Christus Koning B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
Christus Koning B (25/11/2012)

Begroeting

Welkom u allen, die genodigd zijt aan de tafel van de Heer:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.


Openingswoord 1

Welkom op het feest van Christus Koning,
meteen ook de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Ja, Jezus is Christus Koning,
maar Hij draagt geen gouden kroon,
zwaait niet met een scepter.
Zijn koningschap is van een heel andere aard:
Hij is een hartelijke herder-koning
die gewonden optilt met beide handen.
Maar als Hij het over dát koningschap heeft
worden zijn woorden vaak niet beluisterd:
niet zelden blijven mensen doen
alsof Hij een wereldse koning is.
Ze beroepen zich op zijn naam
om hun eigen ideeën macht en gewicht toe te kennen.

Laten wij ons hart openstellen
voor Hem die onze Liefdesvorst wil zijn,
die hoopt koning te mogen zijn
in een rijk van mensen die gerechtigheid doen,
die vriendschap koesteren,
die zich heel eenvoudig thuis voelen bij God.

Openingswoord 2

Wie zegt waar het op staat,
wie machtsverhoudingen blootlegt,
loopt gevaar dat machtigen hem naar het leven staan.
Dat overkwam Gods Getuige toen Hij zei:
“Ik ben koning
en Ik ben in de wereld gekomen
om te getuigen van de waarheid.”
Laten wij voor die getuigenis en voor de implicaties ervan
ruimte scheppen in deze viering.
naar Jacques Verhees

Vergevingsmoment 1

Geroepen om een ‘koninklijke weg’ te gaan,
weten wij ons toch kwetsbare mensen.
Bidden wij daarom God om ontferming.

Heer Jezus, Gij hebt gezegd:
“Mijn koninkrijk is niet van deze wereld”.
Als wij als christenen toch nog steeds vasthouden aan macht en bezit,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Christus Jezus,
in uw ‘koninklijke weg’ van dienstbaarheid
krijgt het Rijk van de Vader gestalte.
Uw Godsrijk is echter vaak de minste van onze bekommernissen.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

Heer Jezus,
Gij hebt gezegd:
“Wie onder u de grootste wil zijn, moet de dienaar van allen wezen”.
Vergeef ons wanneer wij zelfzuchtig op zoek gaan
naar een plaatsje op de eerste rij.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.


Vergevingsmoment 2

Geroepen om de koninklijke weg van Christus te gaan,
een weg van recht en gerechtigheid,
weten wij maar al te goed dat we kleine mensen zijn.
Bidden wij om Gods nabijheid en ontferming.

Heer, Gij hebt ons geroepen om uw kinderen te zijn.
Vergeef ons, wanneer wij U teleurstellen
en wij ons klein en zelfzuchtig gedragen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Christus, steeds hebt Gij iedere mens met respect behandeld.
Vergeef ons, wanneer wij, bewust of onbewust,
anderen discrimineren in ons spreken of ons handelen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, Gij schenkt ons uw genade in overvloed.
Vergeef ons onze onverschilligheid,
ons tekort aan hoop en vertrouwen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de goede God zich over ons ontfermen,
onze tekorten en fouten vergeven
en ons eens geleiden naar het eeuwig leven. Amen.


Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Openingsgebed 1

God, vandaag willen we U
bijzonder danken voor Jezus.
Zijn tijdgenoten wilden Hem
op een troon plaatsen
en Hem tot koning maken.
Maar in alles wat Hij deed en zei,
maakte Jezus duidelijk
dat zijn koningschap heel anders was
dan men van Hem verwachtte.
Hij wilde koning zijn van uw liefde,
en was bereid daar zelfs zijn leven voor te geven.
Leer ons naar Hem luisteren, God,
met heel ons hart,
ons hele leven lang. Amen.
naar C. Remmers

Openingsgebed 2

Goede God,
Gij hebt uw Zoon Jezus verheven tot Koning van alles wat bestaat.
Voor onze vrijheid is Hij tot het uiterste gegaan
en op die manier heeft Hij de mensen een nieuwe toekomst gegeven.
Open ons hart en leer ons te leven naar zijn voorbeeld. Amen.
SchiplakenLezingen

De Schriftlezingen belichten het koningschap van Jezus.

