Christus Koning B 2018

25 11 2018

Begroeting

Van harte welkom op deze laatste zondag van het liturgisch jaar B.
Volgend weekend is de eerste zondag van de advent C,
waarin het evangelie van Lucas het meest aan bod komt.
Maar eerst vandaag afsluiten met een feest:
het feest van Christus Koning, Koning van het Rijk van allen
die naar zijn Woord luisterden
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

De laatste zondag van het kerkelijk jaar kijkt vooruit naar het einde der tijden,
aanknopend bij Jezus’ antwoord op de vraag van Pilatus
of Hij inderdaad Koning is.
Maar Jezus voegt eraan toe:
‘Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld’
m.a.w. het is geen koninkrijk zoals bij jullie.
Als het wel zo was, zouden er soldaten voor Hem klaar staan
om Hem te verdedigen.
In zijn Rijk is er echter geen militaire dienstplicht,
daar oefent men zich niet voor de strijd, maar voor de liefde.
Daarom kunnen daar wolf en lam tezamen grazen
en kan een kind spelen met een adder.
Jezus is op aarde gekomen om te getuigen van Gods Rijk van liefde.
Kunnen wij met Hem meegaan in die Boodschap?

Openingswoord 2

Het liturgisch jaar wordt afgesloten met het feest van Christus Koning.
Dit feest werd ingesteld op het einde van de 19e eeuw
als een triomf van Christus als Koning van het heelal.
Maar als we de evangelielezing van vandaag beluisteren,
horen wij een heel ander koningschap,
allesbehalve pretentieus,
maar een koning als dienaar van allen.
Eigenaardig dat alle evangelisten Jezus pas koning noemen
als het lijden voor de deur staat.
Wie Hem ook koning noemt, is Pilatus,
ook al levert hij Jezus uit aan de Joden.
Hij laat op Jezus’ kruis de woorden zetten: ‘Koning der Joden’.
Een titel die voor de enen een aanstoot is,
voor anderen de bevestiging dat Hij de langverwachte Messias is,
een Koning en een Mens naar Gods hart.
naar Levensecht

Gebed om ontferming 1


Telkens wij samenkomen keren we ons eerst tot God.
Vragen wij Hem dat Hij ons allen en de hele wereld
mag zegenen met goedheid en mildheid.

-Heer, keer ons om
als wij alleen maar met onszelf bezig zijn.
Kom ons tegemoet en ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, open onze oren, ons hart en ons leven
als wij uw Woord maar moeilijk binnenlaten in ons bestaan.
Kom ons tegemoet en ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, maak ons tot bouwers van uw nieuwe schepping,
bekommerd om medemensen en dienstbaar aan uw Koninkrijk.
Kom ons tegemoet en ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

Geroepen om een ‘koninklijke weg’ te gaan,
weten wij ons toch kwetsbare mensen.
Bidden wij daarom God om ontferming.

-Heer Jezus,
Gij hebt gezegd:
“mijn Koninkrijk is niet van deze wereld”.
Toch redeneren wij vaak horizontaal:
enkel het hier en nu telt,
het nu goed hebben, nu aanzien en invloed verwerven
en zo verliezen we de dimensie van uw Rijk.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus Jezus,
in uw ‘koninklijke weg’ van dienstbaarheid
krijgt het Rijk van de Vader gestalte.
Jezus, Gij zijt dienstbaar geweest aan elke mens op uw weg,
aan de zwaksten en marginalen het meest.
Onze dienstbaarheid beperkt zich vaak tot mensen die tot ‘onze kring’ behoren
of tot een gift voor een goed doel,
maar ons engagement naar noodlijdenden in onze omgeving,
bijvoorbeeld naar vluchtelingen hier ter plekke,
is meestal aan de magere kant.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer Jezus,
Gij hebt gezegd:
“wie onder u de grootste wil zijn, moet de dienaar van allen wezen”.
Vergeef ons wanneer wij zelfzuchtig op zoek gaan
naar een plaatsje op de eerste rij.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Openingsgebed 1

