn.
Leer ons de kracht van uw grenzeloze liefde:
dat we lief en leed met U en met elkaar blijven delen. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, Vader van alle mensen,
ook nu weer roept uw Zoon ons samen rond deze tafel.
Hier laat Hij zich herkennen bij het breken van het brood
en nodigt ons uit om, Hem achterna, ook ons leven te delen.
Voed en sterk ons om U te dienen in elkaar
en bovenal in onze minste medemensen.
Dan wordt deze maaltijd voorsmaak
van het hemelse gastmaal in uw Koninkrijk. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, licht en leven.
Wij danken U omdat Gij Liefde zijt,
die onze Lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, Heer, onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
Mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Onze Vader, al zo lang onderweg
van de hemel naar de aarde,
uw naam worde geheiligd,
nooit meer in gevechten
van volk tegen volk,
van man tegen man.
Uw naam worde gedaan en doorgegeven
in gerechtigheid en vrede
van mens tot mens,
van land tot land,
over heel de wereld.
Laat komen uw Rijk door allen
die herboren zijn in mensen van vrede en mededogen.
Laat gebeuren in ons midden
wat wij hebben uitgesteld tot in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en zoveel inzicht dat wij weten
wat ons werkelijk tot vrede en tot toekomst strekt.
Vergeef ons dat wij U tegen hielden
in zoveel mensen, eeuwen lang.
En leid ons weg uit de verleiding van macht en geweld,
maar verlos ons, vandaag nog,
van een wereld voor enkelen,
en open die wereld van God-en-mens-met-z’n-allen. Amen.

Vredeswens 1

Als mensen in het duister zitten,
komt Hij en het wordt licht.
Als mensen gewond zijn,
raakt Hij ze aan en ze genezen.
Als mensen onder schuld gebukt gaan,
is Hij de eerste die zegt:
uw zonden zijn u vergeven.
Zo bouwt Christus-Koning
zijn Koninkrijk van vrede uit.
Dat Rijk van vrede zij altijd met U.
Die vrede mogen we uitdragen en doorgeven aan elkaar.

Vredeswens 2

De weg van de vrede waarvan we dromen,
lijkt soms eindeloos.
Toch zegt de Heer ook vandaag aan ons,
zoals destijds aan zijn vrienden : “Ik wens jullie vrede”,
vrede met jezelf, met de anderen, met God.
Ik wens jullie de vrede die een uitstraling is
van mijn Liefde voor elke mens.
Moge die Godsvrede altijd met u zijn.
Laten we die vrede ook elkaar toewensen.

Lam Gods

Communie

Een feestmaal, een koninklijke maaltijd,
daartoe worden we uitgenodigd
door Hem die Zichzelf wegschenkt ten einde toe.
Geniet in dankbaarheid van deze gaven
in het besef dat God alles goed maakt
waarin wij tekortkomen.
Gelukkig wij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Gij vervult ons met de hoop
op de komst van uw Rijk
waar ooit recht en vrede zal zijn
voor elke mens, voor elk volk.

Blaas die vonk aan
en die gloed zal ons warmen
en aanstekelijk maken.

Laat deze hoop vrucht dragen
in de goedheid onder mensen,
in de verzoening tussen volken
en in vrede op aarde die duren zal
als ooit op de dag geen nacht meer volgt.

Bezinning 2

De Bijbel staat bol van dat ‘Koninkrijk’.
Het is er niet een van de gevestigde orde,
maar het vraagt om gevestigd te worden.
Het is een droom, een visioen,
niet alleen van Jezus, ook van zijn volgelingen.
Soms krijgt het gestalte, even, hier en daar.
Je ziet het waar ouders hun kinderen
omarmen en hen geborgenheid schenken.
Het is er waar mannen en vrouwen
volop geluk beleven aan hun liefde en trouw.
Het wordt zichtbaar waar mensen
opkomen voor vrede en gerechtigheid,
waar mensen en volken elkaar
recht in de ogen kunnen zien;
waar ‘mijn en dijn’ verandert in ‘ons’.

