Christus Koning B 2015


Begroeting 1

Welkom u allen, die genodigd zijt aan de tafel van de Heer:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Begroeting 2

Bij zijn heengaan
vertrouwde Jezus de zorg over zijn Rijk toe aan zijn volgelingen.
Vandaag zijn wij die volgelingen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Begroeting 3

Koningskinderen zijn wij,
want onze God is op een bijzondere wijze ‘koning’,
een koningschap niet van deze wereld,
maar erkend en gevierd door allen
die aan het Rijk Gods gestalte willen geven in dit aardse bestaan.
Welkom in Gods naam: + de Vader,  de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Heeswijk

Openingswoord 1

Volgende week is het de eerste zondag van de advent,
en begint een nieuw kerkelijk jaar.
Vandaag sluiten wij het liturgisch jaar af
met het feest van Christus, Koning van het Heelal.
Een feest dat niet zoveel indruk maakt.
De woorden ‘Christus’ en ‘koning’ lijken in onze ogen
moeilijk te combineren.
En toch horen we in de evangelielezing
dat Pilatus een Koning voor zich krijgt,
een machteloze Koning, zonder leger, zonder dienaars.
Maar wel een Koning die getuigt van zijn Waarheid,
in dienst van mensen.

Openingswoord 2

We sluiten vandaag het liturgisch jaar af
met een soort apotheose: het feest van Christus, Koning van het Heelal.
Een apotheose in mineur – zo lijkt het:
want op de meesten van ons maakt dit feest niet veel indruk.
De woorden ‘koning’ en ‘Christus’
lijken niet bij elkaar te horen.

Toch is Hij koning, zegt het evangelie van vandaag,
zij het een incognito-koning.
Niet naar het model der machtigen der aarde,
maar iemand die schuil gaat in de machtelozen.
Geen koning die militaire parades schouwt,
maar één die slechts te aanschouwen is met de ogen van het hart.
Een Harten-Koning,
wiens grootheid gemeten wordt met de maatbeker van de liefde.
Moge die Harten-Koning zich vandaag over ons ontfermen
en ons hart verwarmen.

Openingswoord 3

Het liturgisch jaar wordt afgesloten met het feest van Christus Koning.
Dit feest werd ingesteld op het einde van de 19e eeuw
als een triomf van Christus als Koning van het heelal.
Maar als we de evangelielezing van vandaag beluisteren,
horen wij een heel ander koningschap,
allesbehalve pretentieus,
maar een koning als dienaar van allen.
Eigenaardig dat alle evangelisten Jezus pas koning noemen
als het lijden voor de deur staat.
Wie Hem ook koning noemt, is Pilatus,
ook al levert hij Jezus uit aan de Joden.
Hij laat op Jezus’ kruis de woorden zetten: ‘Koning der Joden’.
Een titel die voor de enen een aanstoot is,
voor anderen de bevestiging dat Hij de langverwachte Messias is,
een Koning en een Mens naar Gods hart.
naar Levensecht

Openingswoord 4

Vandaag vieren wij het feest van Christus Koning.
Een soort apotheose van het liturgisch jaar –
volgende week, met de eerste zondag van de advent,
begint immers een nieuw kerkelijk jaar.

Een apotheose in mineur, lijkt het wel:
op de meesten van ons maakt dit feest niet zoveel indruk.
Want wat het woord ‘koning’ bij ons oproept,
is voor ons beeld van Christus weinig inspire­rend.

Toch is Jezus koning, zij het een koning incognito.
In het christendom geldt namelijk de ‘wet van het omgekeerde’:
niet zij die de macht hebben, gelden als voorbeeld,
maar wel de machtelozen.
Christus Koning kan maar op één manier worden gediend:
door óm te zien naar diegenen naar wie Hij omzag:
de kleinsten, de zwaksten.
Volgens dat criterium zullen wij geoordeeld worden.

Om op die oordeelsdag in de rij van de rechtvaardigen te staan
moeten wij vaak nog een lange weg afleggen.
Daarom vragen wij de Heer om ontferming.

Openingswoord 5

Welkom op het feest van Christus Koning,
meteen ook de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Ja, Jezus is Christus Koning,
maar Hij draagt geen gouden kroon,
zwaait niet met een scepter.
Zijn koningschap is van een heel andere aard:
Hij is een hartelijke Herder-koning
die gewonden optilt met beide handen.
Maar als Hij het over dát koningschap heeft
worden zijn Woorden vaak niet beluisterd:
niet zelden blijven mensen doen
alsof Hij een wereldse koning is.
Ze beroepen zich op zijn naam
om hun eigen ideeën macht en gewicht toe te kennen.

Laten wij ons hart openstellen
voor Hem die onze Liefdesvorst wil zijn,
die hoopt Koning te mogen zijn
in een rijk van mensen die gerechtigheid doen,
die vriendschap koesteren,
die zich heel eenvoudig thuis voelen bij God.

Openingswoord 6

Wie zegt waar het op staat,
wie machtsverhoudingen blootlegt,
loopt gevaar dat machtigen hem naar het leven staan.
Dat overkwam Gods Getuige toen Hij zei:
“Ik ben Koning
en Ik ben in de wereld gekomen
om te getuigen van de Waarheid.”
Laten wij voor die getuigenis en voor de implicaties ervan
ruimte scheppen in deze viering.
naar Jacques Verhees

Openingswoord 7

Vandaag, op deze laatste zondag van het kerkelijke jaar keren we terug
naar de kern van ons geloof rond de figuur van Jezus, de Christus.
Hoe kon in deze Mens een versmelting plaats hebben
van het goddelijke en het menselijke?
Hoe kon het dan
dat Hij Dienaar van allen wilde zijn?
Een houding die Pilatus, en wellicht vele anderen, met verstomming slaat.
Een levensvisie die ook in deze dagen
niet wordt gepromoot door onze maatschappij.
En wat doen wij, christenen,
die zich volgelingen van deze Jezus Christus noemen?

Gebed om ontferming 1 (A/B)

-God,
de bekoring om onszelf belangrijker te vinden dan onze medemens
is soms zo verleidelijk.
Inspireer en motiveer ons tot respect en echte waardering voor de ander.
Voor ons tekortschieten daarin, bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
Gij hebt niet alleen dienstbaarheid gepredikt,
uw hele leven stond in het teken van dienstbaarheid.
Als christenen nemen wij ons voor U daarin te volgen.
Onze goede wil is er meestal wel,
maar als het op praktijk aankomt,
dan is de drempel ons vaak iets te hoog.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
zo gemakkelijk gebruiken wij invloed en geld
voor ons eigen voordeel.
Doe ons steeds meer beseffen dat juist belangeloosheid
‘koninklijk’ is.
Omdat wij dat nogal eens vergeten, bidden wij U:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

Telkens wij samenkomen keren we ons eerst tot God.
Vragen wij Hem dat Hij ons allen en de hele wereld
mag zegenen met goedheid en mildheid.

-Heer, keer ons om
als wij alleen maar met onszelf bezig zijn.
Kom ons tegemoet en ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, open onze oren, ons hart en ons leven
als wij uw Woord maar moeilijk binnenlaten in ons bestaan.
Kom ons tegemoet en ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, maak ons tot bouwers van uw nieuwe schepping,
bekommerd om medemensen en dienstbaar aan uw Koninkrijk.
Kom ons tegemoet en ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 3

Bekeren wij ons tot de gezindheid van Jezus Christus,
die onze Koning en Herder is.