Eerste lezing (Dan., 7, 13-14)

13         In mijn nachtelijk visioen zag ik toen
met de wolken van de hemel iemand aankomen
die op een mensenzoon leek.
Hij ging naar de Hoogbejaarde
en werd voor Hem geleid.
14         Toen werd hem heerschappij gegeven,
pracht en koninklijke macht;
alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde.
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat,
koninkrijk gaat nooit te gronde.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(Apok., 1, 5-8)

Broeders en zusters,
5           Genade zij u van Jezus Christus, de getrouwe getuige,
de eerstgeborene van de doden
en de vorst van de koningen van de aarde.
Aan Hem die ons liefheeft
en ons verlost heeft van onze zonden door zijn bloed,
6           die ons gemaakt heeft tot een koninklijk geslacht van priesters
voor zijn God en Vader,
aan Hem zij de heerlijkheid
en de macht tot in alle eeuwigheid! Amen.
7           Zie, Hij komt met de wolken,
en elk oog zal Hem aanschouwen,
ook zij die Hem doorstoken hebben;
en alle stammen op aarde zullen over Hem weeklagen.
Ja, amen!
8           `Ik ben de alfa en de omega’, zegt God de Heer,
Hij die is en die was en die komt,
de Albeheerser.

Evangelie (Joh., 18, 33b-37)

33         `Bent U de koning van de Joden?’ vroeg Pilatus.
34         Jezus antwoordde:
`Bent u daar zelf op gekomen
of hebben anderen u over Mij verteld?’
35         `Ben ik soms een Jood?’ zei Pilatus.
`Uw eigen volk, uw hogepriesters, hebben U aan mij overgeleverd.
Wat hebt U gedaan?’
36         Jezus antwoordde:
`Mijn koningschap is niet van deze wereld.
Als mijn koningschap van deze wereld was,
zouden mijn dienaars er wel voor gevochten hebben
dat Ik niet aan de Joden werd overgeleverd.
Mijn koningschap is echter niet van deze wereld.’
37         `U bent dus toch koning?’ zei Pilatus.
`Ja’, zei Jezus,
`Ik ben koning:
met geen andere bestemming ben Ik geboren
en in de wereld gekomen
dan om te getuigen van de waarheid.
Iedereen die uit de waarheid is, luistert naar mijn stem.’
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Wij geloven in het evangelie van Jezus,
in zijn woorden en daden,
in zijn trouw jegens God en de mensen.

Wij vertrouwen erop dat in Hem
God-met-ons gesproken heeft,
ons lief en leed van dichtbij delend,
met ons meevoelend als weggenoot
in goede en kwade dagen.

Wij geloven in zijn evangelie van gemeenschap,
in zijn verhalen over Gods verbond met ons.

Wij hebben vertrouwen in zijn idealen
van liefde en gedeeld leven,
van verbondenheid en eenwording,
van vrede en vrijheid voor alle mensen op aarde.

Hij bleef zijn idealen trouw
ook toen zelfgenoegzamen zijn oproep tot gemeenschap afwezen.
Zijn trouw was sterker dan de dood
waarmee ze Hem het zwijgen wilden opleggen.

Wij geloven dat zijn keuze voor mensen totaal was,
dat Hij zichzelf niet ontzag
om voor anderen leven en vrijheid mogelijk te maken.

En dat Hij daarom leeft.
Met Hem geloven wij ook
dat wie zijn leven ter beschikking stelt,
leven zal vinden.

Wij vertrouwen erop
dat er ook voor ons toekomst zal zijn
als wij doen wat Hij gedaan heeft.
Wij geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
waarin Hij, die ons tot leven riep,
voorgoed ons aller vrede wil zijn. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Bidden wij voor allen
die in deze harde en vaak wrede wereld opkomen
voor recht en gerechtigheid.
Voor hen die de kwade machten durven weerstaan
en tonen dat leven-vanuit-God
dienen is.
Dat zij Gods steun mogen ervaren.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die de volkeren op aarde leiden en besturen.
Veelal zitten zij verwikkeld in een ingewikkeld machtsspel
en is de verleiding groot om hun macht aan te wenden tot eigen voordeel.
Moge zij dienstbaar zijn aan het welzijn van iedereen,
in het bijzonder aan het welzijn van de zwaksten.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de christelijke Kerken.
Dat zij, door een houding van begrip, aandacht en liefde,
een teken van hoop mogen zijn op een nieuwe wereld
van vrede en gerechtigheid.
Laten wij bidden…

Laat uw Koninkrijk komen, Heer,
hier en nu, midden onder ons,
in woorden van hoop,
in gebaren van liefde,
in tekenen van vrede,
door Hem dankzij wie uw Koninkrijk ons zeer nabij gekomen is,
Jezus Christus, de Mensenzoon, onze Koning en Heer. Amen.


Voorbeden 2

God, Schepper van hemel en aarde,
macht en glorie zijn aan U niet besteed.
Bij U gaat het om vrede en verzoening.
Daarom durven wij U bidden.