Door onze dagelijkse handel en wandel
verduistert ons zicht op dat Rijk wel eens.
Maar telkens komt dat droombeeld weer naar boven.
Het laat ons niet los, ook al vinden we
dat Rijk wel eens onmogelijk en wereldvreemd.
Diep in ons weten we welke richting we moeten gaan.
Op onze beste momenten proeven we er iets van.
Het doet weldadig aan, diepmenselijk
en goddelijk tegelijk.
Bidden om dat Rijk,
is de handen ervoor uit de mouwen steken
en werken aan het geluk van iedereen.
Want “wat je voor de minsten hebt gedaan”
dat maakt ons echt gelukkig en echt mens.
Wim Holterman osfs

Bezinning 3

Hij kwam niet als een koning hoog te paard,
niet als een soldaat met wapens.
Voor Hem was er bij mensen geen plaats.
Zoon van David, ja,
maar dan zonder koninklijke allures.
Zijn naam was Jezus: God redt.
En Hij maakte die naam waar
door daden van liefde en goedheid.
Hij liet aan mensen zien
hoe God op hen betrokken was.
Zijn wonderen waren niet spectaculair:
een hand op het hoofd,
een uitnodigend woord,
een gesprek bij de waterbron:
daardoor werd Hij Redder van mensen.
Hij had niets te verliezen.
Weerloos als een kind
durfde Hij te geven van Gods goedheid.
Hij zocht bondgenoten om zich heen.
Mensen met eenzelfde droom,
eenzelfde ideaal van sjaloom
voor alle mensen van goede wil.
Daarom mag Hij vandaag
opnieuw geboren worden in ons.
Wij mogen zijn handen en voeten zijn
om liefde te verspreiden.
Wij mogen door zijn ogen
mensen aankijken die ons nodig hebben.
‘God redt’ mag waar worden door ons
die Hem willen volgen.
Jezus werd geboren om zijn naam waar te maken,
maar ook wij zijn geboren om te redden
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Soms denk ik dat ik mezelf kan redden, God,
en dat ik U daarbij niet nodig heb.
Toch laat Jezus me duidelijk zien
dat dat niet zo is
en dat ik alleen bij U
geluk en vreugde kan vinden.
Help me daarom te groeien
in het vertrouwen dat Gij mij nooit vergeet.
Leer me mezelf weg te cijferen
en me helemaal aan U én aan mijn medemensen te geven.
En laat me vooral voelen
dat uw liefde eeuwig is.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Heer, onze God,
zo vaak bidden wij: ‘Uw Rijk kome…’
Dat schijnbaar onmogelijke Rijk
is niet van hier,
niet van de groten der aarde,
niet van hen die zetelen op macht.
In dat schijnbaar onmogelijke Rijk
ligt de macht bij de machtelozen,
en wordt grootheid gemeten
met de maatbeker van de liefde.
Maak ons tot uw ‘rijks-genoten’
naar het voorbeeld van Jezus,
die niet heerste, maar dienstbaar was
en zo onze Harten-Koning werd. Amen.

Slotgebed 3

God,
Gij zijt de Koning van het heelal.
Laat uw Rijk groeien in deze wereld.
Geef ons de kracht om naar uw voorbeeld koning te zijn
door te geven en te delen,
door lief te hebben en dienstbaar te zijn,
door te leven voor elkaar en niet voor onszelf.  Amen.
naar Beveren

Zending en zegen

Laten wij naar huis gaan in het vertrouwen
dat tegenstellingen ons niet hoeven te verwarren,
maar ons eerder kunnen aanzetten tot nadenken.
Nadenken over de keuze ten leven.
Macht of liefde?
Geweld of vrede?
Geld of gerechtigheid?
Dood of leven?
Dat wij in ons dagelijks leven nadenken
en proberen de keuze ten leven voor onszelf en voor anderen mogelijk te maken.
Zegene ons hiertoe de liefhebbende God,
Hij die voor ons is: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.