-Heer,
vergeef ons als we geen aandacht hebben voor de anderen
die op onze steun rekenen,
als wij hen in de kou laten staan.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
vergeef  ons als wij onze fouten niet onder ogen willen zien
en de anderen steeds de schuld geven.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
vergeef ons als het woord ‘naastenliefde’ teveel een begrip is,
en ons niet tot daadwerkelijke inzet doet overgaan.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God als een goede herder naar ons omzien,
onze tekorten vergeven
en ons eenmaal thuis brengen bij Hem. Amen.

Vergevingsmoment 4

Geroepen om een ‘koninklijke weg’ te gaan,
weten wij ons toch kwetsbare mensen.
Bidden wij daarom God om ontferming.

-Heer Jezus,
Gij hebt gezegd:
“mijn Koninkrijk is niet van deze wereld”.
Toch redeneren wij vaak horizontaal:
enkel het hier en nu telt,
het nu goed hebben,
nu aanzien en invloed verwerven,
en zo verliezen we uitzicht op uw Rijk.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus Jezus,
in uw ‘koninklijke weg’ van dienstbaarheid
krijgt het Rijk van de Vader gestalte.
Jezus, Gij zijt dienstbaar geweest aan elke mens op uw weg,
aan de zwaksten en marginalen het meest.
Onze dienstbaarheid beperkt zich vaak tot mensen die tot ‘onze kring’ behoren
of tot een gift voor een goed doel,
maar ons engagement naar noodlijdenden in onze omgeving,
bijvoorbeeld naar vluchtelingen hier ter plekke,
is meestal aan de magere kant.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer Jezus,
Gij hebt gezegd:
“wie onder u de grootste wil zijn, moet de dienaar van allen wezen”.
Vergeef ons wanneer wij zelfzuchtig op zoek gaan
naar een plaatsje op de eerste rij.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 5

-Heer, Gij die ons voorgaat, ons naloopt,
ons overal en altijd nabij zijt,
Gij weet hoe vaak wij aarzelen, twijfelen, struikelen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij die kiest voor de armen en misdeelden,
Gij ziet hoe vaak wij kleine mensen
ongeïnteresseerd voorbijlopen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij die uw Zoon hebt gezonden
om ons te leren hoe wij kunnen bouwen aan uw Rijk.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 6

Geroepen om de koninklijke weg van Christus te gaan,
een weg van recht en gerechtigheid,
weten wij maar al te goed dat we kleine mensen zijn.
Bidden wij om Gods nabijheid en ontferming.

-Heer, Gij hebt ons geroepen om uw kinderen te zijn.
Vergeef ons, wanneer wij U teleurstellen
en wij ons klein en zelfzuchtig gedragen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, steeds hebt Gij iedere mens met respect behandeld.
Vergeef ons, wanneer wij, bewust of onbewust,
anderen discrimineren in ons spreken of  handelen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij schenkt ons uw genade in overvloed.
Vergeef ons onze onverschilligheid,
ons tekort aan hoop en vertrouwen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de goede God zich over ons ontfermen,
onze tekorten en fouten vergeven
en ons eens geleiden naar het eeuwig leven.
naar Heeswijk

Vergevingsmoment 7

-Wij willen anderen wel gelukkig maken,
maar toch reageren we dikwijls
hard en meedogenloos.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Elke dag opnieuw zouden we bezield moeten zijn met veel goede wil.
Toch stoten wij op onze onmacht en onze onwil.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als christenen willen wij Christus navolgen.
Toch vergeten wij nogal eens ons af te stemmen op zijn golflengte.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God in zijn groot geduld zich over ons neerbuigen,
onze misstappen en tekortkomen vergeven
en ons thuis brengen in zijn liefde, door Christus, onze Heer. Amen.

Vergevingsmoment 8

Vergeving vragen is even halt houden op je levensweg.
Achterom kijken om te zien waar de rare bochten zaten
in de weg die we gingen.
Het is in het reine komen met jezelf en met de anderen
om weer vol frisse moed te kunnen verdergaan.
Bidden wij tot God en tot elkaar om deugddoende vergeving.

-Heer, het is niet altijd gemakkelijk om de kant van de zwaksten te kiezen,
om in elke mens uw evenbeeld te zien.
Vergeef ons wanneer we mensen links laten liggen
omdat ze niet beantwoorden aan onze normen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, op onze weg ontmoeten we vele mensen, groot en klein,
allen met hun verhaal, met hun pijn en hun vreugde.
Soms maken we te weinig tijd voor elkaar,
merken we het verhaal van de andere niet eens op.
Vergeef ons wanneer we te vol zijn van ons eigen verhaal.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, we willen samenwerken aan een betere en rechtvaardige wereld.
Wij willen bouwen aan uw Koninkrijk,
maar we zijn toch zo snel ontmoedigd wanneer het moeilijk gaat.
Vergeef ons wanneer we het te snel opgeven
of onze ogen sluiten en veilig niets doen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, wij vragen eerlijk en gemeend om vergeving voor deze fouten
en geef ons de kracht tot ommekeer,
zodat wij even eerlijk en gemeend
de fouten van anderen kunnen vergeven. Amen.

Vergevingsmoment 9

-God, de bekoring om onszelf belangrijk te vinden
en in de belangstelling te willen staan
is soms zo verleidelijk.
Vergeef ons als we niet handelen
met een zuiver hart
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, uw hele leven stond in het teken van dienstbaarheid.
Als christenen nemen wij ons voor U daarin te volgen.
Vergeef ons als het bij mooie voornemens blijft.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, vandaag vieren we uw Zoon Jezus
als Koning van liefde en zorg voor de mensen.
Vergeef ons wanneer we te weinig
respect en waardering tonen voor anderen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
                                                              federatie Kana

Vergevingsmoment 10

-God, soms dromen wij ervan
de beste, de grootste of de voornaamste te zijn.
Wij denken dan alleen
aan onze eigen plannen en ons eigen geluk
en maken geen tijd om te luisteren naar andere mensen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, soms vinden we onze eigen visie de beste
en willen dan onze wil opdringen.
We staan niet altijd open voor andere ideeën
en geven anderen geen kans hun voorstellen op tafel te leggen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, uw Zoon Jezus ging naar mensen toe
om hen nieuwe kansen te geven.
Hij vergaf hun hun fouten
en gaf hun opnieuw een plaats in de samenleving.
Wij oordelen gemakkelijk over mensen
en sluiten hen uit.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
                                                              federatie Kana

Vergevingsmoment 11

-God, soms houden wij ons hart voor U gesloten
en laten we ons niet raken
door het levensverhaal van arme, zieke of kwetsbare mensen
in onze omgeving of wereldwijd.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, soms hebben we nauwelijks aandacht
voor mensen uit onze omgeving
die hunkeren naar een hartelijk woord
of een klein gebaar van steun of medeleven.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, soms negeren wij uw oproep tot solidariteit
omdat we te zeer op onszelf geconcentreerd zijn.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
                                                              naar federatie Kana

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Openingsgebed 1 (A/B)

Ik heb je mijn Zoon gegeven – zegt God –
en jullie hebben van Hem een Koning gemaakt.
Hij werd geboren in een stal en stierf aan een kruis,
maar jullie gedenken Hem met goud en zilver.
Nochtans wilde Hij alleen maar
zorg dragen voor
en vriend zijn van de armsten en de kleinsten.
Laat zijn Koningschap
in jouw hart beginnen
en breng in mijn naam
en met het hart van Jezus
vrede en eenheid,
overal waar je leeft en werkt.
Je zult zien dat het je gelukkig maakt – zegt God.
Erwin Roosen