Ik heb je mijn Zoon gegeven – zegt God –
en jullie hebben van Hem een Koning gemaakt.
Hij werd geboren in een stal en stierf aan een kruis,
maar jullie gedenken Hem met goud en zilver.
Nochtans wilde Hij alleen maar
zorg dragen voor
en vriend zijn van de armsten en de kleinsten.
Laat zijn koningschap
in jouw hart beginnen
en breng in mijn naam
en met het hart van Jezus
vrede en eenheid,
overal waar je leeft en werkt.
Je zult zien dat het je gelukkig maakt – zegt God.
Erwin Roosen

Openingsgebed 2

God, vandaag willen we U
bijzonder danken voor Jezus.
Zijn tijdgenoten wilden Hem
op een troon plaatsen
en Hem tot koning maken.
Maar in alles wat Hij deed en zei,
maakte Jezus duidelijk
dat zijn koningschap heel anders was
dan men van Hem verwachtte.
Hij wilde koning zijn van uw Liefde,
en was bereid daarvoor zelfs zijn leven te geven.
Leer ons naar Hem luisteren, God,
met heel ons hart,
ons hele leven lang. Amen.
naar C. Remmers

Lezingen

De Schriftlezingen van dit feest
belichten het Koningschap van Christus.

In de eerste lezing horen we het visioen van de Mensenzoon
uit de profeet Daniël.
De tweede lezing is een gedeelte uit de aanhef van het boek der Openbaring
van de apostel Johannes,
waarin Christus de ‘getrouwe Getuige’ wordt genoemd,
die geleden heeft, maar ook verheerlijkt is.
Het evangelie verhaalt het verhoor van Jezus door Pilatus,
waarin Jezus getuigt
dat zijn koningschap niet van deze wereld is.
naar Kerk in Herent

Eerste lezing (Dan., 7, 13-14)

13 In mijn nachtelijk visioen zag ik toen
met de wolken van de hemel iemand aankomen
die op een mensenzoon leek.
Hij ging naar de Hoogbejaarde
en werd voor Hem geleid.
14 Toen werd hem heerschappij gegeven,
pracht en koninklijke macht;
alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde.
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat,
koninkrijk gaat nooit te gronde.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Apok., 1, 5-8)

Broeders en zusters,
5 Genade zij u van Jezus Christus, de getrouwe getuige,
de eerstgeborene van de doden
en de vorst van de koningen van de aarde.
Aan Hem die ons liefheeft
en ons verlost heeft van onze zonden door zijn bloed,
6 die ons gemaakt heeft tot een koninklijk geslacht van priesters
voor zijn God en Vader,
aan Hem zij de heerlijkheid
en de macht tot in alle eeuwigheid! Amen.
7 Zie, Hij komt met de wolken,
en elk oog zal Hem aanschouwen,
ook zij die Hem doorstoken hebben;
en alle stammen op aarde zullen over Hem weeklagen.
Ja, amen!
8 `Ik ben de alfa en de omega’, zegt God de Heer,
Hij die is en die was en die komt,
de Albeheerser.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh., 18, 33b-37)

33 `Bent U de koning van de Joden?’ vroeg Pilatus.
34 Jezus antwoordde:
`Bent u daar zelf op gekomen
of hebben anderen u over Mij verteld?’
35 `Ben ik soms een Jood?’ zei Pilatus.
`Uw eigen volk, uw hogepriesters, hebben U aan mij overgeleverd.
Wat hebt U gedaan?’
36 Jezus antwoordde:
`Mijn koningschap is niet van deze wereld.
Als mijn koningschap van deze wereld was,
zouden mijn dienaars er wel voor gevochten hebben
dat Ik niet aan de Joden werd overgeleverd.
Mijn koningschap is echter niet van deze wereld.’
37 `U bent dus toch koning?’ zei Pilatus.
`Ja’, zei Jezus,
`Ik ben koning:
met geen andere bestemming ben Ik geboren
en in de wereld gekomen
dan om te getuigen van de waarheid.
Iedereen die uit de waarheid is, luistert naar mijn stem.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij ons geloof in Christus-Koning,
die ons aankijkt door de ogen van de geringsten.

Ik geloof in God
die met mensen op weg gaat,
die van mensen houdt,
die mensen aan mensen toevertrouwt,
die ons Jezus, zijn Zoon, heeft gezonden.

Ik geloof in de verrezen Christus.
Naar zijn voorbeeld
moeten wij voor elkaar dienstbaar zijn.

Ik geloof in zijn droom:
mensen gelukkig maken
in een wereld van vriendschap en liefde voor elkaar.

Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept.
Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop,
als brood en wijn,
als dank en vergeving.
Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Bidden wij voor mensen met gezag
in Kerken, in de politiek, in bedrijven en instellingen.
Dat zij het belang van diegenen over wie zij zijn aangesteld zouden dienen.
Dat zij er zich onbaatzuchtig voor inzetten.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen die in conflictsituaties moeten leven,
voor allen die in hun bestaan bedreigd worden
door aanslagen of terreurdaden.
Voor de honderdduizenden slachtoffers
en bedreigde mensenlevens in Syrië, Afghanistan, Noord-Afrika
en op zo veel andere plaatsen.
Dat vrede toch nooit wordt bevochten
ten koste van onschuldige burgers.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor allen die gebukt gaan onder zorgen
en geen uitkomst meer zien.
Dat zij mensen mogen ontmoeten
die als een herderlijke koning met hen mee zouden gaan
en mee strijden tegen alle hopeloosheid en uitzichtloosheid.
Laten we bidden…

-Laten wij tenslotte bidden voor onszelf en voor elkaar.
Dat wij elk op onze plaats
koninklijke mensen zouden zijn,
die van het leven iets goeds maken,
omdat we ons in dienstbaarheid inzetten voor medemensen.
Laten we bidden…

Voorbeden 2

-Bidden wij voor allen
die in deze harde en vaak wrede wereld opkomen
voor recht en gerechtigheid.
Voor hen die de kwade machten durven weerstaan
en tonen dat leven-vanuit-God
dienen is.
Dat zij Gods steun mogen ervaren.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die de volkeren op aarde leiden en besturen.
Veelal zitten zij verwikkeld in een ingewikkeld machtsspel
en is de verleiding groot om hun macht aan te wenden tot eigen voordeel.
Moge zij dienstbaar zijn aan het welzijn van iedereen,
in het bijzonder aan het welzijn van de zwaksten.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de christelijke Kerken.
Dat zij, door een houding van begrip, aandacht en liefde,
een teken van hoop mogen zijn op een nieuwe wereld
van vrede en gerechtigheid.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1
 
Gij Heer, die naar ons omziet,
aanvaard uit onze handen dit brood en deze wijn.
Laat ze teken zijn van onze zorg voor elkaar,
welgemeend en wereldwijd,
en leer ons delen, metterdaad,
naar het voorbeeld van Jezus,
die niet heerste maar dienstbaar was
en zo onze Koning werd. Amen.

Gebed over de gaven 2

Gezegend zijt Gij, God,
om dit brood en deze wijn.
Want hier – rond deze tafel –
herkennen wij uw koninklijke weg:
de weg van delen in vriendschap en verbondenheid,
de weg die Jezus ons voorging ten einde toe.
Sterk ons met zijn goede Geest,
die ons blijft oproepen en uitdagen
om, te midden van de mensen,
uw Koninkrijk te vestigen,
duurzaam, stevig verankerd,
en goed voor de eeuwen der eeuwen.  Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.

Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn Lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn Bloed,
mijn Levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de Geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dankzij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Moge Gods hartelijk Koninkrijk onder ons groeien.
Daarvoor mogen we bidden
met woorden die zijn Zoon ons in de mond heeft gelegd:

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de Vrede en de Vreugde,
de Kracht en de Heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredeswens 1

Heer Jezus, Koning van de vrede,
doe ons het verhaal van uw leven begrijpen,
maak uw verhaal tot het onze,
zodat wij, vervuld van uw Geest,
blijven bouwen aan uw Koninkrijk,
een land waar allen in vrede mogen leven.
Dat Rijk van vrede zij altijd met U.
Die vrede mogen we uitdragen en doorgeven aan elkaar.

Vredeswens 2

Heer Jezus, vervul ons hart met uw vrede,
een vrede die de wereld met al haar rijkdom
ons niet kan geven.
Wij willen die vrede uitdragen
in de mensen om ons heen,
in de wereld waarin wij leven.
Maak ons daartoe één met velen.
Dat Rijk van vrede zij altijd met U.
Die vrede mogen we uitdragen en doorgeven aan elkaar.
naar Heeswijk

Lam Gods

Communie

Gebroken en gedeeld als dit Brood
leerde onze Koning ons
dat wij onszelf en ons leven moeten delen met elkaar,
dat al wat wij doen voor de minsten van de zijnen
wij voor Hem hebben gedaan.
Dit voorbeeld voor ogen, doet ons stamelend bidden:
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Dat onmogelijke Rijk
is niet van hier,
niet van de groten,
niet van de goudgerande machtigen,
niet van hen die zetelen op geld.