-Wij bidden voor uw Kerk,
die te vaak haar macht misbruikt
door gelovigen dwingende voorschriften op te leggen.
Moge zij zich vooral laten inspireren door uw woord van liefde en bevrijding.
Laten we bidden…

-Wij bidden voor gelovigen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen,
bang als ze zijn om niet gezien te worden
en die daarom anderen wegdrukken.
Moge zij een voorbeeld nemen aan Jezus
die zichzelf tot de minste van alle mensen maakte.
Laten we bidden…

-Wij willen bidden voor mensen zonder enig aanzien,
naar wie niemand omziet.
Moge zij hun vertrouwen richten op de goede Herder
die oog heeft voor álle schapen van de kudde, grote zowel als kleine.
Laten we bidden…

-Bidden we ook voor de Vips van onze wereld
die slechts denken in termen van geld en macht.
Dat zij oog krijgen voor Christus-Koning
die regeert met liefde en spreekt met gezag.
Laten we bidden…

God
die onze diepste gedachten kent,
die al onze uiterlijkheden doorziet,
laat uw Rijk van vrede en gerechtigheid komen met kracht.
Zend Jezus in ons midden, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven
 
Gezegend zijt Gij, God,
om dit brood en deze wijn.
Want hier – rond deze tafel –
herkennen wij uw koninklijke weg:
de weg van delen in vriendschap en verbondenheid,
de weg die Jezus ons voorging ten einde toe.
Sterk ons met zijn goede Geest,
die ons blijft oproepen en uitdagen
om, te midden van de mensen,
uw Koninkrijk te vestigen,
duurzaam, stevig verankerd,
en goed voor de eeuwen der eeuwen.  Amen.


Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Onze Vader

Moge Gods hartelijk koninkrijk onder ons groeien.
Daarvoor mogen we bidden
met woorden die zijn Zoon ons in de mond heeft gelegd:

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Vredeswens

Heer Jezus, Koning van de vrede,
doe ons het verhaal van uw leven begrijpen.
Maak uw verhaal tot het onze,
zodat wij, vervuld van uw Geest,
blijven bouwen aan uw Koninkrijk,
een land waar allen in vrede mogen leven.
Dat Rijk van vrede zij altijd met U.
Die vrede mogen we uitdragen en doorgeven aan elkaar.


Lam Gods

Communie

Een koning die naakt aan een kruis hangt
heeft niets te bieden, tenzij zichzelf.
Dit is het Lam Gods dat de zonden….


Bezinning 1

Ik ben jouw honger
naar recht en vrede – zegt de Heer –

en je dorst
naar beminnen en bemind worden,
scherp ik aan.

Ik spreek in je angst voor het vreemde-onbekende
in jezelf en anderen

en in je kwetsbaarheid, je naaktheid in dit leven,
word ik zichtbaar.

Ik hou je gaande in je zoeken naar genezing
voor de pijn van dit leven,

en als je vastzit
in het duister van twijfel en wantrouwen
steek Ik het licht van de vrijheid aan.

Ik ben er voor jou omdat jij er bent,
omdat jij er bent voor anderen.                                                        

Bezinning 2

Dat Hij koning is, is niet van gisteren.
Het stond reeds op zijn executiepaal.
Als reden? Als spot?
Wie zal het zeggen?

Dat Hij koning is, heeft Hij zelf  beaamd,
maar onmiddellijk eraan toegevoegd:
pas op,
ik heb geen paleis, geen troon,
geen kroon, tenzij een doornenkroon.
Mijn koninkrijk ligt elders,
het kent geen rijksgebied of grens,
maar ligt in de grenzeloze liefde
waardoor mensen voor elkaar
volop mens kunnen zijn,
mensen met een warm hart.

Dat koninkrijk
is ons menselijk avontuur van goed en kwaad,
van licht en donker,
van zoveel vrijheid en verslaving.
Dat menselijk avontuur van groot verlangen en verdriet
om al wat schoon en goed is,
en tegelijk zo tijdelijk en begrensd.
In zijn koninkrijk
opent Hij voor elke mens
een nieuwe horizon.
Ons thuisland is zijn hart,
zijn liefde die geen grenzen kent.

Dat Hij koning is, is niet van gisteren.
Maar dat Hij nog vandaag
koning wil zijn in ons leven,
dat is het wonder dat ons helpt
om volop en volledig
mens te worden voor eeuwig.
naar Manu Verhulst

Slotgebed

God van mensen,
wij danken U voor Jezus, uw Zoon, Koning in dienstbaarheid.
Niet voor zichzelf heeft Hij geleefd,
maar Hij wist zich geroepen om anderen te redden.
Wij bidden U
dat wij zijn voorbeeld nooit vergeten,
dat wij ons zijn levenswijze steeds voor ogen houden.
Dan worden wij ooit verenigd met Hem,
die nu leeft en heerst met U tot in eeuwigheid. Amen.

Zending en zegen

‘Anderen heeft Hij gered’, zei men over Hem.
Voor zichzelf is Hij niet opgekomen.
Die onbaatzuchtigheid mogen wij, zijn volgelingen, elkaar van harte toewensen, daartoe gezegend in de naam van + de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.