Openingsgebed 2

God, vandaag willen we U
bijzonder danken voor Jezus.
Zijn tijdgenoten wilden Hem
op een troon plaatsen
en Hem tot koning maken.
Maar in alles wat Hij deed en zei,
maakte Jezus duidelijk
dat zijn Koningschap heel anders was
dan men van Hem verwachtte.
Hij wilde Koning zijn van uw Liefde,
en was bereid daarvoor zelfs zijn leven te geven.
Leer ons naar Hem luisteren, God,
met heel ons hart,
ons hele leven lang. Amen.
naar C. Remmers

Openingsgebed 3

Jezus,
samen vieren wij uw aanwezigheid in ons midden.
Gij herinnert ons eraan
dat niet de machtigen en de bezitters blijvende invloed zullen hebben.
Uw Christus Koning-feest
is het feest van de omkering der waarden:
wat voor velen groot en begeerlijk is,
is voor U klein.
En wat voor velen gering is, is in uw ogen groot.
Wij bidden U:
leer ons, naar uw voorbeeld,
dienaar te zijn van onze naaste.
Dat vragen wij U in naam van Jezus, uw Zoon. Amen.
naar Levensecht

Openingsgebed 4

Getrouwe God,
gezegend zij uw naam,
omdat Gij al wat bestaat in de hemel en op aarde
herscheppen en voltooien wilt
tot het beeld van Jezus, uw beminde Zoon.
Wij vragen U:
omkleed ons met uw mantel van vergevende Liefde
zodat we weer op stap kunnen in het spoor van Jezus,
Koning en Zoon van David,
maar ook Herder die geen schaap laat verloren gaan. Amen.

Openingsgebed 5

Gij, Schepper van alle dingen,
wees hier aanwezig,
hoor ons gebed.
Maak onze oude aarde nieuw
en herschep ons tot uw mensen,
die deze wereld omvormen tot uw Koninkrijk,
naar het voorbeeld van Jezus
die niet heerste maar diende
en zó Koning werd voorgoed,
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Openingsgebed 6

Barmhartige God,
uw naam zij geheiligd
want Gij schenkt adem aan alles wat leeft.
Wij bidden U:
herschep ons door uw Woord tot mensen naar uw hart
die uw aarde bewonen in menslievendheid en zorg
naar het beeld van Hem, die onze Herder en Koning is,
Jezus, de nieuwe Mens. Amen.

Openingsgebed 7

Algoede God,
door uw Woord hebt Gij alles geschapen.
Spreek tot ons
en wijs ons de goede weg om mensen naar uw hart te worden,
Gij die onze Herder ten leven zijt,
tot in eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 8

Op het feest van Christus Koning
bidden wij U:
wees aanwezig bij die ontelbare mensen
die vandaag gebukt gaan onder lijden, geweld, vervolging,
ziekte of eenzaamheid.
Houd uw ogen gericht op de mensen van deze tijd
die rechteloos en weerloos door het leven gaan.
Wij willen geloven dat eens het leven en de liefde
een overwinning behalen op alle verdrukking en kwaad,
dat eens alle machthebbers inzien dat de aarde behoort aan iedereen.
Dat die aarde in handen moet zijn van mensen
die macht aanwenden ten goede,
mensen die teder zijn en geen geweld gebruiken,
die niet haten, maar leven geven.
Mensen naar uw beeld,
zoals Jezus Christus, uw Zoon en onze Koning. Amen.
naar Van hemel en aarde thuis, (KAV)

Openingsgebed 9

God, liefdevolle Vader,
leer ons hart  meer en meer open te staan voor uw Koninkrijk:
een Koninkrijk niet gebaseerd op macht en aanzien,
maar op liefde, rechtvaardigheid en vrede.
Help ons te leven in het voetspoor van uw Zoon Jezus
en dan komen we automatisch terecht bij U,
in uw Rijk van eeuwig Leven. Amen.

Lezingen

Luisteren we hoe de Schriften ons spreken over macht en koningschap.

Lezingen

De Schriftlezingen belichten het Koningschap van Jezus.

Eerste lezing (Dan., 7, 13-14)

13        In mijn nachtelijk visioen zag ik toen
met de wolken van de hemel iemand aankomen
die op een mensenzoon leek.
Hij ging naar de Hoogbejaarde
en werd voor Hem geleid.
14        Toen werd hem heerschappij gegeven,
pracht en koninklijke macht;
alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde.
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat,
koninkrijk gaat nooit te gronde.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Apok., 1, 5-8)

Broeders en zusters,
5         Genade zij u van Jezus Christus, de getrouwe getuige,
de eerstgeborene van de doden
en de vorst van de koningen van de aarde.
Aan Hem die ons liefheeft
en ons verlost heeft van onze zonden door zijn bloed,
6         die ons gemaakt heeft tot een koninklijk geslacht van priesters
voor zijn God en Vader,
aan Hem zij de heerlijkheid
en de macht tot in alle eeuwigheid! Amen.
7         Zie, Hij komt met de wolken,
en elk oog zal Hem aanschouwen,
ook zij die Hem doorstoken hebben;
en alle stammen op aarde zullen over Hem weeklagen.
Ja, amen!
8         `Ik ben de alfa en de omega’, zegt God de Heer,
Hij die is en die was en die komt,
de Albeheerser.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh., 18, 33b-37)

33        `Bent U de koning van de Joden?’ vroeg Pilatus.
34        Jezus antwoordde:
`Bent u daar zelf op gekomen
of hebben anderen u over Mij verteld?’
35        `Ben ik soms een Jood?’ zei Pilatus.
`Uw eigen volk, uw hogepriesters, hebben U aan mij overgeleverd.
Wat hebt U gedaan?’
36        Jezus antwoordde:
`Mijn koningschap is niet van deze wereld.
Als mijn koningschap van deze wereld was,
zouden mijn dienaars er wel voor gevochten hebben
dat Ik niet aan de Joden werd overgeleverd.
Mijn koningschap is echter niet van deze wereld.’
37        `U bent dus toch koning?’ zei Pilatus.
`Ja’, zei Jezus,
`Ik ben koning:
met geen andere bestemming ben Ik geboren
en in de wereld gekomen
dan om te getuigen van de waarheid.
Iedereen die uit de waarheid is, luistert naar mijn stem.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis 1

Belijden wij ons geloof in Christus-Koning,
die ons aankijkt door de ogen van de geringsten.

Ik geloof in God,

niet zichtbaar, niet tastbaar,
maar toch aanwezig in elke mens.

Ik geloof in Jezus,

omdat hij hoopvolle Woorden sprak,
maar ook omdat Hij doorheen lijden, dood en verrijzenis,
Weg, Waarheid en Leven is.

Ik geloof in de Geest,

Bron van hoop en toekomst voor elke mens
die met ons op weg gaat
naar een hoopvolle toekomst,
ook doorheen de moeilijke momenten van het leven.

Ik geloof in de verrijzenis van de mens,

Ik geloof dat echt mens-zijn mogelijk is
omdat God ons tot nieuw leven roept
omwille van de Liefde die sterker is dan de dood. Amen.

Geloofsbelijdenis 2

Ik geloof in God
die met mensen op weg gaat,
die van mensen houdt,
die mensen aan mensen toevertrouwt,
die ons Jezus, zijn Zoon, heeft gezonden.

Ik geloof in de verrezen Christus.
Naar zijn voorbeeld
moeten wij voor elkaar dienstbaar zijn.

Ik geloof in zijn droom:
mensen gelukkig maken
in een wereld van vriendschap en liefde voor elkaar.

Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept.
Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop,
als brood en wijn,
als dank en vergeving.
Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk. Amen.

Geloofsbelijdenis 3

Ik geloof in God de Vader,
Schepper van hemel en aarde,
Ruimteverschaffer aan mensen,
laatste Geborgenheid van ons bestaan.