In dat onmogelijke Rijk
ligt de macht in handen van de armen,
wordt de gemartelde gekroond,
wordt het oor geleend aan hen die vrede brengen,
wordt niet getwijfeld aan de goede trouw
van hen die vergeving schenken.

In dat onmogelijke Rijk
heerst alleen
de liefde.
Kees Pannekoek

Bezinning 2

Dat Hij Koning is, is niet van gisteren.
Het stond reeds op zijn executiepaal.
Als reden? Als spot?
Wie zal het zeggen?

Dat Hij Koning is, heeft Hij zelf  beaamd,
maar onmiddellijk eraan toegevoegd:
pas op,
Ik heb geen paleis, geen troon,
geen kroon, tenzij een doornenkroon.
Mijn Koninkrijk ligt elders,
het kent geen rijksgebied of grens,
maar ligt in de grenzeloze liefde
waardoor mensen voor elkaar
volop mens kunnen zijn,
mensen met een warm hart.

Dat Koninkrijk
is ons menselijk avontuur van goed en kwaad,
van licht en donker,
van zoveel vrijheid en verslaving.
Dat menselijk avontuur van groot verlangen en verdriet
om al wat schoon en goed is,
en tegelijk zo tijdelijk en begrensd.
In zijn Koninkrijk
opent Hij voor elke mens
een nieuwe horizon.
Ons thuisland is zijn hart,
zijn liefde
die geen grenzen kent.

Dat Hij Koning is, is niet van gisteren.
Maar dat Hij nog vandaag
Koning wil zijn in ons leven,
dat is het wonder dat ons helpt
om volop en volledig
mens te worden voor eeuwig.
naar Manu Verhulst

Bezinning 3

Onze Koning is een Koning zonder leger.
Hij is niet uit op macht.
Geweld en dwang zijn Hem onbekend,
eigenbelang en aanzien onbelangrijk.
Zijn wapenspreuk is:
de laatsten op de eerste plaats
en de kleinsten voorop.
Zijn paleis is een kribbe,
een kruis zijn troon.
Voor Hem geldt maar één wet:
liefde tot God en tot de naaste.
Hij was geen Koning hoog te paard.
Een geleende ezel was goed genoeg.
Voor Hem geen gouden koetsen.
Hij ging de weg van de minste,
de weg van dienstbaarheid.
Hij was geen Koning, zichzelf genoeg.
Zijn leven was één heen-wijzing naar God
die voor Hem een goede Vader was.
Zijn woorden en daden waren gericht
op bevrijding en volop leven.
Zo had God het bedoeld,
zo moet het nog steeds worden.
Daarom is de belijdenis ‘Christus Koning’
niet vrijblijvend, niet iets van hier en nu.
Zijn levenswijze vraagt om navolging.
Zijn woorden en daden mogen de onze worden.
Christus koning is een levensprogramma.
Wat zal de wereld anders worden,
als wij zijn handen en voeten willen zijn.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Onuitsprekelijke maar toch nabije God,
door uw Woord en Brood herschept Gij ons
tot mensen die uw aarde willen bewonen
in menslievendheid en zorg,
naar het beeld van Hem,
die onze Herder en Koning is:
Jezus, de nieuwe Mens.
Geef ons de kracht en de moed
zijn levensweg tot de onze te maken,
zodat wij uw mensen mogen zijn,
die meewerken aan de komst van uw Koninkrijk
dat duren zal tot in uw eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 2

Gij, Heer, die naar ons omziet,
sta ons bij, elke dag opnieuw.
Wees onze God en Herder voor altijd,
en laat ons uw volk zijn,
koninklijk in eenvoud en zorgzaamheid,
naar het voorbeeld van Jezus,
die niet heerste, maar dienstbaar was
en zo koning werd,
voorgoed, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Zending en zegen

Barmhartige God,
zegen ons allen
bij de taak en de zending
die ieder van ons wacht.
In de naam van + de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.