Ik geloof in Jezus, de Zoon, de betrouwbare Messias,
Mensenzoon die de goede richting wijst:
Hij is mijn Weg, mijn Waarheid en mijn Leven.

Ik geloof in de Heilige Geest die ons deel doet hebben
aan het nieuwe Messiaanse leven van geloof, hoop en liefde.

Ik geloof in het Rijk van God
dat zich overal ter wereld aandient
waar mensen zich oefenen in een grondhouding van recht doen, getrouwheid en liefhebben
en eerlijk wandelen met God.

Ik geloof dat wij op weg zijn naar een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde
waar ooit gerechtigheid zal wonen.

Ik geloof in het gebed en in het wachten op Gods tijd.
Zo houd ik de deur open naar mijn toekomst
totdat God alles in allen zal zijn. Amen.
Johan Van Calbergh

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Bidden wij voor Kerk en samenleving:
om vrede en veiligheid,
om te zoeken wie verloren loopt,
om terug te brengen wie verdwaald is,
om te verzorgen wie gewond is,
om kracht te geven aan zieken.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor Kerk en samenleving:
om op te richten wie ten dode vermoeid is,
om leven te schenken aan wie wegkwijnt,
om geloof te wekken bij twijfelaars,
om hoop te zoeken voor wie wanhopig is,
om liefde voor wie niet bemind wordt.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor Kerk en samenleving:
om samen te brengen wat gescheiden leeft,
om vriendschappelijk te verbinden wat verbroken is,
om te omarmen wie door het leven naakt is geworden,
om te bevrijden wie gevangen zit,
om zicht en uitzicht voor hen die verblind zijn,
om betrokkenheid bij hen die lijden.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2
 
-Bidden wij voor mensen met gezag
in Kerken, in de politiek, in bedrijven en instellingen.
Dat zij het belang van diegenen over wie zij zijn aangesteld zouden dienen.
Dat zij zich onbaatzuchtig ervoor inzetten.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen die in conflictsituaties moeten leven,
voor allen die in hun bestaan bedreigd worden
door aanslagen of terreurdaden.
Voor de honderdduizenden slachtoffers
en bedreigde mensenlevens in Syrië, Afganistan, Palestina
en op zo veel andere plaatsen.
Dat vrede toch nooit wordt bevochten
ten koste van onschuldige burgers.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor allen die gebukt gaan onder zorgen
en geen uitkomst meer zien.
Dat zij mensen mogen ontmoeten
die als een herderlijke koning met hen mee zouden gaan
en mee strijden tegen alle hopeloosheid en uitzichtloosheid.
Laten we bidden…

-Laten wij tenslotte bidden voor onszelf en voor elkaar.
Dat wij, elk op onze plaats,
koninklijke mensen zouden zijn,
die van het leven iets goeds maken,
omdat we ons in dienstbaarheid inzetten voor medemensen.
Laten we bidden…

Voorbeden 3

-Bidden wij voor allen
die in deze harde en vaak wrede wereld opkomen
voor recht en gerechtigheid.
Voor hen die de kwade machten durven weerstaan
en tonen dat leven-vanuit-God
dienen is.
Dat zij Gods steun mogen ervaren.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die de volkeren op aarde leiden en besturen.
Veelal zitten zij verwikkeld in een ingewikkeld machtsspel
en is de verleiding groot om hun macht aan te wenden tot eigen voordeel.
Moge zij dienstbaar zijn aan het welzijn van iedereen,
in het bijzonder aan het welzijn van de zwaksten.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de christelijke Kerken.
Dat zij, door een houding van begrip, aandacht en liefde,
een teken van hoop mogen zijn op een nieuwe wereld
van vrede en gerechtigheid.
Laten wij bidden…

Voorbeden 4

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Bidden we voor hen die in deze wereld niet meetellen,
voor hen die in onze samenle­ving over het hoofd worden gezien:
voor de armen, hier en in de Derde Wereld,
voor de slachtoffers van oorlog en verdrukking die bij ons een toevlucht zoeken.
Dat waar Christus-Koning leeft, ook díé mensen recht van spreken hebben,
recht op respect voor hun menselijke waardig­heid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen voor wie, omwille van hun leeftijd,
geen plaats meer is in onze jachtige, hectische samenleving.
Dat zij met hun levenserva­ring
jongeren tot wijsheid mogen zijn,
dat grijze haren worden geëerbiedigd,
dat ‘op rust zijn’ geen synoniem zou worden voor leegheid of nutteloosheid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onze Kerk,
soms arm, soms rijk, soms gevangen in zichzelf.
Moge zij alle krampachtigheid afleggen,
moge zij warmte en hartelijkheid uitstralen
en toonbeeld worden van onderling vertrouwen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de jonge verkeersslachtoffers
– één op drie verkeersdoden zijn kinderen of jongeren beneden de 25 jaar.
Als christenen zijn we geroepen om voor elkaar zorg te dragen.
In het verkeer betekent dat:
verantwoord en voorzichtig rijgedrag
dat het leven eerbiedigt en mensenlevens spaart.
Laten wij bidden…

Voorbeden 5

-Laten we stil worden en bidden
voor allen die gebukt gaan onder zorgen en geen uitkomst meer zien.
Dat zij mensen zouden ontmoeten
die, naar het voorbeeld van onze hartelijke Herder-Koning,
met hen meegaan,
met hen meestrijden tegen hopeloosheid en uitzichtloosheid
zodat hun leven weer mag uitgroeien
tot een koninkrijk van genegenheid en vrede.
Laten we bidden…

-Laten we stil worden en bidden
dat wij, elk op onze plaats,
koninklijke mensen zouden zijn
die van het leven een feest kunnen maken,
omdat we ons met stille dienstbaarheid inzetten voor elkaar.
Laten we bidden…

-Laten we stil worden en bidden voor onszelf.
Dat wij de juiste keuzes zouden maken in ons leven
en ons niet laten misleiden door pracht of praal
zodat we, net als Jezus,
ongekroond koning kunnen zijn
in ons eigen kleine koninkrijk van elke dag.
Laten we bidden…

God,
Gij die onze Koning zijt,
maak ons tot een koninklijk volk van mensen
die elkaar liefhebben en dienen.
Zo brengen wij uw Rijk dichterbij,
hier en nu, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 6

Bidden wij tot God
die zijn Zoon heeft aangesteld tot Koning van het heelal.

-Voor de Kerk.
Dat zij een zichtbaar teken mag zijn van Gods Rijk hier op aarde.
Dat zij, naar het voorbeeld van Jezus,
zorg draagt voor het geluk van alle mensen
en zo een plaats mag zijn waar niemand wordt uitgesloten.
Laten we bidden…

-Voor de leiders in Kerk en wereld.
Dat zij hun macht niet misbruiken,
zich niet laten leiden door zucht naar aanzien,
maar door dienstbetoon en vergevingsgezindheid.
Laten we bidden…

-Voor onszelf.
Dat wij ons vorstelijk gedragen door milde en meelevende mensen te zijn.
Dat wij ons in een wereld waarin nog zo veel geweld en onrecht heerst,
mogen inzetten voor vrede en gerechtigheid.
Laten we bidden…

God,
Gij die onze Koning zijt,
maak ons tot een koninklijk volk van mensen
die elkaar liefhebben en dienen.
Voer ons uw paradijs tegemoet
en doe ons wonen in uw Rijk van vrede,
hier en nu, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.
                                                    naar Bert Robben, in: Kerugma 50/4, blz. 103.

Voorbeden 7

-Richten we ons biddend tot onze God
voor de mensen en volken
die moeten leven op de schroeiplekken van deze aarde.
Dat de monden die protesteren niet zwijgen
en handen die kunnen helpen zich niet sluiten.
Laten we bidden…

-Richten we ons biddend tot onze God
voor allen die de aarde regeren
en verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn van mensen.
Dat hun doen en laten beheerst wordt
door een vurig verlangen naar vrede op aarde
en door de vaste wil om mensen recht te doen.
Laten we bidden…

-Richten we ons biddend tot onze God
voor alle mensen die zich – hoe dan ook – inzetten
voor vrede en recht, voor een leefbare wereld.
Voor hen die zeggen: in Gods naam,
en voor hen die zeggen: terwille van mensen.
Voor hen die hardop protesteren
en voor hen die werken in alle stilte.
Voor hen die er de moed in houden
en voor hen die dreigen te bezwijken.
Laten we bidden…

-Richten we ons biddend tot onze God
tegen alle gewelddadigheid,
tegen elk goedpraten van onrecht,
tegen de honger naar macht en bezit,
tegen het gebrek aan moed en geloof,
tegen alles wat zijn goede aarde maakt
tot een slagveld, een wildernis,
in plaats van een land van belofte.
Laten we bidden…

Laat uw Koninkrijk komen, Heer,
hier en nu, midden onder ons,
in woorden van hoop,
in gebaren van liefde,
in tekenen van vrede,
door Hem dankzij wie uw Koninkrijk ons zeer nabij gekomen is,
Jezus Christus, de Mensenzoon, onze Koning en Heer. Amen.

Voorbeden 8

God, Schepper van hemel en aarde,
macht en glorie zijn aan U niet besteed.
Bij U gaat het om vrede en verzoening.
Daarom durven wij U bidden.

-Wij bidden voor uw Kerk,
die te vaak haar macht misbruikt
door gelovigen dwingende voorschriften op te leggen.
(past niet goed bij deze paus)
Moge zij zich vooral laten inspireren door uw Woord van liefde en bevrijding.
Laten we bidden…

-Wij bidden voor gelovigen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen,
bang als ze zijn om niet gezien te worden
en daarom anderen wegdrukken.
Moge zij een voorbeeld nemen aan Jezus
die zichzelf tot de minste van alle mensen maakte.
Laten we bidden…

-Wij willen bidden voor mensen zonder enig aanzien,
naar wie niemand omziet.
Moge zij hun vertrouwen richten op de Goede Herder
die oog heeft voor álle schapen van de kudde, grote zowel als kleine.
Laten we bidden…

-Bidden we ook voor de vooraanstaanden en machtigen van onze wereld
die slechts denken in termen van geld en macht.
Dat zij oog krijgen voor Christus-Koning
die regeert met liefde en spreekt met gezag.
Laten we bidden…

God
die onze diepste gedachten kent,
die al onze uiterlijkheden doorziet,
laat uw Rijk van vrede en gerechtigheid komen met kracht.
Zend Jezus in ons midden, uw Zoon en onze Heer.

Voorbeden 9

Bidden wij vandaag voor de velen
die in hun manier van leven iets koninklijks uitstralen.

-Voor mensen die uitblinken in levenskunst:
zij die erin slagen van het leven een feest te maken,
van de nood een deugd,
van het kruis een zegeteken.
Moge voor die koninklijke mensen die op Jezus gelijken
God zelf de kroon op hun leven zijn.
Laten we bidden…

-Voor mensen die groot leed moeten torsen,
maar hun pijn met waardigheid dragen.
Voor hen die, alhoewel terminaal ziek,
nog nooit zo sterk zijn geweest.
Moge voor die koninklijke mensen die op Jezus gelijken
God zelf de kroon op hun leven zijn.
Laten we bidden…

-Voor mensen die elkaar hoogachten en vorstelijk behandelen,
voor hen wier adel het is anderen te dienen.
Moge voor die koninklijke mensen die op Jezus gelijken
God zelf de kroon op hun leven zijn.
Laten we bidden…

Heer, onze God,
uw Zoon kwam in de wereld
niet om gediend te worden maar om te dienen.
Leer ons die koninklijke weg van dienstbaarheid bewandelen
zodat uw Rijk onder ons werkelijkheid wordt. Amen.

Voorbeden 10

-“Waar is de pasgeboren Koning der Joden,
want wij hebben zijn ster in het oosten gezien” ,
vroegen de drie koningen.
Bidden we voor alle mensen die in hun leven
Jezus als Koning erkennen, aanvaarden en belijden.
Laten wij bidden…

-Jezus wil voor ons voedsel zijn.
Na de broodvermenigvuldiging
wilden zij Hem uitroepen tot Koning.
Bidden we voor mensen
die alleen leven voor uiterlijkheid, voor het oog van…
Dat zij geraakt worden door de grootheid van Jezus,
die zich vertaalt in dienstbaarheid.
Laten wij bidden…

-“Ja, Ik ben Koning”, zei Jezus tot Pilatus,
“maar mijn Rijk is niet van deze wereld.”
Bidden we voor alle wereldlijke koningen en leiders.
Dat zij de weg van Jezus steeds voor ogen houden.
Dat zij blijven streven naar vrede en gerechtigheid.
Laten wij bidden…

Heer,
Gij hebt uw Zoon gemaakt tot Koning van het heelal.
Gelovend in Hem en op Hem vertrouwend
willen we steeds meewerken aan uw Rijk,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Voorbeden 11

-Bidden we voor onze Kerk.
Dat wij nooit vergeten dat Jezus’ Koningschap
zichtbaar werd in zijn goedheid
en liefdevolle zorg voor mensen.
Laten we bidden…

-Bidden we voor slachtoffers van geweld en macht,
voor mensen die men met de nek blijft aankijken
omwille van fouten uit het verleden.
Dat ze mensen ontmoeten
die hen waarderen en nieuwe kansen geven.
Laten we bidden…

-Bidden we voor mensen die zich met hart en ziel
ten dienste stellen van Gods liefde voor elke mens.
Dat die inzet hen gelukkig mag maken
en anderen aanmoedigt
om zich eveneens voor hun medemensen
en voor onze samenleving in te zetten.
Laten we bidden…
                                                              naar federatie Kana

Voorbeden 12

-Bidden we voor allen
die verantwoordelijkheid dragen
in onze Kerk en onze samenleving.
Dat zij, in tijden van onzekerheid en financiële crisis,
de stem van de zwakste burgers horen
en rekening houden met hun toekomst en hun levenskansen.
Laten we bidden…

-Bidden we voor mensen
die uitzien naar een hartelijk woord,
naar een bezoekje.
Dat zij God mogen ontmoeten in mensen die,
naar het voorbeeld van onze hartelijke Herder-Koning,
naar hen luisteren en voor hen opkomen.
Laten we bidden…

-Bidden we voor onszelf en alle christenen.
Dat wij ons laten raken door Gods Woord
en van harte tijd maken
voor kansarme en gekwetste mensen.
Laten we bidden…
                                                                         federatie Kana

Gebed over de gaven 1(A/B)
 
Gij Heer, die naar ons omziet,
aanvaard uit onze handen dit brood en deze wijn.
Laat ze teken zijn van onze zorg voor elkaar,
welgemeend en wereldwijd,
en leer ons delen, metterdaad,
naar het voorbeeld van Jezus,
die niet heerste maar dienstbaar was
en zo onze Koning werd. Amen.

Gebed over de gaven 2 (B/C)

Gezegend zijt Gij, God,
om dit brood en deze wijn.
Want hier – rond deze tafel –
herkennen wij uw koninklijke weg:
de weg van delen in vriendschap en verbondenheid,
de weg die Jezus ons voorging ten einde toe.
Sterk ons met zijn goede Geest,
die ons blijft oproepen en uitdagen
om, te midden van de mensen,
uw Koninkrijk te vestigen,
duurzaam, stevig verankerd,
en goed voor de eeuwen der eeuwen.  Amen.

Gebed over de gaven 3

Heer, te midden van een wereld
die steeds schreeuwt om meer, nieuwer en duurder,
nemen wij genoegen met wat brood en een beker wijn.
Leer ons de kracht van uw grenzeloze liefde:
dat we lief en leed met U en met elkaar blijven delen. Amen.

Gebed over de gaven 4

God,
Gij zijt de Gastheer van alle mensen.
Aanvaard dit brood en deze wijn.
Gij hebt aan ieder van ons een klein koninkrijk toevertrouwd:
thuis, op school, op het werk
en overal waar we leven en mensen ontmoeten.
Zoals Jezus, willen we proberen koninklijk te leven,
dienstbaar aan elkaar,
naar zijn voorbeeld. Amen.
naar Beveren

Gebed over de gaven 5

God, Vader van alle mensen,
ook nu weer roept uw Zoon ons samen rond deze tafel.
Hier laat Hij zich herkennen bij het breken van het brood
en nodigt Hij ons uit om, Hem achterna, ook ons leven te delen.
Voed en sterk ons om U te dienen in elkaar
en bovenal in onze minste medemensen.
Dan wordt deze maaltijd voorsmaak
van het hemelse gastmaal in uw Koninkrijk. Amen.

Gebed over de gaven 6

God, onze Vader,
wij willen U danken.
Gij hebt ons uw Zoon Jezus gegeven.
Hij heeft zich doen kennen
niet als een koning met een gouden kroon
die over iedereen de baas wil spelen,
maar als een eenvoudig man
die dienstbaar wilde zijn aan het geluk van de mensen. Amen.

Gebed over de gaven 7

Goede God,
in woord en daad
is Jezus toonbeeld van de waarheid.
Geef dat wij, door Hem bezield,
zijn keuze durven volgen
in goede en kwade dagen van ons leven. Amen.
vrij naar André Janssen

Gebed over de gaven 8

Goede God, Bron van leven,
aanvaard deze gaven van brood en wijn,
teken van onze wederliefde voor U.
Maak dit samenzijn hier tot een feest,
een koninklijke maaltijd met uw Zoon als Gastheer.
Wij danken U omdat Gij zo met ons begaan zijt. Amen.
naar Heeswijk

Gebed over de gaven 9

God, onze Vader,
wij bieden U dit brood en deze wijn aan,
symbolen van Jezus’ totale zelfgave voor ons.
Heilig deze gaven en maak ze zo tot voorsmaak van uw Koninkrijk. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.

Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn Lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn Bloed,
mijn Levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de Geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dankzij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader 1

Moge Gods hartelijk Koninkrijk onder ons groeien.
Daarvoor mogen we bidden
met woorden die zijn Zoon ons in de mond heeft gelegd:

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de Vrede en de Vreugde,
de Kracht en de Heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader 2 (A/B)

Onze Vader, al zo lang onderweg
van de hemel naar de aarde,
uw naam worde geheiligd,
nooit meer in gevechten
van volk tegen volk,
van man tegen man.
Uw naam worde gedaan en doorgegeven
in gerechtigheid en vrede
van mens tot mens,
van land tot land,
over heel de wereld.
Laat komen uw Rijk door allen
die herboren zijn tot mensen van vrede en mededogen.
Laat gebeuren in ons midden
wat wij hebben uitgesteld tot in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en zoveel inzicht opdat wij zouden weten
wat ons werkelijk tot vrede en tot toekomst strekt.
Vergeef ons als wij U tegen hielden
in zoveel mensen, eeuwen lang.
En leid ons weg uit de verleiding van macht en geweld,
maar verlos ons, vandaag nog,
van een wereld voor enkelen,
en open die wereld van God-en-mens-met-z’n-allen. Amen.

Vredeswens 1

Als mensen in het duister zitten,
komt Hij en het wordt licht.
Als mensen gewond zijn,
raakt Hij ze aan en ze genezen.
Als mensen onder schuld gebukt gaan,
is Hij de eerste die zegt:
uw zonden zijn u vergeven.
Zo bouwt Christus-Koning
zijn Koninkrijk van vrede uit.
Dat Rijk van vrede zij altijd met U.
Die vrede mogen we uitdragen en doorgeven aan elkaar.

Vredeswens 2

Heer Jezus, vervul ons hart met uw vrede,
een vrede die de wereld met al haar rijkdom
ons niet kan geven.
Wij willen die vrede uitdragen
in de mensen om ons heen,
in de wereld waarin wij leven.
Maak ons daartoe één met velen.
Dat Rijk van vrede zij altijd met U.
Die vrede mogen we uitdragen en doorgeven aan elkaar.
naar Heeswijk

Vredeswens 3

De weg van de vrede waarvan we dromen,
lijkt soms eindeloos.
Toch zegt de Heer ook vandaag aan ons,
zoals destijds aan zijn vrienden : “Ik wens jullie vrede”,
vrede met jezelf, met de anderen, met God.
Ik wens jullie de vrede die een uitstraling is
van mijn Liefde voor elke mens.
Moge die Godsvrede altijd met u zijn.
Laten we die vrede ook elkaar toewensen.

Vredeswens 4

God, in Jezus daagt Gij ons uit
tot vriendschap en vrede.
Gij roept ons op tot inzet voor de zwaksten,
tot hoop op een goede toekomst.
Leg uw vrede in ons hart
opdat wij, in uw naam,
voor elke mens een broer, een zus kunnen zijn.
Moge die Godsvrede altijd met u zijn.
Laten we die vrede ook elkaar toewensen.

Vredeswens 5

Heer Jezus, Koning van de vrede,
doe ons het verhaal van uw leven begrijpen,
maak uw verhaal tot het onze,
zodat wij, vervuld van uw Geest,
blijven bouwen aan uw Koninkrijk,
een land waar allen in vrede mogen leven.
Dat Rijk van vrede zij altijd met U.
Die vrede mogen we uitdragen en doorgeven aan elkaar.

Vredeswens 6

Hij die tot ons gesproken heeft,
die onze dienaar werd, de minste van allen,
Hem noemen wij Koning en Messias,
Mens van God,
Dienaar van de vrede.
Moge zijn vrede met ons zijn,
dit uur en al onze levensdagen,
opdat wij worden: mensen van God.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van onze vredeswil.

Lam Gods

Communie 1

Gebroken en gedeeld als dit Brood
leerde onze Koning ons
dat wij onszelf en ons leven moeten delen met elkaar,
dat al wat wij doen voor de minsten van de zijnen
wij voor Hem hebben gedaan.
Dit voorbeeld voor ogen, doet ons stamelend bidden:
Heer, ik ben niet waardig…

Communie 2

Een feestmaal, een koninklijke maaltijd,
daartoe worden we uitgenodigd
door Hem die Zichzelf wegschenkt ten einde toe.
Geniet in dankbaarheid van deze gaven
in het besef dat God alles goed maakt
waarin wij tekortkomen.
Gelukkig wij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1 (B/C)

Dat onmogelijke Rijk
is niet van hier,
niet van de groten,
niet van de goudgerande machtigen,
niet van hen die zetelen op geld.

In dat onmogelijke Rijk
ligt de macht in handen van de armen,
wordt de gemartelde gekroond,
wordt het oor geleend aan hen die vrede brengen,
wordt niet getwijfeld aan de goede trouw
van hen die vergeving schenken.

In dat onmogelijke Rijk
heerst alleen
de liefde.
Kees Pannekoek

Bezinning 2 (A/B)

Christus-Koning ( Harten-koning)

Dat Hij Koning is, is niet van gisteren.
Het stond reeds op zijn executiepaal.
Als reden? Als spot?
Wie zal het zeggen?

Dat Hij Koning is, heeft Hij zelf  beaamd,
maar onmiddellijk eraan toegevoegd:
pas op,
Ik heb geen paleis, geen troon,
geen kroon, tenzij een doornenkroon.
Mijn Koninkrijk ligt elders,
het kent geen rijksgebied of grens,
maar ligt in de grenzeloze liefde
waardoor mensen voor elkaar
volop mens kunnen zijn,
mensen met een warm hart.

Dat Koninkrijk
is ons menselijk avontuur van goed en kwaad,
van licht en donker,
van zoveel vrijheid en verslaving.
Dat menselijk avontuur van groot verlangen en verdriet
om al wat schoon en goed is,
en tegelijk zo tijdelijk en begrensd.
In zijn Koninkrijk
opent Hij voor elke mens
een nieuwe horizon.
Ons thuisland is zijn hart,
zijn liefde
die geen grenzen kent.

Dat Hij Koning is, is niet van gisteren.
Maar dat Hij nog vandaag
Koning wil zijn in ons leven,
dat is het wonder dat ons helpt
om volop en volledig
mens te worden voor eeuwig.
naar Manu Verhulst

Bezinning 3

Als iemand bij je komt en hij klaagt:
‘Ik heb honger’,
wat zeg je dan?
‘Ach mens, het systeem en de structuren zijn rot!
Ik zou je kunnen helpen,
maar wat lost het op?’

Als iemand bij je komt en hij klaagt:
‘Ik ben eenzaam’,
wat zeg je dan?
‘Ach mens, je bent slachtoffer
van een technocratische wereld!
Er zou weer liefde moeten komen van mens tot mens!’
Wat is hij daarmee?

Als jijzelf nu die iemand zou zijn die zeggen zou:
‘Ik heb honger, ik ben eenzaam’.
Wat zou jij dan graag hebben?
Ward Bruyninckx

Bezinning 4 (kan ook als slotgebed)

God, vandaag wil ik U bijzonder danken voor Jezus.
Zijn tijdgenoten wilden Hem op een troon plaatsen
en Hem tot Koning maken.
Maar in alles wat Hij deed en zei,
maakte Jezus duidelijk dat zijn Koningschap
heel anders was dan men verwachtte.
Hij wilde Koning zijn van uw liefde
en was bereid daar zelfs zijn leven voor te geven.
Leer mij naar Hem luisteren, God,
met héél mijn hart.
naar Lovendegem
Bezinning 5

Hij was maar een Man op een ezel,
eenvoudig en zonder aanzien.
Zonder grote parade, zonder lijfwachten,
geen speciale veiligheidsmaatregelen,
geen afrasteringen,
geen geblokkeerde wegen.

Hij was maar een Man op een ezel,
de Koning der armen,
de Messias van dienst.
Zonder troon, zonder plechtige ontvangst van de overheid,
zonder diplomatieke aanwezigheid.

Hij was maar een Man op een ezel,
vol aandacht voor de minstbedeelden,
vol zorg voor de uitgestotenen
en toch in verzet tegen uitbuiting en onrechtvaardigheid.

Hij was maar een Man op een ezel,
de zachtste van alle mensen.
Hij reed op een zacht dier Jeruzalem binnen.
Laten wij Hem vandaag in ons leven binnen laten.

Maar moeten wij onszelf dan niet grondig veranderen
als wij zijn naam willen dragen?

Bezinning 6

Gij vervult ons met de hoop
op de komst van uw Rijk
waar ooit recht en vrede zal zijn
voor elke mens, voor elk volk.

Blaas die vonk aan
en die gloed zal ons warmen
en aanstekelijk maken.

Laat deze hoop vrucht dragen
in de goedheid onder mensen,
in de verzoening tussen volken
en in vrede op aarde die duren zal
als ooit op de dag geen nacht meer volgt.
Sytze de Vries

Bezinning 7

De Bijbel staat bol van dat ‘Koninkrijk’.
Het is er niet een van de gevestigde orde,
maar het vraagt om gevestigd te worden.
Het is een droom, een visioen,
niet alleen van Jezus, ook van zijn volgelingen.
Soms krijgt het gestalte, even, hier en daar.
Je ziet het waar ouders hun kinderen
omarmen en hen geborgenheid schenken.
Het is er waar mannen en vrouwen
volop geluk beleven aan hun liefde en trouw.
Het wordt zichtbaar waar mensen
opkomen voor vrede en gerechtigheid,
waar mensen en volken elkaar
recht in de ogen kunnen zien;
waar ‘mijn en dijn’ verandert in ‘ons’.

Door onze dagelijkse handel en wandel
verduistert ons zicht op dat Rijk wel eens.
Maar telkens komt dat droombeeld weer naar boven.
Het laat ons niet los, ook al vinden we
dat Rijk wel eens onmogelijk en wereldvreemd.
Diep in ons weten we welke richting we moeten gaan.
Op onze beste momenten proeven we er iets van.
Het doet weldadig aan, diepmenselijk
en goddelijk tegelijk.
Bidden om dat Rijk,
is de handen ervoor uit de mouwen steken
en werken aan het geluk van iedereen.
Want “wat je voor de minsten hebt gedaan”
dat maakt ons echt gelukkig en echt mens.
Wim Holterman osfs

Bezinning 8

Christus Koning: het lijkt wel een vloek.
Zijn leven was er niet een van rijkdom,
van legers en van paleizen.
Hij is de Gezalfde, door God gezonden,
om te werken aan liefde en vrede.
Zijn woorden en daden liegen er niet om.
Hij zoekt hartstochtelijk naar mensen,
die zijn droom willen realiseren.
Het gaat dan om laatsten die eersten worden,
om mensen, die groot zijn in dienstbaarheid.

Christus is Koning in een omgekeerde wereld.
Macht verandert Hij in liefde.
Hij reikt mensen de hand
in plaats van hen met geweld te onderdrukken.
Hij wil zijn Rijk uitbreiden
door de aantrekkingskracht van de goedheid.
Eigenlijk is Hij een Spotkoning,
omdat zijn troon een kruis is.
Hij wordt niet gediend, maar dient zelf.
En vanaf het begin is er voor Hem geen plaats.
Hij leeft niet in een paleis,
maar zwerft door de woestijn.
Hij wil niets anders dan Gods wil doen.
Zichzelf weet Hij weg te cijferen
voor het geluk van anderen.

Christus Koning: Hij is de Gezondene,
die namens God aan mensen richting wijst.
Hij is het meest Koning
waar Hij mensen redt en nieuw leven schenkt,
toen en ook vandaag nog,
hopelijk hier in ons midden, dit uur.
Wim Holterman osfs

Bezinning 9

Zijn bedje was niet gespreid,
toen Hij in onze wereld kwam.
Er was geen plaats voor Hem.
Hij moest het doen met een stal,
te midden van de minsten der mensen.

Hij leefde niet in weelde.
Hij werd geboren uit eenvoudige mensen.
Het gewone was goed genoeg voor hem.
Het politieke spel was hem onbekend:
hij ging recht door zee
en keek niemand naar de ogen.

Zijn Boodschap baarde opzien.
Hij kondigde bevrijding aan voor allen
die vastgelopen waren.
Zijn liefde ging uit naar hen
die verstoten en eenzaam leefden.
Hij had een goed woord voor hen
die zelf monddood gemaakt waren.
Zijn levensweg was een kruisweg.
Voordat goedheid aan de macht kan komen
moet de wereld worden omgekeerd,
moeten mensen zichzelf omkeren.
Het meest Koning was Hij op het kruis,
omdat toen duidelijk werd
dat Hij trouw was aan zijn levensopdracht.
Daar was hij Koning,
omdat zijn leven
er een was van liefde tot het uiterste.
Wim Holterman osfs

Bezinning 10

Onze Koning is een Koning zonder leger.
Hij is niet uit op macht.
Geweld en dwang zijn Hem onbekend,
eigenbelang en aanzien onbelangrijk.
Zijn wapenspreuk is:
de laatsten op de eerste plaats
en de kleinsten voorop.
Zijn paleis is een kribbe,
een kruis zijn troon.
Voor Hem geldt maar één wet:
liefde tot God en tot de naaste.
Hij was geen Koning hoog te paard.
Een geleende ezel was goed genoeg.
Voor Hem geen gouden koetsen.
Hij ging de weg van de minste,
de weg van dienstbaarheid.
Hij was geen koning, zichzelf genoeg.
Zijn leven was één heenwijzing naar God
die voor Hem een goede Vader was.
Zijn woorden en daden waren gericht
op bevrijding en volop leven.
Zo had God het bedoeld,
zo moet het nog steeds worden.
Daarom is de belijdenis ‘Christus Koning’
niet vrijblijvend, niet iets van hier en nu.
Zijn levenswijze vraagt om navolging.
Zijn woorden en daden mogen de onze worden.
Christus koning is een levensprogramma.
Wat zal de wereld anders worden,
als wij zijn handen en voeten willen zijn.
Wim Holterman osfs

Bezinning 11

Hij kwam niet als een koning hoog te paard,
niet als een soldaat met wapens.
Voor Hem was er bij mensen geen plaats.
Zoon van David, ja,
maar dan zonder koninklijke allures.
Zijn naam was Jezus: God redt.
En Hij maakte die naam waar
door daden van liefde en goedheid.
Hij liet aan mensen zien
hoe God op hen betrokken was.
Zijn wonderen waren niet spectaculair:
een hand op het hoofd,
een uitnodigend woord,
een gesprek bij de waterbron:
daardoor werd Hij Redder van mensen.
Hij had niets te verliezen.
Weerloos als een kind
durfde Hij te geven van Gods goedheid.
Hij zocht bondgenoten om zich heen.
Mensen met eenzelfde droom,
eenzelfde ideaal van sjaloom
voor alle mensen van goede wil.
Daarom mag Hij vandaag
opnieuw geboren worden in ons.
Wij mogen zijn handen en voeten zijn
om liefde te verspreiden.
Wij mogen door zijn ogen
mensen aankijken die ons nodig hebben.
‘God redt’ mag waar worden door ons
die Hem willen volgen.
Jezus werd geboren om zijn naam waar te maken,
maar ook wij zijn geboren om te redden
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Onuitsprekelijke maar toch nabije God,
door uw Woord en Brood herschept Gij ons
tot mensen die uw aarde willen bewonen
in menslievendheid en zorg,
naar het beeld van Hem,
die onze Herder en Koning is:
Jezus, de nieuwe Mens.
Geef ons de kracht en de moed
zijn levensweg tot de onze te maken,
zodat wij uw mensen mogen zijn,
die meewerken aan de komst van uw Koninkrijk
dat duren zal tot in uw eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 2

Soms denk ik dat ik mezelf kan redden, God,
en dat ik U daarbij niet nodig heb.
Toch laat Jezus me duidelijk zien
dat dat niet zo is
en dat ik alleen bij U
geluk en vreugde kan vinden.
Help me daarom te groeien
in het vertrouwen dat Gij mij nooit vergeet.
Leer me mezelf weg te cijferen
en me helemaal aan U én aan mijn medemensen te geven.
En laat me vooral voelen
dat uw liefde eeuwig is.
Erwin Roosen

Slotgebed 3 (B/C) (niet samen met bezinning 1)

Heer, onze God,
zo vaak bidden wij: ‘Uw Rijk kome…’
Dat schijnbaar onmogelijke Rijk
is niet van hier,
niet van de groten der aarde,
niet van hen die zetelen op macht.
In dat schijnbaar onmogelijke Rijk
ligt de macht bij de machtelozen,
en wordt grootheid gemeten
met de maatbeker van de liefde.
Maak ons tot uw ‘rijks-genoten’
naar het voorbeeld van Jezus,
die niet heerste, maar dienstbaar was
en zo onze Harten-Koning werd. Amen.

Slotgebed 4

Gij, Heer, die naar ons omziet,
sta ons bij, elke dag opnieuw.
Wees onze God en Herder voor altijd,
en laat ons uw volk zijn,
koninklijk in eenvoud en zorgzaamheid,
naar het voorbeeld van Jezus,
die niet heerste, maar dienstbaar was
en zo Koning werd,
voorgoed, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Slotgebed 5 (B/C)

Grote God, Schepper van alle leven,
het is uw hoop
dat mensen in eenvoud en dienstbaarheid
met elkaar kunnen leven.
Ga ons voor op die weg
en begeleid ons.
Zegen vooral allen die klein en nederig zijn,
maak hen en ons groot in liefde.
Dan zal uw Rijk van vrede werkelijkheid worden,
hier en nu en morgen,
en tot in eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 6

God,
Gij zijt de Koning van het heelal.
Laat uw Rijk groeien in deze wereld.
Geef ons de kracht om naar uw voorbeeld koning te zijn
door te geven en te delen,
door lief te hebben en dienstbaar te zijn,
door te leven voor elkaar en niet voor onszelf.  Amen.
naar Beveren

Slotgebed 7

God van mensen,
wij danken U voor Jezus, uw Zoon, Koning in dienstbaarheid.
Niet voor Zichzelf heeft Hij geleefd,
maar Hij wist zich geroepen om anderen te redden.
Wij bidden U
dat wij zijn voorbeeld nooit vergeten,
dat wij ons zijn levenswijze steeds voor ogen houden.
Dan worden wij ooit verenigd met Hem
die nu leeft en heerst met U tot in eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 8

Goede God die op ons wacht,
ga met ons mee doorheen ons bestaan.
Houd in ons hart het visioen levend
dat uw Koninkrijk tot voltooiing zal komen.
Maak ons tot levende getuigen van uw Liefde
die duren zal tot in eeuwigheid. Amen.
naar Heeswijk

Slotgebed 9

God, Schepper van het leven,
het is een koninklijk gebaar om in eenvoud en dienstbaarheid
met elkaar te kunnen leven.
Dit vragen wij U:
ga ons voor op die weg en begeleid ons.
Zegen allen die klein en nederig zijn
en maak hen groot in liefde en gerechtigheid,
zodat uw Rijk van vrede heel de schepping mag omvatten. Amen.
Johan Van Calbergh
Zending en zegen 1
Barmhartige God,
zegen ons allen
bij de taak en de zending
die ieder van ons wacht.
In de naam van + de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2 (B/C)
         
Moge wij van hier weggaan,
met een hart dat openstaat
voor elkeen die ons levenspad kruist,
in het besef dat ons thuisland
het hart van onze Koning is.
Hij wil ons zegenen met zijn Liefde:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 3

Laten wij naar huis gaan in het vertrouwen
dat tegenstellingen ons niet hoeven te verwarren,
maar ons eerder kunnen aanzetten tot nadenken.
Nadenken over de keuze ten leven.
Macht of liefde?
Geweld of vrede?
Geld of gerechtigheid?
Dood of leven?
Dat wij in ons dagelijks leven nadenken
en proberen de keuze ten leven voor onszelf en voor anderen mogelijk te maken.
Zegene ons hiertoe de liefhebbende God,
Hij die voor ons is: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.